First lease document for land dated [under hiereus (of Helios)] Ạṛisteidas, on stele; II; found at Amos: *Fraser & Bean, Rhodian Peraia no. 8; BE 1955:214; SEG 14, 683; SEG 28, 833; BE 1978:23.  
[ ] Fraser & Bean, Rh.P.:8
a.1 [ἐφ’ ἱερέως] Ἀ̣ρ̣ιστείδα, μ[η]νὸς Πανάμου, Σωκρ̣[άτης Σωκρατίδα τοῦ]
[— Ἄμιος, Ἡ]ρ̣α̣κλείδας Εὐ․․κλεος Ἄμιος, [—]
[Ἄμιος, καὶ Ἀμίω]ν̣ τ̣ὸ̣ κοινὸν ἀ̣[π]εμίσθωσαν ἀγρὸ̣[ν —]
[—]Ι̣Ν̣ΑΙ․․ΟΔ̣ΙΤΙ̣ΩΙ̣ ἐπώνυμον [—]
5 [—]τα̣ ἔτη πεν[τή]κο[ν]τ̣α ΤΟΝΕ[—]
[— δρα]χ̣μ̣ᾶ[ν] διακοσιᾶν τε[σσα]ρ̣[άκ]οντα [τοῦ ἐνιαυτοῦ —]
[—]ος, Χαρίδαμος Θ[υ]μοχ[άρη —]
[— ἔγγ]υος?· ἀρ̣χέ[τ]ω δὲ [τᾶς] μισθώσιο[ς μεὶ]ς Κάρ̣[νειος ἐφ’ ἱε]-
[ρέως ὅς κα ἐπ’ Ἀ]ρ̣ι̣στείδαι γένηται· καταβαλλέτω δὲ τὸ μίσ̣[θωμα καθ’]
10 [ἕκαστον ἐνιαυτ]ὸ̣ν̣ ἐπ[ὶ τ]ᾶ̣ν̣ ἀ̣ρ̣χ̣ᾶ̣[ν] ἱ̣ε[ρ]ομνάμο[σ]ι τοῖς ἐν ἀρ[χᾶι οὖ]-
[σι καὶ Ἀμίων κοινῶι ἐν] μ̣η[νὶ Π]ανάμωι· [εἰ δ][μή,] ποτικαταβαλλέ[τω τρι]-
[άκοντα δραχμὰς ἑκάστ]ο[υ μη]ν̣ός· ε[ἰ] δέ τ[ί κ]α κώλυμα γίνηται πόλ[ιος ․․․]
[․․․․․․c.17․․․․․․․ ἐν] τᾷ ἐκλησία[ι] ἱερομνάμοσι τοῖς ἐν ἀρχᾶ[ι οὖ]-
[σι ․․․․․c.14․․․․․ ἐν τ]οῖς γεγραμμένοις χρόνοις· εἰ δέ κα μὴ κ․․
15 [․․․․․․․․c.20․․․․․․․․]μή̣νωι καταβαλεῖν, ποτιθέντι τὰ ἐπιδ̣․
[․․․․․․c.16․․․․․․]α̣λ̣η̣ι̣, τό τε μίσθωμα ἀποτεισάτω ἡμιόλιον
[ἱερομνάμοσι καὶ Ἀμίων κ]οινῶι καὶ ἀπίτω ἐκ τοῦ ἀγροῦ· τοὶ δὲ ἱερο-
[μνάμονες τοὶ ἐν ἀρχᾶι ἐόν]τες ἀπομισθούντω τὸν ἀγρὸν ἐν τῶι
[ἐπιγενομένωι μηνὶ ἐν τᾶ]ι ἐκλησίαι̣ κατὰ τὰν αὐτὰν συγγραφ-
20 [ὰν καθὰ καὶ τὸ πρότερον?] τῶι τὸ πλεῖστον διδόντι Ἀμίων· τῶι
[δὲ μὴ καταβαλόντι τὸ μίσθωμ]α? μηκέτι ἐξέστω μισθοῦσθαι τὸν
