IG II² 330
[ ] Att. — stoich. 46 — 335/4
1 [ἐπὶ Ε]ὐαινέτου ἄρχο[ντος ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδος τρίτης πρυτ]-
[ανε]ίας, ἧι Πρόξενος Π[υλαγόρου Ἀχερδούσιος ἐγραμμάτευ]-
[εν]· ἕνηι καὶ νέαι, ἑβδό[μηι καὶ δεκάτηι τῆς πρυτανείας· ἐκκ]-
[λη]σία· τῶν προέδρων ἐ[πεψήφιζεν ․․․․․․․․18․․․․․․․․ ἔδ]-
5 [οξ]εν τῶι δήμωι· Θεόδω[ρος Ἀντιφάνου Ἀλωπεκῆθεν εἶπεν· ἐπ]-
[ε]ιδὴ Φυλεὺς χειροτ[ονηθεὶς ἱεροποιεῖν τῆι τε βουλῆι κα]-
[ὶ] τῶι δήμωι ἐπὶ Πυθο[δήλου ἄρχοντος τὴν ἀρχὴν, ἐφ’ ἣν ἐχειρ]-
[οτ]ονήθη, ἦρξεν καλ[ῶς καὶ κατὰ τοὺς νόμους καὶ ὑπὸ τῶν πρυ]-
[τα]νείων πασῶν ἐστ[εφανώθη ․․․․․12․․․․․, ἐπηινέθη δὲ κα]-
10 [ὶ ὑπὸ τῆς β]ουλῆς [καὶ τοῦ δήμου ․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]
․․․․10․․․․Γ[․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․ κατὰ τὸ]-
[ν ν]όμον κα[ὶ ․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․ δεδόχθ]-
[αι] τῶι δήμωι ἐ[παινέσαι τὸν ἱεροποιὸν τῆς βουλῆς καὶ τοῦ]
[δή]μου τὸν ἐπὶ [Πυθοδήλου ἄρχοντος Φυλέα Παυσανίου Οἰνα]-
15 [ῖο]ν καὶ στεφαν[ῶσαι χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ Χ δραχμῶν· τὸ δὲ ἀ]-
[ρ]γύριον τὸ εἰ[ς τὸ]ν στέφ[ανον προδανεῖσαι τὸν ταμίαν τοῦ]
[δ]ήμου ἐκ τῶν [εἰς τ]ὰ κατὰ ψηφ[ίσματα ἀναλισκομένων τῶι δή]-
[μ]ωι· ὅπως δ’ ἂν ὁ τ[α]μίας ἀπολάβ[ηι τὸ ἀργύριον τὸ εἰρημένον],
[τ]οὺς προέδρους, οἳ ἂν λάχωσι[ν πρῶτον προεδρεύειν εἰς το]-
20 [ὺ]ς νομοθέτας προσνομοθετῆ[σαι περὶ τοῦ ἀναλώματος ὅπως]
[ἂ]ν καὶ οἱ ἄλλοι οἱ καθιστάμε[νοι ἱεροποιοὶ φιλοτιμῶντα]-
ι πρός τε τὴν βουλὴν καὶ τὸν δ[ῆμον ἄρχειν κατὰ τοὺς νόμου]-
ς καὶ εἶναι χρήσιμοι τῶι δήμ[ωι τῶι Ἀθηναίων· ἀναγράψαι δ]-
ὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμμα[τέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν σ]-
25 τήληι λιθίνηι καὶ τὸ τῆς βουλ[ῆς ὃ εἶπε Ἀγασίας καὶ τὸ τοῦ]
δήμου ὃ εἶπεν Ἱπποχάρης καὶ [στῆσαι ἐν ἀκροπόλει, εἰς δὲ τ]-
ὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης δοῦ[ναι τὸν ταμίαν τοῦ δήμου ․․ δ]-
ραχμὰς ἐκ τῶν κατὰ ψηφίσμα[τα ἀναλισκομένων τῶι δήμωι].
28a                     senatus consultum Agasiae.
29 [ἐπ]ὶ Πυθοδήλου ἄρχοντος [ἐπὶ τῆς ․․․ηΐδος ἐνάτης πρυτανεί]-
30 [ας], τετράδι ἐπὶ δέκα, δευτ[έραι τῆς πρυτανείας· βουλὴ ἐν βουλ]-
[ευτ]ηρίωι· τῶν προέδρων ἐπε[ψήφιζε ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]·
[ἔδ]οξεν τῆι βουλῆι· Ἀγασί[ας Χαιριγένους Ἰκαριεὺς? εἶπεν· ἐπ]-
[ειδ]ὴ Φυλεὺς Παυσανίου Ο[ἰναῖος χειροτονηθεὶς ἱεροποιεῖ]-
[ν τῆι] βουλῆι καὶ τῶι δήμω[ι τὴν ἀρχὴν ἄρχει δικαίως καὶ κατὰ]
35 [τοὺς ν]όμους καὶ αἱ πρυτα[νεῖαι αἱ ἀεὶ καθήκουσαι αὐτὸν ἐπη]-
[ινέκα]σι καὶ ἐστεφανώκα[σι· ὅπως ἂν οὖν ἐφάμιλλον ἦι καὶ τοῖς]
[ἄλλοις] το[ῖς] λαγχάν[ουσι ․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․]
․․․․․․․16․․․․․․․Λ[․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․ δεδό]-
[χθαι τῆι βουλῆι, ἐ]παιν[έσαι Φυλέα Παυσανίου Οἰναῖον ἀρετῆ]-
40 [ς ἕνεκα καὶ δικαι]οσύνης [τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸ]-
[ν Ἀθην]αίων [κ]αὶ στεφανῶσα[ι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ Χ δρα]-
[χμῶ]ν, ἐπειδὰν τὰς εὐθύνας [δῶι· ὅπως δ’ ἂν καὶ ὁ δῆμος αὐτὸν τιμ]-
[ήσ]ηι, τοὺς προέδρους οἳ ἂν λ[άχωσι προεδρεύειν εἰς τὴν πρώτ]-
[ην] ἐκκλησίαν, χρηματίσαι π[ερὶ αὐτοῦ, γηώμην δὲ ξυμβάλλεσθ]-
45 [αι] τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμο[ν ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι, εἶναι αὐτῶ]-
[ι ε]ὑρέσθαι παρὰ τοῦ δήμου ἀγ[αθὸν ὅτι ἂν δύνηται].
46a                       populi scitum Hippocharis.
47 [ἐπ]ὶ Πυθοδήλου ἄρχοντος ἐπ[ὶ τῆς ․․6․․․ίδος δεκάτης πρυτα]-
[ν]είας, ἕνει καὶ νέαι, ἑβδόμη[ι καὶ τριακοστῆι τῆς πρυτανεία]-
[ς]· ἐκκλησία· τῶν προέδρων ἐπε[ψήφιζε ․․․․․․․․19․․․․․․․․․]
50 ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δ[ήμωι· Ἱπποχάρης ․․․․9․․․․ Ἀλωπ]-
εκῆθεν εἶπεν· περὶ ὧν Φυλε[ὺς χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῆς βουλῆς]
κα[ὶ] τοῦ δ[ή]μου καὶ οἱ συν[άρχοντες ἱεροποιοὶ λέγουσιν Παυσ]-
ανίας καὶ Χαρίδημος, δε[δόχθαι τῆι βουλῆι τοὺς προέδρους ο]-
ἳ ἂν λάχωσι προ[εδρ]εύε[ι]ν [εἰς τὴν πρώτην ἐκκλησίαν, προσαγα]-
55 γεῖν αὐτοