[ ] Lycia, E. — Rhodiapolis — 152/153 AD
W. wall.col. I capitulum (deest).
1.1 [ἐπὶ ἀρχιερ]έος Κλαυδί-
[ου Τη]λ̣εμάχου
[Λῴο]υ #⁵⁶ Πομπήιος
Φ̣[άλ]κων Ῥοδιαπολει-
5 τ[ῶν] ἄρχουσι βουλῇ
δ[ήμ]ῳ #⁵⁶ χαίρειν· εὖ π̣[οι]-
εῖ[τε] τοὺς φιλοτειμ[ου]-
μ[έν]ους εἰς ὑμᾶ̣ς̣ [ἀντι]-
[τειμῶντες? — — — — — —]
2     {²desunt 5 versus
desunt 5 fere versus (lapis I C)
20 [— — — — — — τὰς φιλο?]-
[τειμίας τῶν ὑμᾶς εὐερ?]-
[γετησ?]ά̣ντω[ν ἀμειβόμε]-
[νοι τε]ιμαῖς συ̣[νειθισ]-
[μένα]ις εὖ ποιε̣ῖ̣[τε]
25   {²desunt 5 fere versus
30 [— — — συνήδομαι? Ὀ]-
[πραμόᾳ] Ἀπ[ολλωνίου]
[δὶς το] Καλ̣[λιάδου ἀν]-
[δρὶ] ὄντι [γαθῷ καὶ]
οὕτως ἐκτε̣[νῶς ὑφ’ ὑ]-
35 [μῶν μα]ρτυρο[υμένῳ —]
[— — —]σε̣ι̣[— — — — —]
[— — — — — — — — — —]
[— — — —] δὲ ει[— — —]
[․․․]α․․ο̣ν καὶ ἐ[γὼ?]
40 [ἔμ]αθ̣ον καὶ ἀν[τέγρα]-
[ψ]α τῇ μαρτυρί̣[ᾳ ὑμῶν].
[ἐῤ]ῥῶσθαι ὑμᾶ[ς]
   ε̣ὔχομα̣[ι].
3.44 [— — — — — —]ι̣νο̣[— — —]
45 [— — —] Ν̣[ε]ι̣κοπολέ[μῳ — —]
[․․․․]ους, ἱερεῖ Σεβαστῶ[ν]
[Ῥοδ]ι̣απολειτῶν πόλε[ος],
[χα]ί̣ρειν. γενόμενος ἐν
[τῇ] π̣όλει καὶ ἐπιγνοὺς
50 [τὴν] τ̣ο δήμου γνώμη[ν]
[καὶ τ]ὰς τειμὰς Ἀμ[ίᾳ?], Ἀ-
[πολλω]ν̣ίου καὶ πρα̣[μό]-
[ου τῶν Ἀπολλωνίου δὶς]
[τοῦ Καλλιάδου ἀδελφῇ?],
55 [ψηφισθείσας — — — — —]
[— — — — — — — — — —]
[— — —]φειας [— — — —]
[— — —]. ἐῤῥῶσθ̣[αι ὑμᾶς]
      [εὔ]χομα[ι].
4.60 [ἐπὶ ἀρχιερ]έο̣[ς — — — —]
[․․․․]δ[— — — — — — — — —]
[․․ Τ]ιβ(έριος) [Ἰούλιος Φρούγι]
[πρ]εσβ̣[ευ]τ̣ὴς καὶ ἀ̣[ντι]-
[στ]ράτηγος Σεβαστ[οῦ]
65 [Ῥο]διαπολειτῶν τῇ β[ου]-
[λῇ] χαίρειν. Ὀπραμόα[ν]
[Ἀπ]ολλωνίου δὶς τοῦ
[Καλ]λ̣ιάδου μαρτυρο̣[ύ]-
[μενο]ν ὑφ’ ὑμῶν, ὡς πε[φιλο]-
70 [τείμητ]αι μεγαλοπρε[πῶς]
[ἐκ προγό]νων, ἀρχιφύ[λακα]
[Λυκίων, τελέσ?]αντ[α ․․․․]ο[․]
[— — — — — — — — — ἔμαθ]ον
[ἐκ τῶν ἐψηφισμένων] τῷ
75 [κοινῷ τῶν Λυκίων. ἐῤ]ῥ<ῶ>σ-
     [θαι ὑμᾶς εὔχο]μαι.
    {²lapis I G vacat
lapis I H deest (vacavit)
col. II.5           {²desunt 5 versus
6 [— — — — — — — — —]σο̣[— — — — — — —]
[— — — — — — — προγ]όνων ἀν[δρῶν φιλο]-
[τειμίαι?]ς̣ κ[αὶ μεγ]αλοφρ̣[οσύνῃ διε]-
[νενκάντων], Λυκ̣[ιαρ]χῶν καὶ π̣[ρωτευ]-
10 [σάντω]ν̣ ἐν τ[ῷ ἔ]θ̣νει καὶ τ[ειμηθέν]-
[των οὐ μ]όνο̣[ν ὑπ]ὸ τῶν πατ̣[ρίδων πλε]-
[ονάκι]ς, ἀ[λλὰ] καὶ ὑπὸ Λυκ[ίων τοῦ]
[κοινοῦ] ἐφ’ [αἷς ἐπ]οιήσαντο φ[ιλοτει]-
[μίαις ἐν ταῖς πόλεσι κα]ὶ ἐν τ[ῷ ἔθνει]
15 [— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — —, πατρὸς Ἀπολλων]ίου [δὶ]ς τοῦ̣
Καλ[λιάδου οὐ μόνον ἐ]ν̣ τ̣ῇ [π]α̣τρίδι πρώ-
του, ἀλ̣λὰ [καὶ ἐν τῷ ἔθ]νει ἐπισή̣μου {ς} καὶ
διαπρεποῦς, [ἐν μὲν τ]ῇ̣ πατρίδι πάσα[ς τὰς]
20 ἀρχὰς τετελ[εκότ]ος λαμπρῶς καὶ ἀσυν-
κρίτως, ὡς πλεο[νάκι]ς ὑπ’ αὐτῶν τετειμῆσ-
θαι ἐπί τε αἷς ἐ[ποιή]σατο ἀργυρικαῖς δια-
δόσεσι καὶ ἐπι[δόσεσι] χρημάτων, ἐν δὲ τῷ Λυ-
κίων ἔθ[νει ἱερατεύ]<σ>αντος το κοινοῦ
25 θεοῦ <π>[ατρῴου Ἀπόλλων]ος εὐσεβῶς καὶ φιλο-
τείμως [καὶ ἐφ’ οἷς ἐποιήσ]ατο ἀναλώμασιν
στεφανω[θέντος ὑπὸ τοῦ ἔ]θνους, μαρτυ-
[ρηθέντος καὶ ὑπὸ τοῦ κρατίστο]υ̣ ἡγεμόνος
[Ἰουλίου Φρούγι, ἀρχιφυλακήσα]ν̣τος Λυκί-
30 [ων τοῦ κοινοῦ φιλοτείμως καὶ ἀσ]υ̣νκρί-
[τως ὑπέρ τε αὑτοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ υἱ]ο[ῦ]
    {²desunt 8 fere versus  (lapis II C)
40 νος [— — — — — — — — — — — — — —]
κος ε̣[— — — — — — — — — — — — — —]
α̣τ[— — — — — — — — — — — — — — —]
αυ̣[— — — — — — — — — — — — — — —]
     {²desunt 2 fere versus
45     {²desunt 4 versus (lapis II D)
50 καὶ φι̣λ[α]ν̣θρώπ̣ω̣[ς, ὥστε αὐτὸν ἐφ’ ἑκάστῃ ἀρ]-
χῇ στεφανωθῆν[αι ․․․․10․․․․ ὑπὸ Λυκίων]
τοῦ κοινοῦ ἐπὶ τ[οῦ — — — — — — — — —]
[τ]ε̣ ἡγ̣εμ̣όνος [— — — — — — — — — — — —]
      {²desunt 6 fere versus
60 [— — — — — — — — — — — — π]άλαι πεφιλοτε[ιμη]-
μ<>ν̣ο[ς ἔ]ν̣ τ̣ε [αἷς τετέλεκεν ἀ]ρχαῖς καὶ ἐν αἷς π̣ε-
ποίη[τ]αι ἐπιδό[σεσιν ἀργυρι]<κ>αῖς καὶ ταῖς λοι-
παῖς δαπά̣να̣ις σε[μνῶς κ]αὶ ἀσυνκρίτως,
ὡς ἐπαὐταῖς πλεον[άκις τ]ετειμῆσθαι, ἐν δὲ
65 τῷ Λυκίων ἔθνει ἐ<π>άξ̣ι[ος ἀ]ρχιφύλαξ Λυκίων̣
τὴν μὲν ἀρχὴν πεικῶς κ̣[αὶ σ]εμνῶς τελεῖ τῆς
τε εἰρήνης καὶ τῆς εὐθη[νία]ς μετὰ πάσης φρον-
τίδος προνοομενος̣, [τ]ὰ δὲ ἀναλώματ[α]
μεγαλοψύχως ὑφίστατ̣[αι], τὴν πρὸς τὸν φί[σ]-
70 κον ὑπὲρ τοῦ ἔθνους ε[ὐ]σέβειαν ἐκπληρ̣ῶ̣ν
ἐν οἷς ποιεῖται προσ[ε]ισο̣δ[ι]ασμοῖς ἐκ τῶν [ἰ]δί-
ων, τῇ δὲ ἀναπράξει μετ̣ὰ πάσης φιλανθ̣ρω-
πία̣ς ν̣ῦν̣ ἀρχόμενος προσέρχεσθαι, ἐφ’ οἷς
[παρ’ ἕκασ]τα̣ ἐ̣τ̣ε̣ι̣μ̣[ήθη μὲν ὑ]πὸ τῶν πλείσ[τ]ων
75 [πόλεων ἐπαξίοις γράμμα]σιν, τετείμ[η]-
[ται δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ κοινοῦ το]ῦ̣ Λυκίων
[— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — ἐν]-
δοξο̣[— — — — — — — — — — — — ἡ τοῦ]
80 εἰσιόντ[ος ἔτους βουλή, τὸ δὲ ἔθνος ἐπιβε]-
[βόηται τειμῆσαι αὐτόν, συνκατέθετο δ][ὁ]
κράτιστ̣[ος τοῦ ἔθνους ἡγεμὼν Ἰούλιος]
Φρούγι [δι’ ἧς γέγραφφεν ἐπιστολῆς· τ]ύχῃ̣ ἀγαθῇ
δεδόχθ[αι τετειμῆσθαι αὐτ]ὸ̣ν ταῖς ὑπογε-
85 γραμμέ̣[ναις τειμαῖς· Λυκί]ων τὸ κοινὸν ἐτεί-
μησεν [ταῖς πρώταις τε]ιμαῖς, εἰκόνι χαλκῇ καὶ
εἰκόν[ι γραπτῇ ἐπιχρύ]σῳ Ὀπραμόαν Ἀπολ-
λ̣ω̣[νίου δὶς τοῦ Καλλ]ιάδου Ῥοδιαπολεί-
[την, τὸν γενόμενον ἀρχ]ιφύλακα Λυκίων, ἄν-
90 [δρα φιλότειμον καὶ μ]εγαλόφρονα, ἐν μὲν
[τῇ πατρίδι πρῶτον, ἐν δὲ τῷ] ἔθνει ἐ[κ] τῶν
[πρωτευόντων, τελέσαντα τ]ὴν ἀρ[χὴ]ν σ̣ε-
μνῶς [— — — — — — — — — — — —]ν[— — — —]
[․․․․]αικ[․․․7․․․ τὸ δὲ εἰς τ]ὸν ἀνδριάν-
95 τα καὶ εἰς [τὴ]ν εἰ̣[κόν]α̣ ἀνάλωμα ἐπ̣ε̣δέξ̣α-
το Ὀπραμόας Ἀπο[λ]λ̣ωνίου ἐκ τῶν ἰδ[ίω]ν.
6.97 Τρέβιος Μάξιμος πρεσβευ[τ]ὴς καὶ ἀντι-
στ̣ρ̣άτ̣η̣[γ]ο̣ς Σεβαστοῦ̣ Μυρων βουλῇ δή-
μῳ χαίρειν. Ὀπραμόᾳ Ἀπ[ολ]λων[ίο]υ̣ δὶς
100 τοῦ Καλλιάδου̣ τῷ γεγεν̣[ημέν]ῳ ἀρχιφ[ύ]-
λακι, ἀνδρὶ ἐκ προγ̣όνων εὐ[σχή]μονι, ὑφ’ [ὑ]-
μῶν οὕτως μαρτυρουμέν[ῳ συν]ήδομαι
εἴς τε τὴν ὑμετέραν τειμὴν [μᾶλλ]ον αὐ-
τὸν γαπήσειν ὁμολογῶ. ἐῤῥ̣[ῶσ]θ̣αι ὑ-
105 μᾶς βούλομαι. ἀνα̣γ̣έ̣γ̣ρ̣[α]πται ἐπ̣ὶ ἀρχι-
ερέος Σακέρδωτος [․․6․․․]ου.
    {²lapis II H deest (vacavit)
col. III.7.1 Τρέβιος Μάξιμος, πρεσβευτὴς καὶ ἀντι-
στράτηγος Σεβαστοῦ, Κορυδαλλέων
βουλῇ δήμῳ χαίρειν. Ὀπραμόαν Ἀπολλω-
νίου δὶς τοῦ Καλλιάδου, γεγενημένον ἀρ-
5 χιφύλακα, ἄνδρα ἐκ προγόνων εὐσχήμονα,
καὶ αὐτὸς ἀποδέχομαι τῇ περὶ τὸ σεμνότα-
τον ἔθνος φιλοτειμίᾳ αὐτοῦ ὑμῶν μαρτυ-
ρούντω[ν]. ἐ̣ῤῥῶσθαι ὑμᾶς βούλομαι. ἀναγέ-
γραπται ἐ̣π̣ὶ Σακέρδωτος Γορπιαίου.
8.10 Καίλιος Φλῶρος, ἐπίτροπος τοῦ Σεβαστοῦ, Μυ-
ρέων τῇ βουλῇ χαίρειν. Ὀπραμόᾳ Ἀπολλωνί-
ου δὶς τοῦ Καλλιάδου συνήδομαι μὴ μόνον
ὑπὸ τῶν αὑτοῦ πολειτῶν ἀξιουμένῳ μαρτυ-
ρίας ἐκτενοῦς, ἀλλὰ καὶ ὑμῶν αὐτῶν πληρέσ-
15 τατα μαρτυρούντων δι’ ὧν ἀπεστάλκετε κα̣ὶ̣
[ἐμοὶ ψηφισμάτων — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— —. ἀναγέγραπται ἐπὶ ἀρχιερέος Λουκίου]
20 Οὐιβηρε[ίνου — — — — —].
9.21 Καίλιος Φ̣[λῶρος, ἐπίτροπος τοῦ Σεβαστ]οῦ,
Χωματέ[ων βουλῇ δήμῳ χαίρειν. καὶ α]ὐτὸς
ἠπιστάμ[ην Ὀπραμόαν Ἀπολλωνίου δὶς τ]οῦ
Καλλιάδ[ου, τὸν τοῦ ἔθνους ὑμῶν ἀρχιφύ]λα{ι}-
25 κα {²⁶ἀρχιφύλακα}²⁶, ἄνδρα [εὐσχήμονα ὄντα καὶ νῦν τ]ὸ παρ’ ὑ-
μεῖν ὑπὲ[ρ αὐτοῦ ψηφισθὲν ἀσμένως] δ̣ιὰ
τῶν γραμ[μάτων ἔμαθον, δι’ ὧν πληρέστ]α̣-
τα αὐτῷ [μαρτυρεῖτε — — — — — — — — — —]
τ ὄντι [— — — — — — — — — — — — — — —]
30 ξη π̣[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
    {²desunt 2 versus
10.33 [Τρέβιος Μάξιμος, πρεσβευτὴ]ς καὶ [ἀντι]-
[στράτηγος Σεβαστοῦ, Ῥοδιαπολε]ιτῶν [βου]-
35 [λῇ δήμῳ χαίρειν· τοὺς φιλ]οτειμ̣[ουμέ]-
[νους εἰς ὑμᾶς ὥσπερ Ὀπραμόαν Ἀ]πολλ̣[ωνίου]
[δὶς τοῦ Καλλιάδου εὖ ποιεῖτε π]ροτρ[επόμε]-
νοι εἰς [μεγαλοδωρίαν? καὶ εὔ]ν̣οια[ν — — —]
         {²desunt 6 fere versus
11   {²desunt 8 fere versus (lapis III D)
53 [— — — — —. ἐῤῥῶσθαι ὑμᾶ]ς̣ βού̣λομ̣[αι].
12.54 [ἐπὶ ἀρχιερέος Λουκίου] Οὐειβηρείν[ου]
55 [— — — — —. ἔδοξε τῇ κοινῇ το]ῦ Λυκίων ἔθν[ους]
[ἀρχαιρεσιακῇ ἐκλησίᾳ· ἐπεὶ Ὀπρα]μόας Ἀπο[λ]-
λωνίου δὶς τοῦ Καλλι[άδου Ῥοδιαπολείτης],
ὁ προεξιὼν ἀρχιφύλαξ Λυκίω[ν, ἀνὴρ κα]ὶ̣ γ̣ένει
καὶ ἀξίᾳ καὶ φρονήματι καὶ μετρ̣[ιότητι βί]ου κοσ-
60 μούμενος, προγόνων Λυκια[ρχῶν καὶ ἐ]ν μὲν
ταῖς πατρίσιν πρωτευόντων, [ἐν δὲ τῷ ἔθ]ν̣ε̣ι̣ ἐ̣-
πισήμων καὶ λαμπρῶν καὶ καθ’ ἑ[κάστη]ν̣ ἀρχὴ[ν]
πολειτικήν τε καὶ ἐθνικὴν ἀσυν̣[κρίτω]ς φιλοτει-
μησαμένων καὶ τειμηθέντων, π̣[ολει]τευσαμέ-
65 νων δὲ καὶ ἐν ταῖς κατὰ Λυκίαν π̣[όλε]σι πάσαις, πα-
τρός τε Ἀπολλωνίου δὶς τοῦ Κα̣[λλ]ιάδου, ἀνδρὸς
ἀγαθοῦ καὶ μεγαλόφρονος καὶ π̣[άσ]ῃ ἀρετῇ κεκοσ-
μημένου, τετελεκότος τῇ τε π̣[ατρ]ίδι πάσας τὰς
ἀρχὰς καὶ ἐπ’ αὐταῖς πολλάκι[ς τετει]μημένου ἐ-
70 πί τε ταῖς λοιπαῖ̣ς φιλ̣οτειμία̣ι̣[ς καὶ αἷ]ς ἐποιήσατο
ἐ̣πιδ̣ό̣σε̣σ[ιν ἀργυρικαῖς καὶ ἐν τ]ῷ ἔθνει φιλο-
[τείμως καὶ σεμνῶς ἀρχιφυλακήσα]ν̣τος, ἱερατε[ύ]-
[σαντος δὲ τοῦ πατρῴου θεοῦ Ἀπόλλωνο]ς ὑπὲρ
[αὑτοῦ καὶ τῶν υἱῶν] μ̣εγ̣[α]λοψ̣ύ̣χως καὶ ἐπεικῶς
75 καὶ σπουδαίως μετὰ ἀναλωμάτων πλείστων,
ὡς ἐστεφανῶσθαι μὲν πλεονάκις, τετειμῆσθαι δὲ
ταῖς πρώταις καὶ δευτέραις καὶ τρίταις τειμαῖς, με-
μαρτυρῆσθαι δὲ συνεχῶς καὶ ὑπὸ ἡγεμόνων ἐπί
τε τοῖς ἀναλώμασιν καὶ τῇ τοῦ βίου δικαιοσύνῃ
80 καὶ σεμνότητι, αὐτός τε Ὀπραμόας ἀπὸ πρώτης
ἡλικίας κοσμούμενος ἐναρέτῳ καὶ σώφρονι βίῳ
πεφιλοτείμηται μὲν ἤδη πλεονάκις τῇ πατρίδι
λαμπρῶς, ὡς τετειμῆσθαι ταῖς πρώταις καὶ δευ-
τέραις καὶ τρίταις τειμαῖς, μαρτυρηθεὶς δὲ καὶ κα-
85 τ’ ἔτος, ἀναδεξάμενος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔθνει τὴν ἀρ-
χιφυλακίαν πάντα σεμνῶς καὶ φιλαγάθως καὶ
φιλοτείμως δι’ ὅλης τῆς ἀρχῆς ἐτέλεσεν τούς τε
φόρους ὑπερεισοδιάσας κομίζεται μέχρι τοῦ
πε̣[σεῖν? τὸ ἀν]ῆ̣κ[ον] ε[ἰς τὰς πρότερον?] ἐ̣[π]α̣νγε[λ]ί̣[α]ς̣ ἀρ-
90 χῆς π̣ά̣σ̣[η]ς̣ καὶ τὰς ἐνχειρ[ι]σ[θε]ί̣σ̣ας αὐτῷ κρίσεις δι-
οίκησεν ἐπιμελῶς καὶ δι̣κα̣ί̣ως, ὡς διὰ ταῦτα τε-
τειμῆσθαι μὲν αὐτὸν καὶ αὐτενιαύτοις ὑπὸ τοῦ
ἔθνους τειμαῖς, τετειμῆσθαι δὲ καὶ κατὰ πόλιν
ἐκτενέστατα̣, μεμαρτυρῆσθ̣αι δὲ ὑπό τε ἡγεμόνων
95 καὶ ἐπιτρόπων, τὰ δὲ ν̣ῦν πάλιν ἐπιβεβοημένης
τῆς κοινῆς τοῦ ἔθνους ἀρχαιρεσιακῆς ἐ̣κλησίας
τετειμῆσθαι̣ αὐτὸν συνκ̣ατέθ̣ετο καὶ ὁ κράτισ-
τος ἡγεμὼν Τρέ̣βιος Μάξιμος δι’ ἧς γέγραφ̣φεν ἐ-
π̣ιστολῆς· ἀγαθῇ τύχῃ δεδόχθαι τετειμῆσθαι
100 αὐτὸν ταῖς ὑπογεγραμμέναις τειμαῖς· Λυκίων
τὸ κοινὸν ἐτείμησεν Ὀπραμόαν Ἀπολλωνίου δὶς
τοῦ Καλλιάδου Ῥ̣[ο]διαπολείτην, τὸν προεξιόν-
τα ἀρχιφύλακα Λυκ̣ίων, ἄνδρα καλὸν καὶ ἀγαθόν,
προγόνων λαμπρῶν καὶ ἐ̣να̣ρέτων.
105           {²lapis III H vacat
col. IV.13.1 Καίλιος Φλῶρος Ὀπραμόᾳ̣ Ἀπολλων[ίου, ἀνδρὶ]
τειμιωτάτῳ, χαίρειν. καὶ δημοσίᾳ π̣ρ̣[ὸς τὴν]
πόλιν ὑμῶν ἐπέσταλκα, ὡς τ%⁸⁰?ὰ̣ ἀνανκ[α]ιό̣-
τατα εἰς τὴν εὐτυχεστάτην τοῦ [κ]υρίου ἡ-
5 μῶν ἐπάνοδον ἑτοιμάσασθαι, ἀλλὰ οὐκ [ἀ]-
γνοῶν καὶ ἣν ἰδίᾳ πρὸς ἐμὲ ἔχεις διάθεσιν
κοινοποιοῦμαι πρὸς σὲ οὕτως ἀνανκαία[ν]
φροντίδα καὶ ὑπομιμνήσκω, ὥστε ἐπιγνῶ-
ναί σε τὴν ὀφειλομέν%⁸⁰?ην τῷ πράγματι κ[αὶ]
10 δ̣ι̣’ ἐμ̣[ὲ κα]ὶ διὰ τὴν πατρίδα σου εὐσέβε[ιαν]·
[πρέπει γὰρ ἐ]μὲ ἀμερίμνω[ς κα]ὶ̣ τῆς τῶν [ὁδῶν καὶ]
[τῆς ἄλλης κατα]σκευῆς π[άσης ἐν τῇ ἐπαρχείᾳ]
[διακεῖσθαι. ἐῤῥ]ῶσθ̣[αί σε βούλομαι. ἀνα]-
[γέγραπται ἐπὶ ἀρ]χιε[ρέος — — — — — —]
15 [— — — — — — — — — — — — — — — — —]
14.16 [Π]ομπών[ιος Ἀ]ν̣τ̣ι̣σσ[τιανὸς Φουνισου]λ[ανὸ]ς [Οὐ]-
εττωνιανός, πρεσβευ̣[τὴς καὶ] ντι[στρά]τ̣η-
γος, τῇ κοινῇ τοῦ ἔθνους ἀρχαιρεσιακῇ κ-
κλησίᾳ #⁵⁶ χαίρειν. τὸ τειμᾶν τοὺς ἀγαθοὺς
20 ἄνδρας <ὡς> καλόν ἐστιν, μάλ[ι]στα ἐξαιρέτ<ω>ς
ἀναφαίνετε, ὥσπερ καὶ ν[ῦ]ν Ἀπολλω-
νίῳ δὶς τοῦ Καλλιάδου, ὃ[ς] ὑ̣μεῖν ἀρχιερέα
τὸν υἱὸν ἐθελόντ<ω>ς παρ[έσ]χηται, καὶ αὐ-
τὸς παραγενόμενος φιλο[τειμο]υμένῳ καὶ
25 ἀνιέντι ὑμεῖν τὸν ἑαυτ[οῦ πλοῦτο]ν εἰς κόσ-
μον τῆς τοῦ ἔθνους ἀξί[ας μαρ]τυρῶ
ταῖς τειμαῖς̣ ταῖς εἰς αὐτὸ[ν ὑφ’ ὑμῶ]<ν> δο-
θησομέναις τήν τε προεδ[ρίαν ἐπιτρέ]πω
κυρωθῆναι αὐτῷ τόν τ[ε εἰσιόντα?] ἀρχιερέα
30 υἱὸν α̣ὐ̣τοῦ Ἀπολλώνι[ον τρὶς τ]ὸν καὶ ε̣[ἰς]
[τὸν πα]τέρα καὶ εἰς προγ̣[όνους ἰδί]οις
[ἀγαθοῖς ἁμιλλώμενον σεμνῶς καὶ φιλο]τεί-
[μως ἀποδέχομαι ὑμῶν ταῖς ἐκείνου ε]ὐερ-
[γεσίαις μαρτυρούντων?. ἐῤῥῶσθαι ὑμᾶς β]ού-
35 [λομαι. ἀναγέγραπται ἐπὶ ἀρχι(ερέος) Φλ(αουίου) Καλ]<λ>ίπ-
[που — — — —].
