Honorary decree (of Halikarnassos) for board (of strategoi?), including [Phil]odemos [Dr]akonto[s?]; 11; found at Halikarnassos: *GIBM 893.  
[ ] GIBM 893
1 [—]παλ[—]
[—]των[․c.6․․]ν ἀναστα̣[—]
[—]ης ἐν τοῖς τῆς εὐδαιμονίας καιρ̣[ο]-
[ῖς —] συνηθήας προβαλλομένων και[—]
5 [—] σκάφους μηδὲ ἐν[ο]χλουμένων αὐτ̣[—]
[—]ς τοῖς τε προγεγενημένοις τριηράρχοι[ς]
[— ἄλ]λο∶ προνοοῦντες καὶ κατὰ κοινὸν τῆς πόλ-
[εως περιστάντω]ν πολέμων νόμωι καὶ ταύτην διωρθώσαντο καὶ ἀνείλο-
[ντο —]ες δὲ ἐμπᾶσιν ἁτοῖς καὶ τοῖς ὑφ’ ἑατῶν πολειτευομένοις
10 [—] ἁγνοὺς [․․․]ν καὶ ἀπὸ δημοσίου καὶ ἀπὸ ἰδιωτικοῦ λυσιτελο-
[ῦντε]ς ὁ[πότε] ἀναφορὰ ἦν, οὐδενὶ δὲ̣ [τρόπωι?] ἐ̣γκαθήτων διαβολῆς ἐπιμ̣[ε]-
[λεῖς? προθύμο]υς ἁτοὺς παρέσχο[ντο — εἰς ἑκά]στους, περὶ δὲ τῆς φυλα-
[κῆς τῆς κ]ατὰ τὴν πόλιν καὶ [τὴν χώραν σπουδὴν με]γ̣ίστην ἐποήσαντο πρί[ν,]
[ὕσ]τ[ερον δὲ κ]α̣ὶ̣ ἐν εἰρήνηι χάριν ․[— κ]αὶ μὴ συντελουμέν-
15 [ων τὰ ἱ]ερὰ [π]άν̣[τα?] ἐ̣κ χρόνου καὶ πλε[—]ενων δὲ μὴ δύνασθ̣-
[αι τὸ ἱ]ερὸν ἀπο[κ]α̣τασταθῆναι τηνε[—]․ εἰσφερόμενοι καὶ
[—]ειν μετὰ [πά]σης σπουδῆς τὴν [—]ιαν ἐκτήσαντο κα[ὶ?]
[δ]ήμου τη[—]υφροσύνην καὶ [— προ]σοφιλομένων δὲ ․
[— φό]ρων? καὶ τῶ[ν] ε[ἰσφ]ορῶν σὺν τοῖς̣ [τόκοις — τὸ ὅλον δ]ειναρίων  καὶ τῆ[ς]
20 [πόλεως] ἠνανγκασ̣[μένης] ὑπὸ τῶν λο[γιστῶν? — γ]εγραμμένου χρήμ-
[ατος αὐτ]οὺς παρασχέσθαι· ἄλλο∶ ἐκπορ[—]ναρχης ἐνκαταλεί-
[πειν ο]ὐ βουλόμενοι τ̣οὺς ἐπ’ αὐτῶν? ․[—]ε∶ ἄλλο∶ πρ[εσ]βεύ-
[σαντ]ε̣ς πάλιν πρὸς Λ̣[ό]λλιον διὰ του[—]ντος κακε[․․]ον
[—]α[․]τε[․․]αρεσ[․]εσχον καιχ[—λ]οιπογρα[φ]η̣θη
25 [—]νικα․δοσιαν τῶν ἀνδρῶ[ν] τ[ο]υ[—] κουφισμὸν ω
[․․]λ[—] ἄφο[ρ]ον εἶναι∶ ἄλλο[∶] ἵνα οὖ[ν ὁ δῆμος τὰς καταξ]ίας ἀποδιδῷ χά-
[ριτ]ας ․[—]ων μὲν τὰς τούτων ἐλ[—]ιας καὶ κακοπαθ[ε]-
[ία]ς καὶ κινδύνο[υ]ς ὑπὲρ [τῆ]ς πό[λ]ε[ως? —]πομεν
[ὥστ]ε καὶ ἑτέρους προ[—]ιναυ[—]ων προ[—]
30 ․σια∶ τύχῃ τῇ ἀγαθ[ῇ δε]δόχ[θαι ἐπαινέσαι Φιλόδημον Δρ]άκοντο[ς?]
