[ ] Elis — Olympia [Aa: Alexandria Troas? Kos?] — (kurz) vor 4 n.Chr. — IOlympia 53
1    Ἀλεξᾶς.
[ἔδοξε Κῴων(?) τῇ βουλῇ] καὶ τῷ δήμῳ, εἰσανγειλάντων Εὐδήμου τε τοῦ Ἐπικράτο[υς, ἱε]ρέως Γαΐου Ἰουλίου Καίσαρος, κα[ὶ ․․․8․․․․]
[τοῦ ․․․․․12․․․․․, γ]ραμματέως τοῦ δήμου, καὶ τῶν τῆς πόλεως στρατηγῶν· ἐπ<ε>ὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ, [θε]οῦ υἱός, [θε]ὸς [Σεβαστός],
[ταῖς εἰς πάντας ἀνθρ]ώπους εὐ[ε]ργεσίαις ὑπερτεθεικὼς καὶ τοὺς Ὀλυμπίους θεούς, καὶ πᾶσαν μὲν τὴν οἰκουμ[ένη]ν ․․․․10․․․․
5 ․․․․․․14․․․․․․ φόρου, τὸν ἐφ’ ἑατ[οῦ] δὲ βίον καὶ χρόνον εὐδα[ι]μονέστερον ἀποδει[κνύ]ς· πρότερον γ[ὰρ] οἱ τοῖς κοινοῖς β[αρυνομένοι]
[․․․․․․․․18․․․․․․․․] ἀπόλ[α]υσιν διὰ τὴν ἐκείνου πρόνοιαν κα[ὶ κ]ηδ[ε]μονίαν, πλήονα τῶν [ἄ]λλων ἐπὶ τῆς Ἀσίας Ἑλλή[νων εὔνοι]-
[αν εὐεργεσίαις τῇ] ἡμετέρᾳ πόλει μεγ[ά]λαις ἐπισφραγιζόμενος, ὡς α[ὐ]τὴν δι[αθ]έων· τῆς δὲ τῶν σεισμῶν περιστάσ[εως ․․․․]
[․․․․․․․17․․․․․․․․]μου μετὰ τὴν κατα[θέ]ουσ[α]ν [․․․8․․․․ ὡ]ς ἐπὶ σωτῆρα καὶ [θε]ὸν π[α]λινγ[ε]νεσίαν τοῖς ἀπολ[ω]λόσι ․․․․9․․․․
․․․․․․15․․․․․․․ βλ[έψ]αντος καὶ πρὸς [ἑα]υτὸν ἐλ[θοῦσα]ν [․․․ μὴ κατα]λιπ<ε>ῖν [δ]ε[η]σομένην, πατρ[ῴ]αν μὲν τῆς οἰκίας α[ὐτ]οῦ π[․․6․․․]
10 [․․․․11․․․․․ δι]καιότ[α]τον ὂ[ν] ․․․․ κ[α]ὶ ὑπ[α]ρ․․․ατῆς [Ῥωμαίων] ἡγ[ε]μονί[α]ς μὴ π[ε]ριι[δ(ε)]ῖν [κει]μ[έ]νην ἐπ’ ἐδάφους ἐσεγη[․․․․]
[․․․․11․․․․․ εὐε]ργεσίαις, καὶ σὺν τοῖς [ἄ]λλοις κ[α]λλιστεύμ[α]σιν, ἃ δ[ὴ] μυρία κατὰ πάντα τρόπον ε[ἵ]δρυκεν, καὶ τοῦτο
[σημεῖον πίστε]ως [κα]ὶ μεγ[α]λοφροσύ[νη]ς ἀπ[έ․․․8․․․․] τῷ πολυίστορι κ[α]ὶ τὰς τῶν ἰσοθ[έ]ων κ[α][θ]εῶν κηρύσσο[ν]
τι τιμὰς ․․․․․]σαις [καὶ] ἰδίᾳ τῆς μὲν ․․․․․․․․18․․․․․․․․κασιν τῆς οἰκου[μ]έν[η]ς· κ[α]τ[α]πολεμῶν δὲ Καντ[ά]βρους
․․․․․․․16․․․․․․․ οις καὶ μέχρι τ[ῆ]ς ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ς [φι]λοτ[ί]μου(?) καὶ τῆς [ἐ]ξ ὀνόματος γινώσεως ἄχρι τῆς τοῦ Σε-
