[ ] Pisid. — Ormeleis (Tefenni) — BCH 8.1884.496-508 (A-C) — + Lane, CMRDM IV 53-55 (D) — SEG 31.1285
A.1 — — —
[—]Δ[— — —]
[—]ΙΟΝ[— — —. / {²I.}² ααααγ, ζʹ, — — —· εἰ δέ]
[κε] μοῦνοι [τέσσαρες καὶ τρῶι]-
[ο]ς εἷς, / ❦ [στι— — — — — —]
5 [κ]ακότητα φυσ[— — / — — —]-
[․ς(?)] ἆθλα ἥξεις καὶ δω[— — —]
[γλ]αυκῶπις Ἀθήνη / βου[δορο(?)— — —]-
[ο]ι καταθ[ύμ]ιος ἣν ἐπι[βάλλῃ]. /
{²II.}² [δα]ααα, ❦ ηʹ, ❦ Μοιρῶν· ❦ τέσσα[ρα δ’ εἷς]
10 [π]είπτων καὶ μοῦνοι τέσσαρε[ς ὄντες], /
[π]ρᾶξιν ἣν πράσσεις μὴ πράσ[σῃς, ἀλλ’]
ἄρα μεῖνον· / ἀμφὶ δὲ κάμνο[υσιν],
χαλεπὸν, ἀ[δ]ιαμήχανόν ἐστ[ι] /
[ὑ]πὸ δῆμον ἰδέσ[θ]αι, χρόνῳ οὐθ[ὲν κα]-
15 κὸν ἔσται. / ❦ {²III.}² γγααα, ❦ θʹ, ❦ Ἀετοῦ Διό[ς]·
εἰ δέ κε πείπτωσιν δύο τρεῖοι, τρ[ε]-
ῖς δ’ ἅμα μοῦνοι, / ❦ ἀετὸς ὑψιπέτης
εἰς δεξιὰ χειρὸς ὁδείτης, / ὧν ἐπὶ
μαντείαν ἀγαθὴν σὺν Ζηνὶ μεγίσ-
20 [τ]ῳ / τεύξῃ· ἐφ’ ἣν ὁρμᾷς πράξιν μηθὲ[ν]
δὲ φοβηθῇς. / ❦ {²IV.}² ζαααα, ❦ ιʹ, ❦ Δαίμο[ν]-
ος Μεγίστου· ❦ [ξ]είτης, μοῦνοι τέσ-
σαρες ὄντες, / δαίμονι ἥντιν’ ἔχει[ς]
εὐχὴν ἀποδόντι σοι ἔσται / βέλτει-
25 ον εἰ μέλλεις πράσσειν κατὰ νοῦν ἃ
[μ]εριμνᾷς· / Δημήτηρ γάρ σοι καὶ Ζεὺς
[σ]ωτῆρες ἐσέσονται. / ❦ {²V.}² αααδγ, ❦ ιʹ, ❦ Τύχη[ς]
[Εὐ]δαίμονος· ❦ εἰ δέ κε τρῖς μοῦνο[ι],
[εἷς] τέσσαρα, τρία ὁ πέμπτος, / ❦ τὴν
30 [πρᾶ]ξιν μὴ πράξῃς ἣν νῦν ἐπιβάλλ[ῃ], /
[καὶ] τ’ ἐν νούσῳ ἐόντα θεοὶ κατέχο[υ]-
[σί σε], ταῦτον / τόν τε πόνον λύσο[υ]-
[σί σ]οι καὶ οὐθὲν κακὸν ἔσται. /
{²VI.}² [γγγαα], ❦ ι[αʹ], Νείκης· εἰ δέ κε τρεῖς
35 [τρεῖοι εἰσ]ὶν, χεῖοι δὲ δύ’ ἄλλο[ι], /
[— — — λήμ]ψῃ δ’ ἃ θέλεις τα[— — —] /
[— — — τειμι]τον σε[— — —]
[— — — / πάντα] κρατή[σεις — — —]
[— — —]ΜΙΟ[— — —]
40 [— — —]ΙΧ[— — —]
— — —
B.1                      — — —
[— — — — — — — — —]ΔΟΣΤΙΣΟΙΕ[—]
