[ ] Att. — stoich. 71 — 307/6
1 [ἐπὶ Ἀναξικράτους ἄρχοντος ἔδο]ξεν τῶ[ι] δήμω[ι]
[Δημοχάρης Λάχητος Λευκονοιεὺς εἶπεν· ὅπως ἂν τὰ τοῦ ἄσ]τεως καὶ τοῦ Πε[ιρ]αιέω[ς] κ[αὶ τ]ὰ μ[α]-
[κρὰ τείχη ὡς βεβαιότατα καὶ χρήσιμα ἦι τῶι δήμωι τῶι Ἀ]θηναίων εἰς τὸν ἅπαντα χρ[όνο]ν κ̣[α]-
[ι ․․․․․․․․․․․․․․․․․37․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἡμίεργ]α ὅσ’ ἂ[ν ἦ]ι συ[ντ]ελεσθε͂ι καὶ [οἰκ]οδ[ο]-
5 [μηθῶσιν ἀναβασμοὶ ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ διαλ]είποντες ἀπ’ ἀλλ[ήλ]ων τρία μ[ε]τ[απ][ργια],
[ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τῶι δήμωι τὸν μὲν ἀρχιτέκτ]ονα τὸν κεχειρο[τ]ονημένο[ν] ὑπ[ὸ το]ῦ δ[ή]-
[μου καὶ τὸν ἐπὶ τῆι διοικήσει ἐπισκευάσασθαι τῶν μα]κρῶν τε[ιχ]ῶν δ[έ]κα μέρ[η] καὶ δ․․․ον․
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․44․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ παρέ[ξει ἐπιβ]ολὴ[ν?] ὃ ἂν [μ]ισθώσ̣ητ[α]-
[ι μέρος ․․․․․․․․․․․․․․․․․․38․․․․․․․․․․․․․․․․․․] μὴ ε․․․․9․․․․ [ὁ][ρχι]τέκτω[ν] καὶ [ὁ]
10 [ἐπὶ τῆι διοικήσει ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․42․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]σ․․5․․ει καὶ συ․
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․48․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․τ․․τ․․․․․12․․․․․ τὰ ἔξω κα-
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․43․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․α․․․․Α․ΤΓΤ․․․․11․․․․․ο․ καὶ ο․
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․48․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ολκ․․․․ο․․λ․․6․․․ [ἑ]πταπη̣-
[χ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․42․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ν․․5․․ω․․․․․․15․․․․․․․ [τ]ῶι ἔτ[ε]-
15 [ι? ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․41․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]οι․․․․․12․․․․․λ․․․․9․․․․ιαπα․
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․42․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ντ․․․․11․․․․․υλ․․․․9․․․․ωλι․․
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․42․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․κα․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․ιν․․․
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․40․․․․․․․․․․․․․․․․․․․αμεν․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ς μι[σθ?․․]