15 [βαστοῦ ․․․․10․․․․]ήκοος ἦν ὁ τ[ὴ]ν ὅλ[ην τῆς πόλεω]ς κ[τ][σιν κα]ταπρα[ξάμεν]ος , πράξ<ε>ις διὰ χειρὸς ἔχων καὶ προσα[γό]με[νος(?) ․․․]
[․․․․․13․․․․․․] μὴ [καὶ τ]ὴν [ἀ]ντι․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․ π]υθέσθ[α]ι περὶ τῶν τῆς πόλεως ἀτυχ[η]μ[ά]τω[ν κ]αὶ [τῶ]ν [․․]
[․․․․․12․․․․․ πρ]ὸς [α]ὐτὸν τοὺς [․․․8․․․․ομ]ένο[υς] ․․․ συν[κατ]․․ κ[α]ὶ διὰ τέ<λ>ους ἐπαχθέστ[α]τα κ[α]τ<ῴ>[κ]τιρεν ὡς οἰκηοτάτην [τὴν π]όλ-
[ιν ․․5․․μ]ένων δὲ τῶν παί[δων ․․․․․․․16․․․․․․․] ἀπὸ τ[ῶν ποιουμέ]ν[ω]ν π[ρά]ξεων καὶ τῷ τῆς πόλεως εὐκαιρήσ[α]ς ․․․․․ό[με]νος
․․․․11․․․․․το [κ]άλλ(ε)ι ποτε ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ος κ[άλλ]ος οὐ δε[όμ]ενον ἐντεύ[ξ]εως ἐπεδ[εί]ξατο πλήονα τοδιφυ-
20 [․․․․․․14․․․․․․ τ]οίχων φιλ․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ τῶν δὲ ․․․․ων ἔφ[θ]ασεν τῷ μετεθ․․ς τὰς εὐχ[ὰ]ς ὑπὸ
․․․․․․15․․․․․․․αρπωτεσ[․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․ κ]αὶ τὸν τῆς προνοίας τόπον τῷ κλε․․․․․․κα[․․․]
[․․․․․․14․․․․․․ ἔ]ργον ἐπ[οίησεν ․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․ τὴν] τῆς πόλεως κτί[σ]ιν ἐφ’ ἑατῷ [θ]έμ[εν]ος, καὶ [τ]οσοῦτον ἢ Μέροπ[α]
[ὑπερέβαλε ․4․․] ἴδιον ․․․․․12․․․․․ σ[υν]αύξ[ω]ν κα[ὶ] ․․․․ τῶν ἰδίων πράξεων κ[αὶ] χρηῶν(?) ενε․․․σεν τὴν ἐπα-
[․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ τῶν ․․․․․] ἐπ[ὶ τῆς] Ἀσία[ς ῥᾳστώ]νης π[ρο]νοῆσαι· συνι[δ]ὼν γ[ὰ]ρ ὡς οὔτε πόλις κτισ[θε]ῖσ[α ἄνε]υ ․․․
25 ․․․․․․14․․․․․․νοις ․․․7․․․επλη[․․․․․ οὔτε ․․․7․․․] πόλεως τῆς [ἀ]μφοτέρων σωτηρί[α]ς ἐφ[ρ][ντισ]εν, ὅ-
[πως ․․․․․․․․․․․․․․․․․36․․․․․․․․․․․․․․․․․][μ]ενος ταῖς τῆς ἐ[γε]ιρο[μ]ένης πατ[ρ]ίδος ἐλπίσιν ․․6․․․
․․․․․․15․․․․․․․ου [․․․․․ π]ολυ[․․․․․․ εὐ]ε[ργε]σία[ς κα]τά[ρ]ξας· πρὸς δὲ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἔτι δὲ κ[α]ὶ τοῖς οἰκο[ῦ]σ[ι]ν
․․․․․13․․․․․․οις ὑ[π]․․․․․․ήμ]σιν [καὶ] το[․․․․․․․․․․․ τὴν ἑαυ]τοῦ φιλαν[θ]ρωπίαν εὐέντευκτον κατασκε[ύα]-
