[ ] Att. — Athens — non-stoich. — 127/6 BC
1 (I) ἐπὶ Θεοδ̣[ωρίδου ἄρχοντος], ἐπὶ τῆς Αἰγε[ῖδος τρίτης πρυτανείας] ᾗ Σωσικρά%⁸⁰%⁸⁰-
της Εὐφρο[νίου Θριάσιος ἐγρ]αμμάτευ[εν· Βοηδρομιῶνος πένπτ]ῃ ἱσταμένου
πένπτῃ τῆ[ς π]ρ̣υ̣τ̣α̣[νείας· ἐκκλη]σ̣[ία κυρία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προ]έδρων ἐπε-
ψήφιζεν Ἀνδρόνικος [Ἀνδρονίκου Βουτάδης· ἔδοξεν τῶι δήμωι]· vac.
5 Πολύχαρμος Πολυκρ[ίτου Ἀζηνιεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ ἔφηβοι οἱ ἐφηβεύσ]αντες ἐπὶ v
Διονυσίου ἄρχοντος θ̣[ύσαντες ταῖς ἐγγραφαῖς τὰ εἰσιτήρια] ἐν τῶι πρυ-
τανείωι ἐπὶ τῆς κοινῆ[ς ἑστίας μετά τε τοῦ κοσμητοῦ καὶ τοῦ ἱε]ρέως τοῦ
Δήμου καὶ τῶν Χαρ[ί]των [ἠκολούθουν τοῖς τε νόμοις καὶ τοῖς ψηφίσμ]ασιν· διετέ-
λεσαν δὲ πειθαρχοῦν[τες τῶι κοσμητῇ καὶ τοῖς διδασκάλοις· ἔθυσ]αν δὲ καὶ τὰς
10 θυσίας ἁπάσας τοῖς θε̣[οῖς καὶ τοῖς εὐεργέταις· ἐποήσαντο δὲ] καὶ τὴν ἀπά[ν]-
τησιν τοῖς ἱεροῖς καὶ π[ροέπενψαν αὐτά· ἤραντο δὲ καὶ τοὺς β]οῦς δι’ ἑαυτ[ῶν]
τοῖς Μυστηρίοις ὡσαύ[τως ἐν Ἐλευσῖνι· συνετέλεσαν δὲ καὶ τοὺς δρ]όμους π[άν]-
τας εὐσχημόνως τούς τ[ε ἐν τοῖς ἀγῶσι καὶ τοῖς γυμνασίοις καὶ τὰς λανπά]δας ἔ[δρα]-
[μον καὶ] τὰς πονπὰς ἐπόντπ̣[ευσαν κατά τε τοὺς νόμους καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ] δήμου θε[%⁸⁰]-
15 οῖς· εἰς[ήγαγο]ν δὲ καὶ τὸν Δ[ιόνυσον ἀπὸ τῆ]ς ἐσχάρας κ̣[αὶ εὐσεβῶς τὴν ἑαυ]τῶν φιλοτιμίαν ἀπ[ο]-
δεικνύμενοι ταῦ̣ρ̣ο[ν ἔπενψαν καὶ ἔθυσαν τῶι] θεῶι ὡς ὅτι μά[λιστα εὐπρεπέ]στατα· ἐποήσαντο δὲ κ[αὶ]
μελέτην ἐν τοῖς ὅπλο[ις καὶ ἀπεδείξαντο] ἔν τε τοῖς Θησεί[οις καὶ ἄλλ]ως κατὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ v
ψηφίσματα τοῦ δήμου· ἐπ[οήσαντο δὲ κα]ὶ τὴν ἀποδημίαν τ[ὴν εἰς Δελ]φοὺς ἀξίως ἑκατέρων τῶν πόλε-
ων εὐτάκτως καὶ εὐσχημ[όνως] ἀνασ[τ]ραφέντες· ἐλειτούργ[ησαν δ]ὲ καὶ ἐν ταῖς θυσίαις ἁπάσαις εὐ%⁸⁰-
20 σεβῶς καὶ φιλοτίμως οὐθὲν [ἐν]λείπον[τε]ς τῶν ἀναγκαίων κα[ὶ ἐστ]εφανώθησαν τῶι τοῦ θεοῦ στεφά%⁸⁰-
[ν]ωι ὁμοίως δὲ καὶ ὁ κοσμητ[ὴς] καὶ οἱ διδάσκαλοι αὐτῶν· ἐποιήσα̣[ντ]ο δὲ καὶ τὸν εἰς Σαλαμῖνα πλοῦν v
ἐπὶ τὸν ἀγῶνα τῶν Αἰαντ[είω]ν, ἔθυσάν τε ἐπὶ τοῦ τροπαίου [τῶ]ι Διὶ καὶ παραγενόμενοι ἐπόνπευσαν
καὶ ἔθυσαν τῶι Αἴαντι κα[ὶ τῶι] Ἀσκληπιῶι· ἔδραμον δὲ καὶ τὴν [λα]νπάδα καλῶς καὶ εὐσχημόνως· v
