IG II² 692
[ ] Att. — stoich. 52 — post 303/2 — IG II² 692 Add. (pt. 1.2 p. 665)
See also:
1 ․․․․․․․․18․․․․․․․․Λ#⁷ΑΧ — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․․․․․17․․․․․․․․ε καὶ ἐΝ#⁷ — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․․․․15․․․․․․․ καὶ διαφυλ[άττουσιν βέβαιον καὶ ἀκήρατον τῆ]-
[ι πόλει τὸν ὅρκο]ν, ὃν ὤμ<ο>σαν, κα[ὶ πειθαρχοῦσιν τοῖς ὑπὸ τοῦ δήμου]
5 [παρηγγελμέν]οις· ὅπως ἂν οὖν — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․․․8․․․․μ]ένοις πρὸς ταῦ̣[τα {²⁷τὰ ψ̣[ηφίσματα?}²⁷ — — — — — — — — —]
․․․8․․․․ εἰδότες ὅτι τυ[γχάνουσι — — — — — — — — — — — — — — ἐ]-
[παινέσα]ι τοὺς στρατηγ[οὺς τοὺς ἐν τῶι ἐπὶ ․․․7․․․ ἄρχοντος ἐνι]-
[αυτῶι ἄ]ρξαντας ἀρετ[ῆς ἕνεκα καὶ εὐνοίας τῆς περὶ τὸν δῆμον τὸν]
10 [Ἀθηνα]ίων καὶ στεφα[νῶσαι αὐτοὺς χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμο]-
[ν καὶ ἀ]νειπεῖν τὸν [στέφανον Διονυσίων τραγωιδῶν τῶι καινῶι ἀγῶ]-
[νι, τῆς δ’ ἀν]αγορεύ[σεως — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․․9․․․․οε̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us