IG II² 505
[ ] Att. — stoich. 39 — 302/1 — IG II² 505 Add. (pt. 1.2 p. 661)
See also:
[θ]εο[ί].
1 ἐπὶ Νικοκλέους ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Αἰαντίδος δωδ-
εκάτης πρυτανείας, εἷ Νίκων Θεοδώρου Πλωθεὺς [ἐ]-
γραμμάτευεν· Σκιροφοριῶνος δεκάτει ὑστέραι, μ-
[ι]ᾶι καὶ εἰκοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία· τῶν π-
5 ροέδρων ἐπεψήφιζεν Ἐπικράτης Διοκλέους Ἀχαρ-
νεὺς καὶ συνπρόεδροι· ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶ[ι]
δήμωι· Εὐφίλητος Ἀριστείδου Κηφισιεὺς εἶπεν. [ἐ]-
[π]ειδὴ Νίκανδρος Ἀντιφάνους Ἰλιεὺς καὶ Πολύζ[η]-
[λ]ος Ἀπολλοφάνους Ἐφέσιος διατετελέκασιν ἐν [π]-
10 αντὶ τῶι καιρῶι εὔνους ὄντες τῶι δήμωι τῶι Ἀθην-
αίων καὶ κατοικοῦντες Ἀθήνησιν εἰς πολλὰ τῶν [σ]-
[υ]μφερόντων τῶι δήμωι χρήσιμοι γεγόνασιν εἴς τ-
[ε] τὴν οἰκοδομίαν τῶν νεωσοίκων καὶ τῆς σκευοθή-
[κ]ης εἰσφέροντες τὰς εἰσφορὰς καθ’ ἕκαστον τὸν ἐ-
15 [ν]ιαυτὸν τὰς εἰς τὰ δέκα τάλαντα καλῶς καὶ προθύ-
[μ]ως ἀπὸ Θεμιστοκλέους ἄρχοντος μέχρι Κηφισοδ-
[ώρ]ου, καὶ ἐπὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ πολέμου εἰς τὰς ναῦς
[τὰς] μετ’ Εὐε[τί]ωνος ἐκπλευσάσας εἴς τε τὴν πρώτη-
[ν ἐξέτ]ασιν καλῶς καὶ φιλοτίμως συνεπεμελήθησ-
20 [αν, ὅπως] ἂν ἐκπλεύσωσιν καὶ πάλιν [ἀ]πὸ τῆς ναυμαχ-
[ίας κατα]πλευσασῶν τῶν νεῶν τῆς ․․․Λ․․ τῆς εξα․
․․․8․․․․ παρανγείλασιν․․․․․․․․18․․․․․․․․
․․αν τούς τε β[․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ ἐστ]-
[ε]φάνωσαν μετὰ τῶν ἄλ[λων? ․]μ․․․․․․․17․․․․․․․․
25 [․ ?λα]βόντες τοὺ[ς] Εὐετ[ίωνο]ς Ι[․․․․․․․16․․․․․․․ ἐστ]-
[εφ]άνωσαν δὲ κοινῆ̣[ι] με[τὰ τ]ῶν ․․․․․․․16․․․․․․․
χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ [ΔΔΔ δ]ρα[χμῶν· καὶ ὅτε Ἀθηναῖ]-
[οι ἔ]θεντο τὰς ἐπιδόσει[ς ε]ἰς [τὴν παρασκευὴν τοῦ]
[π]ολέμου καὶ τὴν σωτηρία[ν] τῆς π[όλεως ἐπέδωκαν ἀ]-
30 [μ]φότεροι ∶Χ δραχμάς· καὶ ἐπὶ [Κοροίβου ἄρχοντος]
παρακαλέσαντος αὐτοὺς Ἡγη[σίου τοῦ στρατηγοῦ]
[κ]αὶ ἀξιώσαντος μετὰ τῶν ἄλλ[ω]ν [σ]υνδ[ι]ακι[νδυνεῦ]-
[σα]ι καὶ συνεποικοδομῆσαι τοὺς πύργους [τοῦ νοτ]-