[ἔ]θυσαν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ὁρ[ίων] καὶ τοῖς θεοῖς τοῖς κατέχουσ[ιν] τὴν Ἀττικήν· ἔθυσαν δὲ καὶ τοῖς vv
25 [Πει]ραίοις τῶι Διονύσωι [καὶ] εἰσήγα̣γον τὸν θεὸν παρακ[αθί]σαντες ἐν τῶι Πειραεῖ ἡμέρα[ς] v
[τέτταρ]ας εὐτάκτως· v ἐ[λει]τούργησαν δὲ καὶ ταῖς σε[μναῖ]ς θεαῖς ἀνεγκλήτως· [παρήδρευ]-
[σαν δὲ καὶ ταῖς] ἐκκλησ[ία]ις ἁπάσαις ἐν τοῖς ὅπλοι[ς εὐσχ]η̣μόνως· ἀνέθηκαν δ[ὲ καὶ φιάλην]
[τῇ μητρὶ τῶν θ]εῶν̣ κ̣α[τ]ὰ τὸ ψήφιμα ἀπὸ δ̣ρ[αχμῶν ἑκατ]όν· συνετήρησαν δ[ὲ καὶ τὴν πρὸς]
[ἀλλήλους ὁμόνοιαν κα]ὶ φιλίαν ἐν ὅλωι [τῶι ἐνιαυτῶι· ὅπως οὖν ἥ τε βουλὴ καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται]
30 [τιμῶντες τοὺς πειθαρχοῦντας τ]οῖς τ̣[ε νόμοις καὶ τοῖς ψηφίσμασιν vv ἀγαθῇ τύχῃ δεδόχ]-
[θαι τῇ βουλῇ τοὺς λαχόντας προ]έδρο[υς εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ]
[τούτων· γνώμην δὲ συμβάλλε]σθαι τῆς̣ [βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τῇ βουλῇ ἐπαινέσαι]
[τοὺς ἐφήβους τοὺς ἐπὶ Διον]υσίου ἄ[ρχοντος τοῦ μετὰ τὸν Λυκίσκον καὶ
στεφανῶσαι αὐτοὺς]
35 [χρυσῶι στεφάνωι εὐσεβείας ἕν]εκεν [ἧς ἔχοντες διατετελέκασιν ἐν ὅλωι τῶι ἐνιαυτῶι τῆς]
[εἰς τοὺς θεοὺς καὶ εὐνοίας καὶ φι]λοτιμ[ίας τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον καὶ ἀνει]-
[πεῖν τὸν στ]έ̣φ̣α̣[νον τοῦτον Διονυσί]ω̣ν̣ τε [τῶν ἐν ἄστει τῶι καινῶι ἀγνῶι καὶ Παναθηναίων καὶ Ἐ]-
[λευσινίων κα]ὶ̣ Πτολεμαίω[ν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶ]σιν· τῆς δ̣[ὲ ἀναγορεύσεως τοῦ στεφάνου ἐπι]-
[μεληθῆνα]ι τοὺς στρατηγ[οὺς] καὶ τὸν [ταμίαν τῶν] στρατιω[τικῶν· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς διδασκάλους]
40 [αὐτῶν τόν] τε παιδοτρ̣[ίβην Νί]κωνα Βηρύτιον καὶ τὸν ὁ̣[πλομάχον Σωτάδην Σολέα καὶ τὸν ἀκοντιστὴν]
[Νίκανδρον Εὐων]υ̣μ̣[έα κ]αὶ τὸν τοξότην Πυσ[τίλον Ὀῆθεν καὶ τὸν ἀφέτην Πεδιέα ἐκ Κεραμέων]
[καὶ τὸν γραμματέα Θαρ]ρῖνον Λανπ<τ>ρέα καὶ τὸ[ν ὑπηρέτην Ἱέρωνα Ἀναγυράσιον· ἀναγράψαι δὲ τόδε]
[τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα] τὸν κατὰ πρυτανεί[αν εἰς στήλην λιθίνην καὶ στῆσαι ἐν ἀγορᾷ· εἰς δὲ τὴν]
[ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνάθε]σιν τῆς στήλης τ[ὸ γενόμενον ἀνάλωμα μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν].
