Honorary decree for Ouliades; Hellenistic?; found at Mylasa: CIG 2693; LW 399 + 398; SEG 4, 227-228; *IMylasa 101; SEG 36, 1000.  
[ ] IMyl 101
1 [—] ἀλ[λὰ] καὶ κινδύνους τοὺς μεγίστους διὰ τὸ
[—] τοῖς Πισίδαις, τῶν δὲ περὶ Γάϊον προεκπεπλευ-
[κότων — οὔτε δα]π̣άνης οὔτε κακοπαθίας λόγον ποιησάμενος
[— κ]αὶ ἐντυχὼν αὐτοῖς μετὰ τῶν συμπρεσβευτῶν
5 [— γε]νόμενος δὲ καὶ βουλευτὴς ἦρξεν ἀξίως τῆς
[καταστησάσης αὐτὸν φυλῆς? τῆς ἀρίστ]η̣ς ἀεὶ γνώμης ἀντεχόμενος· κατασταθεὶς
[δὲ καὶ — κ]ατὰ τὴν ἀρχὴν προέστη μετὰ τῶν συναρχόν-
[των — ἐκ τῶν ἰδ]ίων ἐχορήγησεν εἰς τὴν διάπρασιν τῶν ὠνί-
[ων, — πάντα τὰ ἐπιτήδεια συν]αύξειν τὰ κατὰ τὴν ἀγορὰν σπεύδων καὶ δια-
10 [φυλάσσων ἀφθονίαν εἰς τὰς πανη]γύρεις γίνεσθαι καὶ δι’ ὅλου φιλαγάθως προσφε-
[ρόμενος· χειροτονηθεὶς δὲ βουλῆς γ]ραμματεὺς τῆς τε φυλακῆς τῶν γραμμάτων προ-
[εστὼς —] ἔτι δὲ καὶ λέγων καὶ πράσων τὰ κράτιστα [—]
[—]ΩΝ εἴς τινα τῶν κοινῇ συμφερόντων προετέλεσεν
[— ἐνι]α[υ]τοῖς? κατὰ τὴν ἀρχὴν ἀνεστράφη ἐνδόξως καὶ
15 [ἐπιεικῶς, — τοῦ δὲ δήμου] ἀφεσταλκότος αὐτὸν ἐκλησιαστὴν καὶ θεωρὸν
[εἰς Στρατονίκειαν — μετὰ] Π̣ρωτολέοντος τοῦ Ἀριστέου καὶ ἐν τούτοις περὶ
[— ὑπὲ]ρ τῆς πόλεως καὶ τοῦ ἔθνους τοῦ Χρυσαορέων διε-
[λέγη — κ]οινῶν ἀναδεχόμενος οὐθένα παραλέλοιπεν κ[α]ι-
[ρὸν —] προεστηκότος τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐλ Λαβραιύνδοι̣[ς] τ̣οῦ
20 [— τὴν] πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσέβειαν καὶ τὴν πρὸς τοὺς
[— πολίτας φιλοτιμίαν καὶ] προθυμίαν εἰσφέρεται, σὺν αἷ[ς] ο[ὐ]δέν, ὅσον ἐστὶν
[ἐφ’ ἑαυτῷ — τοῖς ἐρχο]μ̣ένοις [εἰ]ς τὸ ἱερὸν φιλανθρώπ[ω]ς̣ προσφερόμενος
[—]Ν ἀναλ[ω]μάτων οὐκ ὀλίγων [ἀ]ν[α]δέχεται φιλαγά-