[ζων ․․․․11․․․․․]ν ἑατῆς περὶ αὐτὴν χρηστότ[ητα κ]αὶ τὴν ἰδία[ν] σπου[δὴ]ν κ[α]ὶ συνκ[α]τάθ[ε]σιν, καὶ γενόμενος ἀρχηγέτ[ης]
30 [τῆς πόλεως ․․․․․] καὶ ζήλ[ῳ] συ(γ)γενοῦς ἑα[τ]οῦ ․․6․․․ καὶ σύν[πα]ντος [τα]ῦτα διαμεμαρτύρηκεν [α]ὐτῷ πρὸς τὰς ἀδυ-
․․․․․․14․․․․․․τος ․․․7․․․ος τοῖς ἐκ τῶ[ν ․․․․․12․․․․․ χρη]μάτων ἐσομένοις ἀν[αλώ]μασιν ε․․․․ο[ν]το․․․
․․․․․․․․․ δῆμος [τὸν] ὑπ[ὲρ ἰ]δίοις (?) ῥ․․․․․․․․19․․․․․․․․․ν σωτήριος ευπο․․ αὐτὸν εὔνοι[α] κ[αὶ] ․․․․
[․․․7․․․ ταῖς] ὑπο[λοίπο]ις εὐεργεσίαις κ[αὶ ․․․․․․․․․․․․․․․․]ες καὶ δικαίως ἀθαν[ά]του τετευχὼς [δόξης]
[․․․․․․․17․․․․․․․․ ἀπ]ολομένων ὑπὸ ․․․․․․․16․․․․․․․ ἐκτενήας οὔσης ὑπερμ[ε]γ[έθ]ο[υ]ς [․․․․9․․․․]
35 [․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ κ]αὶ τὴν ἐν το[ῖ]ς ․․․․․․․17․․․․․․․․ ἔνδοξον θεοῦ χερσὶν τῆς πόλ[εως ․․․․10․․․․]
․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ ἔοργεν (?) ․․․7․․․ βουλόμενος ἀλλ[ά] οὐ δυνάμενος [․․․․․13․․․․․․]
[․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ τὴν τε πρὸ]ς τὸν [θ]εὸν τειμ[ὴν καὶ τὴν πρὸς τὸν π]ολίτη[ν ε]ὐχαριστίαν σπεύδων ἐχρ․․․․․․․16․․․․․․․
․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․λην ὡς [κ]αὶ τὸ κ․․․․․13․․․․․․ τήν τε πόλιν [κα]ὶ τὴν χώ[ρ]αν ἀναδε[δ]εῖχθ[α]ι το[ῦ ․․․․10․․․․]
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․58․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τ[ηρ]εῖν τὴν πό[λιν, δε]ηθῆναι δὲ αὐτοῦ συνχω[ρῆσαι ․․5․․]
40 [․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․56․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τὰς γεν]ο[μ]ένας ε[ὐερ]γεσί[α]ς, τ[α]ύτην αὐτοῦ καταθήσ[ειν ․․6․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․60․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Καίσαρος Αὐτοκρά]τορος, θεοῦ υἱο[ῦ, Σεβασ]-
[τοῦ, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
τεθ․․․․․․․․․․․
Search Help