15.37 [ἐπὶ ἀρχιερ]έος Φ[λαου]%⁸¹ί̣ου Καλ-
[λίππου μηνὸς Λ]ῴου.     ἔδοξε
[Λυκίων τῇ κοι]νῇ ἀ̣[ρχαιρεσιακῇ ἐ]κ̣λησίᾳ·
40 [ἐπεὶ Ὀπραμόας Ἀπολλωνίου δὶς] τοῦ Καλ-
[λιάδου Ῥοδιαπολείτης, ἀνὴ]ρ̣  γένους
[πρώτου καὶ τῇ τοῦ βίου σεμνότ]ητι καὶ τοῖς
[εἰς τὴν πατρίδα καὶ τὸ ἔθνος? ἀ]ναλώμα-
[σιν διενένκαντος?, προγόνων Λ]υκι%⁸⁰αρ-
45 [χῶν καὶ στρατηγῶν καὶ ἱππάρχων]
[καὶ ἐν μὲν ταῖς] π̣ατ[ρίσιν] πρώτων, ἐν δὲ
[τῷ ἔθνει ἐπισήμ]ων καὶ λαμπρ%⁸⁰ῶν, πολει-
[τευσαμένων δὲ κ]αὶ ἐν ταῖς κατὰ Λυκίαν πό-
[λεσι π][σαις, πα]τρὸς Ἀπολλωνίου δὶς
50 [τοῦ Κ]αλλιά̣[δο]υ, ἀνδρὸς σεμνοῦ καὶ με-
γ̣[αλό]φρονο̣[ς κ]α̣ὶ̣ πάσῃ ἀρετῇ κεκοσμημέ-
νου καὶ ἐφ’ α̣[ἷς] τῇ τε πατρίδι καὶ τῷ ἔθνει
πεπλήρω<κ>εν ἀρχαῖς καὶ ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ
ὑπὲρ τῶν τέκνων τετειμημένου τετάρ-
55 ταις τει̣μαῖς κ̣αὶ προεδρίᾳ, ἀδελφοῦ Ἀ-
πολλωνίου τ̣ρὶς τοῦ Καλλιάδου, τοῦ
εἰς τὸν εἰσιόντα ἐνιαυ̣τ̣ὸν ἀρχιερέως {²⁶ἀρχιερέος}²⁶ τῶν
Σ̣ε̣β̣[αστ]ῶ̣ν, τοῦ δὲ αὐτοῦ καὶ γραμματέος
[Λυκίων το]ῦ̣ κο̣[ι]νοῦ, αὐτὸς δὲ Ὀπραμόας
60 [ἀπὸ πρώτης ἡλικίας καὶ μέχρι νῦν σωφ]ρ[οσύνην]
[καὶ παιδείαν καὶ πᾶσαν ἀρετὴν ἀ]σ̣κήσας [τοῖς]
[προγ]ονικοῖ[ς ἰδίοις? ἀγαθ]οῖς ἁμιλ̣[λᾶ]-
[ται κα]ὶ̣ τῇ̣ μὲ̣[ν πατρίδι] <π>ο̣λλὰς καὶ διηνεκε[ῖς]
[εὐεργεσίας ἐπιδέ]δεικται καὶ δ̣απ̣ά̣ναι̣ς κα̣[ὶ]
65 [πολειτεύμασιν], τῷ δὲ κοινῷ τῷ Λυκίων ἀρ[χι]-
[φυλ]α̣κίαν̣ [τετέλ]εκεν καὶ τοῖς ναλώμασιν̣
[ἀσυν]κρίτ[ως καὶ] τῇ περὶ τὴν̣ εἰρήνην ἐπιμελείᾳ
δι̣[α]φερόν̣[τως κ]αὶ ἐν αἷς ἐπιστεύθη παρὰ
τοῦ τότ[ε] ἡ̣γ̣εμ̣όνος Ἰ̣ουλίου Φρούγι πίστε-
70 σιν καὶ διοικήσεσιν πᾶσαν ἁγνείαν καὶ σπο[υ]-
δὴν εἰσενενκάμενος, ὡς ἐπὶ πᾶσι τούτοις
καὶ καθ’ ἑ[κ]άστην πόλιν τετειμῆσθαι καὶ ὑπ[ὸ]
τοῦ ἐθν[ο]υ̣ς καὶ [πρό]τ̣ερον τ̣[αῖς] #⁵⁶ αʹ #⁵⁶ καὶ #⁵⁶ β̣ʹ
[τειμαῖς καὶ ὑπὸ ἡγεμόνων καὶ ἐπ]ιτρόπ<ω>[ν]
75 μεμα̣[ρτυρῆσθαι, ἐν δὲ τῇ ἀξιολογω]-
τάτῃ Πα[ταρέων] π̣<ό>[λει τετειμ]ῆ̣σθα[ι καὶ πο]-
λειτείᾳ, τὸ δὲ ἔθνος ἐπιβεβ[όη]τα<ι> πά̣[λιν τει]-
μηθῆναι αὐτὸν καὶ ἐν τῷ ἐν[ε]στῶτι ἔτ̣ε[ι ταῖς]
τρίταις τειμαῖς καὶ πρεσβευσ%⁸¹?αμένων
80 τῶν ἀρχιερέων ὁ κράτιστος    ἡγε-
μὼν συνκατέθετο· τύχῃ ἀγαθῇ δε-
δόχθαι τετειμῆσθαι αὐτὸν καὶ ἐν τῷ̣
ἐνεστῶτι ἔτει ταῖς ὑπογεγραμμέν̣[αις]
τειμαῖς #⁵⁶ Λυκίων τὸ κοινὸν ἐτεί̣μ̣[ησεν]
85 ταῖς #⁵⁶ αʹ #⁵⁶ καὶ #⁵⁶ βʹ #⁵⁶ καὶ #⁵⁶ γʹ τει%⁸¹?μα[ῖς, χρυ]-
σῷ στεφάνῳ καὶ εἰκόνι χαλκῇ καὶ εἰκό̣[νι]
γραπτῇ ἐπιχρύσῳ Ὀπραμό[α]ν πολλ̣[ω]-
νίου δὶς τοῦ Καλλιάδου Ῥο[δι]α̣πολε̣[ίτην],
ἄνδρα καλὸν καὶ ἀγαθὸν [καὶ] γέ{ν}-
90 {ε}ν̣ε̣ι̣ {²⁶γένει}²⁶ καὶ μεγ̣α̣[λ]ο̣[φροσύνῃ καὶ γνώμῃ καὶ ἀρε]-
τῇ πάσῃ διαφέρο[ντ]α, ἐν μ[ὲν τῇ πατρίδι]
πρῶτον, ἐν δὲ τῷ ἔ[θ]ν̣ει ἐκ τ[ῶ]ν̣ π̣ρ̣[ωτευόν]-
των, μεμαρτυρημ[έν]ον πλ̣εονάκις καὶ κοι-
νῇ καὶ κατὰ πόλιν [κα]ὶ̣ [ὑ]πὸ ἡγεμόνων καὶ
95 ὑπὸ ἐπιτρόπων.
16.96 Οὐαλέριος Σευῆρ[ος], πρεσβευτὴς Σεβαστοῦ,
Ῥοδιαπολειτῶν [ἄρ]χουσι βουλῇ δήμῳ
χαίρειν. ὡς ἀξιοῦ[τε], πραμόᾳ Ἀπ̣ολλωνί-
ου δὶς τοῦ Καλλ[ιάδ]ο̣υ, ὄντι̣ κ̣αλῷ καὶ ἀ-
100 γαθῷ πολείτῃ κα[ὶ οὐ] μόνον τῆς ἀ-
φ’ ὑμῶν μαρτυρί[ας, ἀλ]λὰ καὶ τῆς ἀπὸ
τοῦ ἔθνους #⁵⁶ ἐπι[βοήσεως τυχόντι, τειμὰς]
ὑμᾶς ψηφίζεσθ̣α̣[ι ἡδέως ἐπιτρέπω].
[ἐῤῥῶσθαι ὑμ]ᾶς εὔχομαι. ἀ[νεγρ]άφη̣
105 ἐπὶ ἀρχι(ερέος) Ἀττάλου τοῦ Φανίου Δείου #⁵⁶ αʹ.
col. V.17.1 [ἐπὶ ἀρχιερέος] Κλαυδίου Μαρκιανοῦ  μη-
[νὸς ․․․8․․․․] ηʹ #⁵⁶ ἔδοξε Λυκίων τῇ κοινῇ
[ἀρχαιρεσιακ]ῇ ἐκ̣λησίᾳ· ἐπὶ {²⁶ἐπεὶ}²⁶ Ὀπραμόας Ἀ-
[πολλωνίου] δὶς τοῦ Καλλιάδου Ῥοδιαπο-
5 [λείτης, ἀνὴρ] ἐ<πι>φανέστατος καὶ μεγαλό-
[φρων καὶ πάσ]ῃ ἀ̣ρετῇ κεκοσμημένος, προ-
[γόνων Λυκια]ρ̣χῶν καὶ πρωτευσάντων
[ἐν τῷ ἔθνει κ]αὶ τειμηθέντων οὐ μόνον ὑ-
[πὸ τῶν πατρ][δω]ν̣ πλεονάκις, ἀλλὰ καὶ ὑ-
10 [πὸ Λυκίων τοῦ κ]οινοῦ ἐφ’ αἷς ἐποιήσαντο
[δωρεαῖς καὶ πο]λειτευσαμένων ἐν ταῖς
[κατὰ Λυκίαν πό]λεσι πάσαις, στρατηγῶν
[καὶ ἱππάρχω]ν, πατρὸς Ἀπολλωνίου
[δὶς τοῦ Καλ]λιάδου, ἀνδρὸς σεμνοῦ καὶ
15 [μεγαλόφρο]νο[ς] κ̣αὶ {ς} ἐφ’ αἷς τῇ τ̣[ε πατρίδι]
 καὶ τ̣ῷ̣ ἔθνει πεπλήρωκεν [ἀρχαῖ]ς̣ κα[ὶ ὑ]-
 πὲρ αὑτοῦ καὶ ὑπὲρ τῶν [τέκνω]ν τετ̣[ει]-
 μημένου καὶ ταῖς πέμπται[ς] τει̣μαῖς κ[α]ὶ̣
 προεδρίᾳ, αὐτός τε Ὀπραμ̣όας ἐκ πρώ-
20  της ἡλικίας ζηλωτὴς τῶν [κ]α̣λλίστων
 ἐπιτηδευμάτων γενόμενο̣[ς] κ̣αὶ σωφρο-
 σύνην καὶ παιδείαν καὶ πᾶσαν ἀ̣ρ̣ετὴν
 ἀσκήσας τοῖς προγονικοῖς ἀγα[θοῖ]ς ἁ-
 μιλλᾶται καὶ τῇ μὲν πατρίδι πολ[λ]ὰς
25  καὶ διηνεκεῖς εὐεργεσίας ἐπιδέδε̣[ι]<κ>ται̣
 καὶ ἀρχαῖς καὶ δαπάναις καὶ πολειτε̣ύ-
 μασιν, τῷ δὲ κοινῷ τῷ Λυκίων ἀρχιφ[υλ]α-
 κίαν τετέλεκεν καὶ τοῖς ἀναλώμασ[ιν ἀ]-
 συνκρίτως καὶ τῇ περὶ τὴν εἰρήνην ἐπ̣[ιμε]-
30 λεί̣ᾳ̣ δ̣ιαφερόντως κ̣αὶ ἐν αἷς ἐπιστ[εύθη]
παρ[ὰ το]ῦ τό̣τε ἡγ̣[εμό]ν̣ος Ἰουλ̣ίο[υ Φρού]-
[γ]ει πίστεσιν καὶ διοικήσεσι̣ν [π]ᾶσαν ἁγ̣ν̣[εί]-
 αν καὶ σπουδὴν εἰσενενκάμενος, ὡς ἐπὶ
 πᾶσιν τούτοις καὶ καθ’ ἑκάστην πόλιν
35  τετειμῆσθαι καὶ ὑπὸ τοῦ ἔθνους καὶ πρό-
 τερον ταῖς πρώταις καὶ δευτέραις καὶ τρί-
 ταις τειμαῖς, ὑπὸ δὲ τῶν πόλεων τετει-
 μῆσθαι καὶ πολειτείᾳ, τὸ δὲ ἔθνος ἐπιβε-
 βόηται πάλιν τειμηθῆναι αὐτὸν καὶ ἐν
40  τῷ ἐνεστῶτι ἔτει ταῖς τετάρταις τειμαῖς
 καὶ πρεσβευσαμένων ἀρχιερέων ὁ
 κράτιστος ἡγεμὼν συνκατέθετο· τύχῃ
 ἀγαθῇ δεδόχθαι τετειμῆσθαι αὐτὸν καὶ
 ἐν τῷ ἐνεστῶτι ἔτει ταῖς ὑπογεγραμμέναις
45  τειμαῖς· Λυκίων τὸ κοινὸν ἐτείμησεν ταῖς
[αʹ καὶ βʹ καὶ γʹ καὶ δʹ τειμαῖς, χρυσῷ]
[στεφάνῳ καὶ εἰκόνι χαλκῇ καὶ εἰκόνι]
[γραπτῇ ἐπιχρύσῳ Ὀπραμόαν Ἀ]π̣ολλ[ω]-
[νίου δὶς τοῦ Καλλιάδου Ῥοδι]απολεί̣[την],
50 [καλὸν καὶ ἀγ]α̣θὸν π̣[ολείτην κα]ὶ̣ εὐγεν[ῆ καὶ]
[μεγαλόφρ]ο̣να κα[ὶ γνώμῃ κ]αὶ̣ ἀρε[τῇ]
[πάσῃ διαφ]έροντα, ἐν μὲν̣ [τῇ] πατρίδ[ι πρῶ]-
[τον, ἐν δὲ τ]ῷ ἔθνει κ τῶν [πρωτευόντων],
[μεμαρτυρημένον] πλεονάκις κ̣αὶ κοι-
55 [νῇ καὶ κατὰ πόλιν καὶ ὑπὸ] ἡγεμό̣[νων καὶ]
            [ὑπὸ ἐπιτρόπω]ν̣.
18.57 [ἐ]π’ ἀρχιερέο[ς Κλαυδίου Μαρκιανοῦ]
[․․․8․․․․ Σου]φή̣[να Οὐ]ῆ̣ρ[ος Ἀ]π̣ο[λλωνίῳ?]
 Λυ[κ]ιάρχῃ #⁵⁶ χαίρειν #⁵⁶ Ὀπραμόαν Ἀπολ̣[λω]-
60  νίου δὶς τοῦ Καλλιάδου καὶ αὐτὸς ἀ[πο]-
 δέχομαι ἐπὶ τῇ φιλοτειμίᾳ, ἣν πρὸς τὸ λα[μ]-
 πρότατον ἔθνος ὑμῶν ἐπεδείξατο δω-
 ρησάμενος αὐτῷ δηνάρια πεντάκις μύ-
 ρια πρὸς οἷς πέρυσι ὑπέσχητο εἰς τὴν κα-
65  ταλλαγὴν τοῦ νομίσματος δηναρίοις
 πεντάκις χειλίοις· τὴν οὖν προδηλουμέ-
 νην αὐτοῦ δωρεὰν βεβαιῶ ἐπί τε τῷ ἀσάλευ-
 τον καὶ ἀμετάθετον εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον εἶ-
 ναι, καὶ ἐπὶ ταῖς ἄλλαις αἱρέσεσιν, αἷς ἐπην-
70  γ̣[ε]ί̣λ̣ατο #⁵⁶ ἐῤῥῶσθαί σε εὔχομαι. ἐδόθη
[πρὸ ․․․․] εἰδῶν Ὀκτωνβρίων.
19.72 ἐ̣πὶ ἀρχ[ι]ερέος [Ἰάσ]ονος τοῦ Ἐμβ̣[ρ]όμου
[․․․․․12․․․․․] Σουφήν̣α Οὐῆρος #⁵⁶ Μα[ρ]-
[κιανῷ] Λυκιάρχῃ #⁵⁶ χαίρειν. Ὀπραμόαν
75 [Ἀπολλω]νίου δὶς τοῦ Καλλιάδου καὶ τὰ
[μέγ]ι[στα ἐ]παίνου ἄξιον ὑπάρχοντα καὶ
[φ]ιλοτ̣ε[ιμεῖ]σθαι πρὸς τὸ σεμνότατον ὑμῶν
 ἔθν[ο]ς ἐσπο[υ]δακότα ὀρθῶς ἐποίησεν ἡ κοινὴ
 β[ουλ] ἀξ[ιώ]σασα πορφύρᾳ καὶ προεδρίᾳ καὶ
80 [ταῖς κ]ατὰ [ἔ]τος αὐτὸν τειμῆσαι τειμαῖς, ὁ-
[ρῶ δὲ] α̣<>[τ]ς προθύμως τὰ δεδογμένα τῇ
20.82 [βουλῇ]. ἐῤῥῶσθαί σε εὔχομαι #⁵⁶ ἔδοξε
[Λυκίων τῷ κ]οινῷ ἀρχαιρεσιακῆς ἐκλησίας
[οὔσης #⁵⁶ ἐπε]ὶ Ὀπραμόας Ἀπολλωνίου δὶς τοῦ
85 [Καλλιάδο]υ Ῥοδιαπολείτης καὶ Κορυδαλ{λ}-
λ̣εύς {²⁶Κορυδαλλεύς}²⁶, ἀ̣[νὴρ] εὐγενὴς καὶ μεγαλόφρων καὶ προ-
[γ]όνων πολλὰ καὶ μεγάλα καὶ κατὰ πόλεις
κ̣α̣ὶ̣ πρὸ[ς τὸ κο]ινὸν τὸ [Λ]υ̣κ[ίω]ν̣ πε̣φι̣[λ]ο̣τ̣ε̣[ι]-
[μημένων, πατρὸς Ἀ]πολλωνί̣ου δὶς τ[οῦ Καλ]-
90 [λιάδου, ἀνδρὸς ἀρ]ετῇ καὶ δόξῃ διενένκα̣[ν]-
[τος, τοῦ καὶ τέσσαρ?]ας μὲν ἀρχιφυλακίας ὑ[πέρ]
 τ̣[ε αὑτοῦ καὶ ὑπὲρ τ]ῶν υἱῶν μεγα[λο]πρεπῶς
[τελέσαντος καὶ ἐ]φ’ ἑκάστῃ τ[ειμη]θέντος π[λε]-
[ονάκις, πάλιν δὲ ὑπ]ὲ̣[ρ α]ὑ̣τοῦ [καὶ] ὑπὲρ ἑνὸς
95  τ̣[ῶν υἱῶν ἀρχιερατεύσ]α̣[ντος] τῶν Σεβασ-
 τ[ῶν] καὶ γραμμ̣[ατεύσαντος τ]οῦ κοινοῦ ὑ̣-
 π[ὲρ] ἄλλου υἱοῦ [καὶ ἐπὶ τούτοις] τει̣μ̣[ηθέν]-
 τ[ο]ς̣ καὶ τὸ ἕκτον ὑ[πὸ τοῦ ἔθνους καὶ προ]-
 ε[δ]ρίᾳ τειμηθέντο[ς καὶ πορφύρᾳ ἐφ’ αἷς]
100 [παρέ]σ̣χεν μεγαλ̣[οφρόνως φιλοτειμίαις?]
[ἑκάσ]τ̣ῃ̣ τε τῶ̣[ν πόλεων ἰδίᾳ καὶ κοινῇ τῷ]
[Λυκίων ἔθνει, αὐτός τε Ὀπραμόας ἀνυ]-
[περ]βλ̣ή̣τους ἐπιδέδεικται φιλοτειμίας ἐν
 ταῖς πατρίσιν καὶ ταῖς ἀξιολογωτάταις
105  τῶν ἄλλων πόλεων, οὐ διαλείπει δὲ πολ-
 λὰ καὶ ποικίλα εἰς τὸ ἔθνος φιλοτειμού-
 μενος ἀρχιφυλακήσας τε μεγαλοψύχως
 καὶ ἐπιδοὺς τῷ ἔθνει ἀργυρίου δηνάρια
 πεντάκις μύρια καὶ πεντάκις χείλια, ὥστε
110  τὸν κατ’ ἔτος τόκον αὐτῶν χωρεῖν εἰς δια-
 νομὴν τοῖς συνιοῦσιν εἰς τὰ κοινὰ τοῦ ἔ-
 θνους ἀρχαιρέσια ἀρχοστάταις καὶ βου-
 λευταῖς καὶ κοινοῖς ἄρχουσι καὶ τοῖς λοι-
 ποῖς τοῖς ἐξ ἔθους λαμβάνουσιν, τὸ δὲ
col. VI.20.1  ἔ{τερον․}[θνος {²⁶ἔθνος}²⁶ ἐτείμησ]ε̣ν αὐ[τὸν κ]αὶ πρότ̣ε-
 ρον καὶ τα[ῖς] τ̣ετ̣[άρτ]αις τε[ιμαῖ]ς, μεμαρτυ-
 ρημέν<ο>ν κ[α]ὶ ὑπ̣[ὸ ἡγε]μ̣όν[ων κα]ὶ ἐπιτρό-
 πων καὶ κε[κ]οσ[μημένον ἐπα]ξίοις γρά%⁸⁰?μ-
5  μασιν καὶ [ψη]φ̣ί̣[σμασιν καὶ πολει]τ̣είαις ἐ%⁸⁰?ν
 ταῖς πρωτ[ευούσαις] πόλ̣[εσιν, ἐπιβ]ε̣βόηται
 δὲ καὶ ἐν τῷ [ἐνεστῶτι] ἔ̣τ̣[ει αὐτῷ] τ̣ὸ ἔθνος
 προεδρίαν̣ [διηνεκῆ καὶ πορφύραν διὰ βίο]υ
 καὶ τειμὰς [τὰς κατὰ ἔτος, παραιτουμένου]
10  δὲ αὐτοῦ λ[έγοντος ἀρκεῖσθαι ἡ ἀρχαι]-
 ρεσιακὴ ἐ[κλησία ἀντεψηφίσατο? κυρωθῆ]-
 ναι τὴν γ̣[νώμην τοῦ ἔθνους καὶ δὶς? πρεσ]-
 βευ[σαμένων ἀρχιερέων ὁ κράτιστος ἡγε]-
[μὼν συνκατέθετο — — — — — — — — —]
15 [— — — — — — — — — — — — — ἀποδεχόμε?]-
 νος κἀ[κεί?]νων [καὶ] α̣ὐτὸς τ[ὰς] αἱ[ρέσεις?· τύ]-
 χῃ ἀγαθ̣[ῇ] δεδόχ[θ]αι Λυκίων τῷ κοι[νῷ τετει]-
 μῆσθαι αὐτόν, ὡς ὑπογέγραπται· Λυ[κίων]
 τὸ κοινὸν ἐτείμησεν Ὀπραμόαν Ἀπο[λλω]-
20  νίου δὶς τοῦ Καλλιάδου Ῥοδιαπολε[ίτην]
 καὶ Κορυδαλλέα, ἄνδρα καλὸν καὶ ἀγαθὸ[ν]
 καὶ εὐγενῆ καὶ μεγαλόφρονα, πορφύρᾳ διὰ
 βίου καὶ προεδρίᾳ καὶ ταῖς κατ’ ἔτος τειμα[ῖς],
 ἠρχιφυλακηκότα Λυκίων μεγαλοπρεπῶς
25  καὶ κεχαρισμένον τῷ ἔθνει 𐆖 πεντάκ[ις]
 μύρια καὶ πεντάκις χείλια, ὥστε τὸν τόκο[ν]
 χωρεῖν εἰς διανομὴν τοῖς ἀρχοστάταις [κ]αὶ
 τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐξ ἔθους λαμβάνο[υσι]ν,
 τετειμημένον δὲ καὶ πρότερον ὑπὸ [τοῦ]
30  κοινοῦ καὶ ταῖς τετάρταις τειμαῖς, ἐπ̣[η]-
[νημένον δὲ ψηφίσμασιν καὶ τειμαῖς καὶ]
 π̣[ολειτείαις ἐν ταῖς πρωτευούσαις πόλεσι],
 με[μαρτυρημένον δὲ καὶ ὑπὸ ἡγεμόνων καὶ]
        [ἐπιτρόπων το]ῦ Σεβ[αστοῦ].
21.35 ἐπὶ ἀρ[χιερέος Λικιννίου] Λόνγου
 Λῴο[υ — —. ἔδοξε τῇ κοι]νῇ τοῦ Λυκ[ίων]
 ἔθνο[υς ἀρχαιρεσιακῇ ἐκ]λησίᾳ καὶ βο[υλῇ]·
 ἐπὶ {²⁶ἐπεὶ}²⁶ Ὀ[πραμόας Ἀπολλωνί]ου δὶς τοῦ Κα̣[λ]-
 λιάδ[ου Ῥοδιαπολείτης κ]αὶ Κορυδαλλε[ύ]ς,
40  ἀνὴρ [ἐπὶ ἀρετῇ καὶ μεγαλοφ]ροσύνῃ διαφέ-
 ρων [καὶ ἐν μὲν τῇ πατρίδι π]ρ̣ῶ̣τ̣ος, ἐν δὲ
 τῷ ἔ[θνει ἐκ τῶν πρωτευόντων, τὴν] μὲν εἰς
 τὰ[ς πόλεις — — — — — — — — — — — —]εις
   {²lapis V ID versuum fere 14 deest
58 [δωρεὰν ἀθά]νατον ἀρχαίου δ[η]ναρίων π̣ε̣ν̣τ̣ά̣-
[κις μυρίων] καὶ πεντάκις χειλίων, ὥστε τὸν τό̣-
60 [κον κατ’ ἔτ]ος ἐν τῷ κοινοβουλίῳ διανέμεσ-
[θαι τοῖ]ς ἀρχοστάταις καὶ κοινοῖς ἄρχουσι κ[αὶ]
[τοῖ]ς λοιποῖς ἐξ ἔθους λαμβάνουσι, ἐφ’ ο[ἷ]ς̣
 τ̣[ὸ] ἔθνος ἐτείμησεν αὐτὸν δικαίως πορφύρᾳ
 καὶ προεδρίᾳ καὶ ἐψηφίσατο κατ’ ἔτος τειμᾶσ-
65  θαι καὶ ὁ κράτιστος ἡγεμὼν Σουφήνα Οὐῆρος
 ἐπεκύρωσε τὴν τοῦ ἔθνους προέρεσιν #⁵⁶ τύ-
 χῃ ἀγαθῇ δεδόχθαι τετειμῆσθαι αὐτὸν καὶ
 ἐν τῷ ἐνεστῶτι ἔτει τειμαῖς ταῖς ὑπογεγραμ-
 μέναις· Λυκίων τὸ κοινὸν καὶ ἡ βουλὴ ἐτείμη-
70  σεν Ὀπραμόαν Ἀπ̣ολλωνίου δὶς τοῦ Καλλι-
 άδου Ῥοδιαπολείτην καὶ Κορυδαλλέα, ἄν-
 δρα καλὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ εὐγενῆ καὶ μεγαλό-
 φρ[ο]να, πορφύρᾳ διὰ βίου καὶ προεδρίᾳ καὶ
 ταῖς κατ’ ἔτος τε<ι>μ<α>[ῖ]ς, ἠρ̣χιφυλακ[ηκότα]
75  Λυκίων μεγαλοπρεπῶς [κ]αὶ κεχαρισμένο[ν τῷ ἔ]-
 θνει #⁵⁶ 𐆖 #⁵⁶ πεντάκις μύρια καὶ πεντάκις χεί̣[λια],
 ὥστε τὸν τόκον χωρεῖν εἰς διανομὴν τοῖς
 ἀρχοστάταις καὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐξ ἔθους
 λαμβάνουσι, τετειμημένον δὲ καὶ πρό-
80  τερον ὑπὸ τοῦ κοινοῦ ταῖς #⁵⁶ α #⁵⁶ καὶ #⁵⁶ β #⁵⁶ καὶ #⁵⁶ γ
 καὶ #⁵⁶ δʹ #⁵⁶ τειμαῖς, ἐπηνημένον δὲ ψηφίσμασιν
 καὶ τειμαῖς καὶ πολειτείαις ἐν ταῖς πρωτευ-
 ούσαις πόλεσιν καὶ μεμαρτυρημένον καὶ
 ὑπὸ ἡγεμόνων καὶ ἐπιτρόπων τοῦ Σεβασ-
85                τοῦ.
22.86 ἐπὶ ἀρχιερέος Δημητρ[ί]ου τοῦ Ἐμβρόμου
 Λῴου #⁵⁶ ιβʹ #⁵⁶ ἔδοξε τ̣ῇ κοινῇ τοῦ Λυκίων ἔ-
 θνους ἀρχαιρεσια[κ]ῇ ἐκλησίᾳ καὶ βουλῇ.
 ἐπεὶ Ὀπραμόας [Ἀπο]λλωνίου δὶς τοῦ Καλ-
90 [λιάδου, ἀν]ὴ̣ρ ἐκ τ̣ῶν̣ [πρωτευόντ]ω[ν ἐν τῇ]
 ἐπαρχείᾳ, μετὰ τῆς λοι[πῆ]ς̣ [τῆ]ς̣ εἰς τὸ ἔ-
 θνος εὐνοίας καὶ ὧν προεκοπ̣ίασεν ἐν α̣ἷς
 ἐτέλεσεν ἀρχαῖς ἐξαιρέτ<ω>ς τὴν μεγαλ̣οφρο-
σύνην ἐπεδείξατο ἐν ᾗ ἐποιήσατο ἀργυ-
95 ρικῇ δωρεᾷ #⁵⁶ τύχῃ ἀγαθῇ δεδόχθαι τετει-
μῆσθαι α[ὐ]τὸν καὶ ἐν τῷ ἐνεστῶτι ἔτει καὶ συν-
      γεγράφθαι τόδε [τὸ] ψήφισμα.
