Christian topos inscription of Alexandros koureus, on column in Theater Baths; Christian; found at Aphrodisias: *Roueché, Aphrodisias in Late Antiquity no. 191.  
[ ] Roueché, Aphrodisias 191
1 ☩ Ἀλέξαν-
δρος
κουρέος
τόπος
5 ☩.
Search Help