inscr A.col. I IG II(2) 2045+2069+2093+2138+2162+2166+2171 (Mitsos)
  uncertain number of lines missing
1 [— — — —]Σ[— —]         [— — —]
[— — — —]ΕΣ[— —]        [— — —]
[— — — — · Ͻ]         [— — —]
[— — — —]ος Ἰσιδώρου   [— — —]
5 [— — — —] Ἰσιδώρου      Λ[ευ]
[— — —]ς Ἀφθονήτου      Λευ
[— — —]ος                Γαργ
[— — —]νιος Εὐπορίστου   Λουσι
Περσεὺς · Ͻ            Σφήτ
10 Λ Βι Γενέθλιος           Μαρα
Λ Βι Σεκοῦνδος           Μαρ
Σύμφορος · Ͻ          Ἐπι
Ἡράκλειτος · Ͻ        Στειρι
Τι Αὐ<φ>ίδιος Κοδρᾶτος   Μυρι
15 Ἀγαθοκλῆς Μιλτιάδου     Μαρ
Ἵλαρος Ἰαλύσου         Κηφ
Ὀνήσιμος Ἰαλύσου       Κηφ
Εὔκαρπος Χείλωνος        Μαρ
Ἀμμώνιος Πυθοκρίτου     Φηγ
20 Κίττος Ἡρακλέωνος       Περγα
Ἀνθεστήριος Μηνοδότου   Στιρι
Ἐπίκτητος Μηνοδότου     Στιρι
Ἰούλι Σωκράτης          vac.
Φίλιππος Παμφίλου       Ῥαμνού
25 Ἀβάσκαντος vac.         Παια
Σοφιστικὸς Στράτωνος     Παια
Μαικίλιος Ἀλέξανδρος    Σφήτ
Ἴακχος Σωτῆρος         Ἐξ Οἴ
Ὀνήσιμος Σωτῆρος       Ἐξ Οἴ
30 Πάτρων Ζωτικοῦ           Φλυ
Ἀφροδείσιος Εὐελπίστου  Κυδα
Γ Κορ Κοϊντιανός         Κρωπί
Φιλοκράτης · Ͻ        Ὀῆθ
Μενεκράτης · Ͻ        Ἀχαρ
35 Ἀντίλοχος Μηνοδώρου     Δειρα
Ἀθηνόδωρος Ἐπικτήτου   Φλυ
Φίλιππος Ἐπικτήτου      Φλυ
Σέκστος Μάγνου           Πιθ
Ζωίλος Μάγνου            Πιθ
40 Εὐφρόσυνος · Ͻ        Ἱπποτ
Χ․ητος Νεικομάχου        Φλυ
Ἰσίδοτος Σμαράγδου      Σκαμ
Σμάραγδος · Ͻ          Σκαμ
Σπόρος Ἀλεξάνδρου      Ἐπει
45 Ἐπίκτητος Σπόρου       Ἐπει
Σπόρος Μελπομενοῦ        Σουνι
Ἀλέξανδρος Σπόρου      Ἐπει
Ἀσκληπιάδης · Ͻ       Παλ
Φαῦστος Ποσειδωνίου     Ἀναγυ
50 Εὔνομος · Ͻ            Τρικο
Ἀπελλῆς Ἀπολλωνίου     Μαρα
Διονύσιος Ἀλεξάνδρου    Σουβ
Πομπώνιος Θεόδωρος       Μαρ
Μεγιστόδωρος · Ͻ       Κεφα
55 Φίλιππος · Ͻ          Ἐλευ
[Ἕ]λενος Εὐπόρου        Μελι
[— — — —]ρι[․․․․ο]υ     Ἀγγε
[— — — — — — — —]       Ἁγνού
[— — — — — — — —]       [Ἁ]γνού
60 [— — — — — — — —]       [— — —]
[— — — — — — — —]       [— — —]