23.98 ἐπὶ ἀρχιερέος Κιλλόρτου τοῦ Πιγρέους
Λῴου #⁵⁶ κγ̣ʹ #⁵⁶ δοξε τῇ κοινῇ τοῦ Λυκίων ἔ-
100 θνους ἀρχαιρεσιακῇ ἐκλησίᾳ καὶ ἐννόμῳ
[βο]υλῇ· ἐπεὶ Ὀπρ[α]μόας Ἀπολλωνίου δὶς
[τοῦ] Κα̣λλιά[δου, ἀν]ὴρ̣ [ἐκ] τῶν πρωτευόν-
των ἐν τῇ ἐπαρχ[είᾳ, μετὰ τῆς λοιπῆς τῆς εἰς]
τὸ ἔθνος εὐνοίας [καὶ] ὧν π̣ρ̣οεκοπ̣ί̣ασεν̣ [ἐ]-
105 ν αἷς ἐτέλεσεν ἀρχαῖς ἐξ̣αιρέτως τὴ[ν με]-
 γαλοφροσύνην ἐνεδείξατο ἐν ᾗ ἐποιήσ[α]-
 το ἀργυρικῇ δωρεᾷ #⁵⁶ τύχῃ ἀγαθῇ δε-
 δόχθαι τετειμῆσθαι αὐτὸν καὶ ἐν τῷ̣ [ἐν]εσ-
 τῶτι ἔτει, καθὼς τὸ ἔθνος ἐψήφιστ[αι, κ]αὶ
110  συνγεγράφθαι τόδε τὸ ψήφισμ[α].
col. VII.24.1 ἐπὶ [ἀρχιερέος Φ]λαυ̣ί̣[ου Ἀττάλου]
Λῴο̣[υ ․․6․․․ιο]ς Σενέκα̣[ς Φλαυίῳ Ἀττ]άλῳ,
ἀρχ[ιερεῖ Σεβ]α̣στῶν καὶ γ̣[ραμματεῖ] Λυκί-
ων, χ[αίρειν. ἔ]μαθον διὰ τῶν γ̣[ραμμ]άτων
5 σο̣[υ, ὅτι ἐξ]αιρέτω τειμῇ Ὀπρ̣[αμ]όαν Ἀ-
π̣[ολλωνί]ου τὸν ὑποστάντα̣ τὴν Λυ-
[κιαρχίαν] τ̣ειμηθῆναι ἠξίωσεν τὸ κοινὸν
[τοῦ ἔθνο]υς· οἶμαι δέ, ὅτι κα[ὶ] ἐν οἷς ἂν
[εὐνοεῖν] τοῖς ἀνδράσιν καὶ κοσμεῖν
10 [αὐτοὺς ἐ]θέλη, πάντα κατ [τ]ὴν συνή-
[θειαν γείν]εσθαι βούλεται. ἐῤῥ̣ῶσθαί σε
                [β]ούλομαι.
25.13 [ἔδοξε τῇ κοιν]ῇ̣ τοῦ Λυκίων ἔθνους ἐννό-
[μῳ βουλῇ· ἐπ]ε̣ὶ Ὀπραμόας Ἀπ̣ολλωνίου
15 [δὶς τοῦ Κα]λ̣λ̣ιάδου, ἀνὴ̣ρ ἐκ τῶ̣ν
[πρωτε]υ̣όντ̣ω̣[ν] ἐ̣ν τῇ ἐπαρχείᾳ, μετὰ τῆς
[λοιπῆς] τ̣ῆς ε̣[ἰς τ]ὸ ἔθνος εὐνοίας καὶ ὧν
[προεκοπίασεν] ἐ̣ν αἷς ἐτέλεσεν ἀρχαῖς
[ἐξαιρέτως τὴν μ]εγαλοφροσύνην ἐπε-
20 [δείξατο ἐν ᾗ ἐποι]ήσατο ἀργυρικῇ δωρεᾷ·
[τύχῃ ἀγαθῇ δεδ]όχθαι τετειμῆσθαι
[αὐτὸν καὶ ἐν τῷ ἐ]ν̣εστῶτι ἔτει, καθὼς
[τὸ ἔθνος ἐψήφιστ]αι, καὶ συνγεγράφθαι
       [τόδε τὸ ψ]ήφισμα.
26.25 [ἐπὶ ἀρχιερέος Σαρ]πηδόνος τοῦ Πανται-
[νέτου — — — —] #⁵⁶ ἔδοξε τῇ κοινῇ τοῦ
[Λυκίων ἔθνου]ς̣ ἐννόμῳ βουλῇ· ἐπεὶ
[Ὀπραμόας Ἀπολ]λωνίου δὶς τοῦ Καλ-
λ[ιάδου, ἀνὴρ ἐπιφα]νέστατος καὶ Λυ-
30 κιά[ρχης ἐκ τῶν πρ]ωτευόντων παρ’ ἡ-
μεῖ[ν καὶ ἐκ προγό]ν̣ων ἐνδόξων καὶ
[— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]
35 [— — — — —][․․․]ς κα̣[ὶ — — — —]
[․․]․α̣[․․]․ φιλαγάθω[ς καὶ πρὸ τῆς ἀρχι]-
[ερ]ωσύνης αὐτοῦ τε[τειμημένος ὑπὸ]
[τ]οῦ ἔθνους πολλά̣[κις ἐφ’ ᾗ ἐτέλε]-
σεν ἀρχιφυλακίᾳ καὶ̣ ἐ[φ’ ᾗ ἔδωκεν ἐ]-
40 κ τῶν ἰδίων δωρεᾷ δηνα[ρίων πεντά]-
κις μυρίων καὶ πεντάκις χ[ειλίων οἷς]
ἰδίᾳ ταῖς πόλεσιν παρέσ[χεν, ὡς διὰ τοῦ]-
το καὶ πρὸ τῆς ἀρχιερωσύ[ν]η̣ς [ἐψηφίσ]-
θαι αὐτῷ τὰς κατ’ ἔτος τειμ̣άς, [τή]ν τ̣ε
45 ἀρχιερωσύνην β̣ουληθέντος τοῦ ἔ-
θ̣ν[ους ἀναλαβὼν ἐπ]λήρωσεν πάντα
τὰ [εἰς τὴν εὐσέβει]αν τῶν Αὐτοκρα̣-
τόρω̣[ν ἡμῶν ἀνήκο]ν̣τα τῷ κοινῷ τῶν
Λυκίων, κ̣αὶ̣ [ἐν τῷ νῦν ἔ]τει ὀφείλοντος
50 αὐτοῦ τὰς συ̣νή[θεις] τοῖς λυκιαρχήσα-
σιν τειμὰς ἀπολα̣[βεῖν] καὶ τοῦ ἔθνους ἀ-
μειβομένου καὶ δ[ι]ὰ̣ τούτων τῶν τειμῶν
τὴν τοῦ ἀνδρὸς διάθεσιν ἐπίκλησις ἐπε-
δόδη ἐπὶ τὸν κύριον Αὐτοκράτορα τῷ ὀ-
55 νόματι τοῦ Ξανθίων δήμου· δεδόχθαι
τῷ κοινῷ τῶν Λυκίων φανερὰν γενέσθαι
τῷ μεγίστῳ Αὐτοκράτορι Τίτῳ Αἰλίῳ Ἁδρι-
ανῷ Ἀντωνείνῳ Σεβαστῷ Εὐσεβεῖ διὰ
τοῦδε τοῦ ψηφίσματος τὴν τοῦ ἔθνους
60 [γν][μ]ην, [ὅτι μαρ]τυρεῖ α̣[ὐτῷ περὶ τ]ῆ̣ς [ἀρ]-
[χῆ]ς, ἡρῆ[σθαι δὲ] καὶ πρέσ[βεις τοὺς ἀ]ν[αδώ]-
σο̣ντας τὸ ψ̣ή̣φ̣ι̣σμα τοῦτ̣ο̣ κ̣[αὶ δι]δά[ξον]-
τας τὸν κύριον Αὐτοκράτορα Καίσα[ρα Τί]-
τον Αἴλιον Ἁδριανὸν Ἀντωνεῖνον Σ[εβασ]-
65 τὸν Εὐσεβῆ περὶ τῆς τοῦ Ὀπραμόου [Λυκι]-
αρχίας καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ ἔθνους πρὸ[ς αὐ]-
τὸν εὐνοίας καὶ περὶ ὧν ἐπικέκλη<ν>ται [Ξάν]-
θιοι #⁵⁶ τύχῃ ἀγαθῇ δεδόχθαι Λυκίων τ[ῷ κοι]-
[νῷ] συνγεγράφθαι τόδε τὸ ψήφισμα κ[αὶ ἀνα]-
70 δ[ο]θῆναι τῷ μεγίστῳ Αὐτοκράτορι Κα[ίσαρι]
Τίτῳ Αἰλίῳ Ἁδριανῷ Ἀντωνείνῳ Σεβα[στῷ]
Εὐσεβεῖ διὰ τῶν ἡρημένων πρέσβεων [Γαίου]
Ἰουλίου Ἀντωνείνου Κορυδαλλέος [καὶ Ὀ]-
βραωγέλιος τοῦ Φιλαργύρου Ὀλυ[μπη]-
75 νοῦ, ἀνδρῶν ἐκ τῶν ἐν τῷ ἔθνει προτ[ειμω]-
27.76 μένων #⁵⁶ ἔδοξε τῇ κοινῇ τοῦ Λυκί[ων ἔ]-
[θνους ἐννόμῳ βουλῇ· ἐπεὶ] Ὀ̣[πραμόας]
Ἀπό̣[λλω]νίο[υ δὶς τοῦ Κα]λ̣λιάδ̣[ου, ἀν]ὴρ
Λυκι̣[άρ]χης ἐκ τ̣[ῶν πρ]ωτ̣ευόντων ἐν τῇ ἐ-
80 παρχείᾳ, μετὰ τῆ[ς] λοιπῆς τῆς εἰς τὸ ἔ-
θνος εὐνοίας καὶ ὧν προεκοπίασεν ἐν αἷς
ἐτέλεσεν ἀρχαῖς ἐξαιρέτως τὴν μεγαλο-
φροσύνην ἐνεδείξατο ἐν πᾶσιν δοὺς καὶ
ἀργυρίου μυριάδας πέντε καὶ δηνάρια
85 πεντάκις χείλια· τύχῃ ἀγαθῇ δεδό-
χθαι τετειμῆσθαι [α]ὐτὸν ἐν τῷ ἐνεστῶτι
ἔτει, καθὼς τὸ ἔθνος̣ ἐψήφισται, καὶ συνγε-
              γράφθ[α]ι̣ τόδε τὸ ψήφισμα.
28.89 ἐπὶ ἀρχιερέος Ἰάσον[ος] τ̣οῦ Νεικοστράτου
90 Πανήμου #⁵⁶ καʹ. [Κορνήλ]ιος Πρόκλος,
πρεσβευτὴς ἀντισ[τράτηγος Α]ὐτοκρά-
τορος,  τῷ κοιν[ῷ Λυκίων χαίρει]ν. καὶ
παρὼν ἔγ̣[νωκα, ὅτι], ἃ̣[ς μετὰ πλείστης]
σπουδῆ[ς πρ]ὸς Ὀπραμόαν [Ἀπολλ]ωνίου
95 δὶς τοῦ Καλλιάδου, καὶ ὅ[τ’ ἀντέτ?]αττον,
τειμὰς ἐψηφίσασθε, ταύτας νῦν, καὶ ἡνίκα
ἔξεστιν, ἀποδοῦναι βούλεσθε τοῦτο συν-
χωρήσαντος τοῦ μεγίστου πάντων Αὐτο-
κράτορος, ὃς Ξανθίοις ἀνῆκε τὴν ἐπίκλησιν
100 τὴν ἀντικρὺς τούτων γενομένην. καὶ ἐμοὶ
δὲ δοκεῖ καὶ Ὀπραμόας πάντων ἕνεκεν ἄ-
ξιος ἐπαινεῖσθαι καὶ τειμᾶσθαι πρὸς ὑμῶν
καὶ φιλότειμος ὢν καὶ περὶ πᾶσαν πόλιν ὡς
πατρίδα ἐσπουδακὼς καὶ τοῖς ἰδίοις ὡς κοι-
105 νοῖς χρώμενος· ἐπαινῶ δὲ καὶ ὑμᾶς αὐ-
τοὺς τοὺς τὰς τειμὰς διδόντας, ὅτι ἀσ-
[μένως — — — — — — — — — — — —]
           {²desunt 5 versus
113 τα[․․․8․․․․ διὰ το]το ὀφ[είλειν καὶ ἐμὲ εὐμε?]-
νῆ π̣[αρόντος το]ῦ̣ κ̣[αι]ροῦ τὰς ψ̣[ηφισθείσα]ς̣ αὐτῷ?
115 τε[ιμὰς παρέ]χειν #⁵⁶ ἐῤῥῶσθαι [ὑμᾶς βο]ύλο-
[μαι. ἐδό]θη πρὸ #⁵⁶ ιαʹ κα(λανδῶν) Ὀ[κτω]νβρ[ίων]
           ἐν Πατάροις.
col. VIII.29.1 Κο̣ρ̣ν̣ήλ̣[ι]ος Πρόκλος, πρεσβευτὴ[ς καὶ] ἀντι-
 στράτηγος Αὐτοκράτορος, τῷ κ̣[ο]ινῷ Λυ-
 κίων χαίρειν. τοὺς ἀρίστους ἄνδ̣[ρ]ας καὶ
 καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ οἷς ὑμ[εῖ]ς μαρ-
5  τυρεῖτε πολλάκις, τούτους κα̣[ὶ] αὐτὸς
 ἀσμένως ὁρῶ καὶ διὰ τοῦτο, ἐπε[ὶ κ]αὶ πάλι[ν]
 τειμὰς Ὀπραμόᾳ Ἀπολλωνίου [δὶ]ς τοῦ
 Καλλιάδου ἐψηφίσασθε καὶ ταύτας κα-
 τὰ πόλιν κατὰ ἔτος βούλεσθε διδ̣όναι
10  καὶ ἀξιοῦτέ με συνκαταθέσθαι· δ̣ι’ ὃ ἀμ-
 φότερα συναινῶ, ὅτι καὶ αὐτὸν [ἄ]ξιον ἡ-
 γοῦμαι τοῦ λαβεῖν καὶ ὑμεῖς ὀρθ[ῶ]ς μοι
 δοκεῖτε ποιεῖν ἀντιτειμῶντες τ<ο>ὺς εὐ-
 νοοῦντας ὑμεῖν. ἐῤῥῶσθαι ὑ̣μ̣[ᾶς] βούλο-
15  μαι.  ἐδόθη ἐν Πατάρ̣[οις ․․5․․] Ὀκτων(βρίων).
30.16 ἔδοξε̣ τῇ κο<ι>νῇ τοῦ Λυκίων ἔθνους ἀ[ρ]χαι-
 ρεσιακῇ ἐκλησίᾳ· ἐπεὶ Ὀπραμόας Ἀ-
 πολλωνίου δὶς τοῦ Καλλιάδου Ῥοδια-
 πολείτης καὶ Κορυδαλλεὺς καὶ Μυρεὺς
20  καὶ Παταρεύς, πολειτευόμενος δὲ καὶ
 ἐν ταῖς κατὰ Λυκίαν πόλεσι πάσαις, ὁ γε-
 γονὼς ἀρχιερεὺς τῶν Σεβαστῶν, ὁ δὲ
 αὐτὸς καὶ γραμματεὺς Λυκίων τοῦ κοι-
 νοῦ, ἀνὴρ καλὸς καὶ ἀγαθὸς καὶ μεγαλό-
25  φρων καὶ πάσαις ταῖς τοῦ βίου ἀρεταῖς
 κοσμούμενος καὶ παντὸς ἄξιος ἐπαί-
 νου, προγόνων ἐπὶ ἀρετῇ διενεικάν-
 των καὶ πρωτευσάντων ἐν ταῖς πατρί-
 σιν, ἐνδόξων δὲ καὶ ἐπισήμων καὶ ἐν τῷ
30  Λυκίων ἔθνει στρατηγῶν καὶ ἱππάρχων
 καὶ ἐπὶ μεγαλοφροσύν%⁸¹?ῃ καὶ φιλ̣οτει-
[μίᾳ τειμηθέντων — — — — — — — — —]
[— — — — —, πατρὸς δὲ Ἀπολλωνίου δὶς]
[τοῦ Καλλιάδου, ἀνδρὸς σεμνοῦ καὶ ἐφ’ αἷς παρέ]-
35 [σχεν φιλοτειμί]α̣ις κα[ὶ δαπάναις? πα]ρ[ὰ ταῖς]
[ἀξιολογωτάτ]αις πόλεσιν [τειμη]θέντος, [μαρ]-
[τυρηθέντος δὲ] ὑπ[ὸ ἡγε]μόνων [καὶ ἐ]πιτρόπω[ν, ἐν]
[δὲ τῷ Λυκίων ἔθνει ἀρχιφυλακήσαν]τος Λυκ[ίων]
[τοῦ κοινοῦ ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ ὑπὲρ τ]ῶν τ[έκνων]
40               {²4 versus desunt
44  τ̣ω[— — — — — — — — — — — — — — —]
45  ὑπὸ τ̣οῦ̣ [ἔθνους καὶ ταῖς ἕκταις τειμαῖς]
 καὶ προεδ[ρίᾳ καὶ πορφύρᾳ διὰ βίου, μη]-
[τρὸς δ]ὲ̣ Αἰ<λ>ί̣[ας? ․․․․․13․․․․․․]μί̣δ̣?ου
[Κορυδ]αλλίδος καὶ̣ Ῥοδι̣α[πολεί]τιδος,
 γ̣υναικὸς ἐναρέτου καὶ ἐ[πὶ] σ̣ω̣[φρ]ο̣σύνῃ
50  διενηνοχυίας, προγόνων [λαμ]π̣ρ̣ῶν καὶ
 ἐνδόξων καὶ πολ̣λ̣ὰ ταῖς π̣[α]τρίσιν καὶ τῷ
 ἔθνει παρεσχημένων, τετειμημένης ὑ-
 πό τε τῶν πατρίδων πλεονάκις καὶ ὑπὸ
 τοῦ Λυκίων ἔθνους, αὐτὸ̣ς δὲ Ὀπραμόας
55  ἁμιλλώμενος τῇ τῶν προ̣[γόν]ω̣ν ἀρετῇ
 ἀπὸ πρώτης ἡλικίας, ἔπειτ[α δὲ] δίκαιον
 καὶ φιλότειμον ζηλώσας βί[ο]ν τοῖς μὲν
 κατὰ πόλιν ἀναλώμα̣σ[ιν ὑπ]ερβέβληκεν
 πάντας, ὥστε καὶ τ[ὰς μείζο]υς ἐν τῷ
60  ἔθνει πόλεις, τή[ν τε Μυρέων? καὶ τ]ὴν Τλω-
[έων καὶ τὴν Τελμ]ησσέων, πολλὰς κ[αὶ]
[ἄλλας πόλεις πολε]ίτην αὐτὸν ποιῆ-
[σαι ἐπὶ τῇ τοῦ βίου] ἀναστροφῇ καὶ ἐφ’ οἷς
[παρέσχηκε καὶ παρ]έχει καὶ φιλοτειμεῖται
65 [ἀεί, καὶ τῷ ἡμ]ετέ[ρ]ῳ ἔθνει ἀρχιφυλακήσας
[λαμπρῶς καὶ ἐ]πιμελῶς καὶ φιλοτείμως καὶ
[κεκοσμημένο]ς̣ ψηφίσ[μα]σιν κατὰ πόλιν καὶ τει-
[μηθεὶ]ς ταῖς #⁵⁶ αʹ #⁵⁶ καὶ̣ [βʹ] τειμαῖς ὑπὸ τοῦ ἔ-
[θν]ους καὶ πάλιν τα[ῖς γʹ] #⁵⁶ καὶ #⁵⁶ δʹ #⁵⁶ καὶ ἐπαι-
70 [νεθ]εὶς πολλάκις ὑ[πὸ ἡ]γεμόνων καὶ ἐπιτρό-
[πων] τ̣ῶν Σεβαστῶν [οὐκ] ἀρκεσθεὶς ἐπὶ τού-
[τοις, ἀ]ναλογῶν δὲ [τῷ ἑ]αυτοῦ φρονήματι
[καὶ τ]ῆς εἰς ἅπαντα [τὸν] χρόνον εὐνοίας
[καὶ μ]ε̣γαλοφροσύν[ης ἐ]πίδειξιν ἐποιήσατο
75 [χαρισ]ά̣μενος τῷ κοι[ν]ῷ δ̣[ω]ρ̣εὰν ἀργυρίου 𐆖
[πεντάκις] μυρίων καὶ πεντάκις χειλίων, ἐξ ἧς
[δίδοται εἰς] τὸ  διηνεκὲς ἀ̣[εὶ τοῖς τῆς] τ̣ε̣ι̣-
 μῆς μεταλαμβάνουσ̣ι̣ν,   μ̣[ε]τ̣ὰ δ̣ὲ
 τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα ἀνα%⁸¹?λώματα ἀ̣-
80  ναλα̣βὼν καὶ τὸν τῆς ἀρχιερ̣%⁸¹?[ωσύ]νης
 στέφανον ἅπαντα ἐτ[έλεσεν σεμν]ῶς κ̣[αὶ]
 ἀξιοπρεπῶς καὶ μεγαλοφρό̣[νως τήν]
 τε περὶ τῶν κοινῶν φροντίδα καὶ διο[ίκησιν]
 πιστῶς ἀπαρτίσας καὶ ταῖς φιλοτειμί̣α[ις]
85  οὕτως ἐνακμάσας, ὡς μηδὲ     ἑνὸς
 αὐτῶν πρὸ τῆς ἀρχιερωσύνης ἀνηλω̣μέ-
 νου, τοῦ δὲ ἔθνους θαυμάζοντος μ̣ὲν
 ἀεὶ καὶ ἐπαινοῦντος τὴν μεγαλοφρ[ο]σύ-
 νην αὐτοῦ, ὡς καὶ πρὸ τῆς ἀρχιερωσ[ύν]ης
90  ἐψηφίσθαι τειμὰς κατ’ ἔτος αὐτῷ κα̣[ὶ] προ-
 εδρίαν καὶ πορφύραν διηνεκῆ, ἐξαιρ[έτ]ως
 δὲ πάλιν βεβουλημένου τειμᾶν α[ὐτὸν]
 καὶ ἐπὶ τοῖς τῆς ἀρχιερωσύνης ἀ̣ναλ[ώμα]-
 σιν καὶ ἐφ’ αἷς μετὰ τὴν ἀρχιερω[σύ]νην
95 [ταῖς πλείσταις το]ῦ ἔθνους πόλ[ε]σ̣ι̣[ν ἐπε]-
[δείξατο] φ̣ι̣λ̣ο̣τ̣ειμίαις, αἷς μὲν ἀγωνοθε-
[τήσα]ς λ̣αμπρῶς καὶ μεγαλοψύχως, αἷς δὲ
[καὶ] ἔ̣ργων̣ κατασκευὰς   ὑπεσχημένος,
[αἷ]ς δὲ καὶ̣ δωρεὰς ἀργυρίων, καὶ τοῦ μὲν
100 [Ὀ]π̣ραμόου παραιτουμένου καὶ λέγοντος
[ἀρ]κεῖσθαι ταῖς παρ’ ἕκαστα δεδομέναις
κ̣α̣[ὶ] ἐ̣ψηφισμέ̣ναις αὐτῷ τειμαῖς, το δὲ -
θνους παντ[ὸ]ς ἐν τῇ ἀρχαιρεσιακῇ ἐκλη-
 <σ>ίᾳ πιμείναντ̣ο̣ς τ̣ῇ̣ σ̣πουδ̣ῇ κα̣ὶ ἐπιβοησα-
105 μένο̣[υ] π̣ροθύμως, παρόντος καὶ τοῦ σε-
[μ]νοτά[τ]ου ἡγ̣εμόνος Κορνη̣λ̣ίου Πρόκλου
[λέγο?]ν̣το̣ς γεγ[ράφθαι] ὑπὲρ τῆς Λυκι[αρχί]ας
[ὑπ’ αὐτοῦ ἤδη τῷ κυρίῳ Αὐτοκράτορι?]