45 vacat
cr 1.45 [ἡ βουλὴ]
ὁ δῆμος
in corona hederae
τὸν
κοσμητὴν
Ἀπολλώνιον
50 Σουνιέα
καὶ τοὺς
ἐφήβους.
cr 2.53 [ἡ βουλ]ὴ ὁ δῆμος
[τὸν κο]σ̣μητὴν
54a in corona aurea
55 [καὶ τοὺς]
ἐφήβ[ους].
cr 3.57 [ἡ βουλὴ]
[ὁ δῆμος]
[in corona hederae]
60 [τὸν]
[κοσμητὴν]
[Ἀπολλώνιον]
[Σουνιέα]
[καὶ τοὺς]
65 [ἐφήβους].
cr 4.65 [ὁ δῆμος ὁ]
[Σαλαμινίων]
[in corona aurea]
[τοὺς ἐφή]-
[βους καὶ τὸν]
[κοσμητὴν]
70 [Ἀπολλώνιον]
[Σουνιέα].
cr 5.72 [ἡ βουλὴ]
[ὁ δῆμος]
in corona aurea
[τὸν]
75 [κοσμητὴν]
[Ἀπολλώνιον]
[Σουν]ιέα.
78 (II) ἐπὶ Θεοδω[ρίδου ἄρ]χοντος, ἐπὶ τῆς Α[ἰγεῖδος τρίτης πρυτανεία]ς̣ ᾗ [Σωσικράτης Εὐφρονίου] Θριάσιος ἐγραμμά-
τευεν· Βοη[δρομι]ῶνος τετράδι με]τ’ εἰκάδας κατ’ ἄρχοντα κατὰ] θεὸν [δὲ ․․c.7․․ μετ’ εἰκάδα]ς τετάρτῃ καὶ ε[ἰ]-
80 κοστῇ τῆς [πρυτ]ανείας· ἐκκλη[σία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προέδρων ἐ]π̣ε̣[ψήφιζεν ․․․c.10․․․]ης Ἐράτωνος [Εὐ]-
πυρίδης καὶ [συνπρόεδροι· ἔδοξεν τῶι δήμωι ․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․ εἶπεν· ἐπειδὴ Ἀ]πολλώνιος Σο[υνι]-
εὺς χειροτονη[θεὶς κοσμητὴς ἐπὶ τοὺς ἐφήβους εἰς τὸν ἐνιαυτὸν τὸν ἐπὶ Διονυσίου ἄρχον]τος τοῦ μετὰ Λυ-
κίσκον ἦρξεν τὴν [ἀρχὴν κατά τε τοὺς νόμους καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δή]μου πρ[οέστη δὲ κ]αὶ τῆς εὐταξίας
τῶν ἐφήβων καὶ τ[ῆς ἐν τοῖς μαθήμασιν γενομένης ἐπιστασίας ἐπεμ]ελήθη· ἔ[θυσεν δὲ κ]αὶ τὰς θυσίας ἁπά-
85 σας μετ’ αὐτῶν τ[οῖς θεοῖς καὶ τοῖς εὐεργέταις· ἐποήσατο δὲ κ]αὶ τὴν ἀποδ[ημίαν] μετ’ αὐτῶν εἰς Δ[ελ]-
φοὺς ἀξίως ἑκατέ[ρων τῶν πόλεων εὐτάκτως καὶ εὐσχημόνως ἀναστρ]αφείς· ἐλειτ[ούργ]η̣σεν δὲ καὶ ἐν