[— — —. {²VII}² δ]δδαα, ❦ ιδʹ, ❦ Ἀγ[αθοῦ]
[Δαίμον]ος· ❦ εἰ δέ κε πείπτωσ[ιν]
5 [τρεῖς τ]εσσάρεοι καὶ δύω μοῦν[οι], /
[ἡγεμ]ονεύσει σοι δαίμων ὁδὸν
[ἣν ἐπ]ιβάλλῃ / πένψει δ’ εἰς ἀγά-
[πη]ν σε φιλομμειδὴς Ἀφροδείτη· /
[νῦ]ν καρποῖς ὕπαγε καὶ ἀπημον τ[․]-
10 [․]ΟΙΡΗ. / ❦ {²VIII.}² αγγδδ, ❦ ιεʹ, Διὸς Σωτῆρ[ος]·
εἷς μοῦνος, δύω τρίοι, δύω τετρῶοι, /
ἥν ἐπιβάλλῃ πρᾶξιν θαρρῶν ἴθι δ-
ρᾶσε· / ἐνχείρει, καλὰ μαντεῖα θε-
οὶ τάδ’ ἔφηναν, / μητ’ ἐπὶ νοῦν ἀλέ-
15 ου· οὐθὲν γάρ σοι κακὸν ἔσται. /
{²IX.}² αααϛϛ, ❦ ιεʹ, ❦ Διὸς Ἄμμωνος· μοῦ-
νοι τρεῖς καὶ δύω [ξ]εῖται, / ❦ ἣν φρεσὶ-
ν ὁρμαίμεις [πρᾶξιν τα]ύτην ἴθι θαρ-
[ρ]ῶν / πανδε[σ— — —]υ δώσει πρά-
20 [ξ]εις δὸς(?) Ἀθ[ήνη(?) / ἠδὲ καὶ(?) Ζεὺς] ὑψιβρε-
μέτης σωτήρ [τε πατήρ τε(?)] {⁴—]ΑΙ}⁴. / ❦ {²X.}² γγγγγ,
ιεʹ, Τύχης· [— — —]αι πάντες
[τ]ρεῖοι, / ἡδὲ [— — —]σα βρέφος ξ[η]-
[ρ]οὺς ἔχειν / [— — —]α πάλιν βλ[ά]-
25 [σ]τησε καὶ ἀ[— — — γ]άλακτος / κα[ί]
[π]οτε ἕξεις Ι[— — — πε]ρὶ ὧν μ’ ἐπερω-
[τ]ᾷς. / ❦ {²XI.}² δγϛαα, ❦ [ιεʹ], Διὸς Ξενίου·
τετρὼ εἷς καὶ τρῖος καὶ ξεῖθος εἷς κ[αὶ]
[δ]ύω μοῦνοι, / πρᾶξιν ἐφ’ ἣν μέλλεις ἰ[έ]-
30 [ν]αι μὴ {σ}σπευδ’, οὔπω γὰρ ὁ καιρός, / καὶ
[τ’(?)] ἐ<ν> νούσῳ δέ τ’ ἐόντα θεοὶ σωζο[ῦ]-
[σιν ἑ]τοίμως, / καὶ τὸν ἐν ἄλλῃ χώ-
[ρᾳ πόνον] λήξειν θεὸς αὐδᾷ. / ❦ {²XII.}² ϛγγγα,
[ιϛʹ, Ἡρακλ]έους· ❦ ξεῖτος εἷς καὶ τρε[ῖ]-
35 [ς τρεῖοι], μοῦνος εἷς, / ❦ οὔπω και-
[ρὸς, καθ]εύδεις δὲ σὺ, μὴ κ<ε>νὰ
[πράξῃς, / μη]δ’ ὡς τίς τε λέων τυφλὴν [ἐ]-
[κύησε λοχ]είην· / ἥσυχα βουλεύου κα[ί]
[σοι θεὸς ἡγ]εμονεύσει. / ❦ {²XIII.}² ϛδδαα, ❦ ιϛʹ,
40 [— — —· ξεῖ]θ[ος εἷς τεσσάρεοι] δύ[ω, καὶ]
[δύω μοῦνοι· / — — —]
— — —
C — — —
0 [— — —. {²XIV.}² δϛϛαα, ιηʹ, — — —]·
[τέσσαρα δ’ εἷς] καὶ ἑ[ξεῖται δύω καὶ δύω μοῦνοι], /
