Decree of Ant[ioch]eia (of Pisidia? or Alabanda?) accepting invitation of Magnesia (Mai.) to [Le]uko[ph]ryena; IIIe/II; found at Magnesia Mai.: *IMagnesia 79 + 80 + p. 295; **Holleaux, REA 3, 1901, 126-127 (80: ll. 2, 5-6, 9, 17, 21, 22, 23); **Robert, RPh 1, 1927, 116-117 (79: ll. 8-9, 23; 80: ll. 7, 15); SEG 4, 505; **Oguse, BCH 53, 1929, 129-140 and 148-150 (79: ll. 2-8, 10-11, 12, 13-14, 15-22, 26-28); **Robert, RPh 10, 1936, 124 (80: l. 2).  
[ ] IMagn 79 + 80 + p. 295
1.1 [—]
[ἐπειδὴ Μαγνήτων τῶν ἀπὸ Μαιάνδ]ρ̣ου ὁ δῆ̣μ̣ος [τοῦ θεοῦ]
[τοῦ ἐν Δελφοῖς χρήσαντος λώϊον εἶναι καὶ ἄμεινον τ]ο̣ῖ̣ς σεβομένοις [Ἄ]ρτε̣μι[ν]
[Λευκοφρυηνὴν καὶ τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν ἱε]ρὰν καὶ ἄσυ̣λον ε[ἶν]α̣[ι νομί]-
5 [ζουσιν, ἐψήφισται συντελεῖν ․c.5․ τῆι] ἀρχηγέτιδι τῆς [πό]λε[ως]
[Ἀρτέμιδι Λευκοφρυηνῆι διὰ πέντε ἐτῶν θυσίαν κα]ὶ πανήγ̣υριν κα[ὶ] ἐ̣κ̣εχειρί-
[αν καὶ ἀγῶνα στεφανίτην ἰσοπύθιον μουσικὸν
κ]αὶ̣ γυμ[ν]ικὸν καὶ ἱπ[πικόν,]
[δικαίαν ἀποδιδοὺς χάριν τῆι εὐεργέτιδι, καὶ] πρὸς ἡμᾶς πρεσβε[υτὰς Λυκο]-
[μήδην Λυκομήδου τοῦ ․c.4․ου, Δημήτριον Δημο]φῶντος, Διονύσα[ρχον Ἀνα]-
10 [ξαγόρου ἀπέσταλκεν, ὅπως παραγενόμενοι τὰ]ς γ̣εγενη̣μένας τοῖς [Μά]γν[η]-
[σιν παρὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν Δελφοῖς μαντείας ἀ]π̣ολογίσωντα[ι] καὶ τὸν ἡμέτε̣ρον̣
[δῆμον παρακαλέσωσι ἀποδέξασθαί τε κα]ὶ σ̣υ̣ναύξειν τὰς ἐ[ψ]ηφ[ι]σμέ[ν]ας
[τιμὰς τῆι θεῶι — το]ῖς [γεγραμ]μένοις? ἀκόλο[υ]θα πρ̣ᾶξ̣αι
[—]αι τ̣[ὸν] δῆ̣[μον] αὐτῶν, διελ[έ]γησ[αν δὲ κ]αὶ
15 [οἱ ἀπεσταλμένοι παρ’ αὐτῶν περὶ] τῆς σ̣[υγ]γενείας καὶ περὶ τ[ῶ]ν π̣α̣ρα[δ]εδ̣[ο]-
[μένων ὑπὸ τῶν προγόνων ἀκολούθως τ]οῖ[ς] γεγραμμένοις φιλοτιμία̣ς ο[ὐ]θὲ̣ν ἐλ[λεί]-