[— — — — — — — —]       [— — —]
[— — — — — — — —]       [— — —]
Ἐπι̣κ̣[— — — — —]        [— — —]
65 Μ Ἀβάσκ[αντος — —]     [— — —]
Μ Παυλε[ῖνος — — —]     [— — —]
Νεικόστ[ρατος — —]      [— — —]
Ἄχαρνο[ς — — — —]      [— — —]
Ἐπιτυν[χάνων — —]      [— — —]
70 Ἰσίδωρο[ς — — —]       [— — —]
Σωτᾶς · Ͻ             [— — —]
Εὔτυχος [— — —]         [— — —]
[Ε]ὔκαρπο[ς — —]        [— — —]
[Εὔκα]ρπο[ς — —]        [— — —]
75 [— — — —α]νδ[ρος]      [— — —]
[— — —]Σ[— — —]         [— — —]
9 lines missing
77 [— — — — — — —]         [—]ΥΣΑ
[— — — — — — —]         [—]ΥΝΑ
[— — — — — — —]         [Ἀ]ζη
80 [— — — — — — —]         [Φ]υλά
[— — — — — — —]         [Ἐπ]ει
25 lines missing
82 [— — — — — — —]          Σο[υν]
[— — — — — — —]          Μαρ
[— — — — — — —]          Αἴθ
85 [— — — — — — —]          vac.
[— — — — — — —]         Ἀθμ
                         vacat
col. II uncertain number of lines missing
1 [— — — — —]ωνος
[— — — — · Ͻ]
[․c.5․]λος · Ͻ
[Εὔ]καρπος Εὐόδου
5 Σωτήριχος Ἀσκληπιάδου
Κάρπος Ζωσίμου
Ἀπολλωνίδης Θαρσυμήδους
Εὐφρόσυνος Ἄνδρωνος
Διονύσιος Εὐφροσύνου
10 [Θ]άλαμος {²⁷[Κ]άλαμος? SEG 32 p. 475}²⁷ Νείκωνος
Ζ[ώ]σιμος · Ͻ
Εὐάγγελος Νεικοστράτου
Εὔπορος Λαύρου
Ἐλεύθερος Καλοκαίρου
15 Ἔρως · Ͻ
Κύϊντος Ἀγελαῖος Εὔοδος
Καλλίνεικος [Ῥ]ούφου
Ὅμηρος Εὐτυχίδου
Εὔκαρπος Γοργίου
20 Χρυσέρως Μητροδώρου
Εὔκαρπος Φιλίππου
Θρέπτος Ζωσίμου
Δημήτριος Ἀντέρωτος
Πραξιτέλης · Ͻ
25 Ἐπίγονος Διοκλέους
Δημυλᾶς Παραμόνου
Εὐφρόσυνος Νεικοδάμ[ου]
Ἀβάσκαντος Χαρμοσύ[νου]
Καλλίας · Ͻ
30 Πολύκαρπος Ξενοκράτ[ους]
Πό Αἴλ Εὔκαιρος
Ζώσιμος Ͻ
Πρεῖμος · Ͻ
Εἰσίων Πρείμου
35 Μάρκελλος Φιλόμου[σος]
Εὐτυχίδης · Ͻ
Ἀσκληπιάδης Ἀπο[— —]
Μαριανὸς Παραμόνο[υ]
Ξενοσίων Πρωτογέ[νους]
40 Εἰσίων Ἑρμεία
Θαλλίας Δάφνου
Βιβούλιος Φρόνιμ[ος]
Εὐσχήμων Χρήστ[ου]
Δημυλᾶς Κάλλω[νος]
45 Χαρίτων Πλάτ[ων]ο[ς]
Ἀρτεμίδωρος Παπ[— —]
Διονυσόδωρος Ἑρμ[— —]
Εὐφρᾶς [Λ]υκαρίωνος
[λ]υπ[ο]ς Ἀνδρέου
50 [․․․]ης Ἐπιγόνου
Ἰούλ Ἱππομέδων
[Ἐπ]ίκτητος Ζωπύρου