[μὴ πράξῃς πρ][ξ]ιν ταύτην ΙΤΡ[․](?),
[οὔπω γὰρ(?)] ὁ καιρός / ἐν γενέσει
[— — —]ν καὶ ὁ κίνδυνος παρ[α]-
5 [βαίνει], / καὶ περὶ τῶν ἄλλων μαν-
[τειῶν] ἐστι καλῶς σοι. / ❦ {²XV.}² αϛδδγ, [ιηʹ],
[Διὸς Κ]εραυνίου· μοῦνος εἷς κα[ὶ]
[ξεῖτ]ος, δύω τετρῶοι καὶ τρῖος
[εἷς], / οὐκ ἔστιν πράξοντα κα-
10 [τὰ] γνώμην ἃ μεριμνᾷς· / οὔτε γὰρ
ἐν [ἄ]λλῳ δήμῳ ἰέναι σύνφορόν
ἐστιν, / οὔτ’ ὠνούμενος αἰσθή-
σῃ ᾗ ὀνήσιμον ἔσται. / ❦ {²XVI}² δδδγγ, ❦ ι[ηʹ],
Δαίμονος Ἱκεσίου· ❦ τετρῶοι τρ[ε]-
15 ῖς καὶ δύω τρῖοι, / οὔ σοι ὁρῶ βού-
[λ]ην τήνδε ἀσφαλὴν, ἀλλ’ ἀνάμε[ι]-
[ν]ον· / εὐπράξεις ἔσται σ[ε]
τυχεῖν μετὰ ταῦτα· τὸ νῦν δὲ / ἥ-
[σ]υχος ἦσο, θεοῖς πείθου, καὶ ἐπ’ ἐ[λ]-
20 πίδος ἴσθι. / ❦ {²XVII.}² ϛγγγγ, ❦ ιηʹ, ❦ Ἀγαθο[ῦ]
[Κ]ρόνου· ❦ ξεῖθος καὶ τέσσαρες
τρῖοι, / ❦ μὴ σπεύσης, δαίμων γὰ[ρ]
ἀνθίσταται, ἀλλ’ ὑπόμ[ε]ινον, / μη-
[δ]’ ὡς τίς τε κύων τυφλὴν ἐκύησ[ε]
25 λοχείην· / ἥσυχα βουλεύου, καί σο[ι]
χαρίεντα τελεῖται. / ❦ {²XVIII.}² ϛϛαγγ, ❦ ι[θ]ʹ,
Ἐλπίδος Ἀγαθῆς· εὔοδά σοι πά[ν]-
τ’ ἐστὶ καὶ ἀσφαλῆ περὶ ὡν μ’ ἐπε-
ρωτᾷς, / μηδὲ φοβοῦ· δαίμων γὰρ [ὁ]-
30 [δ]ηγήσει πρὸς ἅπαντα· / παύσει
[γ]ὰρ λύπης χαλεπῆς, λύσει δ’ ὑπό-
νοιαν. / ❦ {²XIX.}² δδδϛα, ❦ ιδʹ, ❦ Διὸς Κτη-
σίου· θαρσῶν ἐνχείρει [κ]αὶ ἐφ’ ἐ-
λπίδος ἐστὶν ὁ χρησμός, / ω[ς(?)] τι
35 μανύει(?) καὶ τὸν νοσέοντ’ [ἀνασ]ώ-
[σ]αι· / εἰ δέ τι μαντεύῃ χρ․[․] χρ[η]-
[—]εις ἀπολήμψῃ· / ❦ {²XX.}² γδδδδ, [ιθʹ, Ἑ]ρ-
[μ]οῦ Κερδενπόρου· μ[— — —]
βουλὴν σαῖσι φρεσὶν [— — —]-
40 [ν]ων ἑνεκ’ ἔσται, / πάντα [δέ σοι ἐπι]-
τεύξῃ ἃ βούλει ἔ[χ]ω[ν — — —] /
μαντεύῃ καὶ οὐθέν [σοι κακὸν]
[ἔστ]αι. / ❦ {²XXI.}² ϛγγγδ, ❦ ιθʹ, [— — —]·
— — —
45
D — — —
1 [․․․․․] ἐ̣σ̣τ̣ι̣ν̣ π̣[ρᾶγμα περὶ οὗ πεύθῃ κα]ὶ ἄπιστον
[λ]λ’ ἡ̣σ̣[ύχιος] μέν[ε φ]ήσας {²⁶φείσας}²⁶ ὁδοῦ καὶ ἀγ̣[ορ]α̣σμ[οῦ].
