IG II² 567
[ ] Att. — non-stoich. — fin. s. IV a.
frg. a θ[εοί]
1 ἐπὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
σιν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
δοσ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ομο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 σταλ[ε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
περι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Ἁγνω[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
frg. b.1 βουλεῖ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Πριηνε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
μεμνητ[— — — — — — — — — — — — διατηροῦντες τὴ]-
ν ἐξ ἀρχ[ῆς αὐτοῖς ὑπάρχουσαν εὔνοιαν πρὸς τὸν δῆμον τὸν]
5 Ἀθηνα[ίων — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ν καὶ ἀν — — — — — — — — — — — — — — — — — —
εὔνοια [— — — — — — — — — — — — — — — — ἐπαινέ]-
σαι δὲ [καὶ τοὺς πρέσβεις τῶν Πριηνέων δικαιοσύν]-
ης καὶ [φιλοτιμίας ἕνεκα καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον]
10 αὐτῶν [— — στεφάνωι — — — — — — — — — — — — —]
διατε[λ — — — — — — — — — — — — — — — τὸν δῆ]-
μον τὸν [Ἀθηναίων — — — — — — — — — — — Ἑκ]-
ατομβ[αιὼν — — — — — — — — — — εἶναι δὲ αὐτοῖς]
εὑρέσθ[αι καὶ ἄλλο ἀγαθὸν — — — — — — — — — —]
15 τὸν δῆμ[ον — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τὸν απα — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
δῆμον. ἀν[αγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα ἐν στή]-
λει λιθ[ί]νει [καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει, εἰς δὲ τὴν ἀνα]-
γραφὴν τῆς [στήλης δοῦναι τὸν ταμίαν τοῦ δήμου]
20 ΔΔΔ∶ δραχμὰς ἐκ [τῶν κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκομένων]
τῶι δήμωι. καλέ[σαι δὲ τοὺς πρέσβεις τῶν Πριηνέων ἐπὶ ξένια]
εἰς τὸ πρυτανεῖ[ον εἰς αὔριον, κατανεῖμαι δ’ αὐτοῖς καὶ]
θέαν εἰς τὰ Διονύ[σια τὸν ἀρχιτέκτονα].
Search Help
Contact Us