[Δι]ονύσιος Κωτίλου
[Κα]λλίτυχος Κωτίλου
55 [Ζώ]σιμος · Ͻ
[Πρ]αξιτέλης · Ͻ
Σωτᾶς · Ͻ
Ὀνήσιμος · Ͻ
Πίστος Ὀνησίμου
60 Ζώσιμος Ἀπολλωνίου
Τρόφιμος Ἀπολλωνίου
Τυχικὸς Διοδώρου
Σωτήριχος Ἀσκληπιάδο[υ]
Ἀλεξᾶς Διονυσίου
65 Ἐράτων Διονυσίου
Ἀμώμητος · Ͻ
Ἱέραξ Ποσειδωνίου
Ἄτταλος Νεικοστράτου
Νεικίας Εὐκάρπου
70 Ἐλπίνεικος · Ͻ
Ζώσιμος Εὐημέρου
Ἀθήναιος Ἀπολλωνίου
Θεόκριτος · Ͻ
Ἀρτέμων · Ͻ
75 Ἑρμῆς Προσδέκτου
Δορυφόρος Παμφίλου
Εὐτυχίδης · Ͻ
Ἤλεις Διονυσίου
Ζώσιμος Ἀγάθωνος
80 [Ἀ]ρίστων Ἀγάθωνος
[․c.4․]Μ[․․] Εὐπόρου
[․․c.7․․ Ἐ]παγάθ[ου]
Σωσίβ[ιος Εἰ]σίων[ος]
Ζήνων Χε[ίλω]νος
85 Ὀνήσιμος · Ͻ
Ἐπίκτητος Ἰσιδό[του]
Κλ Φίλητος
Νεικίας Ἀτειμήτου
Σουλπίκι[ο]ς Ὀρβανός
90 Ἀγαθήμερος Κρατέρου
Φλ Ἀρριανός
Ἐπαφρᾶς Ἀρχελάου
Ἀθηνόδωρος Σωτηρίχου
Σόσσιος Ἐπάγαθος
95 Τίτ[ο]ς Ζῆθος
Διονύσιος Ὑγεινέρωτος
Ποπείλιος Φωτίδιος
Κοκκήιος Ἑρμείας
Λούβελος Σεβήρου
100 Καρνεάδης Λέοντος
[ὑ]ποκοσμήτης
[Ἑρ]μείας Ͻ       Φλυ
Μένανδρος Διονυσίου Φιλά
ὁπλομάχος
105 [Ἀ]φροδίσιος    Μελ
[κ]εστροφύλαξ
[․c.2-4․]ων Ͻ   Φλυ
[διδάσ]καλος Λεωνίδης
[— — θ]υρωρός
110 [— —]ος Καλλίφρονος
[παιδο]τρίβης Ἀβάσκαν-
      τ[ος]
     vacat
inscr II.col. III-IV.1 [ὁ κοσμητὴς Ἀττικὸς Χάρητος Γ]αργήττιος καὶ οἱ
[συνάρχοντες ἐπὶ Κλ Ἡρακλίδου] τοὺς ὑπ’ αὐτοὺς ἐφή-
[βους ἀνέγραψαν ἔτους ․․ ἀπ]ὸ τῆς θεοῦ Ἁδριανοῦ
[πρώτης ἐπιδημίας ἐπὶ τῆς ․c.3-4․]ς πρυτανείας, ἧς ἐ-
5 [γραμμάτευε ․c.8-9․․ Σεκοῦ]νδος ὁ καὶ Ζώσιμος
[Παιανιεύς ․․․․․c.14․․․․․] ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφή-
[βων εἶπεν· ἐπειδὴ Αὐτοκράτωρ Ἀ]ντωνῖνος Σεβ[α]στὸς
[Εὐσεβής — — — — — — — — — εὐηργέ]τηκεν καὶ κεκόσμη-
[κεν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ν
10 [ἀγαθῆι τύχηι· δεδόχθαι τῆι βουλῆι ἐπαινέσ]αι αὐ-
[τὸν — — — — — — — — — — — — — — — — πρὸς τὴν πό]λιν
11a 〚— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —〛
〚— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —〛
〚— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —〛