[ποντες παρεκάλεσαν δὲ τὸν ἡμέτε]ρον δῆμον τάς τε τοῦ Ἀπό[λλων]ος μαν[τ]ε[ί]-
[ας παρακολουθοῦντα καὶ τὰς τῆς θεοῦ] τ̣ιμὰς συν[α]ύξοντα ἐμ π[α]ντ̣ὶ [και]ρῶ[ι καὶ εὔ]-
[νουν ὄντα περὶ τὸν δῆμον τ]ὸν Μαγν[ή]τ[ων·] ἀποδέξασθα[ι τὴν κ]α[θιέρωσιν τῆς]
20 [πόλεως καὶ τῆς χώρας καὶ τὴν παν]ήγυρι[ν] καὶ τὴν ἐκεχειρίαν κα[ὶ τ]ὸν [ἀγῶ]να
[στεφανίτην ἰσοπύθιον ταῖς τιμαῖς] κ̣ατ̣[ὰ τ][ν] σ[υγ]γέν̣[ε]ιαν τὴν ὑ[π]ά̣[ρχ]ουσα[ν]
[τῆι ἡμετέραι πόλει πρὸς] τ[ὴν Μαγνήτων· ἀγ]αθῆι τύχηι δε̣[δόχθαι τῆι] β̣ο̣[υ]λ̣ῆι·
[ἀποδέχεσθαι μὲν τὰ ἀξιούμενα] ὑ̣πὸ Μ[α]γ[νή]τ[ων] ἐπὶ σω̣τη[ρίαι τῶν τ]ε [Μ]α̣γνή-
[των —]π․․c.8․․․ πόλιν̣ ὁ δ[ῆμος] τῶν Μαγ-
25 [νήτων — ἀμφοτέρων τῶ]ν πόλεων ․c.4․ καὶ τὴν [π]ό-
[λιν αὐτῶν καὶ τὴν χώραν ἱερὰν νομίζ]ε[ιν εἶναι τῆς Ἀ]ρτέμιδος [τ]ῆς [Λευκ]ο[φρυηνῆς]
[καὶ ἄσυλον· ἐπαινέσαι δὲ Μάγνητας τῆς τε πρὸς το]ὺς θεοὺς [εὐσ]εβ[είας ἕνεκεν]
[καὶ —]ς τὸν ε․c.4․ορ․․c.7․․οις
[—]ρι․․, κα[λ]έ̣[σ]αι τ̣[οὺ]ς δ[ὲ ․․․]
30 [—]ιτ․․․․․․c.16․․․․․․ πο․․η․․․
[—]οσ․c.6․․δ․c.4․ δίδο[σθαι] δὲ κ̣α̣[ὶ]
[—]ε̣ω[․․c.8․․․ ἀ]μ[ε]ιβο̣․c.6․․με̣-
[—]ε․․․․․c.14․․․․․η̣δο̣․․c.8․․․
[—]χ․c.4․να․․․․․c.14․․․․․ τὸ̣[ν] δῆ̣[μον ․c.6․․]
35 [—]ε․․․κλ[․․․․c.12․․․․ δεδό]χθαι̣ [․․c.8․․․]
[— Διον]υσ[ί]ο[ις ἀνακηρύσσε]σθαι τὸμ [․․c.7․․]
[—]νον τῆι ․․λ․․․c.11․․․․ται [το]ῖ̣ς θεω̣[ροῖς]
[Μαγν]ήτων [κ]αὶ ἐ[π]α̣γγ̣[έλλοντε]ς [—]
εἰ[ς] Μαγν[η]σίαν ․c.5․ε̣[—]
40 [—]ρ․ακ․․οτι[․․․c.11․․․․ Ἀρτέ]μ̣ιδι [—]
[—]ρι․․․․․c.14․․․․․ο̣[—]
[—]
2.1 [— ὑπ]-
ακο[υσ]αντ․․ <τῶν> πρεσβευτῶν τοὺς ἀ[π]ο[λογισμοὺς καὶ τὰ συνηντημένα Μάγνησιν]
ἀγαθ̣ὰ ὑ[πὸ τ]οῦ θεοῦ ἥδεταί τε κ[α]ὶ προ[—]
το̣ὺ̣[ς ἱερεῖς καὶ] τὰς ἱερείας καὶ εἰς τὸ [λ]ο[ι]π[ὸ]ν̣ [— οὐδενὸς]
5 [πο]στήσ[ε]ται τ[ῶν] πρὸς ․υ̣[․․․ ὑ]πὸ? τούτων [—]