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․40․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ντι․․․7․․․ατλ․․․․9․․․․ο․σοπ․․․․
20 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․39․․․․․․․․․․․․․․․․․․․τ̣․․5․․ινων․․ιπ․․α․․6․․․ν․στη̣․․․․
[․․․․․․․․․․․․․․․․․36․․․․․․․․․․․․․․․․․ παρ]α[σκευ]άσαντ̣α?, το[ὺς δὲ ἀ]ρχ[ιτ]έκ[τ]ονα[ς καὶ]
[τὸν ἐπὶ τῆι διοικήσει ․․․․․13․․․․․․]τ․․․8․․․․ωσιν ο[ἱ] μισθ[ω]σά[μενο]ι ․․6․․․δεο̣․․․․
․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․ ὅ[ρκωι πι]σ[τῶ]σαι ἐν τῆι [β]ουλ[ῆι κ]ατὰ [τὸν ν]όμ[ον ․․․]
․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․λ․․σ[․․․ τῶν ἐν] τ[ῶ]ιδε τῶι ψηφ[ίσ]μ[ατι] γεγραμμένων̣ ο․․․
25 ․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․Ξ[․․․ συλλ]αβ̣οῦσαν κολ[άζ]ειν τ[ὸ]ν μὴ πειθαρχοῦν[τα ․]
[․․․․․․․․19․․․․․․․․․ ὅσα δ’ ἄν τι]ς [τῶ]ν [μεμισθ]ωμ[έ]νων παραλ[ά]βε[ι][ν] τ[ῶ]ι μέρε̣ι [τ]ῶι νεμη[θέ]-
[ντι αὐτῶι ․․․․․․․․18․․․․․․․․]λι[α καὶ τὰς παρ][δ]ο[υ]ς καὶ τἆλλ’ ὅσ’ ἂ[ν] ἦι ἐπὶ τ[οῦ] τε[ί]χους ι․
․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ν[․․6․․․ τοῦ τεί]χους κ[α]ὶ εἰς τὸ μ[ητ]ρῶιον πρὸ[ς] τὸν δημ[όσ]-
[ιον ․․․․․․․․18․․․․․․․․ ἀναγράψ]α[ι τό τε ὄνομ]α̣ τοῦ μεμισθωμέν[ου] καὶ τὸ ἀργύριον ὅσ[ου]
30 [ἂν μισθώσηται, ὅπως ἐξῆι τῶι βου]λομ[ένωι Ἀ]θη̣[ν]α̣ίων εἰδέναι καὶ ἐ[ξετ]ζι]ν τ[ὰ] περὶ τὰ τ[εί]-
[χη ․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․] ἀνα[γρ][ψ]αι δὲ τόδε τὸ ψήφ[ι]σ[μ]α τὸ[ν κ]ατ[ὰ] πρυτανεία-
[ν γραμματέα προσθέντα? τὰς συγγραφὰς] ἃς ἂν [εἰσ]ενέγκω[σι]ν οἱ ἀρχ[ι]τ[έ]κ[τονε]ς [καὶ] στ[ῆσαι ἐ]-
[ν τῆι ἀκροπόλει, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν] τ[ῆ]ς σ[τ]ή̣λη̣ς δοῦναι τὸν ταμία[ν τ]οῦ δ[ήμ]ου 𐅄̣ δρα[χμὰς ἐ]-
[κ τῶν εἰς τὰ κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκ]ο̣μένων [τ][ι] δήμωι.
35 [ξυγγραφαὶ ․․․․․13․․․․․․]σ[ι]κλέους ἐκ Κηδῶν καὶ Αὐτ[ο]λύκου Ἐλ․․ιο․
[․․․․․14?․․․․․․ καθ’ ἃς ἐξέδοσαν τὰ ἔργα] οἱ πωληταὶ καὶ ὁ ἐπὶ τεῖ διοικήσει Ἅβρω[ν Λυκ]ούργου Βουτ[ά]δης.
[τάδε τὰ ἔργα τῶν τοῦ ἄστεως καὶ τοῦ] Πει[ρ]αιέως καὶ τῶν μακρῶν τειχῶν κ[α]ὶ τῶ̣ν π[αρόδ]ω̣ν τῶ̣[ν]
[․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ ὅπως ὡς βεβαιό]τατ[α] ἂν ἐπισκ[ε]υ[ασθ]ῶσιν. ὅσα δ’ [ἂν ἦι] ἐκ τ[ῶν] θε̣[μελίων?]