〚— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —〛
〚— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —〛
col. III.11f uncertain number of lines missing
12 Κλα[— — — — — —]
   Βοη[δρομι]
Φλ Κούρτ[ιος στρατη]-
15      γός Μου[νυχι]
Αἴλ Λεύκιος
   Θαργηλ Ἑκ[ατομβ]
Ἀφροδείσιος Ͻ [— — —]
Εὔοδος · Ͻ Εὐπ [καὶ]
20 Τελεσφόρος Μ[— — —]-
  τους Φ[ιλ]άδης π̣[— —]
Μέστριο[ς Εὐ]κράτης
[— — — δ]ωρος Ἐπα[— —]
[— — —]Στειρι Ἀνι̣[— —]
25 [․․]ώνιος Ἐράτω[νος]
Σκειροφοριῶνα
 ἀγωνοθέται
[Ἀ]ντινοείων ἐν ἄστει ἱε-
ρεὺς Ἀντινόου Χάρης
30 Ἀττικοῦ Γαργήττιος
Ἁδριανείων Ἄνθιμος Ζω-
σίμου Ξυπεταιών καὶ
Εὐδαίμων Σωτηρίχου Φλ
[Ἀ]ντινοείων ἐν Ἐλευσεῖνι
35 [Κ]ίσπιος Νέων Εὐπυρί
[Φιλα]δελφείων Κλ Λυσι-
[άδης Μ]ελιτεύς
[— — Ἀ]ριστείδης Φ[— —]
[— — —]Σ[— — —]
40 [— — — — — — —]ίου
40a [— — — — — — — —]
[Ἐρεχθεῖδος]
uncertain number of lines missing
[Αἰγεῖδος]
uncertain number of lines missing
41 Ἀρτέμω[ν — — — — — —]
Θαϊανό[ς — — — — — — —]
   Π[ανδιονίδος]
[Κό]ρυμβ[ος — — — — —]
45 [․․]ΕΙΝ[— — — — — —]
[— —]Η[— — — — — —]
[— — — — — — — — — — Κ]υ̣δα
[— — — — — — — — Κυ]δα
[— — — — — — — — —] Κυδα
50 [— — — — — — — — Κο]ρύμβ Παι
[— — — — — — — — —]του Μυρι
[— — — — — — — — —]δωρ Παι
[— — — — — — — — —]ωρου Παι
[— — — — — — — — Τι]τιαν Παι
55 [— — — — — — — — —]ου Παι
[— — — — — — — — Ὀ]νησίμ Παι
[— — — — — — — — Ἀγ]αθλκλέο Παι
[— — — — — — — —]φορος Κυδ
[— — — — — — — —] Ἀγγε
60 [— — — — — —] Ἡρακλεί Στειρ
Ο̣[— — — — —]δότου Ἀγγε
[Λεων]τίδος
Ζω[— — — Ἀγα]θόποδ    ἐξ Οἴ
Θεο[— — — — — — —] ἐξ Οἴ
65 Ἰσιδ[— — — — — —]     [Ε]ὐπυ
Διο[— — — — — — —]     [Εὐπ]υ̣
Δ[— — — — — — — —]
67a [— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
68 Ε[— — — — — — — —]
Ρ[— — — — — — — —]
70 Αγ[— — — — — — —]
Θα[— — — — — — —]
[Πτολεμαΐδος]
Α[— — — — — — — —]
Θ[— — — — — — — —]
75 Α[— — — — — — — —]
Δ[— — — — — — — —]
Ζω[— — — — — — —]
Α̣[— — — — — — — —]
80 uncertain number of lines missing
col. IV [Ἀκαμαντίδος]
