[ ] Att. — Athens — 1st c. BC
See also:
             versus quindecim omnino detriti
16 — — — — — — — — — — — — — φυλὰς πρ̣ο̣μι̣ — — — — — — — — — — —
— — — — — —  ἑκάστ̣η̣ [τῶν φυ]λ[ῶν — — — —]ντ — — — — — — — —
[— — — — — τ]ῶν μυστ̣α̣γωγῶ̣[ν ․․]κ̣λ̣ησ̣[— — — — — — — — — οἱ πάρε]-
[δροι τοῦ βασ]ιλέως καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ τῶ̣ν μ̣υ̣στ̣η̣ρίων — — — — —
20 — — — — — ς, λ̣ειτουργείτωσαν δὲ τ̣[ο]ῖ̣ς τελ̣[ουμένοις οἱ — — —]
[καὶ οἱ ἱερεῖ]ς οἵ τε δημόσιοι πάντ[ε]ς [καὶ — — — —  καὶ οἱ]
[ὑπὸ τῶν] Κηρύκων καὶ Εὐμολπιδῶν [ἀποδεικνύμενοι — — — ἔχοντες]
[τῶν δημοσί]ων̣ τοὺς ἱκανοὺς κα̣ὶ̣ [— — — — — — — — — — — — ἐλαύ]-
[νειν δὲ κατά] τάξιν καὶ τὴ̣ν π̣ορείαν ε[ὐκόσμως ποιε][ν] ὥστ[ε] ατ — — — —
25 [— — — ἐὰ]ν δ̣ὲ οἱ μυσταγωγοὶ μὴ σ̣υ̣ν̣π̣[ορε]ύ̣ω̣ν̣τ̣α̣ι̣ το̣ῖς [μύσταις — —]
[μηδὲ πρὸ τοῦ τῆς] μυ̣ή̣σεως κ̣α̣ι̣ρ̣[ο]ῦ̣ ἐξ̣[ίωσι σὺν] τ[ο]ῖ̣ς μ̣ύ̣στ̣[αις — — —]
[— — — — ὅταν] δὲ ἄγωσι τοὺς μύστας, ἐ[πιμελείσθωσαν οἱ] μ̣υστ[αγωγοὶ ὅπως ἐν τάξει καὶ κοσμίως]
[πορείαν ποιῶσι] καὶ οἱ τῶν μ̣υστηρί[ω]ν̣ [ἐπιμε]λ̣[η]ταὶ κ̣[ύριοι ἔστωσ]αν ζ[η]μ[ιῶ]σαι τ̣ο[ὺς ἀτακτοῦντας ἢ]
[κωλύοντας πορεύεσ]θ̣α̣ι παρ̣αχ[ρῆ]μ̣α ἑ[κατὸν δραχμαῖς· ἐξεῖναι] δὲ το[ῖς μυστηρίοι]ς καὶ ἔνδε[ιξιν ποι]-
30 [εῖν πρὸς τὸν βασιλ]έα τῷ β̣ου̣λομένῳ ο̣ἷς ἔξ[εστι μηνύειν ἢ εἰσαγγέλλειν] το[ῖ]ς ἐπιμεληταῖ[ς τὸν καταφρο]-
[νοῦντα τῶν μυστηρ]ίων· τὸν δὲ ἐνδε[ιχ]θ̣<έ>ν[τα ἢ εἰσαγγελθ]έ̣ν̣[τα αὐτίκα ε]ἰ̣ς̣ ἕ̣ν̣α [καὶ π]εν̣τακοσίους [εἰσάγειν],
[κατὰ δὲ τὰς στ]ή̣λ̣α̣[ς] τε̣[ι]μ̣άτω αὐτῷ ἡ̣ [ἡλιαία, ἐὰν ἁλῷ], τ[ί χρὴ παθεῖν ἢ ἀπο]τεῖσ[α]ι̣· τὰς δὲ πε[ρὶ τῶν μυστηρίων]
