[ ] Att. — non-stoich. — bef. ca. 460 BC — IG I³ 6
face A.1 [— — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]ντο
[— — — — — — — — — — — —]τος
[— — — — — — — — — — — — — —]
5         lacuna
[— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — —]ρ[․]ε[․․ εὐ]-
[θύνεσθαι χιλίασι] δραχμε͂ισ-
[ιν ⋮ ℎόπλα δὲ τε͂ς πομ]πε͂ς τὸς [θε]-
[ορὸς τὸς ἐχσειρε]μέ[ν]ος δεμο-
10 [σίαι, ἐὰν τέλεσιν] το͂ν πόλεο[ν]
[καθάπερ ταῦτα δ]οκε͂ι, ἀνατί[θ]-
[εσθαι κατὰ ταὐτ]ά ⋮ ἐάν τις το͂[ν]
[πόλεον το͂ν ℎελλέν]ον ἒ ℎό[σ]α γ-
[ένε ℎεάλο ℎυπὸ Μέδ]ο ἒ ἐ͂ν [φ]ίλ̣α̣
15 [ℎόστε σο͂σαι ℎελλέ]νας τ̣ίνα[ς]
[βόλεται θεορε͂ν, ἐ]ὰν το[ῖσ]ιν σ-
[υνεδρεύοσιν το͂]ν πόλε̣[ον] τ’ αὐ-
[τὸν τοῦτο δοκε͂ι], χρε͂[σθαι το͂ι]
[ℎιερο͂ι ⋮ τοῖσιμ] μὲμ βολ[ομένο]-
20 [ισιν τε͂ς πόλεο]ς ἐχ θεο͂ν ἀρχὲ
[ἔστο πομπε͂ς· ἐ]ὰν δὲ [μέ, σύ]ν[ο]δο-
[ς ἔστο ἐς ἄστυ· ἐ]ὰν δὲ μέ, [ℎ]έ̣κασ-
[τος περὶ ἀστο͂ ἒ ν][θο] α̣ὐ̣δ̣[ά]σθ[ο]
[ℎότι αὐτο͂ι ℎαν]δ̣άν[ει· πε]ρὶ δ[ὲ]
25 [τε͂ς πομπε͂ς ἐ͂ναι τ]ιμ[ορ]ίας πέ-
[ντε δραχμο͂ν· ἐὰν] δ[ὲ μ]έ, τά[τ]τεν
[τὸς ἄρχοντας τὰς ζεμ]ία[ς τ]ο͂ν
[ℎαμαρτεμάτον ἐ]ν̣ [τε͂ι] πο[μπε͂ι]·
[ℎὸς δὲ ℎεμί]σειαν̣ ἀ̣ν[α]λ̣αμ[βάν]-
30 [ον διδο͂ι π]όλει καὶ μὲ νεοτέρ-
[α ἐ͂ι, χρέσθ]ο το͂ι [ℎ]ι[ε]ρο͂ι· ἐὰν δὲ
[νεοτέρα ἐ͂]ι, μὲ χ[ρέ]σθο· ἐὰν δὲ π̣-
[αῖς ἔτι, κ]ατὰ ταὐτὰ ταῦτα· ἐὰν
[δὲ μέ, πλε]ῖστον κατὰ τὲν δύνα-
35 [μιν δότο]· πράχσαι δ’ ἔκπραχι̣σ[ν] (sic) {²⁶ἔκπραχσιν}²⁶·
[ℎὸς δὲ μὲ] ἐγδο͂ι τὸν ὀφλόντα, μ-
[ὲ χρέσθο] το͂ι ℎιερο͂ι ⋮ ἐὰν ἀμφι-
[σβετο͂σι], μ̣ὲ κ̣λεθε͂ναι ἐμ πό[λε]-
[ι αὐτός· τ]ὲν ἐλθο͂σαν ἀδικ̣[ίαν]
40 [καταγνότο] ℎύστερον ℎε [β]ολὲ
[ℎε Ἀθεναίο]ν̣ ∶ τὸν Ἀθεναῖον μὲ
[ἐκ γ]ε͂ς [πο τ]ούτον το͂ν πόλεον μ-
[ε]δὲ ℎαμο͂[ς β]ιᾶσθαι, ἐὰν μὲ [δίκ]-
[ε]ν ὀφλόν[τα] ἐπιχορίαν ἒ ἐς πο-
45 [λ]εμίος λ[εφ]θέντα· ℎέτις δ’ ἂν τ-
[ο͂]μ πόλεον μὲ ἐθέλει, δ[ί]κας δι-
[δ]όναι καὶ δέχεσθαι Ἀθεναί[ο]-
[ι]σιν ἀπὸ χσυ[μ]βολο͂ν.
