[ ] Att. — bef. 460 BC — IG I³ 244
IG I(3) 244, A, 7-14 (Sokolowski):
face A.7 [ν․․5․․][τ][δὲ δέρ]μα
[καὶ ἀκροκόλια] καὶ
[․․6․․․ ἐ]ν ἀ[γ]ορᾶι ∶ ἀ-
10 οδό]σθ[αι][ἀπ]ο[μ]ισθ-
[ο͂σαι ℎάπαν]τα τάδε
[ποι]ε͂ν πλὲν το͂ κόμα-
[τος] ὁς το͂δε ∶ το͂ δεμά-
[ρχο ․]ΛΕ τὸ δέρμα κτλ.
15
IG I(3) 244, C, 4 (Sokolowski):
face C.4 ὸς ⋮ το͂ι Λεο͂[ι θύεν {²⁷δρᾶν IG}²⁷ τ]-
5
IG I(3) 244, C, 5-6 (Sokolowski):
5         λε͂χ[σιν ΙΙΙ]
[ὀ]βολο͂ν
IG I(3) 244, C, 12-14 (Sokolowski):
12 [ν] ∶ νέμεν δὲ ∶ ἐ[ς ἴσον]
[π][ν]τα ∶ το͂ι ∶ σ[φαγεῖ]
[χ]ο[ρδ]εῖον ∶ κα[ὶ ․․․]
Search Help