․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․ς λιθολο̣[γήσ]ει ὕψο[ς] π[ο]ιῶν ὑπὲρ γῆ[ς μ][ἔ]λα[τ]τον [ἢ] δίπο-
40 [υν ․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․]ς καὶ [το][ς] ἁρμοὺς [ἀ]πὸ ξοΐδος τιθεὶς [ἀ]ρ[γ]ομετώπου-
[ς ․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․]ορθῶν [λί]θ[ο]ις χρώμενος μὴ ἐλάττοσι[ν ἢ] τριημιποδί-
[οις καὶ ἐπικόπτων τὰ λιθολογήματα ὀρ]θὰ κα[ὶ κ]α[τ]ὰ κεφαλήν, ἐξυπάγων πηλῶι ἠ[χυ]ρωμένωι κ-
[ὶ ․․․․․․․16․․․․․․․, πάχος? ποιῶ]ν [μὴ ἔ]λαττο[ν] πλίνθου, ἐὰν δέ που δείηται, τριημι[π]λινθί-
[ου ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ παρὰ πλ]ε[υρὰ]ν καὶ [κ]α[τ]ὰ κεφα[λ]ήν, καὶ σφηνώσει σφησὶν ἐλαΐνοι-
45 [ς ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ τὰ δὲ ἐπ][νω τ]ῶν λι[θ]ολογημάτων ἁμαξιαίοις οἰκοδομή[σει] κα[ὶ]
[․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ λίθοι]ς [ἰ]σομ̣έτ[ροι]ς. ἐπισκευάσει δὲ καὶ τῶν κλιμάκων τὰ δεό-
[μενα ․․․․․․․․19․․․․․․․․․ τῶν π]αριόντων. ἐ[ὰ]ν δέ τι πτωματίσει μέχρι τοῦ λιθολογήματ-
[ος ․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․] παρέξει καὶ ἐξοικοδομήσει. ἐὰν δὲ πλεόνων προσδείη-
[ται πύργων τὸ τεῖχος, οἰκοδομήσει, τῶ]ν [μ]εταπυ[ρ]γί[ων] καθελὼν τὴν πάροδον ἧι α<ἱ> ἀντηρίδε-
50 [ς ἠρειπιωμέναι εἰσὶν καὶ ξυλίνου]ς ἐνδέσμου[ς ἐ]ν[β]αλών. [ἐὰ]ν δ[έ] τ[ι]νος [π]ύργου ἡ ὀροφὴ δεηθ-
[ῆι ․․․․․․․16․․․․․․․ ἱκανὸς ἔστ]αι ἢ θρᾶνος ἢ γ[ε]ι[σ]ήπους ἢ γεῖσον λ[ί]θινον ἢ κεραμεοῦν ἢ
[ξύλινον ․․․]ομη[․․6․․․ ὅπου ἂν ἐλλ]είπει ἐπισκ[ε]υάσ<ε>ι. καταστεγάσει δὲ κα[ὶ] τὴν πάροδον
[τοῦ κύκλ]ου τοῦ περὶ [τὸ ἄστυ ἄνευ το]ῦ διατειχί[σμ]α[τ]ος καὶ τοῦ ὑπὲρ τῶν πυλῶν,
[καὶ τὰ μα]κρ[ὰ τ]είχη ἐπα̣[νε]λὼν το[ῦ π]εριδρόμου τὰ γε[ῖ]σ[α] καὶ τῶν ἐπάλξεων πάντα. ὅσα δ’ ἂν ἦι π̣-
55 [επονη]κότα πλέον ἓξ δακ[τ]ύλων, πλινθοβολήσει, δ[ι]α[λ]είπων θυρίδας δ[ι]πλίν[θ]ους, ὕψος ποιῶ-
[ν τοῦ μ][ν] ἐπαλξίου τρεῖς πόδας, τ[ῆ]ς δὲ θυρίδος δέκα στοίχους, καὶ ἐπιθήσει ὑπερτόναια ξύλ-
[ινα γο]μφώσας διάτοιχα πάχος στο[ι]χιαῖα μ[ῆ]κος ὀκτώπ[οδ]α. ὑποθήσει δὲ καὶ κύβους τοῖς ὑπ-
[ερτο]μαίοις καὶ ἐπιπλινθυβολήσει ὕψος [ἓ]ξ στο[ί]χους. οἰκοδομήσει δ[ὲ κ]αὶ ἐκ τοῦ ἔνδοθεν
[στ]όχους, οὗ μή εἰσιν οἰκοδομη[μ]ένοι, διπλίνθους δι[α]λείποντας ἑπτὰ πόδας καὶ ἐνκατοικ-
60 [οδ]ομήσει στρωτῆρας [δ]ύο διαλείποντας τ[ρ]ί’ ἡμιπόδια, ὕψος ποιῶν τοῦ στόχου ὥστε ἀνόρ[θ]ο-
