[ ] Att. — mid-3rd c. BC — IG II² 1289
See also:
IG II(2) 1289.9-17 (Wilhem):
9 ἀπαγορεύει δὲ καὶ ἡ θεὸς κ[αὶ ὁ προφήτης]
10 Καλλίστρατος μηθένα ὀ[ρ]γ[εῶνα τῶν κτη]-
μάτων τῶν ἑαυτῆς μηδ[ὲν ἀποδίδοσθαι μη]-
δὲ μισθοῦσθαι [ε]ἰς π̣[ατρικὰ μηδενὶ μηδέν],
μηδὲ κακοτεχνεῖν μ[ηδένα περὶ τὰ {τὰ} ἑαυ]-
τῆς κτήματα μήτε τ[έχνηι μήτε παρευρέ]-
15 σει μηδεμιᾶι, ὡς [τοῦ τι τῶν ἑαυτῆς προσό]-
δων λαμβάνον[τος παρανόμως προσκρού]-
ειν ἑαυτεῖ [δοκοῦντος?].
Search Help