[ ] Tr.: nördl. Troas — Lampsakos (Lapseki) — 2.Jh.v.Chr. — IK 6,9
0 [         ]οσ̣[                                               ]
[         ]σ̣τ̣ατηι  vacat [                                  ἑ]-
[κ]άστης ἑκατοστύος [․․․] τ̣ῶν δὲ κε̣[                         ]
πράξαι τῶν χρημάτων τοὺς ἐπιδημοῦ<ν>[τας                     ]
Μυρμιδόνος τὸν ἀπολελειμμένον κύριον· ἀπὸ τῆς προσ̣[όδου δοῦναι τοὺς ἄνδρας]
5 τοῖς ἐπιμηνίοις τοῖς ἐπιμηνιεύσουσιν ἐν τῷ καθ’ ἕτος ἐνι[αυτῷ εἰς ἕκαστον τῶν πολι]-
τῶν δραχμὰς ἑπτὰ καὶ ἀντὶ τοῦ σίτου εἰς ἕκαστον ὀβολοὺς [— — οἱ δὲ ἐπιμηνιεύ]-
σαντες ἀποδειξάτωσαν τοῦ ἐχομένου  ἔτους ἐν τῆι τρί[τηι ἐκκλησίαι τοὺς διαδεξομένους τῇ πρώτῃ]
τοῦ μηνὸς τοῦ Βαδρομιῶνος, ἀ<π>οδεικνύντες ἕκαστοι ἐκ τῆς ἑ̣[αυτῶν φυλῆς ἕνα, οἱ]
δὲ ἀποδειχθέντες ἐπιμηνιευ<έ>τωσαν καθότι καὶ τοῖς πρώτοις ἐ̣[πιτέτακται, καὶ]
10 διδότωσαν καὶ τούτοις οἱ ἄνδρες ἀπὸ τῆς αὐτῆς προσόδου τὸ π̣[ρογεγραμμένον]
πλῆθος τοῦ διαφόρου· εἰς δὲ τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον τὴν μὲν ἀπόδ[ειξιν γίνεσθαι κα]-
τὰ ταὐτά, τὸ <δ>ὲ διάφορον τὸ προγεγραμμένον διδόναι τοῖς ἐπιμη[νιεύσουσιν]
ἀπὸ τῆς ἐσομένης τῶν διαφόρων κατ’ ἐνιαυτὸν προσόδου ἕως το[ῦ — — — τοὺς ἄνδρας τοὺς]
κατὰ τὴν ἐνεστῶσαν τραπεζιτείαν· ὅταν δὲ ὁ δῆμος βουλεύηται [περὶ τῆς μετὰ]
15 ταῦτα συσσταθησομένης τραπεζιτείας, ἀ<π>[οδε]ιξάτωσαν ἥ τε βο[υλὴ καὶ οἱ στρα]-
τηγοὶ οὓς δεῖ χειρ<ίζε>ι̣ν̣ τὰ καθιερωμένα χρήματα τῶι Ἀσκληπιῷ· ὅ[ταν δὲ αἱ ἑορταὶ]
συντελῶνται ἔν τε τῷ μηνὶ τῷ Ληναιῶνι καὶ ἐν τῷ Λευκαθιῶν[ι, ἀνίεσθαι]
μὲν τοὺς παῖδας ἐκ τῶν μαθημάτων, τοὺς δὲ οἰκέτας ἀπὸ τῶν έ̣[ργων, στε]-
φανηφορεῖν δὲ Λαμψακηνοὺς πάντας· ὁ δὲ ἱερεὺς θυμιάτω βαι[— — ἐπὶ]
20 τοῦ βωμοῦ τοῦ Ἀσκληπιοῦ καὶ ἐπιμελείσθω ὅπως δάφνη{ι} καινὴ [— — ἐν]
[τῷ] ἱερῷ εἰς τοὺς στεφάνους· ὁ δὲ ἱεροκήρυξ προσκηρυσσέτω καὶ δ[ιὰ τοῦ πρυ]-
[τα]νείου, ὁ δὲ ἱερεὺς τὰς ἑορτὰς πρόπεμπτα καὶ πρότριτα καὶ αὐθημ<ερ>[όν· ἐν δὲ]
ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς ἂν αἱ ἑορταὶ συντελῶνται, οἱ κήρυκες <κελευ>[έτω]-
[σ]αν Λαμψακηνοὺς πάντας στεφανηφορεῖν· μὴ εἶναι δὲ μηθεν[ὶ μηθὲν]
25 [ἐ]νεχυράσαι ἐν̣ [τ]αῖς ἡμέραις τῶν Ἀσκληπιείων, εἰ δὲ μή, ὁ̣ ἐνεχυράσας ἔ̣ν̣[οχος]
[ἔ]στω τῷ νόμῳ τῷ περὶ τῶν παρανόμως ἐνεχυρασάντων· μὴ κ<ρι>ν[έτωσαν]
[δ]ὲ μηδὲ οἱ ἐπιγνώμονες ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, μηδὲ οἱ εἰσαγωγ<εῖ>ς συ[λλε]-