[θως — κελεύο]ντος δὲ καὶ νόμου ὅπως [κατασκε]υασθῇ βαλανεῖ-
25 [ον, — καὶ αὐτοῦ διαλεγομέ]νου ὑπὲρ τοῦ τόπου̣ ὃν ἔκρινεν ἐπιτήδειον εἶναι
[εἰς τὸ βαλανεῖον, καὶ τοῦ δή]μου μέλοντος ἀγοράσειν αὐτόν, Οὐλιάδης καὶ ἐν
[τούτῳ προείλετο — τ]ῶ̣ι τε θεῶι χαρίζεσθαι καὶ τοῖς πολίταις ἐπαγγεῖλαι
[τὴν δαπάνην — καὶ] παραχρῆμα [τῆς] ἀντιγραφῆς ΕΠΕ[—]Σ̣ΕΝ τὴν ΕΝΑΝ-
[— ὅπως τὸ ἔρ]γο[ν] τοῦ βα̣[λα]νε[ίο]υ λυσιτελῶς κατασκευασθῇ τῶι
30 [—]ΘΑΙ καὶ ΔΙ[—]Υ̣Λ̣ΗΣ τῆς ὑπαρχούσης [α]ὐτῶι [—]
[—]․ΤΗΝΤΟ[—]ΕΝ[—] καὶ πρὸς τὴν τῶν [—]
[—]ΗΝ[—]ΟΙΝ̣[—]ΕΝ ὅπως κ̣α̣ὶ περὶ τούτων Η[—]․Ο․
[—]ΥΝΕΧΩ[—]ΕΙΣΤΥ[—]Ν τὴν ἀγωγὴν Πισιδῶν
[—]ΤΟ[—]
35 ΗΝΚΑ[—]ΙΛ[—]ΟΝ[—Α]ΝΕΡ[Α—]ΔΙΩ[— πᾶ]-
σαν εἰσφέρε[τα]ι φιλοτιμίαν καὶ λέγων καὶ πράσσων ὑπὲρ τ[ῆς τε] πατρίδο[ς καὶ τῶν]
Ῥωμαίων, σπεύ[δ]ων ὅσον ἐστὶν ἐφ’ ἑαυτῶι σ[υ]ν̣αύ[ξ]ειν τὴν ὑπά[ρχ]ο[υσαν] τῶι δήμωι
εὔνοιάν τε κα[ὶ φι]λίαν, κάλλιστον δὲ νομίζων εἶναι καὶ τὸ τοὺς [π]ο[λί]τα[ς] ὅσον ἐστὶ[ν ἐφ’ ἑ]-
αυτ̣ῶι μεθ’ ὁμ[ον]οίας τὴν μετ’ ἀλλήλων συναναστροφὴν ποιεῖσθαι, πολλούς τ[ε τῶν]
40 διαφερομέν[ων] καὶ ἐν ἀντιδικίαις ὄντων συλλύειν, [κ]α[ὶ] τὰς ἐνεστηκυίας αὐτοῖς
φιλονικίας [—] στε[ρ]γόμενός τε ὑπὸ πολλῶν, [ἐπι]μελετὴς δ’ [ἐκλα]μβανόμενος [π]άν-
τα τὰ κατὰ [τὰ]ς π̣[ί]στεις ὁσίως καὶ δικαίως δ[ιέλ]α̣β̣[εν,] διαιτητής τε καὶ κριτὴς [αἱ]-
ρούμενος [τῶν] μὲν τὰ νίκη διαλύων εἰς σύλλυσιν καὶ φιλίαν ἀποκ[α]θ̣ίστησ[ιν τοὺς]
διαφερομέ[ν]ους, τῶν δὲ τὰς δια[ί]τας [καὶ τ]ὰς [κ]ρίσεις ἀπὸ παντὸς τοῦ βελτίσ-
45 του ποιεῖ τε[λέως] ἀνερίθευτον καὶ ἀδωροδόκητον ἑαυτὸν παρεχόμενος ἐμ πᾶ-
[σ]ιν, οὐκ ὀλί̣γ[οι]ς δὲ τῶν πολιτῶν καὶ [ἐ]μ <π>ράγ[μα]σιν γενομένοις ἐβοιήθησεν [—]
[—]ΧΙΣΤΑ[—] πολλοῖς οὐθὲν ἰδίαι περιποιούμενος αὐ[τῶι] ΕΛΕ χαρίτων Δ[—]