uncertain number of lines missing
[Ἁδριανίδος]
uncertain number of lines missing
[Οἰνεῖδος]
uncertain number of lines missing
[Κεκροπίδος]
[— — — — — — —] [— —]
1 [— — — — — — — Γ]εφ
[— — — — — — — —]ΕΣ
[— — — — — — — Ξ]υπε
[— — — — — —] <Ξ>υπε
5 [— — — — — —] Τρινε
[— — — — — —] Ἐπι[—]
[— — — —]ωρ Ἐπει
[— — — — — — —]
[Ἱπποθων]τίδος
[— — — —]μο Ἀζη
10 [— — — —]νος Πειρ
[— — — —]ου Σφεν
[— — — — —] Σφεν
[— — — —]δω Πειρ
[— — — —]οδ Πει
15 [— — — —]ης Ἀζη
[— — — —]ς Ἀζη
[— — — —]χ Ἀζη
[— — — — — Σ]φεν
18a [Αἰαντίδος]
19 [— — — — — — — Μ]αρ
19a
uncertain number of lines missing
[Ἀντιοχίδος]
[— — — — — — — —]
20 [— — — — — — — — Π]αλ
[— — — — — — —]Παλ
[— — — — — —] Ἀναφλύ
[— — — — —]ρ Ἀναφλ
[— — — — —] Ἀναφλ
25 [— — — — — — Π]αλ
[— — — — — — Κρι]ωε
[— — — — — — —] Ἀναφ
[— — — — —]σι Σημα
[— — — —]ά̣τρου Ἀναφ
30 [— — — — — — —] Παλ
[Ἀτταλίδος]
[— — — — —] Ἀθμο
[— — — — — —]μ Οἴοθ
[— — — — — —] Οἴοθ
35 [— — — — — — Ἀ]θμο
[— — — — — Ἀθμ]ο
35a
uncertain number of lines missing
[ἐπέγγραφοι]
uncertain number of lines missing
36 Φ̣[— — — — — — — — — —]
Να̣[— — — — — — — — —]
Μ[— — — — — — — — — —]
Ηλ[— — — — — — — — —]
40 Ἀθηνίων [— — — — — —]
Χρυσᾶς Εὐο[διανοῦ]
Εὐοδιανὸς Ε[— — — — —]
Ἀττικὸς Δημητ[ρίου]
Ἀβάσκαντος Δαιδάλ[ου]
45 Συνάρχων Ἡλιοδώρου
Ἀντίοχος ὁ καὶ Χαρίτων
Ἀσιάρχης Σωσιβίου
Φοῖβος Διονυσίου
Ἀθήναιος Βερεκούνδ[ου]
50 Ἀγαθόπους Φιλέρωτος
Ἀλέξανδρος Παπιαν[οῦ]
Ἀποκαταστάνων Ἀγαθ[— —]
Ἀσκληπιακὸς Ὀνησίμ̣[ου]
Ἀνδρέας Εὐημέρου
55 Ἀλέξανδρος Μητροδώ[ρου]
Ἀττικὸς Σόλωνος
[Ἀ]γάθων Ἡρακλέωνος
[Ἀσκ]ληπιάδης Τροφίμο[υ]
[Ἀγαθήμ]ερος Εὐόδου
60 [— — — — — — — — Ε]ὐόδου
[— — — — — — — Διο]νυσίο[υ]
[— — — — — — — — —]ίο[υ]
62a [— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]
63 [— — — — — — — — —]ος
63a [— — — — — — — — —]
64 [— — — — — — — — —]λου
64a [— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]
uncertain number of lines missing
65 [— — — — — — Μ]ηνοφίλου
col. V
uncertain number of lines missing