ταῖς θυσίαις ἁπάσα[ις εὐσεβῶς καὶ φιλοτίμως οὐθὲν ἐνλείπων τῶν ἀναγκ]αίων καὶ ἐστ[εφανώθη τῶι τοῦ θεοῦ]
στεφάνωι· διετήρησε[ν δὲ καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους ὁμόνοιαν καὶ φιλί]αν δι’ ὅλου το[ῦ ἐνιαυτοῦ ὄντας τὸν]
ἀριθμὸν ἑκατὸν ἑπτὰ [καὶ πάντας διεφύλαξεν· ἀνθ’ ὧν αὐτὸν καὶ οἱ ἔ]φηβοι χρυσῷ στ[εφάνῳ ἐστεφάνωσαν]
90 ἀποδεικνύμενοι τὴ[ν γεγονυῖαν εἰς αὐτοὺς δικαιοσύνην καὶ εὔνοι]αν· ὅπως ἐφάμιλ[λον ᾖ τοῖς καθιστα]-
μένοις κοσμηταῖς δικ[αίως καὶ αὐτὸν τρόπον διεξάγειν καὶ ἐκε]ῖνοι τοῦτο πράττ[ωσιν ὅπως τιμῶνται]
καταξίως ὑπὸ τῆς β[ουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ κατὰ τοὺς νόμους]· ἀγαθῇ τύχῃ δ[εδόχθαι τῇ βουλῇ τοὺς λα]-
χόντας προέδρους [εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ το]ύτων· γνώμ̣[ην δὲ συνβάλλεσθαι τῆς βου]-
λῆς εἰς τὸν δῆμον [ὅτι δοκεῖ τῇ βουλῇ ἐπαινέσαι τὸν κοσμητὴν τῶν ἐ]φήβων [Ἀπολλώνιον Ἀπολλωνίου Σουνι]-
95 έα καὶ στεφανῶσ[αι αὐτὸν χρυσῷ στεφάνῳ κατὰ τὸν νόμ]ον ἀρετῆς ἕνεκεν κ[αὶ δικαιοσύνης ἣν ἔχων διατελεῖ]
πρ̣[ὸς τοὺ]ς̣ ἐ̣φ̣ήβους κα[ὶ πρὸς τὸν δῆμον καὶ ἀνειπεῖ]ν τὸν στέφανον τοῦτον Διον[υσίων τε τῶν ἐν ἄστει καινοῖς τρα]-
[γ]ῳδοῖς καὶ Παναθηναί[ων καὶ Ἐλευσινίων καὶ] Πτολεμαίων τοῖς γυμνικοῖς [ἀγῶσιν· τῆς δὲ ἀναγορεύσεως τοῦ στε-
φάνου ἐπιμεληθῆναι το[ὺς στρατηγοὺς καὶ τ]ὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν· [ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν]
γραμματέα τὸν κατὰ πρυ[τανείαν εἰς στή]λην λιθίνην καὶ στῆσαι ἐν ἀγορ[ᾷ· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνά]-
100 θεσιν τῆς στήλης τὸ γενό[μενον ἀν]άλωνα μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν [στρατιωτικῶν].