[διατ]ε[ιν]όντ[ων] τ̣[ο]ὺς δ̣ὲ̣ [μετ]ὰ τ[ῶν γραμματέων ἐπιμέλειαν ποι]-
[σασ]θαι, ὅπως ἀ[να]γραφῇ τὸ [ψή]φισμ[α] τοῦτ[ό τε] καὶ [τὸ παρὰ Μαγνήτων εἰς σ]τή-
λην μαρμαρ[ίνην] κ̣αὶ στ̣[αθῆι ἡ σ]τήλη{ι} τῆς [ἀγ]ορᾶς ἐν [τῶι ἐπιφανεστάτωι τόπ]ωι,
ἀξιῶσα[ι] δὲ [κ]α[ὶ] τὸν Μαγ[ν]ήτων [δ]ῆμον ἀνα[γ]ράψαι κ̣α̣[ὶ παρ’ αὐτοῖς τὸ ψήφισμα] τοῦ̣-
10 το ε[ἰ]ς στήλ[η]ν [μ]αρμαρ[ίν]ην καὶ στῆσαι ἐν τῶ[ι ἱ]ερῶ[ι τῆς Ἀρτέμιδος τῆς Λευκοφρυ-
ην[ῆ]ς, ἵν̣[α] φ̣αν[ε]ρὸ[ν ἦ]ι πᾶσ[ιν,] ὅ̣τι [ὁ δῆ]μος ἡμῶ[ν] εὐσεβῶς κ̣[αὶ φι]λ̣[οδ][ξως πρὸς τοὺς]
θ[εοὺ]ς ἔ[χων δ]ιατ[ηρ]εῖ τ̣ή̣[ν τε] συγγ[έ]νειαν καὶ τὴν οἰκ[ε]ι[ό]τητα [κα]ὶ φ[ιλίαν τὴν ὑ]πάρχου-
σ[αν] τ[ῆ]ι πόλει [τῶν] Ἀντ[ιοχ]έων [π]ρὸς [τὴ]ν πόλιν τὴν [Μ]αγνήτω[ν·] τ̣ο̣[ὺς δὲ ἱερεῖ]ς καὶ τὰς
ἱ̣ε̣ρ̣ε[ί]ας ἀνο[ῖ]ξ̣α̣ι̣ τοὺς να[οὺ]ς κ̣α̣ὶ ε̣ὔ̣ξ̣α̣σθαι καὶ Μάγν[ησιν ․c.4․]σχηνται
15 εἰς τὸ[ν ἀε][χρ]όνον καὶ [γίνε]σθ[α]ι κοιν[ῆ]ι πάντα τὰ ἀγαθ[ὰ][ντιοχεῦ]σ̣ίν τε καὶ Μάγνη-
σιν, ἀφ[ιέ]ναι δὲ [κ]αὶ [τ]οὺς [π]αῖδ[ας κ]α[ὶ] τ<ὰ>ς παῖδας ἐκ τῶ[ν] μ[α]θ[ημάτων ἐ]ν τῆιδε τῆι
ἡμέ[ρ]αι, ποιεῖν δὲ [τ][αὐτὸ] τοῦτ[ο ε]ἰς τ[ὸ λοι]π̣όν, ὅτα[ν ὑποδεχώμεθα] παρὰ Μαγνήτ[ω]ν
τ[ὸ]ν θεωρὸ[ν] τὸν α[ὐτῶν,] τοὺς [δὲ] στρα[τηγ]οὺς καὶ βουλ[ευτὰς μετά] τε τῶν γραμα-
τέων [κ]αὶ τοῦ ἐξ̣ε̣[τα]στ̣[οῦ] κατὰ μ̣ῆ[να] θ̣ύσασ[θ]αι τοῖς Θε[σ]μ[οφό]ρ̣οις καὶ Ἀρτέμι-
20 δι Σωτείρ[αι κ]αὶ Ἀρτέμ[ιδι Λε]υκ[οφ]ρ[υην]ῆι, καλέ[σ]αι δὲ [καὶ εἰς τὴν κοι]ν[ὴν] ἑστίαν τοὺς
π[αρ]ὰ Μαγν[ήτ]ων [θεωρο][ς], ὅπ[ως π]ρῶτ[οι] μετάσ[χωσι θυσίας μετὰ] τούτων, τοὺς
δ[ὲ] τ̣[α]μίας εἰ[ς τὴν θ]υσίαν [τὰ μὲ]ν ἱ̣[ε]ρεῖα χορηγ[ῆ]σ[αι ξένια δὲ δοῦναι ὅσα τοῖς ἄλλοις]
πρεσβ[ευτ]αῖς [δίδοται] δραχμ[ὰς] τ[ρι]άκ[ον]τα. ἀπεδε[ίχθη θεωροδόκ]ος Φ[ι]λ[ῖ]νος
Δ[η]μέ̣[ου.]
Search Help