[ ] Att. — Athens — ca. 420 BC
1 [Λ]υσαν[ίας] vacat?
[ἐ]κ̣ το͂ ἀργυροκ̣οπ̣[ί]-
[ο κ]αὶ γυνὲ αὐτο͂ v [κα]-
[τα]δ̣έω καὶ ℎό,τι v
5 [ἐρ]γάζεται καὶ ℎό,τι
[πρ]άσει καὶ ℎό,τι διαχ̣[ει]-
[ρί]ζεται καὶ ℎό,[τι — — —]
[․․τα]ι καὶ ․․․․ιν — — — —
— — — — — — — — — — — — —
Search Help