[— — — — — — — — —] καὶ ․Ο̣․[— —, τοῦ] δὲ ἔ-
110 [θνους καὶ πάλιν] ἐ̣πιβοησαμένου τ̣ειμῆ[σαι]
[αὐτὸν ἐπὶ ταῖς φιλοτ]ειμίαις καὶ τ[αῖ]ς̣ [εἰς]
[τὸ ἔθνος εὐεργεσίαι]ς κα̣ὶ̣ [τοῦ ἡ]γ̣ε̣μ̣[όνος]
[συνκαταθεμένου τοῖς ψηφίσμ]ασ̣[ιν ἀνα]-
[δεδομένοις πρόσθ?]ε̣ν αὐτῷ ὑπ τ[οῦ ἀρχι]-
115 ερέος ἀντιγε<γ>ραφφότος ἀκολούθ[ως τῇ τοῦ]
[Ὀπραμό]α̣ π̣ιστό̣τ̣ητι καὶ τῇ τοῦ ἔθν[ους]
[γνώμῃ· τύ]χῃ̣ ἀ[γ]αθ̣[ῇ] δ[εδόχθαι τετειμῆσ]-
[θαι π]άλιν καὶ ἐν τῷ ἐν̣[εστ]ῶτ̣[ι ἔτει Ὀπρα]-
[μόαν] Ἀπολλωνίου δὶς τ̣οῦ Καλ[λιάδου],
120 [τὸν γ]ε̣γονότα̣ ἀρχι̣ερέα τῶν Σε[βαστῶν],
[τὸν δὲ αὐτὸν κ]α̣ὶ γραμματέα Λυ[κίων]
col. IX.30.1  τοῦ κοινοῦ, ταῖς ὑπογεγραμ-
 μέναις τειμ[α]ῖς· Λυκίων τὸ κοι-
 νὸν ἐτείμησε̣ν πάλιν καὶ ἐν τῷ
 ἐνεστῶτι ἔτει χρυσῷ στεφάνῳ
5  καὶ εἰκόσι γρα[π]τα[ῖ]ς ἐπιχρύσ[οις]
 καὶ ἀνδριᾶσι [καὶ τ]α̣ῖς ὑπὲρ τῆς
 ἀρχιερωσύνη[ς τειμα]ῖ̣ς καὶ ταῖς
 κατὰ πόλιν κα[ὶ κατ’ ἔτος Ὀπραμ̣]όαν
 Ἀπολλωνίου [δὶς τοῦ Καλλιά]δ̣ου
10  Ῥοδιαπολείτ[ην καὶ Κορυδαλλέα] καὶ
 Μυρέα καὶ Πα[ταρέα, πολειτευσάμε]ν̣ον
 δὲ καὶ ἐν ταῖς [κατὰ Λυκίαν πόλεσι πά]-
 σαις, τὸν γεν̣[όμενον ἀρχιερέα τῶν Σε]-
 βαστῶν, τ[ὸν δὲ αὐτὸν καὶ γραμματέα]
15  Λυκίων̣ [τοῦ κοινοῦ, — — — — — — —]
 τει[— — — — — — — — — — — — — —]
 τ[— — — — — — — — — — — — — — —]
 ν[․․5․․, ἐν δὲ] τ̣ῷ ἔθν̣[ει — —] ἀρχι-
 φ[υλ]ακήσα̣[ν]τ̣α λαμπρ̣[ῶς καὶ φιλο]τεί-
20  μ[ω]ς̣ καὶ τειμηθέντα τάχ[ειον?] μὲν ταῖς
 αʹ καὶ #⁵⁶ βʹ #⁵⁶ καὶ #⁵⁶ γʹ #⁵⁶ καὶ #⁵⁶ δʹ #⁵⁶ [τει]μ̣αῖς καὶ πά-
 λιν προεδρίᾳ διηνεκεῖ κα[ὶ πο]ρφύρᾳ διὰ
 βίου καὶ ταῖς κατ’ ἔτος τειμ[α]ῖς, κεχαρισ-
 μένον τῷ ἔθνει 𐆖 πεντάκι[ς] μύρια καὶ
25  πεντάκις χείλια, ὥστε τὸν τ[ό]κον χω-
 ρεῖν εἰς διανομὴν τοῖς ἀρχοστάταις
 καὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐξ ἔθ[ο]υς λαμ-
 βάνουσιν, ἀγωνοθέτην Μ[υρ]έων καὶ
 Παταρέων καὶ πεντάκις τ[ῆς] Ῥοδιαπο-
30  λ[ει]τῶν πόλεος, τελέσαντα τὰς ἀρ-
 χ[ὰς] ἐν μὲν τῇ Ῥοδιαπολειτῶν πόλει
 π[άσα]ς̣ μεγαλοφρόνως, ὡς διὰ τοῦ-
 τ[ο τετειμῆσ]θ̣α̣ι αὐτ[ὸν κ]αὶ ὑπ[αὐ]-
[τῆς πλεον]άκις καὶ ταῖς κατ’ ἔτος τει-
35 [μαῖς, γυμν]ασιαρχήσαντα Κορυδαλ-
[λέων τῶν τ]ε νέων καὶ τῆς γερουσίας
[τρὶς ἐν τ]ῷ αὐτῷ ἔτει δωρεᾷ, ὡς διὰ
[τοῦτο τετ]ειμῆσθαι αὐτὸν καὶ ὑπ’ αὐ-
[τῆς πλεον]άκις καὶ ταῖς κατ’ ἔτος τει-
40 [μαῖς, πεποι]ημένον δὲ καὶ ὑποσχέσεις
[τε καὶ ἀρ]γυρίων ἐπιδόσεις εἴς τε δι-
[ανομὰς καὶ π]ανηγύρεις ἔν τισιν τῶν
[πρωτευου]σῶν πόλεων, ἐπηνημένον
[καὶ ὑπὸ ἡγε]μόνων πλεονάκις καὶ ἐπι-
45 [τρόπων τῶ]ν Σεβαστῶν καὶ τετειμη-
[μένον ψηφί]σμασιν κατὰ πόλιν καὶ πο-
[λειτείαις ἐ]ν ταῖς προτευούσαις {²⁶πρωτευούσαις}²⁶ πό-
[λεσιν, μεμ]αρτυρημένον δὲ ὑ̣πὸ
 μὲν Πατ[αρέων ἐπὶ θ]εοῦ Ἁδριανοῦ,
50  ὑπὸ δὲ [Μυρέων ἐπὶ] τοῦ κυρίου Αὐτο-
 κράτορ[ος Τίτου Αἰλίο]υ Ἁδριανοῦ Ἀντω-
 νείνου [Σεβαστοῦ Εὐ]σεβοῦς· τὰς δὲ
 τῶν ἐ[ψηφισμέ]νων ἀνδριάντων ἀ-
 ναστά[σεις ὀφειλούσας γενέσθαι ἐ]-
55  ν αἷς ἂν̣ [πρ]οαιρῆται πόλεσιν ἐπηνγεί-
 λατο ὁ τ̣ειμώμενος Ὀπραμόας ἐ-
 κ τῶν ἰδίων ποιήσασθαι μηδὲ ἐν τού-
 τῳ βουλόμενος βαρεῖν τὸ ἔθνος,
 τὰς δὲ̣ τῶν κατὰ πόλιν καὶ κατ’ ἔτος τει-
60  μῶν α[ὐ]τοῦ εἰσγραφὰς γείνεσθαι ὑπὸ
 τῶ̣ν κ[α]τὰ ἔτος ἀρχόντων εἰς τὰ̣ [κα]-
 τ’ ἔ̣[τος ἀ]ρχ̣αι̣ρέσια #⁵⁶  #⁵⁶ Πανήμ̣[ου —].
31.63          {²desunt 14 fere versus
32.77 [πὶ ἀρχιερέος Πολυχάρμου — — — — —]
[— — — —. ἔδοξε τῇ κοινῇ τοῦ Λυκίων]
[ἔθνους ἀρχαιρεσιακῇ ἐκλησίᾳ καὶ ἐν]-
80 [νόμῳ βουλῇ· ἐπεὶ Ὀπραμόας Ἀπολ]-
[λωνίου δὶς τοῦ Καλλιάδου Ῥοδιαπολεί]-
[της καὶ Κορυδαλλεὺς] κ[αὶ Μυρεὺς]
[καὶ Παταρεύς, πολειτε]υ̣όμενος δὲ κ̣[αὶ]
[ἐν ταῖς κατὰ Λυκί]αν πόλεσι πάσαις, καὶ̣
85  <γ>ένε<ι κ>αὶ ἀξιώματι διαφέρων παρ’ ἡμεῖν,
 βίῳ μὲν ἐπεὶ καὶ μετρίῳ κέχρηται {ι}, εἰσφέ-
 ρεται δὲ πᾶσαν εὔνοιαν καὶ σπουδὴν
 προνοούμενος καὶ τῶν πόλεων ἰδίᾳ
 καὶ τοῦ ἔθνους κοινῇ, ταῖς μὲν πατρίσιν
90  αὐτοῦ πολλὰ καὶ μεγάλα παρεσχηκὼς
καὶ παρέχων, πλείσταις δὲ καὶ ἄλ[λ]α̣ις ἀ-
ξιολόγοις καὶ πρωτευούσαις [πόλε]σ̣ιν
[ἐ]κ τοῦ θνους αἷς μὲν ἔργω[ν κατασκευ]-
 ὰ[ς] ποιούμεν̣[ος καὶ] ἀγωνοθ̣[εσί]α̣ς,
95  αἷς δὲ δωρεὰ[ς χρ]η̣μάτων ἐπιδε[δ]ωκώ[ς],
 ἐξ ὧν ἡ κα[τ’] ἔ̣τος [πρ]όσοδος ἐν ταῖς α̣ἰ̣-
 σίμοις κα̣ὶ σεβα[σ]μίοις ἡμέραις διανέ-
 μεται, κοινῇ τε τ̣ῷ ἔθνει ἀΐ̣διον δω-
 ρεὰν κεχάριστ[α]ι ε[ἰ]ς ὁμοίαν διανομήν,
100  τὴν δὲ ἀρχιερ[ω]σύνην τῶν Σεβαστῶν
 εὐσεβς καὶ μ[εγ]αλοφρόνως κπε-
 πλήρωκεν, φ’ οἷ̣[ς π]σιν ἀμειβόμενον
τὸ ἔθνος αὐτὸ[ν δί]καιον ἥγηται καὶ τῷ
πάντων ἀειτ<>ῳ̣ [τῶν ὑπ]αρχόντων ἡμεῖν ἀ̣-
105 γαθῶ̣ν Αὐτο[κράτ]ο̣ρι Καίσαρι̣ Τ[ίτῳ Αἰ]-
[λίῳ Ἁ]δριαν[ῷ Ἀντων]ε̣ίν[ῳ Σεβαστῷ Εὐ]-
[σεβεῖ ἀναδοθῆναι τὸ ψήφισμα, δι’ οὗ τὸ ἔ]-
[θνος μαρτυρεῖ Ὀπραμόᾳ Ἀπολλωνίο]υ̣ [δὶ]ς
[τοῦ Καλλιάδου ἐπὶ σεμνό?]τ̣ητι καὶ φι-
110 [λοτειμίᾳ καὶ εὐεργεσίᾳ κα]ὶ̣ εὐσεβείᾳ
[εἰς τοὺς Αὐτοκράτορας· τ]ύχῃ ἀγαθῇ δε-
[δόχθ]αι̣ [συνγεγ]ρ̣άφ[θ]αι τόδε τὸ ψήφισ-
[μα κα]ὶ διαπ̣ενφθῆ[ν]αι αὐτῷ διὰ τοῦ
[κρατί]στου̣ ἡγεμ[ό]νος Γναίου Κορ-
115      [ν]η̣λί̣[ου Π]ρ̣ό̣κλου.
col. X.32   {²capitulum deest
33.1  ἔδοξε τῇ κοινῇ τοῦ Λ[υ]-
 κίων ἔθνους ἐννόμῳ̣
 βουλῇ· ἐπεὶ Ὀπραμ[ό]-
 ας Ἀπολλωνίου δ[ὶς]
5  τοῦ Καλλιάδου, ἀ-
 νὴρ Λυκιάρχης ἐκ τῶ[ν]
 πρωτευόντων ἐν τῇ̣
 ἐπαρχείᾳ, μετὰ τῆς
 λοιπῆς τῆς εἰς τὸ ἔ-
10  θνος εὐνοίας καὶ ὧν
 προεκοπίασεν ἐν αἷς
 ἐτέλεσεν ἀρχαῖς ἐ-
 ξαιρέτως τὴν μεγα-
 λοφροσύνην ἐνεδεί-
15  ξατο ἐν πᾶσιν δοὺς
 καὶ ἀργυρίου δηναρ̣ί-
 ου μυριάδας πέντε
 καὶ δηνάρια πεντά-
 κις χείλια· τύχῃ ἀ-
20  γαθῇ δεδόχθαι τε-
 τειμῆσθαι αὐτὸν
 καὶ τὰ νῦν ἐν τῷ ἐ-
 νεστῶτι ἔτει, καθὼς
 τὸ ἔθνος ἐψήφισται,
25  καὶ συνγεγρά%⁸⁰?φθαι
 τόδε τὸ ψήφισμα.
34.27 Κορνήλιος Πρόκλος,
 πρεσβευτὴς ἀντι-
 στράτηγος Αὐτ[οκρά]-
30  τορ[ος] Ἰουλίῳ Καπ̣[ετω]-
 λείνῳ, Μυρέων γραμμα-
 τεῖ, χαίρειν. ο̣ἷς ἡ βου-
 λὴ καὶ ὁ δῆμος ὀνόμα-
 σιν ἐτε[ί]μησεν Ὀπραμό-
35  αν Ἀπολλωνίου δὶς
 τοῦ Καλλιάδου, τού-
 τοις κἀγὼ τοῦτον
 προσαγορεύεσθαι
 συνχωρῶ, εἰ μὴ τοῦτ’ ἔ[σ]-
40  τιν ὑπεναντίον ἢ τοῖ̣ς
 νόμοις τοῖς ἔθεσιν
[τοῖς πα]ρ’ ὑμεῖν. [ἐῤῥῶσ]-
[θαί σε βούλομαι. ἀναγέ]-
[γραπται ἐπὶ ἀρχι(ερέος)]
45      Π̣[ο]λ̣υχάρμο[υ].
35.46 [Γάιος?] Ἰούλιος Ἀκυ[λεῖνος],
[πρ]εσβευτὴς Σεβ̣[αστοῦ καὶ]
[ἀ]ν̣τι̣στρ̣ά̣τ[ηγος, — — — —]
[— — — — — — — — — — —]
50 [— — — —] χαίρ̣ε̣[ιν. καὶ?]
[ἐξ ἧς ὑπὸ] σοῦ μοι γέ̣[γραπ]-
[ται ἐπισ]τολῆς ἔμ̣[αθον]
[— — — — — —]τ[— — — —]
    {²desunt 5 fere versus
55 lapis X F versuum fere 15 deest
72 [— — — — —· ἐῤῥῶσθαί]
[σε εὔχομαι. ἀναγέγρα]-
[πτα]ι ἐπὶ ἀρχ[ι(ερέος) Ἰουλίου]
75     Ἡλιοδώρου.
36.76  Οὐοκώνιος Σάξας #⁵⁶ Μ̣[υ]-
 ρέων ἄρχουσι βουλῇ δ[ή]-
 μῳ #⁵⁶ χαίρειν. Ὀπραμό-
 αν Ἀπολλωνίου καὶ αὐ-
80  τὸς ἐπαινῶ οὐ μόνον ἐ-
[φ’] ο̣ἷς ἀεί φατε πρὸς τὴν
 π̣όλιν ὑμῶν αὐτὸν φι-
 λοτειμεῖσθαι, ἀλλὰ -
 τι μᾶλλον, ὅτι πολλ[ν]
85 [ἐ]π̣[ι]μέλειαν καὶ πρόνο[ι]-
[αν ἐδ]ήλω̣σ[εν ἀ]ε̣ὶ ἀ̣π[ὸ]
[πρώτης ἡλικίας περὶ ὁποί]-
[ας δήποτε πό]<λ>εως ἐν
[τῇ ἐπαρχείᾳ]. ἐῤῥῶσθαι
90 [ὑ]μ̣ᾶς̣ εὔ̣[χο]μ̣αι #⁵⁶ ἀναγέ̣-
 γραπται #⁵⁶ ἐπὶ ἀρχι(ερέος)
 Κλαυ(δίου) Ἀντιμάχου
  Ἀπελλαίου #⁵⁶ εʹ.
S. wall.epist.37.1 Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ, θεοῦ Ἁ̣[δριανοῦ υἱός, θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱων]ό̣ς, θεοῦ Νέ[ρου]α [ἔ]γγονος, Τίτος Αἴλιος Ἁδ[ρι]-
ανὸς Ἀντωνεῖνος Σεβαστό[ς, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξ]ουσίας τὸ #⁵⁶ β, [ὕ]πατος τ̣[ὸ βʹ, π]α̣τὴρ πα-
τρίδος, Μυρ̣έ̣ων τοῖς ἄρχο[υσι καὶ τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν. μετὰ τὸ ἤ]δη [πρὶν] ἐγν[ωκέ]ναι μ<ε> [περὶ Ὀπραμό]ου τοῦ
Ἀ̣πολ̣λωνίου, ὡς φιλότειμός [ἐστιν, πάλιν, ὅσα νῦν ἐφιλοτειμήσατο, ἡδέως ἔ]μαθον ἐξ̣ [ὧ]ν ἐψηφίσ[ασθε]. ἐπρέσβευεν̣
5 Κλαύδιος Π[— — — — — —. εὐτυχεῖτε. — — — — — — — — — ἀπὸ Ῥώμης. ἀν]α̣γέγραπ[ται ἐ]πὶ ἀρχ[ι(ερέος) Ἰάσ]ονος τοῦ
           [Νεικοστράτου? — — — — — —].
38.7 [Αὐτοκρά]τωρ Καῖσαρ, θεοῦ Ἁδριανο[ῦ] υἱός, θεοῦ̣ Τρα[ιανοῦ Παρ]θικοῦ υἱ̣ωνός, θεοῦ Νέρουα ἔγγονο[ς],
[Τίτος Αἴλ]ιος Ἁδ[ρ]ια̣νὸς Ἀντωνεῖνος Σεβαστός, ἀρ[χιερεὺς μέ]γιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ #⁵⁶ γʹ #⁵⁶ [ὕπα]-
[τος τὸ] γʹ, πατὴρ πατρίδος #⁵⁶ Τλω[έ]ων τοῖς ἄ[ρχ]ο̣υ̣σ̣ι̣ κ̣[αὶ τῇ] βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν. οὐκ ἀπ’ ἐ[λπίδος]
10 [ὁρῶ ὑμ]ᾶς Ὀπραμόᾳ μαρτυρεῖν πιδόντι πέ̣[ντε] μ̣υριάδας τῇ πόλει· ἔτι καὶ διὰ τοῦτο προθυμοτέ[ρους]
[ἡγεῖσ]θε τοὺς πολεί[τ]ας ὑμῶν ἔσεσθαι τῶ̣ν [ἀγαθ]ῶ̣ν̣ ἐ̣[π]αίνου χάριν. ἐπρέσβευεν Λικίννιος Ποπέλ[λιος].
[εὐτυ]χεῖτε. πρὸ #⁵⁶ ζʹ [κ]αλ(ανδῶν) Δ[ε]κενβ̣(ρίων) ἀ̣πὸ̣ [Ῥώμης. ἀνα]γέγραπται ἐπὶ ἀρχι(ερέος) Ἰουλίου Ἡλιοδώρου Παν[ήμου —].
39 III rescriptum deest
col. XI.39   {²capitulum deest
1 [Αὐτο]κ̣ράτωρ Καῖσαρ, θε̣-
[οῦ Ἁ]δριανοῦ υἱός, θε-
[οῦ Τ]ραιανοῦ Παρθικ̣ο̣ῦ
[υ]ἱ̣ωνός, θεοῦ Νέρουα
5 ἔγγονος, Τίτος Αἴλιος
Ἁδριανὸς Ἀντωνεῖ-
νος Σεβαστός, ἀρχιε-
ρεὺς μέγιστος, δημαρ-
χικῆς ἐξουσίας τὸ #⁵⁶ ϛʹ,
10 αὐτοκράτωρ τὸ #⁵⁶ βʹ #⁵⁶ ὕ-
πατος τὸ #⁵⁶ γʹ #⁵⁶ πατὴρ
πατρίδος #⁵⁶ τῷ κοινῷ
τῷ Λυκίων #⁵⁶ χαίρειν.
Ὀπραμόας Ἀπολλω-
15 νίου εἰ πρὸς μίαν πό-
λιν ἦν πεφ̣[ιλοτειμημέ]-
νος, εἰκότως ἐτύν[χα]-
νεν μαρτυρίας πα[ρ’ ἐ]-
κείνης μόνης· ἐπεὶ δ[ὲ]
20 πολλαῖς πόλεσιν, ὡ̣[ς]
ἐπιστέλλετε, συν[βέ]-
βληταί τι εἰς ἐπανό[ρ]-
θωσιν τῶν ὑπὸ τοῦ
σεισμοῦ πεπονηκό-
25 των, προσῆκον ἦν τὸ ἔ-
θνος αὐτῷ μαρτυρ[ῆ]-
σαι. ἐπρέ{υ}σβευεν {²⁶ἐπρέσβευεν}²⁶ Εὐ-
πόλεμος Εὐπολέμο[υ].
[εὐτυ]χεῖτε #⁵⁶ πρὸ ιʹ
30 [καλανδῶν] Ὀκτω[ν]-
[βρίων ἀπὸ Ῥώμης. ἀνα]-
[γέγραπται ἐπὶ ἀρχι(ερέος)]
[— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]
41.35 Αὐτ[οκράτωρ Καῖσαρ, θε]-
οῦ Ἁδρια̣[νοῦ υἱός, θε]-
οῦ Τραιαν̣[οῦ Παρθικοῦ]
υἱωνός, θεο̣[ῦ Νέρουα]
ἔγγονος, Τίτ[ος Αἴλιος]
40 Ἁδριανὸ̣[ς Ἀντωνεῖ]-
νος Σεβα̣[στός, ἀρχιε]-
ρεὺς μέγ[ιστος, δημαρ]-
χ̣ικῆς ἐ̣[ξουσίας τὸ ζʹ],
[αὐτοκράτωρ τὸ βʹ, ὕ]-
45 [πατος τὸ γʹ, πατὴρ]
[πατρίδος, — — — —]
desunt 12 fere versus (lapis XI E)
59 [ἀπὸ Ῥώμης. ἀν]α[γέγ]ρα-
60 [πται ἐπὶ ἀρχι(ερέος) Κ]λαυ(δίου)
[Ἀντιμάχου Πα]ν̣ήμου.
42.62 [Αὐτοκράτωρ Κα]ῖ̣σ̣[αρ, θε]-
[οῦ Ἁδριανοῦ υἱός, θε]-
[οῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ]
65 [υἱωνός, θεοῦ Νέρουα]
[ἔγγονος, Τίτος Αἴλιος]
[Ἁδριανὸς Ἀντωνεῖ]-
[νος Σεβαστός, ἀρχιε]-
[ρεὺς μέγιστος, δημαρ]-
70 [χικῆς ἐξουσίας τὸ θʹ],
[αὐτοκράτωρ τὸ βʹ, ὕ]-
[πατος τὸ δʹ, πατὴρ πα]-
[τρίδος], τῷ κ̣ο̣[ι]ν̣ῷ τ̣ῷ [Λυ]-
[κ]ίων   <χ>αίρ̣ειν. μέμ[νη]-
75 μαι ὧν καὶ πρ̣ότερον [ἐ]-
πεστείλατε Ὀπραμ[όᾳ],
τῷ Λυκιάρχ[ῃ], μαρτυ-
ροῦντες, ὡς [κα] τὰ ἄλ-
λα προθυμουμένῳ
80 περὶ τὸ ἔθνος καὶ ταῖ[ς]
ὑπὸ τοῦ σεισμοῦ πεπ̣[ο]-
νημέναις̣ πόλε̣[σ]ι̣ν̣ [ἐκ]-
τεν̣ῶ̣ς π̣[εφιλοτειμημέ]-
ν[ῳ — — — — — — — —]
85 [— — — — — — — — —]
[— — —. τὸ ψήφισμα ἔπεμ]-
ψεν Οὐοκώνιος Σ[άξας],
κράτιστος. <ε>[ὐτυχεῖ]-
τε. πρὸ [— — καλανδῶν Φε]-
90 βραρίω[ν ἀπὸ Ῥώμης. ἀνα]-
γέγρα̣[πται ἐπὶ ἀρχι(ερέος) Λι]-
κιν[νίου Στασιθέμιδος].
col. XII.43.1 [Ῥο]υπίλιος Σεουῆρος τῷ κοιν[ῷ Λυκίω]ν̣ χαίρε[ιν. τῶν μαρτυριῶν]
  καὶ τῶν ἐπιβοήσεων ὑμῶν, ἃς [εἰς μεγ]ίστην [πέρυσιν πεποίησθε]
  τειμὴν Ὀπραμόου, μνημονεύ[ων καὶ ὅ]σα ὑ[πογύ]ως ᾐ̣%⁸⁰?τ̣εῖτε [αὐ]-
  τῷ μαρτυρεῖν προηρημένοι κ[ατ’ ἔτος, κ]α̣ὶ τούτοις δομ[αι ὁρῶν πολ]-
5   λοὺς ἐξ ἔτους τῆς παρ’ ὑμ[ῶν τειμῆ]ς ἀξίους. ἐῤῥῶσ[θαι ὑμᾶς]
  εὔχομαι #⁵⁶ ἀναγέγραπται #⁵⁶ ἐ[πὶ ἀρχ]ι(ερέος) #⁵⁶ Οὐηρα(νίου) #⁵⁶ Τληπολ[έμου]
                   Πανήμου.
44.8 Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ, θεοῦ Ἁδρι̣[ανο] υἱό̣ς, θεοῦ Τραιανοῦ [Π]αρθικοῦ
 υἱωνός, θεοῦ Νέρουα ἔγγονος, [Τίτο]ς Αἴλιος Ἁδριανὸς Ἀν[τωνεῖ]-
10  νος Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγ[ιστο]ς̣, δημαρχικῆς ἐξ̣ουσία[ς]
 τὸ #⁵⁶ ιγʹ #⁵⁶ αὐτοκράτωρ #⁵⁶ τὸ #⁵⁶ βʹ, [ὕπα]τος #⁵⁶ τὸ #⁵⁶ δʹ, πατρ π[ατρίδος],
 τῷ κοινῷ τῷ Λυκίων  χαί̣ρειν̣. [ἔμαθον] καὶ πρὸς ὅσας πόλεις ἐ̣[πο]-
 λειτεύσα̣το καὶ ἐν καιρο<ῖ>ς τίσ[ιν Ὀπρα]μ̣όας Ἀπολλωνίου δ[ια]-
 ν̣ο̣μ̣[ὰς ἰδίᾳ κοι]ν̣ῇ τε πεποί̣[ηται. τὸ ψ]ήφισμα ἔπεμ̣ψε Ῥ̣ου[πί]-
15 [λιος Σεουῆρος, ὁ] κράτιστ[ος τοῦ ἔθνου]ς̣ ἡ̣γεμώ̣ν̣. ε̣ὐ̣[τ]υ̣[χ]ε̣[ῖτε].
[π]ρὸ [․․ ε][δῶν] <>[πρειλ?]ίων [ἀ]π̣ὸ [ώμης. ἀνα]γ̣έγρ̣απται
[ἐ]πὶ ἀρχι(ερέος) Με[ττ]ίου <>ν<δ>ροβίου̣ [․․․․․12․․․․․] καʹ.
45.18 Ῥουπίλιος Σεουῆ[ρ]ος Ἀν<δ>ροβίῳ Λυκιάρχῃ #⁵⁶ χαίρε[ιν. ἐπ]ε̣ὶ κρα-
 τίστ<η> τοῦ ἔθνους βουλὴ ἐπεβοήσατο τὸ ψήφισμα δι̣α̣γ̣ρα-
20  φῆναι ὑπὲρ Ὀπραμόα Ἀπολλωνίου πρὸς τὸν μέγιστον Αὐτ̣ο-
 κράτορα, δύνασαι ποιεῖν, βούλονται. ἐῤῥῶσθαί σε εὔχομα̣[ι].
46.22 Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ, θεοῦ Ἁδριανοῦ υἱός, θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ
 υἱωνός, θεοῦ Νέρουα ἔγγον̣(ος), Τίτος Αἴλιος Ἁδριανὸς Ἀντωνεῖνος
 Σεβαστός, ἀρχιε[ρ]εὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας #⁵⁶ τὸ #⁵⁶ ιδʹ,
25  αὐτοκράτωρ [τὸ] β̣ʹ, ὕπατ̣ος #⁵⁶ τὸ #⁵⁶ δʹ, πατὴρ πατρίδος, Λι-
 μυρεῦσι, τοῖς [ρχου]σι καὶ τῇ̣ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ,   χαίρειν.
 Ὀπραμ[όαν Ἀπολ]λ[ω]νίου φιλο<τ>είμω̣ς̣ κε̣χρῆσθαι ταῖς πόλεσιν [ταῖς]
 ὑπὸ τὸ[․․6․․․]ν <λ̣ί>αν τῷ σει[σμῷ πε]πονημέ̣ν̣[αις] πάλ<ι>ν [πληρ]έστατ̣[α]
[δεδωκ]ότ[α τοὺς πόρους τοὺς ἀνανκ]α̣ίο[υ]ς̣ [ἔμ]α<θ>ο̣ν [παρὰ τοῦ]
30  καὶ [το]ὺ̣ς λ[ογισμοὺς? τῆς ὑμετέρας πόλε]ος ἐνχειρίσαντος αὐτῷ
 Ῥο[υπι]λλ̣[ίου Σεουήρου, τοῦ κ]ρατίστ[ο]υ πρεσβευτοῦ μου, δεξίως?
 ἐξ ἰ[δί]ας κ[αὶ ἐξ ὧν ὑμεῖς] ν̣ῦν ἐπεστ[ε]ίλατε.  τὸ ψήφισμα ἔπεμ-
 ψε Ῥ̣[ο]υπίλ[λιος Σεουῆρο]ς, κράτιστος τοῦ ἔθνους ἡ̣γεμών. εὐτυ-
 χεῖτ̣ε #⁵⁶ [πρὸ αʹ εἰδῶ?]ν #⁵⁶ Φεβρ(αρίων) #⁵⁶ πὸ Ῥώμης #⁵⁶ ὑποτέτακται
35     [ἐπὶ ἀρχι(ερέος)] Ἀντιχάρου δὶ̣ς Περειτίου #⁵⁶ κθʹ.
