[ ] Car., Rhod.Per. — Amos (Hisarburnu) — 3rd/2nd c. BC — SEG 14.683 — Bresson, Recueil 49
face A, front.1 [ἐφ’ ἱερέως] Ἀ̣ρ̣ιστείδα, μ[η]νὸς Πανάμου, Σωκρ̣[άτης Σωκρατίδα τοῦ]
[— — — Ἄμιος, Ἡρ]α̣κλείδας Εὐ[θυ]κλέος Ἄμιος, [— — — — — — —]
[Ἄμιος καὶ Ἀμίων] τ̣ὸ̣ κοινὸν ἀ̣[π]εμίσθωσαν ἀγρὸ̣[ν — — — — — —]
[— — — — — — — — —]Ι̣Ν̣ΑΙ[—]ΟΔ̣ΙΤΙ̣ΩΙ̣ ἐπώνυμον [— — — — — — —]
5 [— — — — — — — — —]τα̣ ἔτη πεν[τή]κο[ν]τ̣α ΤΟΝΕ[— — — — — — —]
[— — δρα]χ̣μ̣ᾶ[ν] διακοσιᾶν τε[σσα]ρ̣[άκ]οντα [τοῦ ἐνιαυτοῦ — — —]
[— — — — — — — —]ος, Χαρίδαμος Θ[υ]μοχ[άρη — — — — — — — —]
[— — ἔγγ?]υος· ἀρ̣χέ[τ]ω δὲ [τᾶς] μισθώσιο[ς μεὶ]ς Κάρ̣[νειος ἐφ’ ἱε]-
[ρέως ὅς κα ἐπ’ Ἀ]ρ̣ι̣στείδαι γένηται· καταβαλλέτω δὲ τὸ μίσ̣[θωμα καθ’]
10 [ἕκαστον ἐνιαυτ]ὸ̣ν̣ ἐπ[ὶ τ]ᾶ̣ν̣ ἀ̣ρ̣χ̣ᾶ̣[ν] ἱ̣ε[ρ]ομνάμο[σ]ι τοῖς ἐν ἀρ[χᾶι οὖ]-
[σι καὶ Ἀμίων κοινῶι ἐν] μ̣η[νὶ Π]ανάμωι· ε[ἰ δ][μή], ποτικαταβαλλέ[τω τριά]-
[κοντα δραχμὰς ἑκάστ]ο[υ μη]ν̣ός. ε[ἰ] δέ τ[ί κ]α κώλυμα γίνηται πόλ[ιος —]
[— — — — — — — — — ἐν] τᾷ ἐκλησία[ι] ἱερομνάμοσι τοῖς ἐν ἀρχᾶ[ι οὖ]-
[σι — — — — — — — — ἐν τ]οῖς γεγραμμένοις χρόνοις· εἰ δέ κα μὴ κ̣[—]
15 [— — — — — — — — — — — —]μή̣νωι καταβαλεῖν, ποτιθέντι τὰ ἐπιδ̣[․]
[— — — — — — — — — — — —]ά̣λ̣η̣ι̣, τό τε μίσθωμα ἀποτεισάτω ἡμιόλιον
[ἱερομνάμοσι καὶ Ἀμίων κ]οινῶι καὶ ἀπίτω ἐκ τοῦ ἀγροῦ. τοὶ δὲ ἱερο-
[μνάμονες τοὶ ἐν ἀρχᾶι ἐόν]τες ἀπομισθούντω τὸν ἀγρὸν ἐν τῶι
[— — — — — — —ι μηνὶ ἐν τᾶ]ι ἐκλησίαι̣ κατὰ τὰν αὐτὰν συγγραφ-
20 [ὰν — — — — — — — — — — — —] τῶι τὸ πλεῖστον διδόντι Ἀμίων· τῶι
[— — — — — — — — — — — — — —]α μηκέτι ἐξέστω μισθοῦσθαι τὸν
[— — — — — — — — — — — — — μηδ]εμιᾶι, μηδὲ τοὶ ἱερομνάμονες μισθ-
[ούντω — — — — — — — — — — — — —] γίνηται, ἀποτεισάτω τὰν ἔγδεια-
[ν — — — — — — — — — — — — — ἱερο]μνάμοσι καὶ Ἀμίων κοινῶι. ἐποι-
25 [κοδομήσει — — — — — — — — — — — ἐ]λάσσω τριῶν· τὸ μᾶκος δὲ ἔσ-
[τω — — — — — — — — — — — — — — — —] πέντε, τὸ δὲ εὖρος μὴ ἔλασσ-
[ον — — — — — — — — — — — — — — αὐτ?]ό̣ξυλα καὶ ἐπίστεγα ποιή-
[σει — — — — — — — — — — — — — — — — κ]α δέηται ἐπὶ τὰ οἰκή-
[ματα — — — — — — — — — τῶν ἱερομναμόνω]ν τῶν ἐν ἀρχᾶι ἐόν-
30 [των — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἐκ τοῦ ἱεροῦ τᾶς
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Ο ὀβολῶν ὁ λα-
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]τος φυτὰ ἀμ-
[πέλους — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] δ̣ιὰ τεσσα-
[ράκοντα — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ποδῶν,
