IG II² 743
[ ] Att. — non-stoich. — init. s. III a.
See also:
1 [— — — — — — — — — — — — δ]ια[τ․․5․․ τ]ὴν εὔν[οιαν]
— — — — — — — — — — — — καὶ Ἀθη[να]ίων τοὺ[ς]
— — — — — — — — — — — — η τελευτήσαντα[ς]
[— — — — — λέγων καὶ πρά]ττων διατελεῖ, ὅπως
5 — — — — — — — — — — πόλιν ἐλευθέραν καὶ
[— — — — — — — — — δ]ημοκρατίαν, ὢν ἐν τεῖ vac.
— — — — — — — — — ι μεγίστει ἀ̣εὶ ἀφ’ οὗ κατε-
[— — — — — — — — διατ]ελεῖ συναγωνισζόμε-
[νος — — — — — πρεσ]βείαις ταῖς ἀφικνουμέ[ναις]
10 [— — — — — — πρὸς] τὸν βασιλέια· ἔτι δὲ κα[ὶ]
— — — — — — — — — δα ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ κατ․․․
[— — — — — — — — — — ἀ]ναθήματα πλέον ἢ λ̣
— — — — — — — — — — — — — δὲ καὶ σύνοδον
[— — — — — — — — — — — — — — πρ]ὸς τὴν Σ̣Λ․
Search Help
Contact Us