47.36 Αὐτοκ[ράτωρ Καῖσαρ, θεοῦ] Ἁδριανοῦ υἱός, [θ]εοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ
 υἱω[νός, θεοῦ Νέρουα ἔ]γ̣γονος, Τίτος Α[ἴ]λιος Ἁδριανὸς Ἀντωνεῖνος
 Σεβ[αστός, ἀρχιερεὺς] μ̣<>γιστος, δημαρ[χ]ικῆς ἐξουσίας #⁵⁶ τὸ #⁵⁶ ιδʹ,
 αὐ[τοκράτωρ τὸ βʹ, ὕπ]ατος #⁵⁶ τὸ [δʹ], πατὴρ πατρίδος #⁵⁶ Κορυ-
40  δα[λλέων τοῖς ἄρχουσι καὶ] τῇ βουλῇ κα[ὶ τ]ῷ δήμῳ #⁵⁶ χαίρειν. τίνα̣
[τρόπον ὑπογύως? Ὀπραμόα]ς Ἀπολλωνίου φιλοτειμ̣[εῖ]τ̣αι π̣ερ[ὶ ὑ]μᾶς,
[ἔμαθον ἐξ ὧν ὑμεῖς μοι ἐπε]στείλατε· ὡς δὲ καὶ πρὸς τὰς ἄλλας ἐφι-
[λοτειμήσατο πόλεις τὰς τῷ] σεισμῷ πεπονηκυίας, με̣[μ]αθήκειν ἐκ τῶν
[ὑπ’ ἐκείνων ἐψηφισμένων. τ] ψήφισμα ἔπεμψε   Ῥο[υ]πίλιος Σεουῆ-
45 [ρος, ὁ κράτιστος τοῦ ἔθνου]ς ἡγεμών #⁵⁶ εὐτυχεῖτε. πρὸ #⁵⁶ αʹ #⁵⁶ ἰ(δῶν) #⁵⁶
[Φεβρ(αρίων)? ἀπὸ Ῥώμης. ὑποτέ]τ̣ακται #⁵⁶ ἐπὶ ἀρχι(ερέος) #⁵⁶ Ἀντι[χ]άρους δὶς
                              [Ξ]α̣νδικοῦ #⁵⁶ ϛʹ #⁵⁶
48.48 [Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ, θεοῦ Ἁδρι]ανοῦ υἱός, θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ
[υἱωνός, θεοῦ Νέρουα ἔγγονο]ς, Τίτος Αἴλιος Ἁδριανὸς Ἀντωνεῖνος
50 [Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγιστ]ος̣, δημαρχικῆς ἐξουσ[ί]ας #⁵⁶ τὸ #⁵⁶ ιδʹ,
[αὐτοκράτωρ τὸ βʹ, ὕπατ]ο̣ς #⁵⁶ τὸ #⁵⁶ δʹ #⁵⁶ πατὴρ πα[τρ]ί̣δος #⁵⁶ Νεισέων
[τοῖς ἄρχουσι καὶ τῇ βουλῇ καὶ] τῷ δήμῳ χαίρειν. [ὡς κ]αὶ πρὸς τὴν
[ὑμετέραν πόλιν Ὀπραμόας Ἀ]πολλωνίου φιλο[τειμούμενος δια]-
 γέγονε̣ [κ]αὶ πρ̣ὸς ἄλ[λ]ας [πόλεις πολλάς], ἐμάνθανον ἔκ τε ὧν [ἐ]κεῖ̣ναι
55  αἱ πόλεις ἐπέστειλάν μοι καὶ ἐξ [ὧ]ν μεῖς γεγράφφατε.  τὸ ψήφισμα
 ἔπεμψε Ῥουπίλιος Σεουῆρος, κράτιστος τοῦ ἔθνους ἡγεμών. εὐ-
 τυχεῖτε #⁵⁶ πρὸ αʹ εἰδῶν #⁵⁶ Φεβρ(αρίων) #⁵⁶ ἀπὸ Ῥώμης #⁵⁶ ὑποτέτακται  ἐπὶ
                 ἀρχι(ερέος) #⁵⁶ Ἀντιχά̣ρου δὶς #⁵⁶ Ξανδικοῦ #⁵⁶ κηʹ #⁵⁶
49.59 Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ, θε%⁸¹?οῦ Ἁδρ̣ιανοῦ υἱός, θεοῦ Τραιανοῦ Παρθι-
60  κο υἱωνός, θεοῦ Νέρο%⁸¹?υα ἔγγ̣ονος, Τίτος Αἴλιος Ἁδριανὸς Ἀντω-
 νεῖνος Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγ̣ιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ #⁵⁶ ιδʹ,
 αὐτοκράτωρ #⁵⁶ τὸ #⁵⁶ βʹ #⁵⁶ ὕπατος [τ] #⁵⁶ δʹ, πατὴρ πατρίδος τ κ̣οινῷ
 τῶν Λυκίων #⁵⁶ χαίρειν #⁵⁶ καὶ ἐξ̣ [ὧν πρό]τ̣ερόν μοι ἐπεστείλατε [Ὀπ]ρα-
 μόᾳ Ἀπολ[λω]νίο̣[υ] μαρτυροῦ̣[ντες τὰ εὖ?] πεπολειτευμένα α[ὐτῷ περὶ]
65 ὑμ̣ᾶς ἠπισ[τάμ]ην.   τ̣ὸ ψή̣[φισμα ἔπεμ]ψε Ῥουπίλιος Σεο[υῆρος, ὁ κρά]-
[τι]στος το[ῦ ἔθ]νο̣υ̣[ς ἡγεμών. εὐ]τυχ[εῖτ]ε̣. πρὸ̣ #⁵⁶ ιϛʹ #⁵⁶ κ[αλ(ανδῶν) — — — —]
       [ἀπὸ Ῥώμης]. ἀν[α]γ̣έγραπ̣τ̣αι #⁵⁶ ἐπὶ {ι} [ἀρχι(ερέος) Ἀντιχάρου δὶς]
                        Πανήμου.
50.69 Αὐτοκρά[τωρ] Καῖσαρ, θ̣εοῦ        Ἁδριανοῦ υἱός, [θεοῦ Τραι]α̣νοῦ
70  Παρθικ[οῦ] υἱωνός, θεοῦ Νέρουα ἔγγονος, Τίτος Αἴλ[ιος Ἁδρ]ι̣ανὸς
 Ἀντων[εῖ]νος Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρ[χικῆς ἐ]ξου-
 σίας [τὸ] #⁵⁶ ιδʹ #⁵⁶ αὐτοκράτωρ #⁵⁶ τὸ #⁵⁶ βʹ #⁵⁶ ὕπατος τὸ [βʹ, π]ατὴρ
 πατρί[δος], Γαγατῶν τοῖς ἄρχουσι καὶ τῇ βουλῇ καὶ τῷ δ[ήμ]ῳ̣ χαίρειν.
 εἰκότ[ως Ὀ]πραμόᾳ Ἀπολλωνίου μαρτυρεῖτε βαλανεῖ[ον ὑ]μεῖν κα-
75  τασκ[ευά]ζοντι ἐντελὲς καὶ ταῦτα πρὸς πολλοῖς οἷς [ἐν] ἄ̣λ̣λ̣α̣ις
 πόλε[σιν φ]αίνεται πεποιηκώς #⁵⁶ τὸ ψήφισμα ἔπεμψε Ῥου[πίλιος Σεου]-
 ῆρος, [ὁ κρ]άτιστος τοῦ ἔθνους ἡγεμών. εὐτυχεῖτε. [πρὸ αʹ?]
 εἰδ[ῶν] Φεβρ(αρίων) #⁵⁶ ἀπὸ Ῥώμης #⁵⁶ ὑποτέτακται #⁵⁶ ἐπὶ ἀρχι(ερέος) [Ἀριστάνδρου]
                                  δ̣ὶς Δύστρου #⁵⁶ κζʹ #⁵⁶
51.80 Αὐ̣[τοκράτωρ] Καῖσ̣α̣ρ, θ̣ε̣[οῦ Ἁδριανοῦ υἱός], θεο<> Τραιανο̣[ῦ Παρθικοῦ]
[ὑ]γω[ν]ός {²⁶ὑιωνός}²⁶, θεοῦ [Νέρουα ἔγγονος, Τίτος Αἴλιος Ἁδριανὸς Ἀντωνεῖ]-
 νος Σεβαστός, ἀρχ[ιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ιεʹ?],
 αὐτοκράτωρ #⁵⁶ τὸ [βʹ, ὕπατος τὸ δʹ, πατὴρ πατρίδος, τῷ]
 κοινῷ τῶν Λυκίων [χαίρειν. ὡς καὶ τὰ πρὶν γενόμενα ψηφίσματα]
85  ἐδήλου πολλάκι[ς Ὀπραμόαν Ἀπολλωνίου πρὸς πάσας τὰς τῆς Λυκίας]
 πόλεις πεπο%⁸⁰?λειτ[ευμένον, οὕτως καὶ τὰ νῦν ψηφισθέντα ἀπέδειξε]
 κἀκεῖνον περὶ ὑμᾶ̣[ς φιλοτειμούμενον καὶ ὑμᾶς αὐτῷ μαρτυροῦντας. τὸ ψή]-
 φισμα #⁵⁶ ἔπεμψεν [— — — — — — — —, ὁ κράτιστος τοῦ ἔθνους ἡγεμών].
 εὐτυχεῖτε #⁵⁶ πρ[ὸ — — — — — ἀπὸ Ῥώμης. ἀναγέγραπται ἐπὶ ἀρχι(ερέος)]
90                 {²spatium 6 fere versuum vacat
                  {²lapis XII H deest, vacavit
col. XIII.52.1 [ἐπὶ ἀρχιερέος Ἰουλίου Ἡλιοδώρου — — — — —. ἔδοξε τῇ κοι]-
[νῇ τοῦ Λυκίων ἔθνους ἐννόμῳ βουλῇ· ἐπεὶ Ὀπραμόας Ἀπολλω]-
[νίου δὶς τοῦ Καλλιάδου, ἀνὴρ Λυκιάρχης καὶ ἐκ τῶν πρωτευ]-
[όντων ἐν τῇ ἐπαρχείᾳ, μετὰ τῆς λοιπῆς τῆς εἰς τὸ ἔθνος εὐ]-
5 [νοίας καὶ ὧν προεκοπίασεν ἐν αἷς ἐτέλεσ]ε[ν ἀρχαῖς ἐξαι]-
[ρέτως τὴν μεγαλοφροσύνην ἐπεδεί]ξ̣ατο ἐν̣ [π]ᾶσιν̣ [δοὺς καὶ]
[ἀργυρίου δηναρίου μυριάδας πέν]τ̣ε καὶ δηνάρια π[εντάκις]
[χείλια· τύχῃ ἀγαθῇ δεδόχθαι] τετειμῆσθαι αὐτ[ὸν καὶ ἐν τῷ]
[ἐνεστῶτι ἔτει, καθὼς τὸ] ἔθνος ἐψήφισται, [καὶ συνγε]-
10         [γράφθαι τόδε τὸ ψ]ή̣φισμα.
53.11 [ἐπὶ ἀρχι(ερέος) ․․․․10․․․․ο]υ̣ Γορπιαίου #⁵⁶ ζʹ #⁵⁶ ἔδ[οξε τῇ κοινῇ τοῦ Λυκίων]
[ἔθνους ἐννόμῳ βουλῇ· ἐπεὶ σ]υ̣μφέρον ἐστὶν ἅπα[ντας τειμᾶν τοὺς τὸ ἔθνος]
[εὐεργετοῦντας καὶ ἀποδιδόναι ἐπ]ιτηδείῳ καὶ φιλο[τείμῳ καὶ κατὰ πάντα σεμ]-
[νῷ ἀνδρὶ τὴν δικαίαν μαρτυρ]ίαν ὧν εὖ πράσσ[ει τάς τε κατὰ Λυκίαν]
15 [πόλεις πάσας καὶ τὸ ἔθνος], τοὺς δὲ ἐξαιρέτ[ως πολειτευομένους καὶ]
[ἀνυπερβλήτους δωρεὰς καὶ φ]ι̣λ̣οτειμίας μεγα̣[λοφρόνως παρεσχηκότας]
[— — — — — — — — — — — — — —]#⁷Ι̣[— — — —]Ι̣[— — — — — — — — — — —]
   [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἰδί]ᾳ̣
   κοινῇ τε [τ] ἔ̣[θνει — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]αῦ-
20    τα, ὡς τὰ ἀξιο[λογώτατα ἀποκρίνασθαι τὸν μέγιστον καὶ θεῶ]ν̣ [ἐν]φα-
   νέστατον Α[ὐτοκράτορα Καίσαρα Τίτον Αἴλιον Ἁδριανὸ]ν Ἀντωνεῖ-
   νον Σεβαστὸν̣ [Εὐσεβῆ, πατέρα πατρίδος· τύχῃ ἀγαθῇ συ]ν̣γεγράφθαι
τόδε τὸ ψήφισμα κ[αὶ δι’ αὐτοῦ τὸ ἔθνος τῷ Ὀπραμόᾳ τὴν δικ]α̣ίαν μαρτυρίαν
ἀποδοῦναι ἐπὶ τοῦ [κυρίου Αὐτοκράτορος, ὡς ὢν γένους] ἀπάνωθεν [ἀ]ρχαί-
25 ου <κ>αὶ ἐνδόξου καὶ [πρωτεύοντος ἐν τῇ ἐπαρχείᾳ καὶ] πολλὰ ταῖς τ̣[ε] πατρί-
σιν καὶ τῷ θνει παρε[σχημένου καὶ ἀρχιφυλακίαις Λυκι]αρχίαις τε κε̣[κο]σμημέ-
νου καὶ πσιν οἷς τ[ειμᾶ τὸ ἔθνος τετειμημένου, ζηλῶ]ν̣ μὲν τὴν τῶ̣[ν π]ρογό-
νων μεγαλειότητα̣ [καὶ φιλοτειμίαν καὶ εὔκλειαν ἀ]πὸ πρώτη[ς ἡλικί]ας
καὶ μέχρι νῦν, ἐν τ[ῇ μὲν Ῥοδιαπολειτῶν πόλει, τ]<> ἑαυτοῦ π[ατρίδι, μ]ετὰ
30 τὸ πάσας τὰς ἀρ̣[χὰς φιλοτείμως τετελεκέναι οἰκοδ]ό̣[μησεν δύο ναο]ὺς
ἐπισήμων θεῶν̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — —, τῇ δὲ Κορυδαλλέων?] πόλ̣ε̣ι
[πανή]γ̣υρ̣[ιν ․․]σι̣[— — — — — — — — — — — — — — σὺν καὶ Ἀπολλω]ν̣ίῳ, ἀδ̣ε[λφῷ αὐτοῦ, ἐν]
[δὲ τῷ] Λυκίων ἔθνει πληρώσ[ας πρῶτον μὲν τὴν ἀρχιφυλακ]ίαν καὶ πολλὰ εἰς α[ὐτὴν ἀνηλω]-
[κὼς] μετὰ ταῦτα δεδώρηται ἀ[ργυρίου δηνάρια πεντά]κ̣ις μύρια καὶ πεντάκις χείλια, ἐλ-
35 [θὼν] δὲ ἐπὶ τὸ τέλειον καὶ πρωτε[ῦον ἀξίωμα, ἀναλαβ]ὼ<ν> τὴν Λυκιαρχίαν καὶ τὴν τῶν Σε-
[βασ]τῶν ἀρχιερωσύνην οὕτως ἐν[ήκμασεν τοῖς] ἀ̣ναλώμασιν μεγαλοφρόνως, ὡς μη-
[δέ]πω μηδὲν μήτε πόλει μήτε τῷ ἔθ[νει ἀναλωσάμεν?]ος, παυόμενος δὲ τῆς ἀρχιερωσύνης
[ἐ]κ̣ τῶν ἀναλωμάτων, ὧν εἴς τε τὰς [πόλεις καὶ] τ̣ὸ ἔ[θ]νος ἐξεπλήρωσεν, εὐθέως ταῖς
[ἀ]ξ̣ιολογωτάταις ἐν τῷ ἔθνει πόλεσ[ιν ἐκ τῶν ἰδί]ων ἀ[γ]ωνοθεσίας ἐποιήσατο, ὥστε μί-
40 [α]ν κάστην ἀγωνοθεσίαν προσενε[νκεῖν τοῖς τῆ]ς ἀρ[χ]ι̣ερωσύνης ἀναλώμασιν, ἀγωνο-
[θ]ετήσας τῇ μὲν Μυρέων πόλει πανήγ̣[υριν θεᾶς] Ἐ̣λευ[θέ]ρας καὶ τοῦ κυρίου Αὐτοκράτο-
ρος, τῇ δὲ Παταρέων πανήγυριν̣ θεο[ῦ πατρῴ]ου Ἀπ[όλλ]ωνος καὶ τοῦ κυρίου Αὐτοκρά-
το[ρ]ος, ἄλλην δὲ ἄλλως πόλιν εὖ ποι[εῖν προη]ρημέν[ος] τ̣ῇ μὲν Τλωέων πόλει δεδώ-
[ρητα]ι δηνάρια ἑξάκις μύρια εἰς ἔργων [κατασ]κευάς, [Πατα]ρ̣εῦσιν δὲ ἄλλα 𐆖 δισ-
45 [μύρια] εἴς τε τὴν τῶν Σεβαστῶν εὐσέ[βειαν] καί, ἐπὶ [τὸ ἀ]ρ̣χ̣αῖον αὐτῶν καὶ ἀψευδὲς
[μαντεῖ]ον [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ν ἐτελεί<ω>σ̣[εν?]
[ἀγ]ω̣νοθ̣εσ̣[ίας δύο?, Ὀ]λυμπηνῶν δὲ τῇ π[ό]λ[ει εἰς τὴν πανήγυριν θεοῦ] Ἡ̣φαίστου [καὶ]
[το]ῦ̣ κυ̣ρίου Α[ὐτ]οκράτορος 𐆖 μύρια καὶ δ[ισχείλια, τοῦ δὲ πέρυσι? γε]γ̣ονότος κοσ-
[μι]κ̣οῦ σεισμοῦ πολλὰς πόλει̣ς τοῦ ἔθνου[ς λοιμηναμένου κ]α̣[ίρ]ιον καὶ ἔνδοξον καὶ ἀνα[ν]-
50 [κ]αῖον ἀποδέδεικται τὴν̣ [ἑαυ]τοῦ μεγαλο[φρ]οσύνην καὶ Μυρεῦσιν μὲν ὑπεισχνεῖτο εἰς ἐ-
[πα]νόρθωσιν τῶν ἠχρειωμένων τῆς πόλεος [ἔ]ργων δηναρίου μυριάδας δέκα, Μυρέων δὲ
[λ]ογισαμένων πλείονα ἀναλωθήσεσθαι εἰς ἃ ἐπηνγείλατο ἐπανορθῶσαι ἔργα καὶ ἀξι-
[ω]σάντων αὐτὸν ὑπομεῖναι μετὰ τοῦ ἀναλώματος   τὴν πρόνοιαν ἀσμένως αὐτῶν τ[ῇ]
βουλήσει συνκατατέθειται καὶ αὐτὸς ἐγείρει τὰ ἔργα #⁵⁶ τῇ δὲ Πιναρέων πόλει δεδώρητα[ι]
55 [εἰ]ς ἐπανόρθωσιν τῶν δημοσίων αὐτῆς ἔρ[γ]ων #⁵⁶ 𐆖 πεντάκις χείλια,  τῇ δὲ Καδυαν-
[δέ]<ω>ν πό[λ]ε[ι] 𐆖 μύρια #⁵⁶ τῇ δὲ Τελμησ[σέ]ων πόλει 𐆖 τρισμύρια, καὶ ἄλλαις δὲ
[πόλ]εσιν [ε]ἴς τε τὴν ἀ̣[π]ὸ τοῦ σεισμοῦ ἀνάκ̣[τησι]ν καὶ εἰς ἑτέρας χρείας δέδωκεν ἀργύριον,
[ὅσον αὐτὸς αὑτῷ ὑπόλ]ο̣<ι>π̣ον ἡγεῖτο̣ ὑ̣[πὲρ τοῦ μὴ ἐ]νδεῖν μήτε τῷ ἔθνει μήτε ταῖς πόλεσιν, ὡς ἐ̣-
[πὶ πᾶσιν τούτοις καὶ πρότερον καὶ νῦν πάλιν τὸ ἔθνος] τ̣ειμᾶν τε αὐτὸ%⁸¹?ν καὶ θαυμάζειν καὶ ἐπαι-
60 [νεῖν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
                        {²desunt 4 versus
65 [․․5․․]τ̣ε[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]η[— — — — —]
[․․]ς̣ Κλαύδι̣[ος? — — — — — — — — — — — — — — — ὑπερβαλλόμενος τού]ς τε πρ̣[ογόνους]
[κα]ὶ τοὺς συνγ̣ε̣[ν]ε̣[ῖ]ς̣ [ἀπὸ πρώτης ἡλικίας τὰς μεγίστας δωρεὰς [δεδώ]ρηται φ[ιλότειμος]
[ὢ]ν̣ πρὸς τὸ ἔθνος κοινῇ̣ [καὶ πρὸς τὰς πόλεις ἰδίᾳ, οὐδέπω τοῦτ]ο παύετ[αι νῦ]ν̣,
[ἀλ]λὰ τὰς μὲν ἐπικοσμεῖ τῶ[ν πόλεων ἰδίοις ἀναλώμασιν, τὰς δ]ὲ καὶ πε̣[π]ονηκυίας
70 [διὰ] τὸν γενόμενον σεισμὸ[ν ἀνεκτήσατο, τὸ Λυκίων ἔθνος ἡγ]ούμεν̣ον ἀξίαν
[γεν]ήσεσθαι τ ἀνδρὶ ἀμ[οιβὴν τὴν ἐπὶ τοῦ κυρίου μαρτυρ]ίαν τό̣ν̣ τε κράτισ-
[τον] ἡγεμόνα Κυΐντον [Οὐοκώνιον Σάξαν ψηφίσματι ἰδ]ίῳ ἠρ[ώτ]ησεν γρά-
[ψαι π]ερὶ αὐτο̣ῦ [Αὐτοκράτορι Τίτῳ Αἰλίῳ Ἁδριανῷ Ἀντωνε]ίνῳ Σ[εβα]σ̣τῷ Εὐσε̣-
[βεῖ, ἃ φι]λ[οτειμούμενος ὑπὲρ τοῦ ἔθν]ους δι̣ατ[ετέλεκεν· ἀν]α̣νγῖλαι γ̣ὰ<ρ> δεῖ π̣[αρὰ τὸ ὡς?]
75 [πατρ]ί̣δα [πόλιν ἑκάστ]ην ἴδιον ποιεῖν πολείτην [σπουδ]ὴ̣ν εὔλογον καὶ ἀνανκα[ιοτά?]τ̣η[ν]
[ἤδη? π]<ρ>οη̣ρ̣ῆσ̣θ̣α[ι? ἅπαν τ]ὸ ἔθνος μαρτυρῆσαι αὐτ<ῷ >[πὶ τοῦ] κ̣υρίου Αὐτοκράτορος Τί[το]<υ> Αἰ-
[λί]ου Ἁδριανοῦ [Ἀντω]νείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς, π̣[ατρ]ὸς πατρίδος, ὥστε καὶ τὸν [κύ]ριον
[Α]ὐτοκράτορα μα̣[θεῖν] περὶ ὧν  Ὀπραμόας παρέχει καὶ παρέσχηκεν τῷ ἔθνει, ἀξίας [τ] Ὀπρα-
[μ]ό̣ᾳ γενησομένη[ς ἀ]μοιβῆς, ἐὰν ὁ κύριος ἐπιγνῷ τ̣ὴν τοῦ ἀνδρὸς εἰς τὸ ἔθνος με[γ]α̣λο-
80 [φρ]ο̣σ̣ύνην· πρεσ[βε]υτὴς δὲ ᾑρέθη ὁ ἀναδώσω̣ν τὸ ψήφισμα Εὐπόλεμος ὁ κ[α] Ἀρ-
[․․․․] Εὐπολέμου, ἀν̣[ὴ]ρ ἐκ τῶν ἐν τῷ ἔθνει πρ̣οτειμωμένων.
54.82 [ἔδοξε] τῇ κοι%⁸¹?νῇ το̣[ῦ Λυκίω]ν ἔθνους βουλῇ· ἐπεὶ [πρ]αμόας Ἀπολλωνίου δὶς [τ]οῦ
[Κα]λλιάδου, [ἀνὴρ Λυ]κ̣ιάρχη̣ς ἐκ τῶν πρωτευόντ[ων] ἐ̣ν τῇ ἐπαρχεί̣ᾳ̣, μετὰ τῆ[ς λ]οι-
[πῆς τῆ]ς [ε]ἰς [τὸ ἔθνος ε]ὐ̣νοίας [κα]ὶ ὧ̣ν πρου<κ>οπ<ία>σ̣[εν ἐ]ν̣ αἷς ἐτέλεσεν ἀρχαῖς [ἐξα]ιρέ-
85 [τως τὴν μεγαλοφροσύ]νην ἐπ̣[εδείξατο ἐν πᾶσιν, δοὺς] κ̣αὶ ἀργυρίου δηνα[ρίου μ]υρι-
[άδας πέντε καὶ δηνάρ]ι̣α̣ [πεντάκις χείλια· τύχῃ ἀγαθῇ δ]εδόχ̣θαι τ[ετειμῆσθαι] α̣ὐ-
[τὸν καὶ ἐν τῷ ἐνεστῶτι ἔτει, καθὼς τὸ ἔθνος ἐψήφισται, κ]α̣ὶ̣ σ[υνγεγράφθαι]
                     [τόδε τὸ ψήφισμα].
               {²lapides XIII G et H desunt
col. XIV.54               {²capitulum
55.1 [ἔδοξεν τ] <Λυ>[κίων]
[ἔθνει τό]δε τὸ ψ̣[ήφι]-
[σμ]α̣ σ[υ]ν̣<γ>ράψαι̣ #⁵⁶
ἵνα καὶ διὰ τούτο[υ]
5 ὁ κύριος ἐπιγνῷ τ̣[ὴν]
γνώμην τοῦ ἔθνου[ς]·
τύχῃ τοίνυν ἀγαθ[ῇ]
συνγεγράφθαι τό-
δε τὸ ψήφισμα κα[ὶ]
10 μεμαρτυρῆσθα[ι]
τὸν Ὀπραμόα[ν ἐπὶ]
τοῦ Αὐτοκράτ[ορος],
ὃς καὶ πρ[τερον]
lapis XIV C versuum fere 12 deest
26 [— — — — — — — τῇ]
[μὲν Μυρέων πόλει]
[θεᾶς Ἐλευ]θέρα[ς],
[τῇ δὲ Πατ]αρέω[ν]
30 [μονομαχ]ί̣α̣[ς?]
desunt 9 fere versus
40 [․․․․ πᾶσαν φυ?]<λ>αττό-
[μενος? σπουδ]ὴ̣ν̣ καὶ φιλο-
[τειμίαν περ]ί τε τὴν εὐ-
[σέβειαν κα]ὶ τὰ ἀνα-
[λώματα δω]ρησάμε-
45 νος [φ’ ἕνα κ]αιρόν, πά-
λιν ἀρξ̣[αμ]έ̣νου μετὰ
πολὺν σι̣[ωπ]ῆς χρό-
νον θεσπ[ίζει]ν τοῦ θ[ε]-
οῦ, τάχα κα[ὶ διὰ] τὴν̣
50 εὐσέβειαν [τοῦ ἀ]ν-
δρὸς ἡδομ[ένου] τ̣ῷ
καιρῷ, ἐπέδ̣[ωκεν] τ̣ῇ
Παταρέων̣ [πόλει εἰ]ς̣ τ̣[ὸ]
μαντεῖ[ον καὶ τὴν πα]-
55 τρικ[ὴν πανήγυριν]
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
[․]ι κα̣[— — — — δη]-
νάρι[α δισ]χ̣[είλια],
60 λ̣υμπηνῶν̣ [δὲ τῇ πό]-
λε̣ι εἰς πανή[γυριν θε]-
οῦ Ἡφαίστ[ου καὶ τοῦ]
κυρίου Αὐ[τοκράτο]-
ρος δηνάρ̣[ια μύρια]
65 καὶ̣ δισχεί̣[λια, τῇ δὲ]
[π]α̣τρίδι α̣[ὐτοῦ Ῥοδι]-
[α]πολε̣ι̣[τῶν πόλει]
[με]τ[ὰ τὸ πάσας τὰς]
[ἀρχὰς πεντάκις τε]-
70 [τελεκέναι ἐγείρει]
δύ[ο ναοὺς ἐπισήμων],
οὐκ̣ [ἐπελ]ή̣σ[ατο]
δὲ τῆς πρὸς μητ[ρὸς]
πόλεος τῆς Κορ̣[υ]-
75 δαλλέων, ἀλλ̣[ὰ]
καὶ ἐν ἐκείνῃ ἐν ἑ[νὶ ἐ]-
νιαυτῷ τριῶν γυ[μνα]-
σιαρχῶν ἀρχὰς ἀ̣[νε]-
δέξατο, τὰ μὲν ἐκ̣
80 δημοσίων πόρ[ων προ]-
κείμενα χαρι̣[σάμε]-
νος, ἐγ δὲ τῶν̣ [ἰδίων]
πάντα τὰ [ἀναλώμα]-
τα ποι̣η̣[σάμενος]
85 desunt 6 fere versus
91 [οὔτε — — — — —]
<σ>εν, ο̣ὔ̣τ̣ε ἀπώ<κ>[νησεν],
ἀ̣λλὰ ἐπιπεσό[ντος]
[τοῦ] σεισμοῦ [— —]
col. XV.55         {²capitulum
1 [καὶ] λοιμηναμένου πολ-
[λ]ὰς καὶ τῆς ἡμετέρας ἐ̣-
[π]αρχείας πόλεις οἱ μὲν
παρόντες εἰδότες αὐ-
5 τοῦ τὴν εἰς τὸν Σεβασ-
τὸν εὐσέβειαν καὶ τὴν
εἰς τὸ ἔθνος εὔνοιαν
ἐν ἀνανκαίῳ καιρῷ
πρὸς αὐτὸν παρεγέ-
10 ν̣οντο χρημάτων συν-
[τέ]λειαν αἰτοῦντες
[εἰς] ἐ̣π̣ανόρθωσιν τῶν
[πεπον]η̣κότων, ὁ δὲ
[πάσ]αις ταῖς πόλ[εσιν]
15 [πα]ρέσχεν κατὰ λ[όγον],
[τῇ] μὲν Μυρέων [πόλει]
[τη]λικαῦτα ἔργα ἐ̣γ̣[εί]-
[ρω]ν, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἠθέ[λη]-
[σ]α̣ν ὑπεισχνουμένο[υ]
20 [μ]υ̣ριάδας ἀργυρίου δέ-
[κα] λαβεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν
[πρ]όνοιαν τῆς κατασκευ-
[ῆς] τῶν ἔργων μετὰ τῶν
[ἀν]α̣[λωμά]των ἀναδε-
25 [ξάμενος], τῇ δὲ Τε[λμησ]-
[σέων πόλει 𐆖 τρισμύ?]-
[ρια πεντάκις χείλια?]