35 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — σπο]ρὰν δι-
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
face B, back.1 [— — — — — — — — ἀπο]τεισάτω ἱερομνάμοσι καὶ Ἀμ[ίων κοινῶι ἀρ]-
[γυρίου δραχμὰς τρισ]χιλίας, κα̣ὶ̣ τὰ ξ̣ύλ̣α̣ ἐν τῶι τό[πωι — — — —]
[— — — — — —κόψηι πα]ρὰ τὰ γεγραμ[μ]ένα· χόρτον δὲ κ[αὶ — — —]
[καὶ καλάμαν καὶ] ἄχυρα [καὶ κ]όπ̣[ρο]ν μ̣ὴ̣ ἐκφερέτω ἐκ [τοῦ ἀγροῦ]·
5 [εἰ δέ κα ἐκφέρηι], ἀποτεισάτω ἱερομ[ν][μ]οσι καὶ Ἀμίων [κοινῶι]
[ἀργυρίου δραχμ]ὰς διακοσ̣ίας τ̣οῦ̣ ἐ̣ν̣ι̣αυ̣τοῦ οὗ κά τ̣[— — — — — — — —]
[μηδὲ ἐξέστ]ω̣ θ̣ά̣[π]τειν ν̣[εκ]ρ̣όν̣ τ[ινα ἐν τῶι ἀγρ]ῶι [τῶι] μεμι̣[σθωμέ]-
[νωι· εἰ δὲ μή], ἀποτε[ισ]άτω̣ [ἀρ]γ[υρί]ου̣ [δ]ρ[αχμ]ὰς ἑ[κ]ατὸν ἱερ̣[ομνάμοσι]
[καὶ Ἀμίων κοιν]ῶ̣ι, καὶ̣ τὸν [ν]ε[κρ]ὸν̣ [ἐ]κφερέτω ἐκ τοῦ ἀγ[ροῦ. ἐξέσ]-
10 [τω δὲ κ]αὶ παρ[α]δ̣ι̣δόμει[ν τὸν] ἀγρ[ὸ]ν ὧι κα δήληται Ἀμί[ων κατὰ τὰν]
[αὐ]τὰ[ν] σ[υ]γ̣γ̣[ρ]αφά[ν· εἰ] δ̣έ̣ [κα] παραδ̣ιδῶι, συγγραψ[άσθων τὰν συγγρα]-
[φὰ]ν κατὰ ταὐτὰ εἰς τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τοί τε [ἱερομνάμο]-
[νες] τοὶ ἐν ἀρχᾶι ἐόντες καὶ ὁ π̣[αρ]αλα[μ]β̣άνων ἐγ̣γ̣[ύους κατασ]-
τάσας ἀξιοχρέους οὕς κα τοὶ ἱερομνάμονες δ̣ο[κιμάσωντι· εἰ δ]-
15 έ κα ἀφειμένο[ι] ὦ̣ν̣τ̣ι̣ τοὶ ἔγγυοι, συγγραψάσθ̣ω̣[ν — — — — — τ]-
ὸν παραλαμβάνοντα· πο̣τ̣αναγραψάσ[θ]ω δὲ τ[— — — — — — —]
καὶ̣ εἰ̣ς̣ τὰν στάλαν τὰν ὑπάρχουσαν ἐ[ν — — — — — — — — — —]
τοῦ τε παραλαμβάνοντος τὸ ὄνομα̣ [— — — — — — — — — — — —]
τ[ῶ]ν ἐγγύω̣ν κατὰ ταὐτά, εἴ κα μὴ [— — — — — — — — — — χρ]-
20 όνον καθ’ ὅγ κα παραλαμβάνηι· κα[ὶ — — — — — — — — — — —]
διδότω ὁ παραδιδούς. τὰν δὲ σ[— — — — — — — — — — — — — —]
ναν ἐν τῶι δαμοσίωι ποτὶ τὸν π̣[αραδιδόντα — — — — — — — —]
ἦι π̣ά̣ν̣τα τοῦ πρότερον χρόνου, [ὅσα δεῖ ἀλλοιοῦντες ἀνανεωσά]-
σθων τοί τε ἱερομνάμονες [καὶ ὁ παραδιδοὺς — — — — — — — —]
25 ποθιῶνται. ἐπεὶ δέ κα ὁ χρόν̣[ος ἐξέλθηι ὁ — — — — — — — — —]
δειξάτω ἱερομνάμοσι τ[οῖς ἐν ἀρχᾶι οὖσι ἐν — — — — — — — —]
ν̣ωι μηνὶ τά τε οἰκήματ[α μὴ ἐλάσσω τῶν τριῶν — — — — — —]
πλείω ἦι, καὶ τὰ πλεί̣[ω, πάντα ὀρθὰ καὶ ἐπίστεγα — — — — —]
τοῦ οἰκήματος ἑ[κάστου τοῦ ἐγλείποντος ἀργυρίου — — — — —]
30 ἑπτακοσίας ἱε[ρομνάμοσι καὶ Ἀμίων κοινῶι· παραδειξάτω δὲ κ]-
αὶ τὰς ἀμπέλ̣[ους καὶ τὰς συκῆς πεφυτευμένας κατὰ τὰ γεγρα]-
μμένα καὶ [ζωούσας, μὴ νεωτέρας ἐτέων δέκα — — — — — — τ]-
οῦ ἐγλεί[ποντος φυτοῦ ἑκάστου ἀργυρίου δραχμὰς — — — ἱερ]-
ομνάμ[οσι καὶ Ἀμίων κοινῶι — — — — — — — — — — — — —]
Search Help