[ἀσεβείας λ]α̣[γ]χ̣ανομένας δίκας εἰσαγέτωσ[α]ν οἱ̣ ἐπιμ[εληταὶ τ]ῶ̣ν̣ [μυσ]τη̣ρ̣ίων πρώτα̣[ς εἰς πάντα]
[τὰ δικαστήρια] ἐ̣ν τῷ ἑ̣[π]ομέ̣νῳ μετὰ τὰ μ̣[υστήρι]α̣ μερισ[μῷ] κ̣α̣τὰ̣ τὰ μ̣[έρη] δ̣έκ̣[α· v ὅ]ταν [ἐ]λάσ[ωσιν οἱ μύσ]-
35 [ται ἐξ ἄστεως], ἀ̣γέτωσαν αὐτοὺς οἱ μυσ[ταγωγοὶ ․․․]κεγ — — — —· ἐ[πὶ δὲ] το[ῖ]ς ὀχήμ[ασι μέχρι]
[τοῦ Ῥειτοῦ][λ]αυν̣έ̣τωσαν ὅταν κα̣ὶ ὡς ἂ̣ν [ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ τῶν μυστηρίων ἐπι]μ̣ελ̣ηταὶ τάξω[σιν — — — —]
[— — — — μηδὲ πορεύε]σθαι μηδένα μύ[στην, μηδὲ ἐ]λ̣α̣ύ̣νε[ιν][λλ]ο[θ]εν̣ ἢ̣ ἐ̣κ τοῦ ἀποδεδειγμέ[νου — — — —]
[χωρίου], μηδὲ π̣ρ̣[οπορε]ύ̣εσθαι πρὸ τῆς κο[μιδῆς τῶν ἱερ]ῶ̣[ν, μηδ]ὲ̣ κ̣[αταβ]αίνε[ι]ν̣ ἀπὸ τῶν [ὀχ]ημάτων — — — —
[— — — — ἢ] π̣ρ̣[ὸ]ς τὸ ἀπο[δεδε]ιγμένον χωρίον ὑπ[ὸ] τ̣[ῶν] πρὸς το[ύτοις] τεταγμένων, [μ]ηδὲ ἄλ[λο]θεν ἐλα̣[ύνειν]
40 [καὶ κατ’ ἄλλας] ὁ̣δοὺ̣ς ἢ [τὰς] ἀποδεδειγμένας, μηδ’ εἰσι[έν]αι κα[τ’ ἄλλας] πύλας ἢ κ̣αθὼς πάτριόν ἐστι· [ἐὰν δὲ]
[ἄλλως ἢ κατὰ τ]άδ’ ἔλ[ασιν] πο[ι]ῇ, ἔ̣ν̣οχος ἔ̣στ̣ω̣ ὁ μυσταγωγὸς τοῖ̣ς ἐ̣π̣[ά]νω γεγραμμένοις ἐπ̣[ι]τειμ̣[ίοις κα]-
[τὰ τὰ δόξαντα] τάδε· κ̣α̣ὶ̣ ἐν Ἐλ̣ε̣υ̣[σῖνι τ]ῷ τε Ἰάκχῳ συνεισελαύνειν ὡς ἂν ὁ βασιλεὺς καὶ̣ ο̣ἱ ἐπ̣ι̣μ[εληταὶ τά]-
[ξωσι καὶ παρεῖναι] ν̣ύ̣κ̣τωρ̣ καρ̣[ποῖς ἐσ]τ̣εφανωμένους ἐπ̣ά̣ναγκες ἐν τῷ [ἀποδ]ε̣δ̣ειγμ̣[ένῳ χωρίῳ — — — — — — — —]
45 SEG 21 494.30-31 (Oliver):
30a [εῖν πρὸς τὸν βασιλ]έα τῷ β̣ου̣λομένῳ ο̣ἷς ἔξ[εστι ἢ μήνυσις κατ’ αὐτοῦ ἐν] το[ῖ]ς ἐπιμεληταῖ[ς ἵνα τὸν ἀ]-
31a [σεβῆ τῶν μυστηρ]ίων τόνδε ἐνδε[ίξ]ω̣σ[ι]ν [πρὸς τοὺς ἕνδ]ε̣κ̣[α ὥστ’ ε]ἰ̣ς̣ ἕ̣ν̣α [καὶ π]εν̣τακοσίους [εἰσαχθῆναι]·
Search Help