κα[ὶ τῇ — — — — — — 𐆖]
δισ[μύρια? — — — — — —]
30 δ̣[ὲ] κ[αὶ — — — — ἐπαν?]-
γ̣ιλ[άμενος? — — — — —]
  {²desunt 7 fere versus
39 [— — — — — — — ἡγού]-
40 μενος καὶ ταῦτα̣ [τὰ ἀ]-
ναλώματα εἰς τὴν [εὐσέ]-
βειαν τοῦ κυρίου Αὐτ̣[ο]-
κράτορος συντελ̣εῖσ-
θαι αὐτῷ κτιζομ[έ]νων
45 καὶ κοσμουμέν̣[ω]ν τῶν
πόλεων· τὸ δὲ [ψ]ή̣φισμα
δ̣ια̣<π>ενφθῆν[α]ι̣ τῷ κυρ[ί]-
ῳ Αὐτοκράτορι ὑπὸ τοῦ̣
κ̣ρατίστου  ἡγεμόνος
50 Κ̣υΐντου  Οὐοκωνίου
      Σάξα.
56.52 [ἐ]πεὶ Ὀπραμόας Ἀπολλω-
ν̣ίου δὶς τ̣[ο]ῦ Καλλιά-
[δο]υ, ἀ̣ν[ὴρ Λ]υκιάρχης
55 [ἐκ τῶν πρωτευόν]των
[ἐν τῇ ἐπαρ]χεί̣[ᾳ, μετὰ τῆς]
[λοιπῆς] τ̣ῆς εἰς [τὸ ἔθνος]
[εὐνοία]ς̣ καὶ ὧν̣ [προυκο]-
[πίασεν ἐ]ν αἷς ἐτ[έλεσεν]
60 [ἀρχαῖς ἐ]ξα̣ι̣ρ̣έτ[ως τὴν]
[μεγαλοφροσύνην ἐπε]-
[δείξατο ἐν πᾶσιν δοὺς]
[καὶ ἀργυρίου 𐆖 πεντά]-
[κις μύρια καὶ πεντάκις]
65 [χείλια· τύχῃ ἀγαθῇ δε]-
[δόχθαι τετ]ε̣ι̣μ̣[ῆσθαι καὶ]
[ἐν τῷ ἐνε]στῶ[τι ἔτει, κα]-
[θὼς τὸ ἔθν]ος ἐψήφ̣[ισται],
[Ὀπραμόα]ν Ἀπολλω[νίου],
70 [τὸν μεγαλ]όφρονα Λ̣[υκι]-
        [άρχην].
  {²lapis XV G fractus
       {²lapis XV H vacat
E. wall.col. XVI.56         {²capitulum
57.1 ἐπὶ ἀρχιερέος Κλαυδίου
Ἀντιμάχου #⁵⁶ Πανήμου
καʹ #⁵⁶ ἔδοξε τῇ κοινῇ τοῦ
Λυκίων ἔθνους ἐννό-
5 μῳ βουλῇ· ἐπεὶ Ὀπραμό-
ας Ἀπολλωνίου δὶς τοῦ
Καλλιάδου, ἀνὴρ Λυκι-
άρχης ἐκ τῶν πρωτευόν-
των ἔν τε(!) τῇ ἐπαρχείᾳ,
10 μετὰ τῆς λοιπῆς τῆς εἰς
τὸ ἔθνος εὐνοίας καὶ
[ὧν προυκοπίασ]εν̣ ἐν̣ [αἷς]
[ἐτέλεσεν] ἀρχαῖς ἐξαι-
[ρέτως τὴν] μεγαλοφροσύ-
15 [νην ἐπεδ]είξατο ἐν πᾶσιν
[δοὺς κ]α̣ὶ ἀργυρίου δηνα-
[ρίου μυ]ριάδας πέντε
κ̣αὶ̣ δηνάρια πεντάκις
χείλια #⁵⁶ τύχῃ ἀγαθῇ δε-
20 δόχθαι τετειμῆσθαι αὐ-
τὸν καὶ τὰ νῦν ἐν τῷ ἐ-
νεστῶτι ἔτει, καθὼς τὸ
ἔθνος ἐψήφισται, καὶ <σ>υν-
[γεγράφθαι τόδε τὸ ψή]-
25       [φισμα]
10 fere versus desunt (lapis XVI D)
58.36 [— — — — — διά τε γένους]
[παρησίαν καὶ πλῆθος φιλο]-
[τειμιῶν ὧν παρέσ]χ̣ηκεν καὶ
[παρέχει κοινῇ] τε τῷ ἔθνει
40 [καὶ ἑκάστῃ] τ̣ῶν πόλεων ἀ-
[νακτίζων] π̣ολλὰ καὶ με-
[γάλα ἔργα], ἐ̣ξ̣ ὧν ἐπιδέδω-
[κεν χρη]μ̣άτων, ὡς ὑπὸ πα-
[σῶν] τ̣ῶν πόλεων ταῖς προ-
45 σηκούσαις μαρτυρεῖσθαι
τειμαῖς, τειμᾶσθαι δὲ κα-
τ’ ἔτος ἐψήφισται ἔν τε τῷ
ἔθνει καὶ ταῖς πόλεσιν δι-
ὰ τὸ πλῆθος τῶν μεγαλο̣-
50 φροσύνως ὑπ’ αὐτοῦ ε̣[ἴς]
τε̣ τὰς πόλ̣ε[ις καὶ τὸ ἔ]-
[θνος δεδωρημένων — — —]
11 fere versus desunt (lapis XVI F)
59.64 [ἐπεὶ πολλάκις ἤδη τὸ ἔ]-
65 [θνος μεμαρτύρηκεν καὶ δι]-
[ὰ ψη]φ̣ι̣<σ>μάτων ἐπὶ τοῦ
[μεγ]ίστου καὶ θεῶν ἐνφα̣-
[ν]εστάτου Αὐτωκράτ[ο]-
[ρος] {²⁶Αὐτοκράτορος}²⁶ Κ̣αίσαρος Τίτου Αἰλίο[υ]
70 [Ἁ]δριανοῦ Ἀντωνείνου [Σε]-
col. XVII.59.1 βαστοῦ, πατρ̣[ὸς πατρίδος],
Ὀπραμόᾳ Ἀπολλ̣[ωνίου δὶς]
τοῦ Καλλιάδου, [ἀνδρ]ὶ̣ εὐ-
γενεστάτῳ καὶ μ[εγαλό]φρονι,
5 Λυκιάρχῃ καὶ Λυκι̣[άρχ]ο̣υ ἀδελ-
φῷ #⁵⁶ θείῳ Αἰλίας Π[λατ]ωνίδος,
γυναικὸς Κλαυδ[ίου Ἀγ]ριππεί-
νου συνκλητικο[ῦ, ζῶν]τι ἐπει-
κῶς καὶ καλῶς, ἀρχ̣[ιφυλα]κήσαν-
10 τι μεγαλοψύχως <κ>[αὶ ἐν]δόξως,
λυκιαρχήσαντι φιλ[οτεί]μως, δό̣ν-
τι κυνήγ[ια κ]αὶ μονομ[αχ]ίας καὶ
θεωρία[ς, ἀγω]νοθετή[σα]ν̣τι ὑφ’ ἕ-
[να καιρὸν τ]α̣ῖς ἐπισ[ημοτάταις]
15 πόλεσιν, τῇ Μυρέων̣ [καὶ τῇ Πα]τα̣[ρέων],
ἐν αἷς ἄγουσιν παν̣[ηγύρεσιν ἐ]πι[σή]-
μοις θεῶν καὶ τοῦ κυ[ρίου Αὐτ]οκρ[άτο]-
ρος καὶ δόντι πάλι̣ν [κυνήγια] κ̣[αὶ μο]-
νομαχίας καὶ θεωρία̣[ς ἐν σεβασμίοις?]
20 ἡμέραις, ἐφ’ οἷς αἱ πόλε̣[ις ἐμαρτύρη]-
σαν αὐτῷ ἐπὶ θεοῦ Ἁδριαν̣οῦ̣, [ὁ δὲ θε]-
ὸς Ἁδριανὸς ἀντέγραψεν #⁵⁶ κ[αὶ ἐπὶ]
τῷ κεχαρίσθαι τῷ ἔθνει ἀργυ̣[ρίου 𐆖]
πεντάκις μύρια καὶ πεντάκ[ις χείλια]·
25 ἐν δὲ τῷ γενομένῳ σεισμ[ῷ ταῖς πονη]-
θείσαις πόλεσιν ἐπιδέδω[κεν ἀργύ]-
ριον εἰς ἐπανόρθωσιν τῶ[ν ἠχρειωμέ]-
νων ἔργων #⁵⁶ Τελμησσεῦ[σιν 𐆖 τρισ]-
μ̣ύ̣ρ̣ι̣[α καὶ πεντάκις χείλια?],
30 Ξανθίοις [𐆖 τρισμύρια, — — — — —]
𐆖 πεντάκις χ̣[είλια?, — — — — — —]
𐆖 ἑπτάκις χεί[λια, — — — — — Κα]-
λυνδίοις #⁵⁶ 𐆖 [ἐννάκις χείλια?, Βουβωνεῦ?]-
σιν #⁵⁶ 𐆖 δισχε[ίλια, — — — — — — καὶ Βαλ]-
35 βουρεῦσιν [𐆖 ἑξάκις χείλια?, — — — — — καὶ]
Κρυεῦσιν [𐆖 — — — — — — — — — — — — —]
χείλια #⁵⁶ Χ[ωματεῦσιν καὶ? — — — — — — 𐆖]
δεκάκ̣ις [μύρια? εἰς Σεβαστεῖον καὶ ἑ]-
τέ̣ρ̣[ας χρείας — — — — — — — — — —]
40        {²2 versus desunt
lapis XVII D versuum fere 14 deest
55 [— — — — — — — πόλεσι ταῖς ὑπὸ τοῦ]
σεισμοῦ [κατὰ τὴν ἐπαρχείαν πεπονη]-
μέναις δε[δώρηται εἰς ἠχρειωμέ?]-
νων ἔργων [ἐπανόρθωσιν 𐆖 — —, αἷς δὲ]
καὶ εἰς πανηγ̣ύ̣[ρεις καὶ ἑτέρας χρείας?],
60 καὶ κεχάριστα[ι Τλωεῦσιν 𐆖 ἑξάκις]
μύρια #⁵⁶ Λιμυρε[ῦσιν] 𐆖 μύρια #⁵⁶ Ἀ̣[ρυ]-
κανδεῦσιν #⁵⁶ 𐆖 [μύρια] #⁵⁶? Γαγάταις #⁵⁶ 𐆖 [ὀ]-
κτάκις χείλια, [Ὀλυ]μπηνοῖς #⁵⁶ 𐆖 μύρ̣[ια]
δισχείλια #⁵⁶ [καλισ]σεῦσιν #⁵⁶ 𐆖 τρισχε[ί]-
65 λια #⁵⁶ Παταρεῦ[σιν] ε̣ἰς μὲν λόγον θεοῦ
πατρῴου  Ἀπόλ[λ]ωνος, ἐπεὶ χρόνῳ̣ σ[ι]-
γῆσαν τὸ μαντε[ῖον] α̣ὐτο̣ῦ̣ [πάλιν ἤρ]-
ξατο θεσπίζειν, 𐆖 [δισμύρια, ὑπέσχη]-
το δὲ καὶ ἄλλα [εἰς κατασκευὴν τῆς]
70 πρὸς τῷ λιμένι στοᾶς αὐτῶν, Παταρ̣[έ]-
ων δὲ ἀξιωσάντων καὶ πᾶν τὸ ἀνά[λ]ω-
μα αὐτὸν ὑπομεῖναι καὶ εἰς τοῦτο αὐ-
τοῖς συνκατατέθειται, καὶ τῇ Ῥοδιαπολει-
τῶν πόλει μετὰ τῶν λοιπῶν ὧν παρέσχη-
75 κεν δύο ναοὺς ἐπισήμων ἀπαρτίζει #⁵⁶ πρό-
θυμος δέ ἐστιν καὶ ταῖς λοιπαῖς πόλεσιν
ταῖς βουλομέναις χαρίζεσθαι καὶ μηδεμί-
αν πόλιν τῆς Λυκίας #⁵⁶ ἄμοιρον τῆς μεγα-
λοψυχίας αὐτοῦ καταλιπεῖν, περὶ ὧν καὶ
80 αὐτῶν πάντων γεινομένων εἰς κόσμον
καὶ αὔξησιν τῶν πόλεων προσῆκον ἥγητ[αι]
τὸ̣ Λ̣υκίων ἔθνος #⁵⁶ Ὀ[πρα]μόᾳ μὲν πάλιν
διὰ [τ]οῦδε τοῦ ψ̣[ηφίσματο]ς τὴ̣ν δικα[ίαν]
ἀ̣π̣οδοῦν[αι μαρτυρίαν, εὐχαριστῆσαι]
85 δὲ τῷ πάντων κ̣[υρίῳ καὶ θεῶν ἐνφανεστά]τ̣ῳ
Αὐτοκράτορι, ὅτι̣ [τὸ]ν Ὀπρα̣[μόαν ἀ]π̣οδε-
ξάμενος ὑπὲρ τῆς προαιρέ[σεος] π̣ροθυμό-
τερον ταῖς πόλεσιν πεποίηκ[εν· τ]ὸ δὲ ψήφισ-
μα διαπενφθῆναι τῷ κυρί[ῳ] Αὐτοκράτο-
90 ρι ὑπὸ τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος Κυ-
ΐντου Οὐοκωνίου Σάξα.
col. XVIII.60.1 ἐπὶ ἀρχιερέος Λικινν<ί>ου [Στασιθέμιδος Παν]ή̣μου κα̣ʹ {²⁷κδ̣ʹ?}²⁷.
 ἔδοξε τῇ κοινῇ τοῦ Λυκίω[ν ἔθνους ἐν]νόμ<>
 βουλῇ· ἐπὶ {²⁶ἐπεὶ}²⁶ Ὀπραμόας Ἀπ[ολλωνίου δ]ὶς τοῦ
 Καλλιάδου, ὁ διασημότατος [Λυκιάρ]χης, -
5  νὴρ ἐκ τῶν πρωτευόντων ἐν τῇ [ἐπαρχ]είᾳ, διά
 τε γένους παρησίαν {²⁶παρρησίαν}²⁶ καὶ πλῆθος φιλο̣[τ]ειμ<ι>ῶν
 ὧν παρέσχηκεν καὶ παρέχει κοινῇ τε τῷ ἔ̣[θν]ει καὶ
 ἑκάστῃ τῶν πόλεων ἀνακτί<ζ>ων πολλὰ̣ [καὶ μ]εγά-
 λα ἔργα ἐξ ὧν ἐπιδέδωκεν χρημάτων, [ς ὑπὸ] π̣α-
10  σῶν τῶν πόλεων ταῖς προσηκούσαις κ[εκοσμ]ῆ̣σ-
 θαι τειμαῖς, τειμᾶσθαι δὲ κατ’ ἔτος ἐψή[φ]ι[στα]ι̣ ἔν
 τε τῷ ἔθνει καὶ ταῖς πόλεσιν διὰ τὸ πλῆθος τῶν
 μεγαλοφροσύνως ὑπ’ αὐτοῦ εἴς τε τὰς π[όλ]ε̣ις καὶ
 τὸ ἔθνος δεδωρημένων καὶ διὰ τὴν το[ῦ ἤθους]
15   vac. 8 ἐπ̣είκειαν #⁵⁶ τύ̣χῃ ἀγαθ #⁵⁶ δεδόχθαι τε-
[τ]ειμ[ῆ]σ̣θαι ἐν τῷ ἐνεστῶτι ἔτει, καθὼς τὸ ἔθνος
 ἐψήφισται #⁵⁶ Ὀπραμόαν Ἀπολλωνίου, τὸν μεγαλό-
                 φρονα Λυκιάρχην.
61.19 ἐπὶ ἀρχιερέος Ἰουλίου Τληπολέμου Γορπιαίου #⁵⁶ ιϛʹ.
20  ἔδοξε τῇ κοινῇ τοῦ Λυκίων ἔθνους ἐννόμῳ βουλῇ·
 ἐπεὶ Ὀπραμόας Ἀπολλωνίου δὶς τοῦ Καλλιάδου,
 διασημότατος Λυκιάρχης καὶ ἐκ τοῦ πρωτεύον-
 τος ἐν τῇ ἐπαρχείᾳ γένους ὤν, πλῆθος φιλοτειμι-
 ῶν παρέσχηκεν καὶ παρέχει ἑκάστῃ τε τῶν πόλε-
25  ων καὶ κοινῇ τῷ ἔθνει πολλὰ καὶ μεγάλα κτίζων ἔρ-
 γα καὶ ἐξ ὧν ἐπιδέδωκεν χρημάτων, ὡς ὑπὸ πάν-
 των (sic) τῶν πόλεων εὐχαριστεῖσθαι καὶ τειμᾶσθαι
 κατ’ ἔτος διά τε ταῦτα καὶ διὰ τὴν τοῦ ἤθους ἐπεί-
[κειαν· τύχῃ ἀγαθῇ δε]δόχθαι τετειμῆσθαι αὐ-
30 [τὸν κ]αὶ ἐν̣ τ̣[ῷ ἐν]ε̣σ̣τ̣[ῶτι ἔ]τει, καθὼς τὸ ἔθνος ἐψή-
                         [φιστ]αι.
62.32 [ἐ]π̣ὶ̣ ἀρχιερέος Μαρ̣[κίου? το]ῦ Νεικαγόρου Πανήμου
 κϛʹ #⁵⁶ ἔδοξε τῇ κοινῇ̣ [τοῦ Λυκ]ίων ἔθνους ἐννόμῳ βου-
[λ]ῇ #⁵⁶ ἐπεὶ Ὀπραμό̣α̣[ς Ἀπολλ]ωνίου δὶς τοῦ Καλλιάδου,
35 [δια]σ̣ημότατος̣ Λ̣υκ̣[ιάρχ]ης καὶ ἐκ τοῦ πρωτεύον-
[τος ἐν] τῇ ἐπαρχείᾳ [γένο]υς ὤν #⁵⁶ πλῆθος φιλοτει-
[μιῶν παρ]έσχηκεν καὶ [παρ]έχει ἑκάστῃ τε τῶν πό-
[λεων καὶ κοιν]ῇ̣ τῷ ἔθ[νει π]ολλὰ καὶ μεγάλα κτίζων
[ἔργα καὶ ἐξ ὧν] ἐπιδέ[δωκ]εν χρημάτων, ὡς ὑπὸ πάν-
40 [των (sic) τῶν πόλε]ω̣ν εὐ[χαρ]ιστεῖσθαι καὶ τειμᾶσθαι
[κατ’ ἔτος διά τε ταῦ]τ̣α καὶ δι τὴν τοῦ ἤθους
[ἐπείκει]α̣ν· τύχῃ ἀγαθῇ δεδόχθαι τε[τειμῆ]-
[σθαι αὐ]τὸν καὶ ἐν τῷ ἐνεστῶτι ἔτει, καθὼς τὸ ἔ-
      [θ]νος ἐψήφισται.
63.45 [ἐπὶ ἀρχ]ιερέος Οὐηρανίου Τληπολέμου Πανήμου
[․․ʹ ἔ]δοξε τῇ κοινῇ τοῦ Λυκίων ἔθνους ἐννόμῳ
[βουλ]ῇ· ἐπεὶ Ὀπραμόας Ἀπολλωνίου δὶς τοῦ Καλ-
[λιάδ]ου Ῥοδιαπολείτης καὶ Μυρεύς, πολειτευό-
[μενο]ς̣ δὲ καὶ ἐν ταῖς κατὰ Λυκίαν πόλεσι πάσαις,
50 [ἀνὴρ ἀ]ξιόλογος καὶ πρωτεύων οὐ μόνον ἐν ταῖς
[αὑτοῦ] πατρίσιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ̣ ἔθνει, προγόνων
[λαμπρ]ῶν καὶ πολλὰ καὶ μεγάλα τῷ ἔθνει παρεσ-
[χημέν]ων #⁵⁶ θεῖος τῆς γυναικὸς τῆς Κλαυδίου
[Ἀγριππε]ίνου συνκλητικοῦ, ἀδιάλειπτον ἔχει τὴν
55 [πρὸς τὸ κ]ο̣ινὸν τὸ Λυκίων εὔνοιαν ἐν παντὶ καιρῷ
[συλλαμβ]ανόμενος κα̣[ὶ    ταῖς] πόλεσιν ᾗ̣<π>ε[ρ]?
[ἔτι καὶ? τ]οῖς καθ’ ἕνα, ὡς διὰ ταῦ̣τ̣α κατ’ ἔτος αὐ-
[τὸν τει]<μ>ᾶσθαι ὑπό τε τοῦ ἔθνους καὶ κατὰ <π>ό-
[λεις ἐπ]ὶ διηνεκεῖ φιλοτειμίᾳ καὶ τοῖς ἤθεσ̣ιν,
60 [καὶ τὰ]ς̣ μὲν ἐπεικοσμεῖ {²⁶ἐπικοσμεῖ}²⁶ τῶν πόλεων τ[οῖς ἰ]δί-
[οις ἀναλ]ώ̣μασιν #⁵⁶ τὰς δὲ διὰ τὸν γεν̣[όμενο]ν
[σεισμὸν] ἀνεκτήσατο, καὶ νῦν συν[γράψαι κα]ὶ πέ[μ]-
[ψαι τὸ] ψήφισμα τῷ μεγίστῳ Αὐτ[οκράτορι] Καί-
[σαρι Τίτῳ] Αἰλίῳ Ἁδριανῷ Ἀντων[ε]ί̣[νῳ Σεβασ]τῷ
65 [Εὐσεβεῖ, π]ατρὶ πατρίδος, εἰς τὸ συνε̣[ιδέναι τ]ὸν
[κύριον Αὐ]τ̣οκράτορα, ἥν [τ]ε ὁ Ὀπραμ[όας ἔ]χ̣ει πρὸς
[τὴν ἐπαρχεί]α̣ν ἀγαθὴν π̣ροαίρεσιν κα̣[ὶ ἣ]<ν> τὸ Λυ-
[κίων ἔθνος ἔχει εἰς τὸν ἄνδ]ρα τειμήν· [τ]ύ̣χῃ̣ ἀ-
[γαθῇ συνγεγράφθαι τόδε] τ̣ὸ̣ ψ̣[ήφισμα καὶ μ]αρ-
70 [τυρ]ηθῆναι [αὐτῷ ἐπὶ τοῦ κ]υρίο[υ Αὐτοκρά]-
[τ]ορος, ὡς κα[ὶ πρότ]ερο[ν ἐπο]λ̣ι̣τ[εύσατο? κοι]-
νῇ μὲν τῷ θνει στ[ρα]τηγ[ήσας σεμνῶς? καὶ] μεγα-
λοφρόνως καὶ ἀρχιερα[τεύσας τῶν Σεβασ]-
τῶν εὐσεβῶς καὶ δαπα[νηρῶς, δωρησάμενος]
75 πρὸ τῆς Λυκιαρχίας ἀρ̣[γυρίου 𐆖 πεντάκις μύ]-
[ρι]α καὶ πεντάκις χείλι[α καὶ ἀγωνοθετή]-
[σ]ας ὑφ’ ἕνα καιρὸν με[τὰ τῶν τέκνων αὐ]-
[το]ῦ̣ τῇ Μυρέων πόλει θε[ᾶς Ἐλευθέρας, τῇ δὲ]
[Πα]ταρέων θεοῦ πατρ[ῴου Ἀπόλλωνος καὶ τοῦ με]-
80 [γίσ]του Αὐτοκράτορο[ς — — — — — — — — — — —]
[σπουδὴ]ν καὶ φιλοτειμ[ίαν — — — — — — — — —]
[— — — — —]ίαν καὶ τα[— — — — — — — — — — —]
[— — — — δ]<ε>κάκ[ις? — — — — ταῖς ὑπὸ τοῦ σει]-
[σμοῦ πεπον]η̣μ̣έ[ν]αις <π>[όλ]εσιν κα[τὰ λόγον, τῇ μὲν]
85  Π̣αταρέων πόλει πρότερον μὲν ἀργυρ̣[ίου 𐆖]
 δισμύρια #⁵⁶ πάλιν δὲ ἄλλα εἰς κατασκευ̣[ὴ]ν
 στοᾶς διπλῆς τῆς πρὸς τῷ λιμένι, ἤδη #⁵⁶ 𐆖 #⁵⁶ μ̣ύ-
 ρια ὠκτάκις {²⁶ὀκτάκις}²⁶ χείλια, ὑποσχόμενος καὶ ὅλον
 τὸ ἀνάλω̣μ̣α πληρώσειν #⁵⁶ Τλωεῦσι δὲ τῇ π-
90  λει εἰς κατασκευὴν ἔργων #⁵⁶ 𐆖 ἑξάκις μύρια,
 Ὀλυμπηνῶν δὲ τῇ πόλει εἰς πανήγυριν θεοῦ
col. XIX.63.1 Ἡφαίστου κ[αὶ τοῦ κυρίου Αὐ]τ̣ο̣[κρ]άτο-
ρος #⁵⁶ 𐆖 μύρια δι̣σχί̣λι̣α {²⁶δισχείλια}²⁶, [Ῥο]δι%⁸¹?απολει-
τῶν δὲ τῇ πόλει με<τ> π̣[ᾶσ]αν   ἀρχὴν
καὶ φιλοτειμίαν δύο ναο̣[ὺς Τ]ύχ%⁸¹?ης καὶ Νε-
5 μέσεος #⁵⁶ τῇ δὲ Κ%⁸⁰?ορυδ[αλλ]έων π%⁸⁰όλε̣ι, τῇ
πρὸς μητρὸς πατρίδι αὐτοῦ̣, [με]θ’ ἃς     ἐτέ-
λεσεν τρεῖς γυμνασιαρχία[ς σ]υστησάμενος
καὶ σειτομέτριον καὶ δοὺ[ς ἀργ]υρίου #⁵⁶ 𐆖 ἑξά-
κις μύρια #⁵⁶ τῇ δὲ Μυρέων̣ [πό]λει βαρηθείσῃ
10 καὶ αὐτῇ ὑπὸ τοῦ γενομέν̣[ου] σεισμοῦ τό τε ἱ-
ερὸν τῆς Ἐλευθέρας ἐγείρ̣[ει, τ]ῶν ἐν Λυκίᾳ ἔρ-
[γων τὸ] κάλλιστ[ο]ν κα̣ὶ̣ μέγιστ̣ον, καὶ τὴν ἐν τῷ γυ-
[μνασίῳ ὑπάρχουσ]α̣ν κατὰ τῆς στοᾶς ἐξέδραν,
[δοὺς καὶ εἰς σκο]ύτλ̣ω̣σ̣ιν̣ τῆς προδηλου-
15  μένης [ἐξ]έδρ̣ας #⁵⁶ ἄλ[λα 𐆖 μύρια? καὶ εἰς τὴν τοῦ]
 θεάτρου κατασ̣κ̣ε[υὴν 𐆖 — — — — — — — — — — —]
κα[ὶ εἰ]ς ἐνθήκην ἐλεώναις #⁵⁶ 𐆖 μύρια δισχείλια,
 ἀνέστησεν δὲ καὶ ἄγα̣λμα Τυχοπόλεος κε-
 χρυσωμένον ἀναλώσας ὑπὲρ  𐆖 μύρια, τῆς
20  θ̣εοῦ καὶ τοῦ μεγίστου Αὐτοκράτορος συ-
 νεστήσατο καὶ πανήγυριν #⁵⁶ τῇ δὲ Τελμησ-
 σέων πόλει εἰς κατασκευὴν βαλανείου καὶ ἐ-
 ξέδρας #⁵⁶ 𐆖 τρισμύρια καὶ δηνάρια πεντάκις
 χείλια #⁵⁶ καὶ τῇ Καδυανδέων #⁵⁶ 𐆖 μύρια πεντά-
25  κ̣ι̣ς χείλια #⁵⁶ καὶ τῇ Πιναρέων #⁵⁶ 𐆖 πεντάκις χεί-
[λ]ια #⁵⁶ καὶ τῇ Ξανθίων εἰς κα[τ]α̣σκευὴν θεάτρου
[𐆖] τρισμύρια #⁵⁶ καὶ τῇ Οἰνοαν̣[δέ]ων εἰς κατασκευ-
[ὴν] βαλανείου #⁵⁶ 𐆖 μύρια #⁵⁶ κ[αὶ τῇ Κα]λ̣υνδ̣ί̣ων #⁵⁶ 𐆖̣ θ̣ʹ
 καὶ τῇ Βουβων%⁸¹?[έ]ω[ν 𐆖 δ]ι̣[σχείλια? καὶ τ]ῇ Βαλ-
30  βουρέων #⁵⁶ 𐆖 ζʹ  [καὶ] τ̣ῇ Κρυ[έων 𐆖 —ʹ] καὶ τῇ
 Συνβρέων 𐆖 [—ʹ κ]αὶ τῇ Ἀρν[ε]α̣[τῶν] 𐆖 ϛʹ
 καὶ τῇ Χωματέων εἰς στοὰν [καὶ Σεβα]στεῖον
 𐆖 ζʹ #⁵⁶ καὶ τῇ Π[ο]δαλιωτῶν #⁵⁶ 𐆖 [— καὶ] τῇ Ἀρυ-
 κανδέων #⁵⁶ 𐆖 μύρια #⁵⁶ καὶ τ[ῇ Λιμυ]ρέων εἰς
35  κατασκευὴν θεά%⁸¹?τρου #⁵⁶ 𐆖 [τρισ?μ]ύρια
 καὶ τῇ Φελλει%⁸¹?τῶν #⁵⁶ 𐆖 πεν[τάκ]ις χείλια
[κα]ὶ̣ τῇ Ἀντιφελ%⁸⁰?λει%⁸¹?τῶν 𐆖 [πεντ?]άκις χεί-
[λια] καὶ τῇ Φασ%⁸¹?ηλειτῶν 𐆖 [μύρι]α #⁵⁶ καὶ
[τῇ Κ]υανειτῶν 𐆖   μύρι̣α πεν[τάκις] χείλια
40 [καὶ] τῇ Ἀπερλειτῶν   𐆖 λʹ #⁵⁶ κα[ὶ τῇ Νε]ισέων
 𐆖 [—ʹ καὶ τῇ — — — — — 𐆖 — — κ]αὶ τῇ̣ Σιδυμέων
 𐆖 [—ʹ καὶ τῇ Γαγ]ατῶν εἰς κατασκευὴν βαλανείου
 κα[ὶ τοῦ κολύ]νβου καὶ τῶν λοιπῶν χρηστηρίων
 ἤ[δη 𐆖 μύρια] ὠκτάκις {²⁶ὀκτάκις}²⁶ χείλια ὑποσχόμενος
45  π[ληρώσειν καὶ] πᾶν τὸ ἀνάλωμα #⁵⁶ καὶ τῇ Ἀκαλισ-
 σέ[ων 𐆖 —ʹ ἡγο]ύμενος καὶ ταῦτα τὰ ἀναλώματα
 εἰς [τὴν εὐσέβει]α̣ν τοῦ κυρίου Αὐτοκράτορος σ̣υ̣[ν]-
 τε[λεῖσθαι αὐτ]ῷ κτιζομένων καὶ κοσμουμέν̣[ων τῶν]
 πό[λεων· τὸ δὲ ψ]ήφισμα διαπενφθῆναι τῷ κυ[ρίῳ Αὐ]-
50  το[κράτορι ὑπὸ] τοῦ κρατίστου ἡγεμό<νο>ς Δέκμ̣[ου]
           [Ῥου]πιλίου Σεουήρου.