face B.1 [․․]α̣λαι [․․․ ἀ]-
[ν]άθεμα [ἀναθε͂]-
ναι τ[οῖν θεοῖν]
[․]στ[․․․8․․․․]
5      lacuna
{²ll. 5-49 same as IG I(3) 6.4-47}²
face C.1 [— — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․․․12․․․․․] ὀβολ[ὸν παρὰ τ]-
[ο͂ μύστο ℎεκάστ]ο· ℎιε[ρὸν κέρυ]-
[κα λαμβάνεν ℎε]μιοβέ[λιον κα]-
5 [θ’ ἑμ]έραν̣ [παρὰ τ]ο͂ μύστο [ℎεκ][σ]-
[το]· τὲν ℎιέρ[εαν] τὲν Δέμε[τ]ρος
[λ]α̣μβ̣ά̣νεν μυ[στε]ρίοις τ[ο]ῖς ὀ-
[λ]έζοσιν παρὰ [το͂ μ]ύστο ℎ[εκ]άσ-
[τ]ο ὀβολὸν καὶ [τοῖς μ]είζ[οσιν]
10 [μ]υστερίοις ὀ[βολὸν παρὰ το͂ μ]-
[ύσ]το ℎεκάστο· σ[ύμπαντας ὀβο]-
λὸς τ̣ο̣ῖν θ̣εο̣[ῖν εἶναι πλὲν ℎε]-
χσακ̣ο̣σ̣ίον κα]ὶ χιλίον δρ]α̣χ̣μ̣-
ο͂ν· ἀπὸ δὲ το͂ν ℎ[εχσακοσίο]ν κα-
15 ὶ χιλίον δραχμ̣[ο͂ν τὲν ℎι]έρεα-
ν τἀνα̣λόματα [δο͂ναι καθ]άπερ̣
τέος ἀ̣νέλοτο ⋮ Ε̣[ὐμολπίδ]ας κα-
ὶ Κέρ[υκ]α̣ς λαμβά̣ν[εν παρὰ] το͂ μ-
[ύστ]ο ℎ]εκάστο π̣[έ]ν[τε μέρε το͂ν]
20 [τεθυμ]έ̣νον· θελειο͂[ν δὲ καὶ ἀρ]-
[ρένομ μ]ύ̣στε̣μ μὲ ἐνέ̣[λικα μυε͂]-
[ν μεδέ]να π̣λὲν το͂ ἀφ’ ἑ[στίας μυ]-
[ομέν]ο ∶ Κέρυκας δὲ μυ[ε͂ν δίχα τ]-
[ὸ]ς μ̣ύστας ℎέκ̣α̣στον [καὶ Εὐμο]-
25 [λ]π̣[ί]δ̣ας κατὰ̣ τ̣α̣ὐ̣τά· ἐ[ὰν δὲ κατ]-
ὰ̣ π̣λείος, εὐθύνεσθα[ι χιλίασ]-
[ι] δρα[χ]με͂σι· μυε͂ν δὲ [ℎοὶ ἂν λάχ]-
ο̣σι Κερύκον καὶ Εὐ[μολπιδο͂ν ∶]
το͂ δὲ ℎ̣[ι]ερο͂ ἀρ̣γυρί[ο τε͂ς ἀπαρ]-
30 χ̣ε͂ς ἐχ[σ]εῖναι Ἀθεν[αίοισι χρ]-
[ε͂]σθαι, ℎ̣ό̣[τι] ἂν β̣όλο[νται, καθά]-
περ το͂ τε͂ς Ἀ̣θεναία̣[ς ἀργυρίο]
το͂ ἐμ πόλει· τὸ δὲ ἀρ[γύριον τὸ]-
ς ℎιεροποιὸς τ̣[ὸ] το[ῖν θεοῖν ἐ]-
35 [μ] πόλει ταμιεύεσθ[αι ∶ Εὐμολπ]-
[ί]δ[ας δ’ ἔ]χεν ἐν το͂ι μ̣[έσοι τὸν β]-
[ε]β[αιοτ]ὲν το͂ν [ὀ]ρφ[ανο͂ν· θύεν δ]-
[ὲ] τὸς ὀρ̣φανὸς π̣ά̣ν̣[τας καὶ τὸς]
[μ]ύστας ℎέκαστομ π̣[ροθύματα],
40 [τ]ὸς μύστας τὸς Ἐλ[ευσῖνι μυο]-
[μ]ένος ἐν τε͂[ι] αὐλε͂ι [ἐκτὸς το͂ ℎ]-
[ι]ε̣ρο̣͂, τὸς δὲ ἐν ἄστει [μυομένο]-
[ς] ἐν το͂ι Ἐλευσινίοι. [․․․ vacat ․․․․]
[τ]ὸν ἐπὶ το͂ι βομο͂ι ἱερέα καὶ τὸ[ν κέρυκα]
45 [τ]ὸν θεοῖν καὶ τὸν ἱερέα τὸ]ν παναγε͂]
[λ]αμβάνεν ἕκαστον τότο[ν ὀβολὸν παρὰ]
[το͂] μ̣ύστ[ο ἑ]κ̣άστο ἱ[ερὸν τοῖν θεοῖν].
Search Help
Contact Us