[γ]έ̣τωσαν [δικ]α[σ]τ<ή>ρι<ον>· ο[ἱ] δ̣[ὲ ἐπ]ιμήνιοι τῶν Ἀσκληπιείων λαμβάνοντ<ε>ς [τὰ]
[διάφ]ορα παρ̣[ὰ τῶν] ἀν[δρῶν θυέτ]ω̣σαν ἐπὶ τῶν βωμῶν τῶν ἐν τῷ τεμένει· μη[ ]
30 [ ]υε̣[  ]εο̣σ[  ]δ․․[ ]ν̣ο̣․․ πο[είτ]ω̣σαν ἐν τῷ αὐτῶι τόπωι· ἐὰν δέ τις τ̣η̣σ[․]
[  ]παδ̣γ[  ]υ̣σε[   ]ο̣[   ]τ̣ηρας ἀποτεισ̣άτω στατῆρας πεντήκοντα καὶ δραχ[μὰς — ἃς ἂν]
[τὸ δι]καστή̣ρι̣ον π̣[ρ]οσ̣τιμήσηι· καταγγελλέτω δὲ ὁ βουλόμενος πρὸς τὸν ἱερὸν [σύλλογον· τοῦ δὲ]
[κ]α<τ>[αδικασ]θέ<ν>τος εἶναι τὸ μὲν ἥμισυ ἱερὸν τοῦ Ἀσκληπιοῦ τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ [καταγγεί]-
[λα]ν̣τος̣·  τρ̣[   ]ω̣ δὲ̣ [ὁ] μὲν ἰδιώτης τὸ ἑαυτὸ γενόμενον ὡς δίκην ὕβρεως χ[   ]
35 [․]τ̣ο̣ῦ̣ θεοῦ οιτ[     ποησ]άτωσαν ἃ οἱ νόμοι κελεύουσιν· ὁ δὲ ἱερεὺς λαμβαν[έτ]ω
ο̣ντοναν̣μεν̣[  ]α̣[  κ]αὶ ἐν τῆι διαγραφῆι τῆι ἐν τῇ τῆς ἱερειτείας διατέτα[κται]
α̣τ̣ω̣[   ὅπως] ἀπογραφῇ τῶν πολιτῶν τῶν παρεσομένων ἐ[πὶ τὴν ἑορτὴν      ]
α̣ι̣ω̣[․]α̣[    ] εἰς μὲν τὸν καθ’ ἕτος ἐνιαυτὸν ἐν τῇ ἐκλησίᾳ αι[․․․]α[   ]
[τ]ο̣ὺ̣ς̣ δὲ̣ [ἐπιμηνίους παραλ]αβόντας παρὰ τοῦ γραμματέως τῆς πόλεως τω[  ]
40 [    ] τοὺς πολίτας πάντας κατὰ φυλὰς καὶ ἑκατοστῦς γ[εγραμμένους      ]
[τοὺς δὲ ἐπι]μηνίους ἀρξαμένους ἀπὸ μηνὸς Ἀρτεμισιῶνος ἕως τῆς ὀ[γδόης]
σ̣[․]σ̣[     ποησα]μένους τὴν ἀπογραφὴν εἰσόβδην· οἱ δὲ ἐ<ξε>τασταὶ ὁρκισά<τω>[σ]α[ν αὐ]-
[τ]οὺς [ἦ μὴν πληθ]υ̣ο̣[ύσ]ης τῆς ἐκλησίας ποιήσεσθαι τὴν ἀπογραφὴν εἰσόβδην εσ[      ]
[  ]αυ[   τῶ]ν δὲ ἀπογραψαμένων τὰ ὀνόματα ἀναγράψαντες εἰσόβδ[ην         ]
45 [     ] εἰς τὴν ἀγορὰν, καὶ οἱ ἐπιμήνιοι διδότωσαν τὸ δε<λτ>[ίον        ]
[   ὀν]όμασιν, οἱ δὲ ἄνδρες τὰς ἀπογραφὰς διδότωσαν τῶν [
[ὁ δὲ ταμ]<ί>ας τιθέτω εἰς ἓν τῶν οἰκημάτων τῶν ἐν τῆι ταμιακ[ῇ στοᾷ καὶ ἐξέστω]
[σκοπ]<ε>[ῖν] τῷ βουλομένῳ· ποιησάσθω<σ>αν δὲ τῶν ερ[         ]
[  κα]θ’ αὑτὴν κατὰ φυλὰς καὶ ἐχέτω ὁ παῖς ἐν τῷ ταμιείῳ ἕ<ω>ς̣ [ἂν           ]
50 [  τὴν] ἀ̣πο̣γραφὴν ποιῶνται καθ<ε>στῶσαν ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Διον[ύσου        ]
[    πάντ]ας π̣ολ̣ί̣τας προσιέναι καὶ ἀπογράφεσθαι εἰς τὰ Ἀσκληπ[ίεια     ]
[    τὴν] μ̣ὲ̣ν̣ χειροτονίαν τῶν ἀνδρῶν γίνεσθαι ἐν τῆι δε̣<υ>[τέρᾳ τῶν ἐκκλησιῶν    ]
[   τῶν ἀ]ρχείων, τὰ δὲ κατὰ τὴν ἀπογραφὴν συντελε<ῖ>σθαι κ[
[                 ]ς τῆς ἀ<π>οδείξεως παραδιδότωσαν ἐν τῆι [
