[ ] Att. — stoich. 73 — 305/4 — IG II² 478 Add. (pt. 1.2 p. 661)
1 [ἐπὶ Εὐξενί]ππου ἄχοντ[ος ἐπὶ τῆς ․․․․․․․․․․․․․․․․․36․․․․․․․․․․․․․․․․․ Φανοπόνπου]
[Ποτάμιος ἐ]γραμμάτευεν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․53․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․
[․․․․ ἐκκλη]σία· τῶν προέδ[ρων ἐπεψήφιζεν ․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ καὶ συμπρόεδροι]·
[ἔδοξεν τεῖ] βουλεῖ καὶ τῶ[ι δήμωι· ․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ εἶ]π[εν· ἐπειδὴ οἱ ἔφηβοι ․․․]
5 [․․․7․․․ ἐπ]ιμελοῦνται ε[․․․․․13․․․․․․ καὶ περὶ πάντα φιλοτ]ιμοῦν[ται ὅσα ἂν οἱ νόμοι αὐτ]-
[οῖς προστά]ττωσιν εὐτάκτ[ως ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․ τ]ε κοσμητ․․․․․․15․․․․․․․
[․․․8․․․․ τ]ἆλλα τὰ περὶ τὴ[ν ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ τοῖς διδα]σκάλοις, δε[δόχθαι τεῖ βουλ]-
[εῖ τοὺς προέ]δρους οἳ ἂν λ[άχωσιν προεδρεύειν εἰς τὴν πρώτην ἐκκ]λησίαν χρημ[ατίσαι περὶ α]-
[ὐτοῦ, γνώμην] δὲ ξυμβά[λλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τ]εῖ βουλεῖ ἐπα[ινέσαι τοὺ]-
10 [ς ἐφήβους το]ὺς ἐνγρ[αφέντας ἐπὶ Κοροίβο ἄρχοντος εὐταξίας ἕνε]κα καὶ σωφροσύ[νης ․․6․․․]
[․․․․10․․․․ο]ὺς [․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․ οἱ ἔφηβ]οι οἱ ἐνγραφ[έντες ․․5․․]
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․53․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τ[ο]ῖς νόμοι[ς ․․․․10․․․․]
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․55․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․οι τὴν δη[μοσίαν ․․5․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․54․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἐπαι]νέσαι δὲ [καὶ τὸν κοσμη]-
15 [τὴν αὐτῶν ․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ καὶ τοὺς σωφρονιστὰς αὐ]τῶν Ἀρκεσ[ίαν Φίλωνος]
[— — — —, Φιλαῖον Φίλωνος Ξυπεταιόνα — — —  — — —  — —]έα, Ἀδείμ[αντον ․․6․․․]
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․55․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Φρεά[ρριον, ․․․․9․․․․]
[Εὑριππίδου] Σφήτ[τιον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․․10․․․․ του Ἀζ[ηνιέα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
20 [․․ φιλοτιμί]ας ἕνεκ[α — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․․10․․․․ν ἐπιμελ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․․9․․․․ς καὶ τὸ λο[ιπὸν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[εὑρέσθαι κ]αὶ ἄλλο ἀγα[θὸν παρὰ τοῦ δήμου — — — — — — — — — — — —]
[․․․ ἐπαιν]έσαι δὲ καὶ τ[οὺς — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
25 [․․․ τεταγμ]ένοι ἐπὶ τὴ[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․․10․․․․ τὸν πα[ιδοτρίβην ․․․․]ει — — — — — — — — — — — — — — —
[․․․․9․․․․ δ]ημο․․․․․․15․․․․․․․Λ#⁷ε․ς τὸν μ․․․ο[— — — — — ἀναγράψ]-
[αι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα καὶ τὰ ὀνόμα]τα τῶν ἐφήβων κατ[ὰ δήμους καὶ πατρόθεν καὶ τοῦ κοσμητο]-
[ῦ καὶ τ]ῶν σωφρο[νιστῶν καὶ τῶν δι]δασκάλων τὸν γρα[μματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήληι λι]-
30 [θίνει] καὶ στῆσ[αι ἐν τῶι γυμνασί]ωι? τῶν ἐφήβων, εἰς [δὲ ἀναγραφὴν τῆς στήλης δοῦναι τὸν τ]-
[αμίαν] τοῦ δήμου [𐅄 δραχμὰς ἐκ τῶν ε]ἰς τὰ κατὰ ψηφίσ[ματα ἀναλισκομένων τῶι δήμωι].