καὶ δόξης ἔ[παινον?] μὲν ἐπιδεχόμενος καὶ τὰς ἐν τοῖς τοιούτοις κακοπαθίας οὐ[κ]
[ὀ]λίγοις δὲ [—]ΜΙΤΟΣ[—]ΤΩΝ καὶ ἐράνους Ε[—]ΧΕ[—]ΗΚΟΙ[—]ΕΝ, τινῶν δὲ καὶ προέστη [—]
50 [—]ΕΝ σπεύδ[ων —]ΧΑ[—]ΑΣΑΝΤΑΤΟ πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας τῶν πολιτῶν συνεπ̣-
[αν]ορθούμ<ε>[νος] ὅσον ἐστὶν [—]Ν[—]ΕΟΣ πολλοῖς [δ]ὲ καὶ τῶν παραγινομένων ΕΞΑ[—]
ΝΩΝ εἰς τὴ[ν πόλιν] φιλανθρώπως προσ[—]Σ[—]ΡΕ[—]ΧΑ[—]ΤΟ ἀεὶ ὅπως ὑπὸ [μ]ηθενὸ[ς —]
παρενοχλη[σ— Μυ]λασσέων [—]ΑΙΝΕΙΟΥ[—]ΙΕ[—]ΟΣΙΑΝ περιγίγνεσθαι τῆι πόλε[ι —]
σὺν ἑκ̣α̣σ̣[τ—]ΠΡΟΣΙ[—]ΝΔΕ[—]Α καὶ τοῖς Λ[—]ΟΛ[—]Ι τῶν πολιτῶν ὠφελίαν·
55 ὅπως οὖν [ἡ φυλὴ κ]αὶ ὁ δῆμος [φαίνωνται τοῖς καλοῖς καὶ ἀγ]α[θ]οῖς ἀνδράσιν καὶ εὐεργε-
τοῦσι ΑΥ[—]ΝΑ[—]ΔΕ[—]ΟΥΣ τὰς κ[αταξίας] χάρι[τας ἀπονέμοντε]ς· ἀγα[θ]ῇ τύχῃ· ἐπ<η>ι[νῆ]-
σθαι Οὐλιά[δη]ν κα[ὶ στεφα]νῶσα[ι στεφάνωι] τῶι ἐκ τοῦ νόμο[υ ἀριστεί]ωι· δ<ε>[δόσθαι δὲ]
αὐτῶι καὶ [με]ρ[ίδα ἐκ] τῶν θ̣υσιῶ[ν] {ΑΝ} [τ]ῶν [ὑπ]ὸ τοῦ δήμου [συντελουμ]ένω<ν> Ε[—]
[—]ΩΣΤΑΣ[—]ΥΤΩ [φιλοτιμίας ἕν]εκεν [καὶ εὐνοί]ας τῆς εἰς τὴν πατρίδα· τ<ὴ>ν δὲ ἀ̣-
60 [ν]αγγελί[αν] τοῦ στεφάνου ποιήσαν[τος τοῦ] γραμμ[ατέως τοῦ δήμου —]ΙΣ <κ>α[τὰ]
τὸν νόμο[ν —] ἐν τῶι γυμνικῶι ἀγῶνι τῶι συντελουμένωι [τῶι Διῒ καὶ ἐν τ]ῶι μου-
σικῶι ἐπὰ[ν] ὁ δῆμος [χ]ο[ροὺς ἄγηι] τῶι Διονύσωι· [ἵνα] δὲ κα[ὶ ἡ] τοῦ δήμου [εὐχαρ]ισ-
τία ἣν ἔ[χει] πρὸς τοὺς [εὐεργ]ετοῦντ<α>ς ἐχ[φανε]<στ>έρα <γ>ί<ν>ηται, ἀναγράψαι τόδε τὸ
ψήφισμα [ἐν] τῶι ἱ[ε]ρῶι [τοῦ] Διὸ[ς Ὀσ]ογω κατὰ τὸν νόμον [οὗ τἆλλα π]ερὶ τῶν ε̣[ὐε]<ργ>ε-
65 τῶν ψη[φίσ]ματα ἀνα[γράφεται· εἰς δ]ὲ τὸν στέφανον [ὑπάρχειν] πό<ρ>[ο]ν ἐ[κ τῶν κοι]-
νῶν προ[σό]δων τῶν μ[ὴ εἰς ἄλλα ἀ]π̣οτεταγμένων· [δεδόχθαι] συν[τελεῖσθ]α[ι]
καθότ[ι εἰσ]εγράψατο
Search Help