                    spatium versuum duorum
103 (III) ἐπὶ Διονυσίου ἄρχοντος τοῦ με<τὰ> Λυκίσ[κον, ἐπὶ τῆ]ς Ἱπποθ[ων]τ̣ί̣δ̣[ος ἐνάτης πρυτανείας ἧι ․․․c.11․․․․νος Κεφα]-
λῆθεν ἐγραμμάτευεν· ἀντιγραφεὺς Ἡφαι[στ․c.6․․]#⁷#⁷․․․․c.12․․․․ι[ος κατασταθεὶς ἐπὶ τὸ Μητρῶιον]
105 κατὰ τὸ ψήφισμα ὃ Τίμαρχος Ἐπηρατίδου Σφ[ήττιος εἶπεν ․․․․c.12․․․․ Ἐλαφη]βο[λι]ῶνος δ[εκάτ]ει ὑστέραι μ[ιᾶι]
καὶ εἰκοστῆι τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία {ι} ἐν [τῶι θεάτρωι ․․․․․․c.17․․․․․․․]υ̣ Βερενικίδ[ης εἶπ]εν· ὑπ〚ὲρ ὧν〛 ἀπα[γ]-
γέ(λ)<λ>ει ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφήβων Ἀπολλώνιος Ἀ[πολλωνίου Σουνιεὺς ὑπὲρ τῆ]ς θυσίας ἧς ἔθυσ[εν ἐν τῆι π]ομπῆι vac.
μετὰ τῶν ἐφήβων τῶι τε Διονύσωι καὶ τοῖς ἄλ[λοις θεοῖς· δεδόχθαι ἀγαθῆι] τύχηι τῶι δήμωι τ[ὰ μὲν ἀγ]αθὰ δέχεσθα[ι]
τὰ γεγονότα ἐν τοῖς ἱεροῖς οἷς ἔθυεν ἐφ’ [ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τῆς τε β[ουλῆς καὶ τοῦ δήμ[ου καὶ π]αίδων καὶ γυνα[ι]-
110 κῶν καὶ τῶν φίλων καὶ συμμ[άχων τοῦ δήμου· ἐπαινέσαι δὲ τὸν κοσμητὴν] Ἀπολλών]ον Ἀπ[ολλωνίο]υ Σουνιέα καὶ
〚τοὺ〛ς ἐφήβους καὶ στεφανῶ[σαι αὐτοὺς κιττοῦ στεφάνωι εὐσεβείας] ἕν[εκ]εν [τ]ῆς π[ρὸς τοὺς θ]εοὺς καὶ φιλοτ]μ[ί]-
ας τῆς πρὸς̣ [τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ π]ρυτανείαν ἐν
[στήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν ἀγορᾶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ ἀνάθεσιν τῆς στήλης μερί]σ̣αι τ̣ὸν ἐπὶ τεῖ δ[ι]-
[οικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα. vac. ] vac.
115                           vacat
(IV) [ἐπὶ Διονυσίου ἄ]ρ̣χο[ντος τοῦ μετὰ Λυκίσκο]ν, ἐπὶ τῆς ․․c.8․․․ δεκάτης πρυτανείας ἧι ․․․c.11․․․․]νος Κε〚․〛-
[φαλῆθεν {²⁶Κε|[φαλῆθεν}²⁶ ἐγραμ]μ̣ά̣[τευεν· ἀντιγραφεὺς Ἡφαιστ․․․․․․․․c.20․․․․․․․․ιος κατασταθεὶς ἐπὶ τὸ] Μητρῶιον
[κατὰ τὸ ψήφι]σ̣μα [ὃ Τίμαρχος Ἐπηρατίδου Σφήττιος εἶπεν· Μουνιχιῶνος τετράδι ἱσταμένου τετά]ρτει τῆς
[πρυτανεί]ας· τ[ῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν ․․․․․․․․․․c.24․․․․․․․․․․ καὶ συμπρόεδροι ἔδοξεν τῶι δή]μωι· Χαρ-
120 ․․c.7․․Γ̣Α̣[․․․․c.13․․․․․ εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλλει ὁ κοσμητὴς ὑπὲρ τῆς θυσίας τῶι τε Διονύσωι καὶ τ]οῖς ἄ̣[λ]-
[λοις θεοῖς ἧς ἔθυσεν μετὰ τῶν ἐφήβων, ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τῶι δήμωι τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθαι ἃ ἀπαγγέλλει ὁ]