[υς] εἶναι εἰς τὸ εἴσω, καὶ ἐπ[ιθ]ήσει δοκοὺς εἰς τοὺς στό[χ]ους. οὗ μὴ κατεστέ[γ]αστα[ι], στεγάσει δοκί-
[σιν] καὶ ἐπιβλῆ[σ]ιν τι[θ]εὶς ἐναλλὰ[ξ] ἢ στρωτῆρσιν περ[ι]ενκεντρίσει, δι[αλ]είπων [τ]ρεῖς παλ-
[αστ]ὰς ἐκ τοῦ ἐπάνωθεν. καὶ διοικο[δ]ομήσας ἐπὶ τοῦ το[ί]χου ἀνατεμεῖ τὸ γ[ε]ι[σ]ηπό[δ]ισμα ὀρθ-
[ὸν π]αρὰ πλευρὰν ὑπερέχον μὴ ἔλατ[τ]ον τρί’ ἡμιπό[δ]ια· καὶ ἐπικρούσει ἀκρογείσιον, ποιῶν ὀ-
65 [ρθὸ]ν κατὰ κεφαλὴν πλάτος ἑπτὰ δακτύλων πάχος παλαστῆς, παρατεμὼν ἐκ τοῦ ἔνδοθεν πάχο-
[ς ἱμ]άντος, καὶ τὸ μέτωπον ποιήσας πρὸς τὴν κα[τ]αφορά[ν]. ἐπικρούσε[ι] δὲ καὶ εἰς τὸ ἐντὸς ἱμά-
[ντ]ας διαλείποντας τρεῖς παλαστὰς πάχος δακτύλου [π]λάτος πέντε δακτύλων ἥλοις σιδη[ρ]-
[οῖ]ς· καὶ [ἐ]πιβαλὼν [κ]άλαμον λελαμμένον, ὑποβαλ[ὼ]ν λοβὸ[ν] ἢ κάλαμον δο[ρ]ώσει πηλῶι ἠχυρω[μέ]-
[ν]ωι πάχος τριδακτύλωι. [κ]αὶ κεραμώσει Λακων[ι]κ[ῶ]ι κεράμωι τοῦ μὲν κύκλου πᾶσαν τὴν π[άρο]-
70 [δ]ον, τῶν [δὲ] μακρῶν τειχῶν τὰς ἡγεμόνας, οὗ μή εἰσ[ιν] κείμεναι, [τ]ιθεὶς ὅλας ἐν πηλῶι ὀρ[θὰ πα]-
ρὰ πλευ[ρ]άν, καὶ κ[α]λυπτηριεῖ τιθεὶς τοὺς καλυπτῆρας ὅλους ἐν πηλῶι· καὶ ἀπογεισώ[σει ἐκ]
τοῦ ἔξωθεν γείσοις Κορινθίοις ἀναξῶν το[ὺ]ς [ἁ]ρ[μ]οὺς ἁρμόττοντας καὶ τιθεὶς ὀ[ρθὰ παρὰ π]-
λευρὰν καὶ κατὰ κεφαλήν. καὶ ποήσας κα[ν]θήλιον [ἐκ]δορώ[σ]ει πηλῶι ἠχυρωμένω[ι πλάτος εὐθ]-
υτρεχὲς ὕψος τε[τ]άρων στοίχων. καὶ τὰ ἔξω ἠ̣ρει[πι]ωμένα τοῦ τείχους ἀνα[πληρώσει? πλίνθ]-
75 οις καὶ ἡμιπλινθ[ί]οις καὶ ὅσα κατέρ[ρ]ωγεν τοῦ τ[εί]χους ἐνδήσει θράνο[ις σιδηροῖς. ποιήσ]-
ει δὲ καὶ θυρίδας τοῦ ἄστεως τῶι κύκλωι κα[τ]αρά[κτ]ους κατ’ ἔπαλξιν [ξυλίνας, ἑκάστωι τῶι ἐ]-
παλξί[ωι σ]τροφέα π[ρ]οσβάλλων. καὶ συνγον[φώ]σας [ὑπ]οτρυπήσει πιεσ[․․․․․․15․․․․․․․ ἀμφ]-
ιδέας [ἓξ π]άχος ἕκαστον διδ[α]κτύλους καὶ ἀντι[ζ]υ[γ]ώσει δυεῖν ἀ[ντιζύγειν τὸν στροφέα κα]-
ὶ καθη[λώ]σ[ε]ι ἥλοις σιδηροῖς πλατέσιν πέντε εἰς τὸ ἀντίζυγον. [․․․․․․15․․․․․․․ πλινθί]-
80 δας ἐναλλὰξ παρὰ τὴν ἔπαλξ[ι]ν ὕψος [πο]διαίας πλάτος διπ[ο]δι[αίας ․․․․․․․․18․․․․․․․․]
ην ἐναλλὰξ παρὰ τὴν ἔπαλξι[ν]. καὶ περιαλείψει κ[α]ὶ κατα#⁷․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․
ας κα[ὶ τ]οὺ[ς] πύρ[γ]ους κ[α]ὶ τὴν πάροδον ῥ[α]χώσας καὶ ὀ[σ]τρακώ[σας καὶ ἐξυπαγαγὼν πηλῶι ἠχυρ]-
ωμένωι πάχος δ[ι]δα[κ]τύλωι γῆς δι<η>ττημένης ἣν ἂν δοκιμά[σωσιν οἱ ἀρχιτέκτονες καὶ ὁ ἐπὶ]