64.52 ἔδο[ξε τῇ κοινῇ τ]ο̣ῦ̣ Λ̣υκί̣ων ἔθνους ἐννόμῳ β̣[ουλῇ]·
 Ὀπ̣[ραμόας Ἀπολλωνίου] δ̣ὶς τοῦ Καλλιά[δου],
[διασημότατος Λυκιάρχης καὶ ἐκ] τ̣ῶ̣ν πρωτε[υόντων]
55 ἐν τῇ ἐπαρχείᾳ γ̣[ενόμενος, πλῆθ]ος φιλοτειμιῶν̣
 παρέσχηκεν καὶ [παρέχει ἑκάστ]ῃ̣ τε τῶν πόλεων
 καὶ κοινῇ τ[ῷ ἔ]θνει πολλὰ κ̣[αὶ με]γάλα κτίζων ἔργα
 καὶ ἐξ ὧν ἐπιδέδωκεν χρημά[τω]ν̣, ὡς ὑπὸ πάντων
 τῶν πόλεων εὐχαριστεῖσ[θαι] καὶ τειμᾶσθαι κα-
60  τ’ ἔτος διά τε ταῦτα καὶ δι[ὰ τὴ]<ν> τοῦ ἤθους ἐπεί-
 κειαν #⁵⁶ τύχῃ ἀγαθῇ δεδό[χθ]αι τετειμῆσθαι αὐ-
 τὸν καὶ ἐν τῷ ἐνεστῶτι ἔτει, καθὼς τὸ ἔθνος
           ἐψήφισται.
65.64 ἔδοξε τῇ κοινῇ τοῦ Λυκίων ἔθνους ἐννόμῳ βου-
65  λῇ· ἐπεὶ Ὀπραμόας Ἀπολλ[ω]νίου δὶς τοῦ Καλλι-
 άδου διασημότατος Λυκι[άρ]χ̣ης καὶ ἐκ τοῦ πρω-
 τεύοντος ἐν τῇ ἐπαρχείᾳ [γέ]νους ὤν, πλῆθος
 φιλοτειμιῶν παρέσχηκ[εν καὶ] παρέχει ἑκάστῃ τῶν
 πόλεων καὶ κοινῇ τῷ̣ ἔ̣[θνει πολ]λὰ καὶ μεγάλα
70 [κτίζων ἔργα καὶ ἐξ ὧν ἐπιδέδωκεν χρημάτων, ὡς]
[ὑπὸ πασῶν τῶν πόλε]ων ε[ὐχαριστεῖσθαι καὶ τει]-
[μᾶσθαι κατ’ ἔτος διά τ]ε ταῦ̣[τα καὶ] δ̣ι[ὰ τὴν τοῦ ἤ]-
[θους ἐπείκειαν· τύχῃ ἀγαθῇ] δεδόχθαι̣ τετε[ι]-
[μῆσθαι αὐτὸν καὶ ἐν τῷ ἐνεστ]ῶτι ἔτει, καθὼς τὸ
75             [ἔθνος ἐψήφισται].
66.76 [ἔδοξε τῇ κοινῇ τοῦ Λυκίων ἔθν]ου̣ς ἐννόμῳ βουλῇ·
[ἐπεὶ Ὀπραμόας Ἀπολλωνίο]υ δὶς τοῦ Καλλιά-
[δου Ῥοδιαπολείτης καὶ Μυ]ρεύς, πολειτευό-
[μενος δὲ καὶ ἐν ταῖς κατὰ Λυ]κίαν πόλεσι πάσαις,
80 [ὁ γεγονὼς ἀρχιερεὺς τῶν Σε]β̣αστῶν καὶ γραμμ[α]-
[τεὺς Λυκίων τοῦ κοινοῦ, ἀνὴρ] καὶ δ%⁸¹?όξῃ καὶ γέ-
[νει καὶ γνώμῃ διαφέρων, πολλά]κις ἐκομ[ί]σατο
[τὰς μεγίστας τειμάς, δι’ ἃς παρέσχεν καὶ παρ]έχε[ι?]
 <κ>ο[ι]ν̣ούμ<ε>ν̣ο̣[ς πᾶσιν? ε]ὐεργεσίας ἀεί, τοῦ δὲ Αὐ-
85  τοκράτορος [εὐμε]νῶς τῆς προαιρέσεος αὐτὸν
 ἀποδεχομένου καὶ δι’ ὧν ἀντεπιστέλλει τοὺς
 μὲν λοιποὺς ἄ<ρχ>οντας εἰς τὴν ὁμοίαν ἐπαγομέ-
 νου προθυμίαν, τὸν ἄνδρα δὲ προτρέποντος
 ἐπιδιδόναι τι τῇ τῆς ἀρετῆς ἐπιθυμίᾳ —— τοῦτο
90  γὰρ ἔπαινος μεγάλου δύναται βασιλέος, ὃς ἐπε<γ>εί-
[ρει] μὲν τὰ φρονήματα τῶν ἐπὶ δόξαν ἀρίστην
col. XX.66.1  ὡρ̣μ̣ημένων, παρέχει δὲ ταῖς πόλεσιν ἀφθονί-
 αν ἀνδρῶν ἀγαθῶν —— ἐπεὶ γοῦν ταῖς θειοτάταις
 Ὀπραμόας ἀντιγραφαῖς αὐτοῦ σεμνυνόμενος
 πᾶν ὅσον ἔνεστιν μεγαλοφροσύνη ἐπιδείκνυται
5  καὶ προστίθησιν̣ [ἔ]τι κατ’ ἔτος ταῖς δ%⁸⁰?ωρεαῖς προσ-
 αύξων τὰ{ι}ς {²⁶τὰς}²⁶ πόλεις  ταῖς τῶν ἔργων κατασκευ-
 αῖς, πάλιν δή, ἀνθ’ [ὧ]ν νῦν παρέχει τε καὶ παρέσ-
 χ̣ηκεν κοσμῶν πᾶσα[ν πολυτε]λῶς πόλιν, τὸ ἔ-
[θ]νος δίκαιον ἡγήσατ[ο τὰς προσ]ηκούσας αὐτῷ
10 [μ]αρτυρίας ἀποδ̣οῦναι̣ [ἐν τῷ] νῦν κοινοβου-
[λ]ί̣ῳ ἐπὶ τοῦ κυρίου Αὐτοκρ̣[ά]τ̣ορος Καίσαρος Τί-
 τ̣ο̣υ Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντων̣είνου Σεβαστοῦ
 Ε[ὐ]σ̣εβοῦς ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι̣ φανερόν, ὅτι μηδέ
             {²desunt 2 versus
16 [— — — — — —]λ[— — — — —]ω[— — — — διὰ]
[σεβ]α̣σ[μίω]ν̣ ἐπέῤῥωται γρα[μμάτων ἔτι μεί]-
[ζον]α καὶ πλείονα παρέχων  δια[τελεῖ· τύχῃ ἀ]-
[γαθ]ῇ δεδόχθαι συνγεγράφθαι ὑπὲρ α[ὐτο]
20 [τόδ]ε τὸ ψήφισμα καὶ δια%⁸¹πενφθῆνα[ι τ]ῷ κυ-
[ρίῳ Α]ὐτοκράτορι ὑπὸ τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος
         Δέκμου Ῥουπιλίου    Σεουήρου.
67.23 ἔδ[οξ]ε τῇ κοινῇ τοῦ Λυκίων    ἔθνους ἐνν<ό>μῳ
 β[ου]λῇ· ἐπεὶ Ὀπραμόας Ἀπολλωνίου δὶς τοῦ Κ[αλ]-
25 [λιά]δου, διασημώτατος {²⁶διασημότατος}²⁶ Λυκιάρχης καὶ ἐκ τοῦ
[πρω]τεύοντος ἐν    τῇ ἐπαρχείᾳ γένους̣
     [ὤ]ν, πλῆθ[ο]ς φιλοτειμιῶν παρέσχηκεν καὶ
 παρέχει ἑκάστῃ τε τῶν πόλεων καὶ κοινῇ τῷ ἔ-
 θνει πολλὰ καὶ μεγάλα κτίζων ἔργα καὶ ἐξ ὧν ἐ-
30  πιδέδωκεν χρημάτων, ὡς ὑπὸ πασῶν τῶν πό-
 λεων εὐχαριστεῖσθαι καὶ τειμᾶσθαι κατ’ ἔτος
 διά τε ταῦτα καὶ διὰ τὴν τοῦ ἤθους ἐπείκειαν·
 τύχῃ ἀγαθῇ δεδόχθαι τετειμῆσθαι αὐτὸν καὶ
 ἐν τῷ ἐνεστῶτι ἔτει, καθὼς τὸ ἔθνος ἐψήφισται.
68.36 ἐπὶ ἀρχιερέος Ἀριστάνδρου δὶς τοῦ Κλέωνος
 Πανήμου. ἔδ[ο]ξε τῇ κοινῇ τοῦ Λυκίων ἔθνους
 ἐννόμῳ βο[υ]%⁸⁰?λῇ· ἐπεὶ̣ ὁ̣ θειότατος Αὐτοκρά-
[τ]ωρ Κ̣α̣[ῖ]σα[ρ] Τ̣ί̣τος Α[ἴλιος Ἁδριανὸς Ἀ]ντ[ωνεῖνος]
40 Σεβαστὸς Εὐσεβής, π̣[ατὴρ πατρίδος], ἀγα[θὰ πολλὰ]
παρέχει τῇ ἰδίᾳ οἰκου[μένῃ καὶ ἐν ἐ]νία[ις τῶν πό]-
λεων̣ ἐπεγείρει καὶ πρ[οκεκοπιακ]ό̣τ̣α[ς ἐκτε]-
νῶς καὶ εὐεργετη̣[κότας δαψιλῶς σ]τη[ρίζων?]
ἐν τῷ τὰς̣ [ἀποσταλείσας ἐπ’ αὐτὸν μ]αρτ[υρίας]
εὐμενῶς καὶ φιλανθρώ[πως ἀποδ]έ<χ>εσθαι κ[αὶ τὰς]
45 καλλίστας ὑπὲρ αὐτῶν πέμπειν ἀποκρί[σεις],
 τοῦτο μάλιστα εὐτυχή̣<σ>η καὶ τῷ ἡμετέρῳ θνει·
 ἐπεὶ γὰρ ἐμαρτύρησεν καὶ διὰ ψηφισμάτων π̣ολλά-
 κις Ὀπραμόᾳ Ἀπολλωνίου δὶς τοῦ Κα[λ]λ̣ιάδου
 Ῥοδιαπολείτῃ καὶ Μυρεῖ, πολειτευομένῳ δ[ὲ κ]αὶ ἐν
50  τ<α>[ῖς κα]τὰ Λυκίαν πόλεσι πάσαις, ἀνδ̣ρὶ κα[ὶ γένε]ι̣ καὶ
[γνώμῃ καὶ] εὐεργεσί̣α̣ι̣ς [διαφέροντι — — — — — Ὀπραμ]όᾳ [— —]
[— — — — — — —]π̣ολ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․]σ̣ε [εὐεργ?]ε̣τησ[— — — — — — — — — — — —]․․․[— — — — —]
[․․]ων ἐπ̣[ι]δ̣[όσ]εσιν [σ]εί̣των κα̣[ὶ πυρῶν κα?]τ̣ὰ τὴν
55  ἐ[π]ι̣σημοτάτην ἀρ̣χιερωσύνην καὶ τὰ̣[ς ἀγ]ωνοθεσί-
 α[ς α]ὐτοῦ, ὁ θειότατος Αὐτοκράτω[ρ ἀπ]εκρίθη δι’
 ὧ[ν ἔ]π̣εμψεν θείων ἀντιγραφῶν ἀποδεχόμενος
 π[ολ]λάκις τὸν ἄνδρα, ἐξ ὧν ὁ Ὀπραμόας πολλῷ
 μ[ᾶλ]λον ἔτι προθυμότερος καὶ φιλο[τε]ιμότερος
60 [ἐπ]ειράθη γενέσθαι καὶ διατελεῖ τοι[ο]ῦτος ὤν,
[ὡ]ς̣ μηδεμίαν εἶναι πόλιν τὴν οὐκ ἀπολάουσαν {²⁶ἀπολαύουσαν}²⁶
 τῶν δωρεῶν καὶ τῆς μεγαλοφροσύ[ν]ης αὐτοῦ·
 τύχῃ ἀγαθῇ δεδόχθαι καὶ τὰ νῦν σ[υ]νγεγράφθαι
 ὑπὲρ αὐτοῦ τόδε τὸ ψήφισμα καὶ π[ε]μφθῆναι τῷ
65  μεγίστῳ Αὐτοκράτορι διὰ τοῦ κρατίστου ἡ̣γ̣[εμό]-
[ν]ο[ς Αἰλ?]ίου Προ[․․5․․, ἵν]α, ὥσπ[ερ] ὁ̣ Ὀπρ̣αμό̣α[ς]
 οὐ παύεται ἧς ἔχε̣[ι δι]αθέσεος ἀγαθῆς περὶ τὸ ἔ-
 θνος καὶ τὰς πόλεις, οὕτως καὶ τῆς      δικαί-
 ας μαρτυρίας διηνεκῶς ἐπὶ τοῦ κυρί-
70        ου τυνχά%⁸¹?νη.
69.71 ἔδοξε τῇ κοινῇ τοῦ Λυ%⁸⁰κίων ἔθνους ἐννόμῳ βουλῇ·
 ἐπεὶ Ὀπραμόας Ἀπολλωνίου δὶς τοῦ Καλλιάδου
 Ῥοδιαπολείτης καὶ Μυρεύς, πολειτευόμενος δὲ
 καὶ ἐν ταῖς κατὰ Λυκίαν πόλεσι πάσαις, γεγονὼς
75  ἀρχιερεὺς Σεβαστῶν καὶ γραμματεὺς Λυκίων τοῦ
 κοινοῦ, ἀνὴρ καὶ γένει καὶ γνώμῃ καὶ εὐεργεσίᾳ λαμ-
 πρότατος, πολλάκις ἤδη ὑπὸ τοῦ ἔθνους μεμαρ-
 τύρηται, ὡς καὶ τὰς εὐεργεσίας αὐτοῦ μεμηνῦσθαι
 τῷ κυρίῳ Αὐτοκράτορι κἀκεῖνον μετὰ πάσης φιλαν-
80 [θρωπίας — — — — — — — — — — — — — — — — —]
W. wall?.fr. 1.69.1 [— —]Σ̣[— — —]
[— —]ΓΙΙ̣[— —]
[— —]Π̣ΡΟ̣[— —]
[— —]ΑΜ[— —]
5 [— —]Λ̣ΙΑ[— —]
[— —]Ε̣Υ[— —]
[— —]#⁷[— —]
fr. 2.69.1 [— —]ΕΦ̣[—]ΙΒΙΟ̣[— —]
[— —]ΑΞΙΩΤΕΙΜ[— —]
[— —]ΓΩΝΤΩΤΙ[— — —]
[— —]#⁷ΕΙΟΤ․[— — —] {²⁷[τετε?]λ̣εκ̣ότι?}²⁷
5
fr. 3.69.1 [— —]ΤΑΙΣ․․Α̣․․[— —]
[— —]․ΥΚΙΑΡΧΩ[— —]
[— — — —]Ο̣ΝΕΠ[— —]
fr. 4.69.1 [— — — —]ΙΥΠΟΤΟΥ[— —]
[— — ἀξι]ο̣λογοΙΣΙ[— —]
[— — — — —]․Ο̣[— — — —]
fr. 5.69.1 [— —]․․․[— — —]
[— —]ΜΑΞΙΜ[— —]
[— —]․Α̣ΝΤ[— —]
fr. 7.69.1 [— — καλ]λ̣ιστω[— —]
[— — —φρ?]ο̣συν[— —]
fr. 8.69.1 [— — — — — —]Δ̣[— —]
[— — — — —]ΓΟΣ[— —]
[— — μεγα]λ̣οψυ̣[χ— —]
fr. 9.69.1 [— — — Σ]εβασ[τ— —]
[— —πο]λ̣ειτῶ[ν — —]
[— — —]․․#⁷․[— — —]
fr. 10.69.1 [— —]Λ̣Ε̣[— —]
fr. 12.69.1 [— —]#⁷Ι%⁸¹ΙΟ̣[— —]
[— — — — —]Λ̣Ω̣[— —]
fr. 13.69.1 [— —]ΝΚ̣Ω[— — —]
[— —]ΥΣΥΜ[— — —]
[— —]ΥΚ#⁷#⁷[— —]
fr. 14.69.1 vac. ΔΕ[— —]
[— —]Τ̣Ο̣․[— —]
fr. 16.69.1 [— —]ΟΚ̣[— — —]
[— —]․#⁷Υ̣[— —]
fr. 18.69.1 [— —]Π̣ΕΙ#⁷Λ̣․[— —]
[— —]#⁷[— — — —]
fr. 19.69.1 [— —]ΘΕ[— — —]
[— — —]․#⁷[— —]
fr. 22.69.1 [— —]ΟΥΙ#⁷[— —]
fr. 23.69.1 [— —]Ο̣․[— —]
fr. 24.69.1 [— —]Λ̣ΙΡ#⁷[— —] {²⁷[ἀρχ]α̣ιρε̣[σιακῇ?]}²⁷
fr. 25.69.1 [— —]Ο vacat [—?—]
fr. 30.69.1 ․#⁷․[— —]
Μ̣ΑΣ̣[— —]
Μ̣Α[— — —]
#⁷Τ[— —]
5
fr. 31.69.1 [— — — —][— — —]
vac. #⁷ΗΘΗΝ․[— —]
vac. ΜΕΤΑΛ̣[— — —]
vac. ΩΝΤ#⁷[— — —]
5
fr. 32.69.1 Ο̣ΝΟ․[— —]
ΝΗ#⁷[— —]
fr. 33.69.1 [— —]
Η[— —]
#⁷[— —]
fr. 34.69          vacat
1 [— — — —]․μαν%⁸¹-
[τει— —] vacat
fr. 35.69.1 [— —]․Ε̣ ΜΟΝ {²⁷[ἡ]γ̣ε%⁸⁰μόν|[—]?}²⁷
[— —]․ΝΔΕ vac.
[— —]Τ̣ΩΝ  vac.
[— — —]ΔΕΣ
5 [— — —]#⁷Ι̣Ε
fr. 36.69.1 [— —]
[— —]Ο̣Π
[— —]ΑΣ vac.
[— —]․ΟΥ․
5
fr. 37.69.1 [— —]
[— —]ΟΑ {²⁷[Ὀπραμ]όα?}²⁷
[— —]ΟΝ
[— —]Σ
5 [— —]ΤΙ̣
[— —]ΤΟ
fr. 39.69.1 [— —]#⁷
[— —]Α
[— —]․ΜΙ̣
fr. 42.69.1 [— — —]#⁷․․[— — — — — — —]
[— — το]ῦ̣ λαμ̣[προτάτου — —]
[— — —][— — — — — — — — —]
[— — —] ἐπὶ ἀ[ρχιερέος — —]
5
fr. 43.69.1 [— —]Ọ․․[— —]
[— —]ΜΕΝΟ̣[— —]
[— — —][— —]
fr. 45.69.1 [— — —]Ε̣Μ[— —]
[— — —]ΦΥΝ̣[— —]
[— —]ΑΙΑΝΑ[— —]
fr. 47.69.1 [— —][— — —]
[— —]Ρ̣[— — —]
[— —]․ΙΙ[— —]
[— —]Μ[— — —]
5
fr. 48.69.1 [— —] λαμπ̣[ρ— —]
[— —]Λ̣ΑΔΕΕ̣[— —]
fr. 51.69.1 [— —]․ΕΤΟΣ[— — —]
[— —]Ν vac. [— —]
fr. 52.69.1 [— —]․Ο․[— —]
[— —]Ο̣Λ[— —]
fr. 53.69.1 [— —]ΚΑ[— —] {²⁷Κα[ῖσαρ —]?}²⁷
[— —]ΡΙΑ[— —] {²⁷[Ἁδ]ρια[νοῦ —]?}²⁷
fr. 54.69.1 [— —]ΜΕΙ[— —]
[— —]ΣΑ[— —]
fr. 55.69.1 [— —]ΚΑ[— — —]
[— —]#⁷ΟΜ[— —] {²⁷[βού]λ̣ομ[αι]?}²⁷
fr. 57.69.1 [— — π]α̣τρὶ πα̣[τρίδος — —]
fr. 58.69.1 [— —]#⁷ΤΟΝΥ̣․[— —]
fr. 59.69.1 [— — τ]οῦ κοι̣ν̣[οῦ — —]
fr. 60.69.1 [— —]ΑΣΘ․[— —]
fr. 61.69.1 [— — λαμ]βαν̣ο̣[— —]
fr. 62.69.1 [— —]ΝΔΕΕ̣[— —]
fr. 63.69.1 [— —]ΕΙ̣Μ[— —]
fr. 65.69.1 [— —]ΣΜ[— —]
fr. 66.69.1 [— —]Ω․[— —]
fr. 67.69       vacat
1 [— —]ΕΝ τειμ̣[— —]
[— —]․ΠΑΡ̣[— — —]
fr. 68.69      vac.