[κοσμητὴς γεγονότα ἐν τοῖς ἱεροῖς οἷς ἔθυεν ἐφ’ ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ παίδων]
[καὶ γυναικῶν καὶ τῶν φίλων καὶ συμμάχων τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων· ἐπαινέσαι δὲ τὸν κοσμητὴν Ἀπολλώνιον Ἀπολ]-
[λωνίου Σουνιέα καὶ τοὺς ἐφήβους εὐσεβείας ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμίας πρὸς τὴν βουλὴν καὶ]
125 [τὸν δῆ]μον κ[αὶ στεφανῶσαι κιττοῦ στεφάνωι ἐπειδὴ αἱρούμενοι προνοῆσαι μὲν τῆς εἰς τοὺς θεοὺς εὐσεβείας πε]-
[ρι]σ̣τεῖλαι δὲ τὸ [ἱερὸν τῆς μητρὸς τῶν θεῶν ἀνατεθείκασιν τῆι θεῶι φιάλην ἀπὸ δραχμῶν ἑκατὸν κάλλιστον ὑπόδειγμα]
πρὸς πάντας ἀ[ποδεικνύμενοι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐν στήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν ἀγορᾶι. vac. ]
                          vacat
(V) Δάμων Σίμου [Σο]υ̣ν̣ι[εὺς εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ ἔφηβοι οἱ ἐπὶ Διονυσίου ἄρχοντος τοῦ μετὰ Λυκίσκον παραγενό]-
130 μενοι ἐπὶ τὴν πομ[πὴν καὶ θυσίαν καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν Αἰαντείων καὶ ἔθυσαν τῶι Αἴαντι· ἐποιήσαντο δὲ καὶ ἐν]
τῶι ἀγῶνι ἅμ[ιλλαν τοῖς πλοίοις. ἔδραμον δὲ καὶ τὴν λαμπάδα καλῶς καὶ εὐσχημόνως· ὅπως οὖν ἁπάντων]
τούτων ὑπά[ρχηι αὐτοῖς ὑπόμνημα παρὰ τοῦ δήμου τοῦ Σαλαμινίων· δεδόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι]
τοὺς ἐφήβου[ς τοὺς ἐπὶ Δ]ονυσίου ἄρχοντος τοῦ μετ]ὰ Λ̣[υκίσκον καὶ τὸν κοσμ]ητὴ[ν][πο]λλ[ώνιον Ἀπολλωνί]-
ου Σουνιέα κ[αὶ στεφανῶσαι αὐτοὺς χρυσῶι στεφά]ν̣ωι κ[ατὰ τὸν νόμον καὶ ἀνε]ιπεῖν τὸν στέφανον τοῦτο[ν Διονυ]-
135 σίων τῶν ἐν [Σαλαμῖνι τραγωιδῶν τῶι καινῶι ἀγῶνι· τ]ῆς δ[ὲ ποιήσεως τοῦ σ]τεφάνου καὶ τῆς ἀναγορεύσεως [v]
ἐπιμεληθ[ῆναι τόν τε στρατ]ηγὸν̣ [καὶ τοὺς ἐπιμε]λη̣[τάς· ἐπαινέσαι] δὲ καὶ τοὺς παιδευτὰς αὐτῶν τόν τε
παιδοτρίβ[ην Νίκων]α Β̣ηρύτιον κ[αὶ τὸν ὁπλομάχον Σωτάδην Σο]λέα καὶ τὸν ἀκοντιστὴν Νίκανδρον v
Εὐωνυμ[έα καὶ τὸ]ν τοξότην Πυσ[τίλον Ὀῆθεν καὶ τὸν ἀφέτην Π]εδιέα ἐκ Κεραμέων καὶ τὸν γραμμα-
τέα Θαρ[ρῖνον Λ]αμπτρέα καὶ τὸν [ὑπηρέτην Ἱέρωνα Ἀναγυρά]σιον καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον αὐτῶν θαλ̣-
140 λοῦ στεφά[νωι]· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ [ψήφισμα τὸν γραμματέα τοῦ δ]ή̣μου εἰς <σ>τήλην λιθίνην καὶ στῆσαι <ἐ>ν τῶι
τεμένει τοῦ Αἴαντος· εἰς δὲ τὴν ἀναγ[ραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς σ]τήλης μερίσαι τὸν ταμίαν ἐκ τῶν εἰ̣[ς]
τὰ κατὰ ψηφίσματα ἀποτεταγμένων [τῶι δήμωι]. vac.