55 [         ] τῶι γραμματεῖ τῆς βουλῆς, ὁ δὲ γραμματεὺς ἀν[αφερέτω       ]
[       ἀποδει]ξάντων τὰ ὀνόματα καὶ τῶν ἀποδειχθέντων [      ]
[             ]κ̣ο̣υ̣ς̣ ἀποδείξαντες, ἐὰν δὲ μὴ παραδῷ τὴν ἀπ̣[όδειξιν       ]
[              ] νοσοῦντος ἢ ἀποδήμου, ἀποδεικνύτω [          ]
[   ἐὰν δέ τις τῶν ἐπιμηνί]ων μὴ ποήσῃ τὰ ἱερά, ἀποτεισάτω στα[τῆρας   ]
60 [              ]ον ἔτει ἐπιμηνιευέτω, πραξάστωσαν [           ]
[               ]οιος ἢ ποησάτωσαν ἃ οἱ νόμοι κελεύου[σιν     ]
[            ὁ γρα]μματεὺς τῆς πόλεως εἰς βυβλίον κατεν[      ]
[                 ]τα̣ο̣σ̣α̣ν̣, μηδὲ πλεονάκις ἢ τρὶς ὁ αὐτὸς ἀπο[         ]
[                 τῆς] τε προσόδου καὶ τοῦ ἀναλώμ[ατος        ]
65 [                        ]οντες τι τῶν τῆς πόλεως [           ]
[                        ]ε̣ι̣ καὶ τοῖς κωμάρχαις· περὶ δὲ τ[
[                      ἐά]ν τις φῇ μὴ δικαίως ἀποδείκν[υσθαι, ἐξομοσάσθω  ]
[                          συν]τελεῖσθαι καθάπερ ἐν           ]
[                       ]ν̣υ̣μένων εἰς τὰ ἐπικ[                 ]
70 [                     γεν]ομένων διαφόρων ἀπὸ το[             ]
[       ]ιν αὐτὰ εἰς ἐπικόσμη[σιν                             ]
[       ]ι[   ]ο τῶν διατεταγμέν[ων                           ]
[       ]ος τὰ χρήματα καὶ οἱ εἰς                             ]
[        ] διάφορα διὰ τῶν δημο[σίων                          ]
75 [        ] αὐτῶν μηθενὶ δίδοσ[θαι                             ]
[        ]ε̣[   ] κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ οἱ τ[όκοι                  ]
[         τὰ] ἀρχαῖα καὶ τοὺς τόκο[υς                         ]
[   ]λι[    ὀ]φείλεται ἔστωσαν τῶν δανε̣[ιζομένων              ]
[  ]ολο[     ]θαι μηδὲ κατασχεῖν μηδὲ ειεχ[                   ]
80 [    ]ρον[    ἄν]δ̣ρ̣ε̣ς οἵ τε νῦν ὄντες καὶ οἱ μετὰ τ[αῦτα      ]
[  ]ε̣ρ̣ον̣ο̣[   ]ν <δ>ι̣αφόρων ὀφείλεται, ἔστωσαν τη[             ]
[  ]ωιη̣ν̣[  ]δ̣ι̣μωι καὶ ἐξ ἑνὸς καὶ ἐκ πάντων [                 ]
[   ]νμητ[․․․]ο̣[․]ηται τινα τῶν μεθ’ ἑαυτοῦ μη[               ]
[   ]ωνα̣[    ]θαι· ἐὰν δέ τις ἐμφανίσῃ, γραφέτωσ[αν           ]
85 [     ]σθαι· οἱ δὲ ἐπιμήνιοι τῆς βουλῆς ὀμ[                   ]
[           ] ἐπιμ[ε]λ̣ε̣[           ]χ̣ο[                       ]
[              ]επαυ[                                         ]
Search Help