[ ] Att. — stoich. 33 — s. III a. — IG II² 716 Add. (pt. 1.2 p. 666)
1 ․․․․10․․․․σω — — — — — — — — — — — — — —
․․5․․#⁷․#⁷εαι#⁷[— — — — — — — — — — — — —]
[εὐεργ]έτας τιμᾶν ασ̣ν̣[․․․7․․․ καὶ νῦν ὁ Εὐ]-
[αγόρο]υ ἀπόγονος Χρυσο[․․5․․ ἀπέσταλκε]-
5 [ν κα]ὶ τὸν διαλεξόμενον Δ̣․․․․․13․․․․․․
․․․ ὅπως ἂν οὖν καὶ ὁ δῆμος ἀ[εὶ πᾶσιν τοῖς]
[εὐε]ργέταις καὶ τοῖς ἐκγόνοι[ς αὐτῶν φαί]-
[νητα]ι διατηρῶν τὰς δεδομένας [τιμάς, ἀγα]-
[θεῖ τύχ]ει δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ τ[οὺς προέ]-
10 [δρους οἳ][ν λάχ]ωσιν προεδρεύειν εἰ[ς τὴν]
[πρώτην ἐκκλησία]ν χρηματίσαι περὶ το[ύτ]-
[ων, γνώμην δὲ ξυμβ]άλλεσθαι τῆς βουλῆς [εἰ]-
[ς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ] τεῖ βουλεῖ κυρία[ς ε]-
[ἶναι τὰς δεδομένας δωρε]ὰς Εὐαγόραι τ[ῶι]
15 [Σαλαμινίωι καὶ τοῖς παισὶν το]ῖς Εὐα[γόρ]-
[ου· εἶναι δ’ αὐτοὺς Ἀθηναίους καὶ] γράψ[ασθ]-
[αι — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help