καὶ Ἀθή[νι]ππον αʹ τοῦ [—]ο[․]υ[— Οὐ]λιάδο[υ?]
[․]κυ[․․․]ν διακοσιο[․․․]δι[—]ξ ἐσ[τρα]-
τηγηκότας ἐπὶ Ἀ[θηνί]π[που? —]ει[—]οδε
δωρου καὶ τὸν Γα[—]υδη[— ἕκ]-
35 αστον αὐτῶν οὐσ[—]ωι καὶ [— εἰκόνι]
[χ]αλκῇ καὶ ἄλλῃ μαρμαρίνῃ καὶ ἄλλῃ χρ[υσῇ —]
τοῖς ὑπ’ αὐτῶν ἐν τῆι ἀρχ[ῆι πε]πραγμ[ένοις —]
ης καὶ διαμονὴν καὶ αὔξησιν· ἀν̣αθεῖ[ναι δὲ τὰς στήλας ἐν τοῖς ἐπισημ]-
οτάτοις τῆς πόλεως τόποις καὶ ἐ[— ἐ]-
40 ξ̣ηγημένον αὐτῶν τῇ ἀρχῇ οὗ Δρακ[—]αντ[—]
[․]ου πολλὰ καὶ μεγάλα τῶι δήμωι πε[—]αο[— προεδρ]-
[ί]αις καὶ προδικίαις καὶ πρεσβείαις καὶ πολειτήαις κα[ὶ μ]ε[γ]ίστ[αις τειμαῖς]
[․․]ν μετ[ὰ τῶν] συναρχόντων καὶ κατ’ ἰδίαν αὐτὸν ον[—]ε
[․]υα τῆι πα[τ]ρίδι πεποηκότ[α κ]αὶ κατωρθωκότα περι[․․]ηγε
45 [․]αγ[υι]ει? συνείδησις καὶ τὰ τῶν ἡγουμένων ἀποκρίμ[ατα —]
[π]ο[λ]λὰς? καὶ ἀναγκαιωτάτας τετελεκότα πρεσβείας [․]νε
[․]αν [ἐν] ἐσχάτοις καὶ ἀπεγνωσμένοις καιροῖς κατατα[—]
[Φιλ]όδημον τετειμ[ῆ]σθαι πάσαις ταῖς τειμαῖς καθόπε γέγραπ]τ[αι? —]
[τ][ν δ]ὲ εἰκόνω[ν] αὐτοῦ τὴν μαρμαρίνην στῆσ[αι ἐν τῷ ναῷ σύνναον]
50 [τῷ] τῆ[ς] πόλεως Ἀρχηγέτηι ἀναγραφῆναι δ[ὲ] τὰς τε[ι]μὰ[ς ἐς στήλην]
[λ]ιθ[ίνην] καὶ ταύτην ἀνατεθῆναι ἐν τῷ ἐπ[ιση]μοτάτῳ [τόπῳ —·]
[ἐπιμελ]ηθῆναι δὲ τῆς τε κατασκευῆς [κα]ὶ τῆς ἀνα[στάσεως τῶν εἰκόνων?]
[τὸν] ἀρ[χιτέκ]τονα τοὺς ὑ[π]ογεγραμμένο[υ]ς στρατηγοὺς κ[α]ὶ τὸν γραμ-
55 [ματέα· τὴν δὲ εἰ]ς ταύτα [δαπ]άνην ἐξοδευ[θ]ῆναι ἐκ τοῦ τῆς πόλεως λόγο[υ.]
Search Help