[ί]ου τείχους τοὺς ἀποδειχθέντας αὐτοῖ[ς καλῶς κ]-
35 [αὶ] φιλοτίμως τὸ μέρος τὸ ἐπιβ̣άλλον αὐτοῖς [ἐπ?]ωι-
[κ]οδόμησαν· συνεστράτευνται δὲ καὶ τὰς στρα[τε]ί-
[ας] πάσας τάς τε ναυτικὰς καὶ τὰς πεζὰς τὰ ὅπλ[α με]-
[τὰ] τοῦ δήμου τιθέμενοι καλῶς καὶ φιλοτίμω[ς] ἐκ τ-
[ῶ]ν ἰδίων καὶ ὅσα πώποτε αὐτοῖς ὑπὸ τοῦ δήμου [προ]-
40 [σ]ετάχθη ἅπαντα καλῶς καὶ φιλοτίμως πεποιή[κασ]-
[ιν]· ὅπως ἂν οὖν ἅπασιν ἦι φανερὸν ὅτι ἡ βουλὴ καὶ ὁ
[δ]ῆμος ὁ Ἀθηναίων ἐπίσταται χάριτας ἀποδιδόνα-
[ι κ]αταξίας τοῖς φιλοτιμουμένοις εἰ[ς] ἑα[υτ][ν, ἀγ]-
[αθ]ῆι τύχηι, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ τοὺς προέδρους
45 [οἳ] ἂν λάχωσιν προεδρεύειν ἐν τῶ[ι] δ[ήμωι] εἰς τὴ[ν π]-
[ρώ]τ[η]ν ἐκκλησία[ν] χρηματίσαι περὶ αὐ[τ][ν κ]αθὰ [αὐ]-
[τοὶ β]ο[ύλ]ονται, γνώμην δὲ συμβάλλεσθαι [τῆς βουλ]-
[ῆς ε][ς] τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ, ἐπα[ινέσαι]
[Νίκα]νδρον Ἀντιφάνους Ἰλιέα καὶ Πολύ[ζηλ]ον [Ἀπο]-
50 [λλοφ]άνους Ἐφέσιον καὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ [στεφ]-
άν[ω]ι ἑκάτερον αὐτῶν· εἶναι δὲ αὐτοῖς κα[ὶ ἰ]σ[οτέλ]-
[ειαν] παρὰ τοῦ δήμου καὶ αὐτοῖς καὶ τοῖς ἐγγ[όνοι]-
[ς αὐτ][ν] καὶ γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ τὰ[ς εἰσφ]-
[ορὰς] αὐτοὺς εἰσφέρειν μετ’ Ἀθηναίων καὶ [τὰς στρ]-
55 [ατε]ίας στρατεύεσθαι ὅταν καὶ Ἀθηναῖοι [στρατε]-
[ύων]τα[ι]· ἐπιμελεῖσθαι δὲ αὐτ[ῶν] καὶ [τὴν β]ουλ[ὴν τὴ]-
[ν] ἀεὶ βουλεύουσαν καὶ τοὺς στρατηγούς, ὅπως ἂν
[μ]ηδ’ ὑφ’ ἑνὸς ἀδικῶνται· καὶ εἶναι αὐτοῖς πρόσοδο-
[ν] πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον ὅταν δέωνται. ἀνα-
60 [γ]ράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατ-
[ὰ] πρυτανείαν ἐν στήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν ἀκρ-
[οπόλει, εἰ]ς [δὲ] τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης δοῦναι
[τὸν τα]μίαν τοῦ δήμου [∶Δ]ΔΔΔ[∶] δραχμὰς ἐκ τῶν εἰς τὰ
[κατὰ ψηφίσμα]τα ἀναλισκομένων τῶι δήμωι.
65        fragmenta duarum coronarum oleaginearum
Search Help
Contact Us