                               vacat
οἱ ἐφηβεύσαντες ἐπὶ [Διονυσίου ἄρχοντο]ς τοῦ μετὰ Λυκίσκο[ν].
145                                vacat
                               vacat
                               vacat
col. I.148 Ἐρεχθεῖδος
Τιμοκλῆς Δημοκλείδου Κηφισιε̣ύ̣[ς]
150 Πλειστίας Διονυσίου Κηφισιεύς
Ἐπικράτης Τίμωνος ἐκ Κηδῶν
    Αἰγεῖδος
Λυσίμαχος Φιλοξένου Φιλαί[δης]
Σώφιλος Σωφίλου Ἐρικεε[ύς]
155 Μηνόδωρος Διογένου Ἐ̣[ρικεεύς]
Φίλων Σωφίλου Κολλυτ[εύς]
Πύρρος Δημοκλείδου Τ[ειθράσιος]
Σωτάδας Σωτάδου Φι̣[λαίδης]
Στησαγόρας Εὐμήλο[υ Φιλαί]δη[ς]
160 Καλλίστρατος Ἀριστ․․5․․υ Ἐρικεεύ[ς]
    Πανδιονίδο[ς]
Χάρης Χάρητος Παιανιεύς
Ἀπολλοφάνης Ληναί[ου] Κυδαθηναιεύς
Κάστωρ Ἀρχίππου Κυδαθηναιεύς
165 Καλλίμαχος Καλλιμ[ά]χου Παιαν[ιε]ύς
Θάρσανδρος Νικοστ[ράτου] Πα[ια]νιεύς
Δημήτριος Μητρο[δώρου Π]αινιεύς
Σωφά{ι}νης {²⁶Σωφάνης}²⁶ Δημοκράτου Παιανιεύς
    Λεω̣ν̣τ̣ίδος
170 Μηνόδωρος Ἡρακλείδου Κολωνῆθεν
Νικίας Εὐφημίδου Κρωπίδης
Ἀγέλαος Ἀγελάου ἐξ Οἴου
Πολυαίνετος Ἀμύκλου Σκαμβωνίδης
Ἀπολλόδοτος Σθενίου Κήττιος
175 Τιμοκράτης Ἀλεξάνδρου Ποτάμιος
Αἰσχύλος Αἰσχύλου Ὑβάδης
Σωσίβιος Τέλωνος Ὑβάδης
    Πτ[ο]λεμαΐδος
Διοσκουρ[ίδ]ης Ἀριστοκλέου Φλυεύς
180 Ἀθηναγόρ̣[α]ς Πυρρίνου Κυδα〚ντίδη〛ς
Νέων Φιλοκράτου Οἰναῖος
Θεοκλῆς Εὐθυκλέους Βερενικίδης
Νικοκλῆς Δημητρίου Φλυεύς
Φιλωνίδης Ἀριστομένου Προσπάλτιος
185 Εὐμαχίδης Ἀριστάνδρου Ἑκαλῆθ(ε)ν
Διονύσιος Διονυσίου Προσπάλτιος
   Ἀκαμαντίδος
Τιμοκράτης Θεοδώρου Χολα<ρ>γεύς
Θεόδωρος Διονυσίου Κεφαλῆθεν
190 Μενεκράτης Λυκόφρονος Χολ[αργεύς]
Ὀλυμπιόδωρος Αὐτοκλέους Θο[ρίκιος]
Εὐνικίδης Δημητρίου Εἰτε[αῖος]
Στρατόνικος Θεογένου Ἕρ[μειος]
col. II.194 [Οἰνεῖδος]
195 versus XIII deperditi
208 Ἀντ[ίμαχος Νικίου — — —]
Ἀντιγ — — — — — — —
210      [Κεκροπίδος]
Κηφισόδωρος [Δημητρίου —]
Διόδοτος Ἡρακλε[ίδου — —]
Διονύσιος Διονυσ — — — —