[ἀγρὸν ἐπὶ? παρευρέσει μηδ]εμιᾶι, μηδὲ τοὶ ἱερομνάμονες μισθ-
[ούντω αὐτῶι· εἰ δέ κα ἐγδεία] γίνηται, ἀποτεισάτω τὰν ἐγδεία-
[ν ὁ πρότερον μισθωσάμενος ἱερο]μνάμοσι καὶ Ἀμίων κοινῶι· ἐποι-
25 [κοδομήσει δὲ αὐτὸς? οἰκήματα μὴ ἐ]λάσσω τριῶν· τὸ μᾶκος δὲ ἔσ-
[τω ἑκάστου μὴ ἔλασσον ποδῶν εἴκοσι] πέντε, τὸ δὲ εὖρος μὴ ἔλασσ-
[ον ποδῶν εἴκοσι· τὰ δὲ οἰκήματα ․․c.7․․]ό̣ξυλα καὶ ἐπίστεγα ποιή-
[σει — ὅσων κ]α? δέηται ἐπὶ τὰ οἰκή-
[ματα ․․․․․․c.17․․․․․․․ τῶν ἱερομναμόνω]ν τῶν ἐν ἀρχᾶι ἐόν-
30 [των —] ἐκ τοῦ ἱεροῦ τας
[—]ΟΟΒΟΛΩΝΟΛΑ
[—· φυτεύσει δὲ κατὰ μνᾶν ἑκάσταν τοῦ μισθώμα]τος φυτὰ ἀμ-
[πέλους καὶ συκῆς, συκῆς μὲν τεσσαράκοντα, μὴ ἔλασσον] δ̣ιὰ τεσσα-
[ράκοντα ποδῶν, βάθος ὀρύσσων μὴ ἔλασσον τεσσάρων] ποδῶν,
35 [ἀμπέλους δὲ χιλίας, βάθος ὀρύσσων ποδῶν τριῶν, σπο]ρὰν δι-
[αλείπων μὴ ἔλασσον ποδῶν —]
b.1 [— ἀπο]τεισάτω ἱερομνάμοσι καὶ Ἀμ[ίων κοινῶι ἀργ]-
[υρίου δραχμὰς τρισ]χιλίας καὶ̣ τὰ ξ̣ύλ̣α̣ ἐν τῶι τό[πωι μενέτω?]
[ἐν ὧι κα κατακόψηι πα]ρὰ τὰ γεγραμ[μ]ένα· χόρτον δὲ κ[αὶ ․c.6․․]
[καὶ καλάμαν και] ἄχυρα κ̣[αὶ κ]οπ̣[ρὸ]ν μ̣ὴ̣ ἐκφερέτω ἐκ [τοῦ ἀγροῦ·]
5 [εί δέ κα ἐκφέρηι,] ἀποτεισάτω ἱερομ[ν][μ]οσι καὶ Ἀμίων [κοινῶι]
[ἀργυρίου δραχμ]ὰς διακοσ̣ίας τ̣οῦ̣ ἐ̣ν̣ι̣αυ̣τοῦ οὗ κά τ̣[ι ἐκφέρηι·]
[μηδὲ ἐξέστ]ω̣ θ̣ά̣[π]τειν ν̣[εκ]ρ̣όν τ[ινα ἐν ἀγρ]ῶι [τῶι] μεμι̣[σθωμέν]-
[ωι· εἰ δὲ μή,] ἀποτε[ισ]άτω̣ [ἀρ]γ[υρί]ου̣ [δ]ρ[αχμ]ὰς ἑ[κ]ατὸν ἱερ[ομνάμοσι]
[καὶ Ἀμίων κοιν]ῶ̣ι, καὶ̣ τὸν [ν]ε[κρ]ὸν̣ [ἐ]κφερέτω ἐκ τοῦ ἀγ[ροῦ· ἐξέσ]-
10 [τω δὲ κ]αὶ παρ[α]δ̣ι̣δόμει[ν τὸν] ἀγρ[ὸ]ν ὧι κα δήληται Ἀμί[ων κατὰ τὰ]-