1 Διονυσ[— — — — —]
Διοσκο̣[— — — — —]
Διονυ[σ— — — — —]
Δημ[— — — — — —]
5 Διο[— — — — — —]
Δι[— — — — — — —]
uncertain number of lines missing
7 [Δη]μήτριος Θεο[— — —]
[․․]σιλᾶς · Ͻ
Εὐτυχᾶς Ͻ
10 Εὔνους · Ͻ
Ἐπάγαθος Εὐφρα[— —]
Εὐτύχης <Μ>αρτίου
Ἐλευσείνιος Ͻ
Ἐπίκτητος <Μ>αρτίου
15 Εὐφραντίδη[ς — —]
Ἐπικ<τ>ᾶς Τερ[— —]
Εἰρηναῖος Τι[— — —]
Ἐπίγονος Ͻ
Ἐπίκτητος Ͻ
20 Εὔμολπος Φιλ[— —]
Ἐλεύθερος Εὐκάρπου]
Εἰρηναῖος Ἐράτω[νος]
Εὔκαρπος Ͻ
Εὔτυχος Μαρκιανοῦ Ͻ
25 Ἐπίγονος Περιγένου Ͻ
Εὔκαρπος Μουσικός
Εὐπρέπης Ͻ
Εὐτύχης Ͻ
Ἕσπερος Ἱέρωνος
30 Ἐλπίνικος Ͻ
Εὐτύχης Διογένους
Εὔπορος Ἀρτεμιδώρου
Εὐήμερος Παραμόνου
Ἐλευσείνιος Σερ — —
35 Ἐπάγαθος Προτε[ίμου]
Ἐπαφρόδειτος Εὐ[— —]
Ἐλευσείνιος Δ[— — —]
Ἐπίκτητος Ε[— — — —]
40 uncertain number of lines missing
39 [— — — — — — —]δώρου
40 [— — — — — — —]ου
[— — — — — — σ]τράτου
[— — — · Ͻ]
[․․c.8․․․ Ἐ]λευσεινίου
[․c.6․․]ος Ἑρμοῦ
45 [Ζώσ]ιμος Ἀριστοβούλου
[Ζώ]σιμος Ληναίου
Ζώσιμος Ἅγνου
Ζώσιμος Ἀθηναίου
Ζώσιμος Εὐελπίστου
50 Ζώσιμος Διονυσίου
Ἡρᾶς Ἀβασκάντου
Ἡρακλᾶς · Ͻ
Ἡρακ<λ>είδης Ἰσιδώρου
Ἡλιόδωρος ὁ καὶ Εὐτυχίδης
55 Θεόφιλος Ζωσίμου
Θάλλος · Ͻ
Θεόδωρος Εὐφροσύνου
Θησεὺς Ἀνδρονίκου
Θάλλος Εὐτυχίδου
60 Ἰσιγένης Ποντικοῦ
Ἰσίδοτος Ͻ
Ἰούλιος Διονύσιος
Ἰσίδωρος Τελεσφόρου
Ἴκελος Ἐλπιδηφόρου
65 [Ἰού]λιος Εὕρετος
[․c.5․]ος Κλωδίου
[— — — — · Ͻ]
[— — — — Διονυ]σίου
70 uncertain number of lines missing
79 [— — —]ος Ἰσιδ[— — —]
80 [— —]ονος · Ͻ
[— — —]ος · Ͻ
[․c.6․․]της Γαΐου
[Πολ][μ]ων Ἑρμοῦ
[Πο]σειδώνιος Τερτίου
85 [Πο]λυκλῆς Διογένους
[Πάρ]αλος · Ͻ
[Ῥόδ]ων  · Ͻ
[Σωτ]ήριχος Ῥόδωνος
[Στ]ρατηγικὸς Ζωσίμου
90 [Σύ]νετος Ἐλπιδηφόρου
[Σ]ώσανδρος Σωζομενοῦ
[Σα]τορνίλος Λευκίου
[․c.3-4․]νος Πραξίωνος
[․c.5-6․]λος Τροφίμου
95 [— — —]ν Ἰσιδότου
[․c.6․․ Τ]ηρέως
Τρόφι[μο]ς Ἰαλύσου
Φιλλῦς Μητροδώρου
Φιλάρεστος Φαρνά[κου]
100 Φαῖδρος Κορύμβου
Φιλοκράτης Ἀντιόχου
Φῆλιξ Φίλωνος
Χαρίτων Ἐπαφροδείτο[υ]
Εὐφρόσυνος Ἔρωτος
105 Ζώσιμος Θεοδώρου
Εὔτυχος · Ͻ
Search Help