col. I.32 [Ἀντ]ιγονίδο[ς]
[σω(φρονιστὴς) Ἀρκ]εσίλας Φίλωνος — — —
[Παι]ανιεῖς
35 — — — Δημοχάρου
— — — Ξενοπείθο[υ]
[Αἰσχίνης] Αὐτοκράτου
[Γαρ]γήτ[τι]οι
— — — Διο[νυσί]ου
40 — — —σ— — —του
   — — —
[— — — — — — ο]υ
col. II.32 [Δημητ]ριάδος
[σω(φρονιστὴς) Φιλ]αῖος Φίλωνος Ξυπε
   — — ῖς
35 — — —  — — τ̣οκλέους
— — —  — — οκλέους
[— — — Π]ασιφῶντος
— — —  — φίλου
   — — — αι
40 — — — Ἡνιόχου
   — — —
[— — — Ἰερ]ωνύ[μου]
Κ — —  — — —
— — —  — — —
45 — — —  — — —
— — —  — — —
— — —  — — —
Εὐθ — —  — — —
Διον[υσ — —  — — —]
50 Θεοδ — —  — — —
   — — —
Χα — —  — — —
Λ — —  — — —
col. III.32 [Ἐρεχθεῖδος]
σω(φρονιστὴς) — — —  — — —  — — —
— — —  — — —
35 Χ — — —  — — —
Λ — — —  — — —
— — —  — — —
— — —  — — —
— — ης Δ — — —
40 [— — μ]αχος — — —
[Ἀγ]ρυλῆ[θεν]
— — έων Ἀν — — —
[Εὐ]ωνυμε[ῖς]
[Εὐαίν]ετος Ἐπιτ[έλους]
45 [— — γ]ένης Σωσι — —
[— — δ]ημος Ἀρχεσ[τράτου]
— — σιος Ἀμεινο — —
— — ος Λυσιμένο[υς]
— — ων Ἀλεξιμάχο[υ]
50 — — ιος Διοσκουρίδο[υ]
— — — ς Καλλιστράτου
[— — — Φ]ανοκράτου
[— — στ]ρατος Εὐκτήμονος
[— — ω]ν Καλλιβούλου
55 [Ἀνα]γυράσιοι
— — — ς Στρατοκλέου[ς]
[— — — Μ]εγα[κλέους]
— — χο[ς — —]ίου
— — ης — — έους
60 — — —  — — ένους
   — — — — ς
— — —  — — ίδου
— — —  — — —
— — —  — — ς
65 [Θημακεῖς?]
— — — Ἑστια[ίου]
— — —  — — — ο
[— — —  — — ο]υ
col. IV.32 [Αἰγεῖδος]
[σω(φρονιστὴς) — — —  — — —  — — —]
— — —  — — —
35 — — —  — — —
— — —  — — —
— — —  — — —
— — —  — — —
— — ιο —  — — —
40 [Κ]αλλισθένης — — —
[Ἀ]θηνόδωπος — — —
[Ἀ]ριστοκράτη[ς — — —]
[Μ]εγακλῆς Εὐ — — —
   Φηγα[ιεῖς]
45 [Δι]οκλῆς — — —
 Ἰ[ω]ν[ίδαι]
[Πυ]θόδω[ρος — — —]
[Θε]όμν[ηστος — — —]
․․․χ — —  — — —
50 ․․․τ — —  — — —
col. I.65 [Πανδιονίδος]
[σω(φρονιστὴς) — — —  — — —  — — —]
— — —  — — —
col. II.65 [Λεωντίδος]
[σω(φρονιστὴς) — — —  — — — Φρεάρριος]
— — —  — — —
col. III.69 [Ἀκαμαντί]δος
70 [σω(φρονιστὴς) — — — Εὑριππίδου Σφήτ]
[Εἰρεσίδα]ι
[— — — Εὐ]ξένου
[Χολαργ]εῖς
[— — — Ξε]νοκλέου
75 — — —  — — ου
[Κερα]μεῖς
[Ναυ]κράτ[η]ς Ναυσιστράτου
Τιμόθεος Τιμασιθέου
Κηφίσιος Διοφάντου
80    Κικυννεῖς
[Λ]άμαχος Κηφισοκλ[έους]
[Εὔ]βουλος Κηφισο — —
   Θορίκιοι
[Καλ]λίμαχος Καλλ — —
85 [Κ]εφαλεῖ[ς]
[Δημ]οσθένης Προμ[άχου]
[․․․θ]εος Ἀριστοκ — —
[— — — Δι]ογνήτου
— — νίδης Φ — —
90 — — ης — — —
col. IV.65 [Οἰνεῖδος]
— — —  — — —
— — —  — — —
Π — —  — — —
Θι — —  — — —
70 Επ — —  — — —
Πρ — —  — — —
— — —  — — —
Αρ — —  — — —
Φ — —  — — —
col. I.91 [Κεκροπίδος]
— — —  — — —
col. II.91 [Ἱπποθωντίδος]
[σω(φρονιστὴς) — — —  — — του Ἀζηνιεύς]
[— — —  — — ο]υς
[— — —  — ή]μονος
95 [Ἀνα]και[εῖς]
[— — — Χαρο]πίνο[υ]
[Ἐλαι]ούσιοι
[Θεόφιλος] Διονυσίου
[— — — Βατ]ράχο[υ] Κηφισι  vacat
100 — — — Ἀμφίνου Κυθήρ      vacat
       vacat 0.08
col. III.91 [Αἰαντίδος]
— — —  — — —
col. IV.91 [Ἀντιοχίδος]
— — —  — — —
Search Help
Contact Us