[ ] Att. — Athens — 182/1, 178/7, 174/3 BC? — IG II² 2314 I bef. l.1 etc. — Hsp. 60.1991.218
See also:
I.0a [παῖδας δόλιχον]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[στάδιον]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[δίαυλον]
{²vacat 0.052 m.}²
56a [ἵππιον]
70 [ἀποβάτης]
Ἀντίοχος [— — — — — — — — — — — — —]
[ἅρματι δίαυλον]
Ἄρκετος Ἐχ[εδήμου Πανδιονίδος φυλῆς]
  ἀκά[μπιον]
75 Μνησίθεος Ἐχε̣[δήμου Πανδιονίδος φυλῆς]
  ἅρματ[ι πομπικῶι]
Μικίων Εὐρυκλ[είδου Ἐρεχθεῖδος φυλῆς]
  ἵππωι π̣[ολεμιστεῖ]
Διοκλῆς Χαρίνο[υ Οἰνεῖδος φυλῆς]
80   ἵππωι [δίαυλον]
Καλλιφῶν Καλ[— — — — — — — — — — — —]
  ἀκάμ[πιον]
Ἀγαθοκλῆς Ἐλ̣[— — — — — — — — — — —]
ἐν τῶι ἱπποδρόμ[ωι συνωρίδι τελείαι]
85 Ἄτταλος βασιλέ̣[ως Ἀττάλου]
  ἅρ̣μ[ατι τελείωι]
βασιλεὺς Εὐμ[ένης βασιλέως Ἀττάλου]
ἅρμ[ατι πωλικῶι]
Φιλέται[ρος βασιλέως Ἀττάλου]
90 [κέλητι τελείωι]
Ἀθήναιος [βασιλέως Ἀττάλου]
[συνωρίδι πωλικεῖ]
Σωγένης Α̣[— — — — — — — — — — — — — —]
[κέλητι πωλικῶι]
95 Ἑρμιόνη Π[ολυκράτου Ἀργεία ἀπ’ Ἀχαιίας]
[ἵππωι πολυδρόμωι]
Ὀν̣ησι[— — — — — — — — — — — —]
[ἅρματι πολεμιστηρίωι]
Ερ[— — — — — — — — — — — —]
100 [ζεύγει πομπικῶι]
Χαρ[— — — — — — — — — — — —]
[συνωρίδι δίαυλον]
Πολυκρ̣[— — — — — — — — — — — — —]
[συνωρίδι ἀκάμπιον]
105 Πολυκ[— — — — — — — — — — — — —]
  {²vacat to bottom ca. 0.024 m.}²
Search Help