τῆι διοικήσει, π[ρ]οσέχων τῆι προτέρα[ι]· καὶ ἀποργάζων ο[․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ τ]-
85 ὴν ἀλ[ι]φήν, ἀποσκάψ[ας] ὅσ’ ἂ[ν] ἀφεστηκ[ό]τα ἦι τοῦ ἀλοιμοῦ κ[․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․ τὸν πε]-
ρίδρομον καὶ τὴν [ἔπαλ]ξιν [κα]ὶ  [τ]ὸ θωρ[α]κεῖον καὶ τὸ γεισ[ηπόδισμα? ․․․․․․․․19․․․․․․․․․]
ἐπε[ξ]ερ[γά]σεται λε․․․․λατ․․․δηι· κ[α]ὶ ἀνατρίψας ἀποσ[κάψει? ․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]
ατ․ορ․․λ․․ααρβλ#⁷․․․․ ἐπ[ισκ]ευάσ[α]ς ὅτου ἂν δέηται ․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․
․․․ τ[ὰς] θυρίδας κα[ὶ τὴν] ὀρο[φὴν τ]ῶν πύργων καὶ τῆς παρό[δου ․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․]
90 ․ καὶ [πίτ]τε[ι] καὶ μί[λτωι] καὶ μ[ιλτοπ]ίττ[ε]ι? ὡς ἕκαστα ἁρμ[όττει ․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]
ωτον․․ παρὰ τὸ τεῖχ[ος ἔ]νδοθε[ν καὶ] ἔξωθε[ν] μὴ ἔλαττον τ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․
τρί’ [ἡμι]πόδια φαι․․5․․ατοσω․․․αρο․ος ἀποκλινε[ῖ] ․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․
τισ․․․σαιαρροο․․․ς [ἀ]ποφορήσ[ε]ι. v τὸν χοῦν οὗ ἂν γ[ί]γ[νηται ․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․ τ]-
οῦ κ̣[ύκλ]ου ἃς παρ̣[έξου]σιν δέκα, τὸν χ̣άρακα̣ ․πι․․αμ․․ο․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․
95 ωσ․․5․․ παραλα[βών. ἅ]μ[α] δ[ὲ] τὰς ὁδοὺς τὰς [ἐ]ν τ[οῖ]ς μα[κρ]ο[ῖς τείχεσι ․․․․․․․․19․․․․․․․․․]
μο․․ ἑκάστω․ κ․․․7․․․ο․․τ․․λο․υρο․ ὃ ἂν [μι]σθώσητ̣[αι ․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․]
υ [ἑκα]τ̣έρο[υ] πα[ραστή]σ[ουσι κ]α[ὶ τ]ὸν χάρακα [π]α̣[ρὰ] τὸν πε․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․
ει․ω․․ω[․․5․․ τὰ τε]ίχη [π][ν]τ[α ἐ]ξεργασ[άμε]νοι ο[․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ τοὺς μεμισθ]-
ωμένους κ[αὶ περὶ τοῦ] κεράμο[υ] ὅσομ παρ[έλ]αβον ․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․
100 ․α․ον․ι․․․․10․․․․μενο[ι, ὅσ․]ν ἂν μὴ ․․․δεν ․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․
δὲ α[ὐ]τὸ․․6․․․ν̣․․․․ εἴ τις ․․․αοιδει․․ληφ․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․
ρασ․η․․․․10․․․․ τ[ὰ] ἔργα γ․․․․ ἐ̣γγ[υητὰ]ς μ․․․․․․․․․․․․․․․․․36․․․․․․․․․․․․․․․․․
ιστε ἀρχ․․․․․13․․․․․․σσ․․5․․ιαρ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․42․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․