Ζηνόδοτος Θεοδ — — — —
215 Ἄτταλος Ἀδράστ[ου — —]
Ἀπολλώνιος Διονυ[σίου — —]
Ἀριστίων Εὐδόξου Μ̣[ελιτεύς]
Δεινοκλῆς Φιλοστ[ράτου —]
Φανοκλῆς Πρωτογ[ένου — —]
220 Φωντίδης Ἱππά[ρχου — —]
     Ἱππο[θωντίδος]
Ἀριστόνικ[ος Λυσιμάχου —]
Τεῖσις Φι — — — — — — —
Δημα[γόρας Εὐθυδόμου — —]
225 Ἀ — — — — — — — —
perierunt versus quinque
col. III.231 Αἰαντίδος
— — — Ν̣Ε̣Μ̣ — — — — —
— — — c.9 — — — Λευκ̣ί[ου — —]
— — — c.9 — — — ος Τρικο̣[ρύσιος]
235 [Χαρμίδης Π]αραμόνου Τρ̣ι̣[κορύσιος]
— — — c.9 — — — 〚οδότου〛 Μαραθώνι[ος]
[Διόφαντος Δημη]τρίου Μαραθώνιο[ς]
[— — — c.9 — — — Διον]υ̣σίου Μαραθ[ώνιος]
[— — — c.8 — — Μο]ιραγένο[υ — — —]
240 c. tres versus deperditi
243 — — — c.8 — — Γ̣Ο̣ — — — — —
[Διονύσιος] Διογ[έν]ου — — — —
245 [— — c.7 — — Ν]ικοκλέους Ῥα[μνούσιος]
— — c.6 — ος Διογνήτου Ῥαμ[νούσιος]
    [Ἀ]ντιοχίδος
[— — c.6 — α]ρχος Μηνοδότ[ου — —]
[Φίλων Φί]λωνος Παλ[ληνεύς]
250 — — c.6 — ος Εὐανδρ — — —
            Ἀτταλί[δος]
[Πυθίλ]ας Ἀπολλ̣[ωνίου — — — —]
[Ἀχαιὸ]ς̣ Ἀ̣π̣[ολλοδώρου — — — —]
perierunt versus c. XIII
cr 6.267 vacat
ἡ βουλὴ
ὁ δῆμος
270 τὸν παιδιτ[ρί]-
[βην Νίκ]ω[να]
[Βηρύτιον].
cr 7.273 [ἡ βουλὴ]
[ὁ δῆμος]
275 in coronis olivae
[τὸν ὁπλο]-
[μάχον]
Σωτάδη[ν]
Σολέα.
cr 8.279 [ἡ βουλὴ]
280 [ὁ δῆμος]
in coronis olivae
[τὸν ἀκοντισ]-
[τὴν Νίκαν]-
[δρον Εὐω]-
[νυμέα].
cr 9.285 [ἡ βουλὴ]
[ὁ δῆμος]
[τὸν τοξότην]
<Π>[υστίλον]
[Ὀῆθεν].
cr 10.290 [ἡ βουλὴ]
ὁ δῆμο[ς]
τὸν ἀφέτην
Πεδιέα
ἐκ Κεραμέων.
cr 11.295 [ἡ βουλὴ]
[ὁ δῆμος]
[τὸν γραμμα]-
[τέα Θαρρῖ]-
[νον Λανπ]-
300 [τρέα].
cr 12.301 [ἡ βουλὴ]
[ὁ δῆ]μος
τὸν ὑπηρέτην
Ἱέρωνα
305 Ἀναγυράσιον.
286m.1 — — —ΟΥΣΚ— —
— —ς̣ Ἀλέξιδο[ς —]
286q.1 vacat
— —ΝΑΒ— —
286r.1 —Υ̣ΔΕΚ̣—
— —ΑΛ— —
— —Α v
286s.1 v
—Λ̣ΗΣΠ̣—
vv Α—
—ΗΣ—
vacat
286v.1 —Η̣ΔΡ—
— —Ω̣ΙΘ̣—
286w.1 —ΗΟ—
— —Ν—
286y.1 —Ο̣Σ—
Search Help
Contact Us