1 [— —] χα[ίρειν — —]
[— —]․ΙΣ[— — — — —]
fr. 71.69.1 vac. ΣΩ[— —]
vac. ΣΕΙ[— —]
fr. 72.69.1 [— — — — —]Ο̣[— — —]
[— — — —]․ΠΟΙ[— —]
[— —]vac. ΠΩ#⁷[— —]
fr. 73.69.1 vac? ΛΕΩΝ̣[— —] {²⁷[Κορυδαλ]|λέων̣?}²⁷
vac. ΓΡΑΜ[— —]
vac. Η#⁷[— —]
fr. 74.69.1 [— ? —]Α[— — —]
vacat ΤΗ#⁷[— —]
vacat Τ̣[— — —]
fr. 75.69.1 vacat Ν․[— —]
vacat ΚΗ․[— —]
fr. 76.69.1 vacat Θ#⁷[— —]
fr. 77.69.1 vacat Ν[— —]
fr. 79.69 {²= col. IV n.15 vss. 37-39 med.}²
1 [— — — — ἐπὶ ἀρχιερ]έ̣ος Φ[λαουίου? — — — — — — —]
[— — — — — μηνὸς Λ]ῴου  vacat
[— — Λυκίων τῇ κοι]νῇ ἀ̣[ρχαιρεσιακῇ ἐκλησίᾳ? — —]
fr. 81.69.1 [— —]Ω  vacat
[— —]ΟΥ vacat
[— —]Ο̣  vacat
fr. 83.69.1 [— — —]Γ#⁷[— —]
[— —]ΜΕ#⁷[— —]
[— —]#⁷ΤΕ[— —]
[—?—] vac. [—?—]
5
fr. 84.69.1 [— — —]ΑΥΞ̣#⁷[— — —]
[— — εὐ]σεβοῦ̣[ς — —]
[— —?— —] vacat [—?—]
fr. 85.69.1 [— — —]Α[— — — — — — — —]
[— —] ἐπὶ ἀ̣[ρχιερέος — —]
[—?—] vacat [— — —?— — —]
fr. 88.69.1 [— — — — —]․․[— — —]
[— —]ΟΥ vac. ΓΑ[— —]
[— — — — — —][— —]
fr. 89.69.1 [— — —]Κ̣Α[— — — — —]
[— —]Γ̣Α ὑμῶ[ν — — —]
[— —]ΤΟΣΕΜΝ[— — — —]
[— —] μ̣?εμαρ[τυρ— —]
5 [— —γ]ενεια#⁷[— — —]
[— — —]ΕΙΝΠ[— — — —]
fr. 90.69.1 [— — — —]Ε․[— — — —]
[— — ἐυσ]εβε․[— — —]
[— — — —]ΕΡΟΝ[— — —]
[— — — —]#⁷ΞΗΣΕ̣[— —]
5 [— — — —]Π̣․Σ̣Τ̣[— — —]
fr. 92.69.1 [— —]ΙΑ[— —]
[— —]ΥΛ[— —]
[— —]ΤΟΣ[— —]
[— —]ΩΝ[— —]
5 [— —]Ν[— —]
fr. 96.69.1 [— — —]Κ̣Α․․[— — — — — —]
[— — —]ΑΝΔΙ[— — — — — —]
[— — —]․ΝΑΦ δ[ηνάρια — —]
[— — —]Ο̣ΔΙΣ[— — — — — —]
5 [— — — —][— — — — — — —]
fr. 97.69.1 [— — — —]#⁷ΟΥ[— — —]
[— — — —]ΝΔ#⁷[— — —]
[— — μεγα]λοφ̣[ρο— —]
[— — — —]ΧΟ̣[— — — —]
5 [— — — —]Τ̣[— — — —]
fr. 98.69.1 [— — — — —]ΟΝΚ[— — —]
[— — — —]ΣΤΕΙΜΑ[— — —]
[— —φρο]νεστερο[— — —]
[— — — —]․․․#⁷Υ#⁷[— —]
5
fr. 100.69.1 [— — — —]Ε̣Κ̣[— — — —]
[— — —]․ΤΟΝ[— — — —]
[— — —]ΩΝΤΟΥ[— — —]
[— —]Ε φιλ̣ο̣τ̣[ειμ— —]
5
fr. 102.69 {²= col. II n.5 vss. 70-73 med.?}²
1 [— —]#⁷Ε[— —] {²⁷[εὐ]σ̣έ[βειαν]?}²⁷
[— —]ΣΟΛ̣[— —] {²⁷[προσει]σοδ̣[ιασμοῖς]?}²⁷
[— —]ΙΜΕ․[— —] {²⁷[ἀναπράξε?]ι μετ̣[ὰ]?}²⁷
[— —]ΝΛ̣[— — —]
5
fr. 104.69.1 [— — — — —]#⁷Ε[— —]
[— — — —]ΚΕΝΛ̣[— —]
[— — ἀγ]α̣θου[— — —]
[— — — —]․#⁷[— — —]
5
fr. 108.69.1 [— —]․Ι̣Τ̣[— — —]
[— —]․ΤΗ#⁷[— —]
[— —]ΣΑΥ[— — —]
[— —]Λ̣[— — — —]
5
fr. 109.69.1 [— — — —]․․[— — —]
[— — τει]μαῖς [— —]
[— — — —]ΝΙΟΥ[— —]
[— — — —]․․Ο̣[— — —]
5
fr. 110.69.1 [— —]․․ΑΝ̣[— — —]
[— —]ΜΙΟΝΚΑ[— —]
[— —]ΟΥΤΟΕ․[— —]
[— —]․․[— — — —]
5
fr. 111.69.1 [— —]ΕΙ̣․[— —]
[— —]ΤΟ[— —]
[— —]ΣΤΟ̣[— —]
[— —]․ΑΙ̣[— —]
5
fr. 112.69.1 [— —]․Ο̣[— —]
[— —]ΥΑ[— —]
[— —]ΙΝ[— —]
[— —]․․[— —]
5
fr. 113.69.1 [— — κατ’ ἔ]τ̣ος ΤΕΙΜ̣[— —]
[— — — — —]ΠΡΟΣΤΕΤ̣[— — —]
[— — — — — —]․․․[— — — —]
fr. 114.69.1 [— —]Μ̣․[— —]
[— —]ΩΕ[— —]
[— —]#⁷[— —]
fr. 115.69.1 [— — —]․Α[— — —]
[— —]․#⁷ΕΙΚ[— —]
[— — —]ΠΟΛ[— —]
[— — —]#⁷#⁷[— —]
5
fr. 116.69.1 [— — — —]Ο[— — — —]
[— — —]ΤΟΝΟ̣[— — — —]
[— — τ]ὸ̣ ἔθν̣[ος — —]
fr. 118.69.1 [— — —]ΣΑΥ̣[— —]
[— —]ΩΝΑΕΙ[— —]
[— —]․#⁷ΥΤΟ̣[— —]
fr. 119.69.1 [— — —]․ΕΙ̣ΜΗΣ[— —]
[— — π]ο̣λλῶν [— —]
[— — —]ΩΚΕ․[— — —]
fr. 120.69.1 [— — — —]Η․[— — —]
[— — — ὑ]μεῖν [— —]
[— — βούλ]ο̣μαι? {²⁷[εὔχ]ο̣μαι?}²⁷ #⁵⁶ [— —]
fr. 121.69.1 [— — μετ]α̣πέμπτ̣ων δι̣[καστηρίων — —]
[— — — —] τετράκις χ̣ε̣[ιλ— — — — —]
[— — — —]Χ̣Ο̣Σ̣․[— — — — — — — — — —]
fr. 122.69.1 [— —]Κ̣Α̣[— — — — —]
[— —]#⁷ΙΑΙΣΑΥ․[— —] {²⁷[Λυκιαρ?]χ̣ίαις αὐτ̣[ῶν]?}²⁷
[— — σ]εμνοτητ[— —]
fr. 124.69 {²= col. IV n. 14 vss. 29-31 extr.}²
1 [— — —] ἀρχιερ̣[έα — —]
[— — τ]ὸν καὶ ε̣[ἰς — —]
[— — ἰδί]ο̣ις [— — — —]
fr. 126.69.1 [— — —]Γ̣Η․[— — —]
[— — ἐ]πιση̣[μ— —]
[— — —]․Δ․․[— —]
fr. 127.69.1 [— —]ΑΙ[— —]
[— —]ΟΠ[— —] {²⁷Ὀπ[ραμό— —]?}²⁷
[— —]Λ̣Γ̣[— —]
fr. 128.69.1 [— — —]ΟΛΟ[— —]
[— — —]ΟΤ#⁷[— —]
[— —]․Α[— — — —]
fr. 129.69.1 [— —]Ε[— — —]
[— —]Ε[— — —]
[— —]․ΕΛ[— —]
fr. 131.69.1 [— — — —]Κ̣․[— —]
[— —]․ΥΛΟΓΟ[— —]
[— —]ΚΑΤΑΘΙ[— —]
fr. 133.69.1 [— — —]Ε̣ΑΝΑΠ․[— — — — — — — —]
[— — δ]ημ̣αρχι̣[κῆς ἐξουσίας — —]
[— — — —]․Τ̣#⁷#⁷[— — — — — — —]
fr. 137.69.1 [— —]ΙΤΑ․[— — —]
[— —]ΙΛΣΙ#⁷[— —]
[— —]․․Ο̣#⁷[— —]
fr. 138.69.1 [— —]ΙΑΥ̣[— — —] {²⁷[ἐν]ιαυ̣[τ— —]?}²⁷
[— —]#⁷ΥΡΩ[— —] {²⁷κ̣υρω[θῆναι]?}²⁷
[— — —]Τ̣Ο̣[— —]
fr. 141.69.1 [— — —]Ν[— —]
[— —]Γ̣ΟΣΤ[— —]
[— —]Ο̣Υ#⁷[— —]
fr. 143.69.1 [— — —]Κ̣[— — — — — —]
[— — —]Ε̣ΙΜ[— — — — —]
[— —Ἀρ]υ̣κα̣[νδέων — —]
fr. 146.69.1 [— — —][— — —]
[— —]ΝΚΑΙΙ[— —]
[— —]#⁷Σ․․Π̣[— —]
fr. 148.69.1 [— —]․Κ․[— —] {²⁷Ἀ̣κα̣[λισσέων]?}²⁷
[— —]ΗΠ[— —]
fr. 149.69.1 [— —]ΩΣΜ[— —]
[— —]․ΥΓ[— —]
[— — —]Μ̣․[— —]
fr. 150.69.1 [— —]․Ο̣[— —]
[— —]․ΜΑ[— —]
[— —]ΕΣΤ[— —]
fr. 151.69.1 [— —]Σ̣․[— — — —]
[— —]ΟΥΣ[— — — —]
[— —] μ̣αρτ̣[υρ— —]
fr. 152.69.1 [— — — — — — — —][— —]
[— — Αὐτοκράτ]ορος [— —]
[— — — — — — —]Υ̣Ψ․[— —]
fr. 156.69.1 [— —]․Φ․[— —]
[— —]Ω[— — —]
[— —]Ν̣[— — —]
fr. 157.69.1 [— — —][— —]
[— —]․ΚΑ[— —]
[— —]#⁷#⁷[— —]
fr. 158.69.1 [— —]Γ̣Ο․[— —]
[— —]ΠΡΩ[— —]
[— — —]Τ̣[— —]
fr. 159.69.1 [— —]․Σ[— —]
[— —]ΣΤ[— —]
[— —]․ΙΑ[— —]
fr. 160.69.1 [— — —][— —]
[— —]ΝΚ#⁷[— —]
[— —]․Τ̣․[— —]
fr. 161.69.1 [— —][— — —]
[— —]Α#⁷[— —]
[— —]․ΕΦ[— —]
fr. 162.69.1 [— —]ΟΤΑ[— —]
[— —]․ΙΤΟ̣[— —]
[— — —][— —]
fr. 163.69.1 [— —]․Σ[— —]
[— —]ΜΟ[— —]
[— —]Ι[— —]
fr. 164.69.1 [— —]Δ̣[— — — — —]
[— —]Ε ψ[ηφισ— —] {²⁷ἐψ[ηφισ—]}²⁷
[— —]Σ․[— — — —]
fr. 165.69.1 [— — —]․Ο̣[— —]
[— —]ΟΥΙΟ․[— —]
[— — —]Τ̣[— — —]
fr. 166.69.1 [— —]․․[— —]
[— —]ΕΣΧ[— —]
[— —]Τ̣․[— —]
fr. 167.69.1 [— —]#⁷Χ[— —]
[— —]Γ̣Η[— —]
[— —][— — —]
fr. 170.69.1 [— —]Ε̣[— — —]
[— —]ΟΓ[— —]
[— —]․ΚΙ[— —]
fr. 171.69.1 [— —]Ο̣[— — —]
[— —]ΑΣΧ[— —]
[— —][— — —]
fr. 174.69 {²= col. V n.17 vss. 23 extr.}²
1 [— — ἀγαθοῖ]ς̣ [— —]
[— — — πολλ]ὰς [— —]
[— — — — — —][— —]
fr. 175.69.1 [— —] θ̣εοῦ [— —]
[— —]Τ̣ΕΙΜΗΣ[— —]
fr. 177.69.1 [— —] Ὀπ̣ρ[αμό— —]
[— —]․ΗΣ#⁷[— — —]
fr. 178.69.1 [— — Αὐτοκράτ]ωρ Κα[ίσαρ — —]
[— — — — — — — —]․#⁷[— — — —]
fr. 180.69.1 [— —]ΘΗ#⁷[— —]
[— —]#⁷Ε#⁷[— —]
fr. 181.69.1 [— —]Γ̣ΙΩΜ̣[— —]
[— —]#⁷ΩΝ[— —]
fr. 182.69.1 [— —]․Ο̣[— εὐσε]β̣ῶς [— — —]
[— — — — εὐτ]υ̣χ̣ο̣#⁷[— — —]
[— —]Ο̣Σ̣[—]Ω[—]#⁷[—]ΠΟ̣[— —]
[— —]Ω[—]Π̣Ρ̣Ο̣[— —]Ε̣Ι[— — —]
5 [— —][— — —]Ε̣[— — — — — —]
[— —][— —][— —]Ε#⁷[— — —]
[— —]․ΤΙ[—]․Α[— —]ΥΛ̣[— — —]
[— — — —]ΙΜΙ[— —]Μ[— — —]
fr. 183.69.1 [— —]Ε[—]Ε̣Θ̣[—][— — — — — — —]
[— —]Τ[—]Β[—][—]ΑΙ[— —]Ι[— —]
[— —]Ω[— — —]Τ̣[— — — — — — —]
[— —]․Ο̣#⁷[— — — — —]ΑΡ[— — —]
5
fr. 184.69.1 [— —]Ο̣Υ[— — —]
[— —]#⁷ΟΤ̣[— —]
fr. 185.69.1 [— —]ΕΙΤ[— —]
[— —]ΝΑΠ̣[— —]
fr. 186.69.1 [— —]#⁷#⁷ΔΟ[— —] {²⁷[πατ]ρ̣ί̣δο[ς]?}²⁷
[— —]ΕΙΜ․[— — —]
fr. 189.69.1 [— —]․ΣΔ[— —]
[— —]Ρ̣ΟΥ[— —]
fr. 192.69.1 [— —]․Θ[— —]
[— —]ΣΛΥ̣[— —]
fr. 193.69.1 [— —]ΔΟΥ̣[— — —]
[— —] γ̣εγ̣ρ̣[α— —]
fr. 194.69.1 [— —]ΘΑ#⁷[— —]
[— —]Ο̣․[— — —]
fr. 195.69.1 [— —]ΑΙ[— —]
[— —]#⁷Σ[— —]
fr. 196.69.1 [— —]ΩΣ̣[— — —]
[— —]#⁷Λ̣Α[— —]
fr. 197.69.1 [— —]ΑΝ[— —]
[— —]․ΣΧ[— —]
fr. 198.69.1 [— —]#⁷ΡΕ[— —]
[— —]#⁷#⁷[— —]
fr. 201.69.1 [— —]ΛΩ[— — —] {²⁷[ἀνά]λω[μα]?}²⁷
[— —]#⁷ΕΙ̣[— —]
fr. 202.69.1 [— — —]#⁷Η[— —]
[— —]#⁷ΙΓ[— —]
fr. 203.69.1 [— —]ΠΑ[— —]
[— —]Ν[— —]
fr. 205.69 {²= col. VI n. 20 vs. 6 med}²
1 [— —] πόλ̣[εσιν — —]
[— —] ἔ̣τ̣[ει — — —]
fr. 206.69.1 [— —]ΚΑ[— —]
[— —]Α#⁷[— —]
fr. 208.69.1 [— —]#⁷ΤΟ[— —]
[— —]#⁷Ν̣[— —]
fr. 210.69.1 [— — — —]ΕΝ[— — —]
[— — Ἡ]φαι[στ— —]
fr. 211.69.1 [— —]Δ#⁷[— —]
[— —]Ε[— — —]
fr. 212.69.1 [— —]#⁷[— —]
[— —]ΠΟ[— —]
fr. 213.69.1 [— —]ΚΕ․[— —]
[— —]Τ̣Ε․[— —]
fr. 214.69.1 [— —]ΑΙΙ[— —]
[— —]#⁷[— —]
fr. 215.69.1 [— — α]ὐτ[— —]
[— — —]ΟΟ[— —] {²⁷[Ὀπραμ]όο[υ?]}²⁷
fr. 216.69.1 [— —]Ο̣ΛΙ[— —]
fr. 217.69.1 [— —]Τ#⁷[— —]
[— —]Τ̣[— — —]
fr. 218.69.1 [— —]․․[— —]
[— —]ΣΜ[— —]
fr. 219.69.1 [— —]Θ[— —]
[— —]Κ[— —]
fr. 220.69.1 [— —]ΙΓΡΑ[— —]
fr. 221.69.1 [— —]․ΤΙ[— —]
fr. 222.69.1 [— —]ΥΠΕ[— —]
fr. 223.69.1 [— —]ΟΔ̣[— —]
fr. 224.69.1 [— —]ΝΑ[— —]
fr. 225.69.1 [— —]․Υ[— —]
fr. 226.69.1 [— —]ΠΑ[— —]
fr. 228.69.1 [— —]#⁷[— —]
E. wall?.fr. 11.69 {²= col. XVIII n. 63 vss. 70-71 extr.}²
1 [— — κ]υρίο[υ — — — — —]
[— — ἐπο]λ̣ι̣τ[εύσατο? — —]
fr. 15.69.1 [— —]Υ̣ vac.
[— —]ΡΗ[— —]
fr. 20.69.1 [— — ψ]η̣φισμ̣[— —]
fr. 27.69.1 [—]Κ[— —]
#⁷Ν[— — —]
[․]Τ[— —]
ΟΥ[— — —]
5 [․]ΩΝ[— —]
fr. 38.69.1 vac. Λ[— —]
vac. Ε[— —]
vac. Μ[— —]
vac? Ο̣[— —]
5
fr. 44.69.1 [— —]․․Σ̣[— —]
[— —]․ΑΤΑ[— —]
[— —]ΣΚΑ[— —]
fr. 46.69.1 [— —]․․․[— —]
[— —]ΚΑΙ[— —]
[— —]ΠΟΛ[— —]
fr. 82.69 {²= col. XX n. 67 vss. 25-26 extr.}²
1 [— — — — — τ]οῦ
[— — — γένου]ς̣ vacat
fr. 91.69.1 [— —]ΟΣΚΑ[— — —]
[— —]․ΙΔΙΑΤ[— —]
[— —]ΠΕΡΙΓ̣[— —]
[— —]ΑΙΣ[— — —]
5 [— — —]Ρ̣[— — —]
fr. 93.69.1 [— — —]․Σ#⁷[— —]
[— — —]ΤΙΩΚ[— —]
[— — —]ΑΝΑ#⁷[— —]
[— —]Ε̣ΟΣΓ̣[— — —]
5 [— —]․Τ̣․[— — — —]
fr. 95.69.1 [— —]Δ #⁵⁶ ․[— —]
[— —]ΕΙΚΑ[— — —]
[— —]ΣΤΕΙΜ[— — —]
[— —]ΕΝΤΑ․[— — —]
5 [— —]․#⁷Τ̣Ο̣[— — —] {²⁷[κα]τ̣’ ἔτο̣[ς]?}²⁷
fr. 99.69.1 [— — — — —]․․․․․[— — —] {²⁷[ψ]η̣φ̣ι̣σ̣[μ—]?}²⁷
[— — γρα]φῆναι ΑΥΤ[— —]
[— — Λυ]κ̣ιάρχου [— — —]
[— — — —]․#⁷[— — — — —]
5
fr. 101.69.1 [— — —]․Α․[— —]
[— —]․ΕΠΙΤ[— —]
[— —]ΕΤΗ[— — —]
[— —]․ΕΜ[— — —]
5
fr. 105.69.1 [— — — — — — —]․#⁷[— —]
[— — — — — —]ΔΕΝ[— — —]
[— — διην?]εκῶς [— — —]
[— — — —]#⁷[—]Σ[— — —]
5
fr. 106.69.1 [— —]․Φ̣[— —]
[— —]ΠΕΙ̣[— —]
[— —]Ο̣ΣΕ[— —]
fr. 107.69.1 [— — —]ΠΑ[— —]
[— — —]ΓΟΥ[— —]
[— —] π̣ατρ̣[— —]
fr. 130.69.1 [— —]․ΣΑ[— —]
[— —]ΑΙΣ․[— —]
[— —]Α․[— — —]
fr. 132.69.1 [— —]ΟΣΤΡΑΤΟ[— —]
[— —]․ΒΟΥΛΗΣ[— —]
[— —]․․[—]․․[— —]
fr. 139.69.1 [— —][— — — —]
[— —]ΑΣΠ․[— —]
[— —]ΑΙΕΝΤ̣[— —]
fr. 140.69.1 [— — —]․Ι̣[— — —]
[— — —]Ο̣ΙΣΙ[— —]
[— — ἐ]πιΤ̣[— —]
fr. 145.69.1 [— —]ΤΟΝ[— —]
[— —]ΨΑΙΠ[— —]
[— —]․․[— — —]
fr. 155.69.1 [— — —]ΙΑ[— —]
[— —]Τ̣ΕΥΣ[— —] {²⁷[πολει]τ̣ευσ[—]?}²⁷
[— —]ΕΥΣ#⁷[— —] {²⁷εὐσε̣[β—]?}²⁷
fr. 169.69.1 [— —]․․[— —]
[— —]ΕΝ[— —]
[— —]ΝΤ․[— —]
fr. 172.69.1 [— —]․․[— —]
[— —]ΑΠ[— —]
[— —]#⁷․[— —]
fr. 179.69.1 [— —]#⁷ΕΤ[— —]
[— —]Γ[— — —]
fr. 190.69.1 [— — — Σ]εβ[αστὸς — — — —]
[— — πατ]ὴρ π̣[ατρίδος — —]
fr. 191.69.1 [— —]Α․․[— —]
[— —]ΝΟΥ[— —]
fr. 199.69.1 [— — Ὀπραμ]ό̣ο̣υ̣ [— —]
[— — — — — —]ΝΕ[— —]
south wall?.fr. 17.69.1 [— —]ΑΥΤ[— — —] {²⁷Αὐτ[οκρατ— —]?}²⁷
[— — —]․ΝΙ[— —] {²⁷Ἀ̣ντ̣[ωνειν?— —]?}²⁷
fr. 21.69 {²= col. XII n. 43 vs. 1 med?}²
1 [— —] Λυκίων̣ [— —]
fr. 26.69.1 [․]․․[— —]
ΖΕΣ̣[— — —]
ΗΝ[— — —]
Δ[— — — —]
5 Ο․[— — —]
#⁷[— — —]
fr. 29.69.1 Μ[— — —]
Κ#⁷[— —]
ΙΕ#⁷[— —]
ΛΙ[— — —]
5 ΑΙ[— — —]
ΗΠ[— — —]
ΟΥ[— — —]
ΕΡΑ[— —]
fr. 41.69.1 [— —]ΩΣΚΑ#⁷[— — — — —]
[— —]ΑΣΓΕΙΝΟΜΕ̣․․Ο̣[— —]
[— —]ΕΣΟΑΙ  ΟΠΡΑ․[— —]
fr. 49.69.1 [— — —]․․[— —]
[— —]#⁷ΕΝ[— —]
[— —]#⁷ΟΜΕ[— —]
fr. 50.69.1 [— —]․․․Δ̣[— — —]
[— —]ΛΥΚΙΟΙΤ[— —]
fr. 56.69.1 [— —]ΛΙΑΝ#⁷[— —]
fr. 64.69 {²= col. XII n. 49 vs. 66 med?}²
1 [— —]ΤΥΧ[— —] {²⁷[εὐ]τυχ[εῖτε]?}²⁷
fr. 69.69           vac.
1 [— — ἐπὶ] ἀ̣ρχ̣ι̣[ερέος — —]
fr. 70.69.1 [— — —]#⁷[— —]
[— — —]․Ο[— —]
[— — —]ΟΙ[— —]
 vac. ΤΩ[— — —]
5 [— —]#⁷ΟΣΟ[— —]
fr. 78.69.1 [— —]ΩΣΙ̣Δ̣[— —]
[— —]ΤΟΙΣΗ̣[— —]
[— —]#⁷Σ vac.
[— — — —][— —]
5
fr. 80.69.1 [— —]․․[— —]
[— —]ΝΥ vac.
[— —]․ΘΗ[— —] {²⁷[ᾑρ?]έ̣θη?}²⁷
fr. 86.left col.1 [— — — —]Ν vac.
[— — — —]ΚΑΙ vac.
[— — — —]#⁷ΘΕ vac.
[— — οὐδ]έ̣πω vac.
5 [— — —λ]ο̣γω vac.
[— — — —]Σ vac.?
right col.1 Ι[— —]
Δ[— —]
[— —]
fr. 87.left col.1 [— —]Ε vac.
right col.1 ΣΧ̣[— — — — —]
ΜΑ[— — μεγα?]-
λο[— — — — —]
fr. 103.right col.1 [— —]ΕΛΟ̣[— —]
[— —]ΕΙΜΙ̣[— —]
[— —]ΑΙΑ[— —]
[— —]#⁷ΙΓ̣[— —]
5
fr. 117.right col.1 [— —]ΕΙ̣ΓΕΝΟ[— —]
[— —]#⁷ΥΝΑ․[— —]
[— —]#⁷ΟΣ̣[— — —]
fr. 123.right col.1 [— —]․ΙΔΙΑ[— —]
[— —]․ΑΜΕΝΟ[— —]
[— — —]Ν[— — —]
fr. 125.right col.1 [— —]ΔΙ̣Α[— —]
[— —]Τ̣ΟΣΕ[— —]
[— —]․ΩΝ[— —]
fr. 134.right col.1 [— — —]ΡΕΙΝΓ̣․[— —]
[— —π]έμψαι [— —]
[— — —]Α#⁷[— — —]
fr. 135.right col.1 [— — —]․Υ․Χ̣․․[— — —] {²⁷ε̣ὐσ̣χ̣ή̣[μον]?}²⁷
[— — κ]αὶ σωφ[ρο— —]
[— — —]#⁷Σ․[— — — —]
fr. 136.right col.1 [— —]․Σ#⁷#⁷[— — — —]
[— —]ΟΝΑΥΤ[— — — — —]
[— —]․ΑΙ̣[․]․․#⁷․[— —]
fr. 144.right col.1 [— —]․ΗΣ#⁷[— —]
[— —]․ΟΙΝΟ̣[— —]
[— — — —][— —]
fr. 147.right col.1 [— — — —]Ω․[— —]
[— —]ΕΙΠΛ․[— —]
[— — —]#⁷[— — —]
fr. 153.right col.1 [— —]ΔΕ̣Σ[— — —]
[— —]#⁷ΙΔΕ[— —]
[— —][․]Τ̣[— —]
fr. 154.right col.1 [— —]․․․[— —]
[— —]Η̣ΜΕ․[— —]
[— —]#⁷Υ․[— —]
fr. 173.right col.1 [— —]Ω[— —]
[— —]Β[— —]
[— —]Ο̣Ρ[— —]
fr. 176.right col.1 [— — —][— —]
[— —]․ΑΣ․[— —]
[— —]Ο̣ΣΤΟ̣[— —]
fr. 188.right col.1 [— —]Ο̣Γ̣Ο̣[— —]
[— —]ΛΟ[— —]
fr. 200.right col.1 [— —]Ο̣Σ[— —]
[— —]ΕΩ[— —]
fr. 204.right col.1 [— —] #⁵⁶ ΚΛ[— —]
[— —]Μ[— — — — —]
fr. 207.right col.1 [— —]ΕΙΜ̣[— —]
[— —]#⁷[— —]
fr. 209.right col.1 [— —]Ε̣Σ̣[— —]
[— —]Ε․[— —]
fr. 227.right col.1 [— —]ΖΟ̣[— —]
W. pil.?.fr. 6.right col.1 [— — —]ΠΟΛΕΩ[— — —]
[— — κρ]α̣τιστο̣[— —]
fr. 28.right col.1 Ε․[— — —]
ΕΝ[— — —]
Ο̣Ν[— — —]
[—]#⁷[— —]
5
fr. 40.right col.1 [— —]ΕΒ
[— —]․Υ
fr. 94.right col.1 [— —]․․[— —]
[— —]#⁷Α[— —]
[— —]ΡΑΜ[— —]
[— —]․ΡΟ[— —]
5 [— —][— — —]
fr. 142.right col.1 [— —]Ο̣#⁷Ε̣[— — —]
[— —]ΚΑΙΓΑ․[— —]
[— — —]#⁷․[— —]
fr. 168.right col.1 [— —]Ν[— —]
[— —]ΑΜ[— —]
[— —]Ο̣[— —]
E. pil.?.fr. 187.right col.1 [— —]ΤΟΕ[— —]
[— —]ΚΟ̣[— —]
Search Help