αυτ․․5․․α․․․․10․․․․ κα[ὶ τὴν] ἔρειψ[ι]ν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․39․․․․․․․․․․․․․․․․․․․
105 ηνκο․․․σου․․5․․ [τοῦ ἄ]στε̣[ως, τ][ι] δὲ δευ[τ][ρωι ἔτει ․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․]
καὶ̣ [τ]οὺ[ς ἀ]να[βασμο<ύ>]ς, [τῶι δ][τ]ρ[ίτ]ωι ἔτει τ[ὸ]ν [․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․, τῶι δὲ τετάρτωι ἔτε]-
ι τὴν κο[ρώ]ν[ην, τῶι] δὲ [πέμπ]τ[ωι] ἔτ[ε]ι [π]αρέξει ὁ [μισθωσάμενος ․․․․․․․16․․․․․․․ πάντα κατ]-
[ὰ] τὰς συ[γ]γ[ρ]α[φὰς συ]ν[τετ]ε̣λε̣[σμ]ένα. ἐ̣ὰν δέ τινε[ς μὴ ․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․]
[τῶ]ν ἐργ[α]τῶν α․․․․τ․․․․ν․ [κατὰ] τὸν ἐνι[α]υτὸν [ἕκαστον ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ ὁ δὲ τ]-
110 [αμ]ίας μεριεῖ τἀρ̣γ̣ύ[ρι]ον ὅ[σου] ἂν πρὸς τὰ ἔ̣[ργα τὰ τῶν τειχῶν δεηθῆι. οἱ δὲ μισθωσάμενοι ἑα]-
[υτ]οῖς ἅ[π]αντα ὅσων ἂ[ν δ]έω̣ν[ται] ε[ἰ]ς τὰ ἔργα παρέ[ξονται ․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․ ἐὰν μὴ δ]-
[ιὰ] πόλε[μ]ον κινηθ[ε͂]ι· ἐγγυητ[ὰς] δὲ κα[τ]αστῆσαι [․․․․․․․․․․․․․․․33․․․․․․․․․․․․․․․․ κα]-
[τὰ τ]ὸν ἐνιαυτὸν ἕκαστον ὅσ[α τού]των παρ[α]δώ[σουσιν ․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․]
[λιθ]ίνωι γεισηποδίσμ̣ατι ὑ[πο]ικοδομήσ[ε]ι σ․․․․․․․․․․․․․․․․․36․․․․․․․․․․․․․․․․․
115 ․․․ πλάτος πενθη[μ]ιποδίο̣υ[ς δ]ιαλείπον[τα]ς [ἀπ’ ἀλλήλων ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]
․․․εσται δὲ καὶ ․ι․λείας τ․․πείας τοῖ[ς ․․․․․․․․․․․․․․․․․․38․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
․․․τίαν. κατὰ τάδε ἔνειμαν ο[ἱ ἀ]ρχιτέκ[τονες καὶ ὁ ἐπὶ τῆι διοικήσει τὴν οἰκοδομίαν τοῦ]
[τεί]χους.
κατὰ τάδε μεμίσθωται τὰ ἔρ[γα — — —]
col. I.120 [τοῦ β]ορείου τείχους πρώτη μερὶς
[ἀπὸ τ]οῦ διατειχίσματος μέχρι τῶν
[πρώτω]ν πυλῶν καὶ τὰς διόδους vacat
․․5․․ΗΗΗΗ vacat
[μισθωτ]ής· vacat
125 ․․․8․․․․ης Χίωνος Κορυ[δα]λλ[ε][ς]
125a — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
col. II.126 τοῦ νοτίου [τε]ίχους π[έμ]πτ[η μερὶς ἀπὸ]
τοῦ διατειχ[ί]σματος τ[οῦ ἐμ Πειραιεῖ]
μέχρι τοῦ Κημφ[ι]σοῦ.
ἕκτη μερὶς ἀπὸ [τ]οῦ Κ[ηφισοῦ μέχρι τοῦ]
130 ․ρε․ο․․νο — — — — — — — — — — — — —
130a — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
col. III-IV.131         desunt duae columnae
Search Help