[ν αὐ]τὰ[ν] σ[υ]γγ[ρ]αφά[ν·] εἰ] δ̣έ̣ [κα] παραδ̣ίδωι, συγγραψ[άσθων τὰν συγγρα]-
[φὰ]ν κατὰ ταὐτὰ εἰς τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τοί τε [ἱερομνάμον]-
[ες] τοὶ ἐν ἀρχᾶι ἐόντες καὶ ὁ π̣[αρ]αλα[μ]β̣άνων ἐγγ[ύους κατασ]-
τάσας ἀξιοχρέους οὕς κα τοὶ ἱερομνάμονες δ̣ο[κιμάσωντι· εἰ δ]-
15 έ κα ἀφειμένο[ι] ὦ̣ν̣τ̣ι̣ τοὶ ἔγγυοι, συγγραψάσθ̣ω̣[ν ποτὶ μόνον τ]-
ὸν παραλαμβάνοντα· πο̣τ̣αναγραψάσ[θ]ω δὲ τ[ὰν παράδοσιν]
καὶ̣ ε̣ἰ̣ς τὰν στάλαν τὰν ὑπάρχουσαν ἐ[ν τῶι ἱερῶι? ποτιγράψας]
τοῦ τε παραλαμβάνοντος τὸ ὄνομα̣ [καὶ τὰ ὀνόματα πάντα τὰ]
τ[ῶ]ν ἐγγύω̣ν κατὰ ταὐτά, εἴ κα μὴ [ἀφειμένοι ὦντι, καὶ τὸν χρ]-
20 όνον καθ’ ὅγ κα παραλαμβάνηι· κα[ὶ τὰν δαπάναν τὰν γινομέναν]
διδότω ὁ παραδιδούς· τὰν δὲ σ[υγγραφὰν τὰν προσυγγεγραμμέ]-
ναν ἐν τῶι δαμοσίωι ποτὶ τὸν π̣[αραδιδόντα, εἴ κα εὐτακτηκὼς]
ἦι π̣ά̣ν̣τα τοῦ πρότερον χρόνου [ὅσα δεῖ, α․․․c.9․․․ ἀνανεωσά]-
σθων τοί τε ἱερομνάμονες [καὶ ὁ παραδιδοὺς καθά κα ἀμφότεροι]
25 ποθίωνται.  ἐπεὶ δέ κα ὁ χρόν̣[ος ἐξέλθηι ὁ γεγραμμένος, παρα]-
δειξάτω ἱερομνάμοσι τ[οῖς ἐν ἀρχᾶι οὖσι ἐν τῶι ἐπιγενομέ]-
ν̣ωι μηνὶ τά τε οἰκήματ[α μὴ ἐλάσσω τῶν τριῶν, εἰ δέ κα τριῶν]
πλείω ἦι, καὶ τὰ πλεί̣[ω, πάντα ὀρθὰ καὶ ἐπίστεγα, ἢ ἀποτεισάτω]
τοῦ οἰκήματος ἑ[κάστου τοῦ ἐγλείποντος ἀργυρίου δραχμὰς]
30 ἑπτακοσίας ἱε[ρομνάμοσι καὶ Ἀμίων κοινῶι· παραδειξάτω δὲ κ]-
αὶ τὰς ἀμπέλ̣[ους καὶ τὰς συκῆς πεφυτευμένας κατὰ τὰ γεγρα]-
μμένα καὶ [ζωούσας, μὴ νεωτέρας ἐτέων δέκα, ἢ ἀποτεισάτω τ]-
οῦ ἐγλεί[ποντος φυτοῦ ἑκάστου ἀργυρίου δραχμὰς ἑκατὸν? ἱερ]-
ομνάμ[οσι καὶ Ἀμίων κοινῶι —]
Search Help