{²XLIV.}² δδδϛ, κβʹ, Ποσ[ι]δ̣ῶν[ος]·
εἰς πέλαγος σπέρμα βα[λε]ῖν [κ]αὶ γράμματα γράψαι,
5 ἀμφό[τ]ε̣ρο[ς] μόχθος τε κενὸς καὶ πρᾶξις ἄπρακ̣τος
μηδὲ βιάζου θνητὸς ἐ̣ὼν θεόν, ὃς σέ τι βλάψει.
{²XLV.}² δγγϛϛ, κβʹ, Ἄρεως Θουρίου·
μὴ βαίνειν ἣν μέλλεις, ξένε, τήνδε γὰρ οὐθείς,
α̣ἴθων ὀσχώρην {²⁶ἐσχώρησε}²⁶, λέων μέγας, ὃν πεφύλαξο,
10 δεινός, ἄπρακτος χρησμός̣, [ἐ]π’ ἡσυχίης δ’ ἀνάμεινον.
{²XLVI.}² αϛϛϛδ, κ̣γʹ, Ἀθ̣ηνᾶς·
Πάλλαδ’ Ἀθηναίην τεί̣μα καὶ πάντα σοι ἔσται,
ὅσσα θέλε̣ις, καί σοι τὰ δεδογμένα πάντα τελεῖται
λύσει δ’ ἐκ δεσμῶν καὶ τὸν νοσέοντα δὲ σώσει.
15 {²XLVII.}² ϛϛδδγ, κγʹ, Εὐφροσύνης·
στέ̣λε, ὅπου σοι θυμός, πάλι γὰρ δόμον ἥξεις,
εὑρὼν καὶ πράξας κατὰ νοῦν, πάντων τε κρατήσεις,
εὐφροσύνην ὠνεῖεθαι {²⁶ὠνεῖσθαι}²⁶ πωλεῖν τε καὶ οὕτως.
{²XLVIII.}² ϛϛϛγγ, κδʹ, Ἀπόλλωνος Πυθίου·
20 μίμνειν μὴ πράσῃς, Φοίβου χρησμοῖσι δὲ πείθου
ἐν χρόνῳ καιρὸν τηρεῖν, νῦν δ’ ἥσυχος ἴσθι,
μικρὸν δ’ ἐπισχὼν τελέσσει πάνθ’ ὅσσα μεριμνᾷς.
{²XLIX.}² δδδϛϛ, κδʹ, Κρόνου Τεκνοφάγου·
μίμνε δ̣όμων ἐπὶ σῶν μηδ’ ἄλλοθι βαῖ[νε],
25 μή σοι θὴρ ὀλοὸς καὶ ἀλάστωρ ἔν̣[γυ]θεν ἔλθῃ·
οὐ γὰρ ὁρῶ τὴν πρᾶξι̣[ν ἀσ]φαλῆ, οὐδὲ βέβαιον.
{²L.}² δϛϛϛγ, [κεʹ], Μηνὸς Πωσφόρου {²⁶Φωσφόρου}²⁶·
θάρσει, και̣[ρὸν ἔ]χεις, πράξεις ἃ θέλεις, καιρο[ῦ [τ’ ἐπι]τ̣εύξῃ
εἰς ὁδὸν ὁρμηθῆνα[ι, ἔχεις κ]αιρόν τιν’ ὁ μόχθος,
30 ἔ̣ργον̣[τ’ ἐνγ]ειρεῖν {²⁷ἐπιχ]ειρεῖν?}²⁷ ἀγαθὸν καὶ ἀ̣γ[ῶνα δίκην τε].
{²LI.}² [ϛ]ϛϛϛα, κεʹ, Μητρὸς [Θεῶν]·
[ὡ]ς̣ ἄ[ρνας κατέχο]υ̣σ̣ι λύ̣κ̣[οι ․․․․․․․․․․․]
— — —
Search Help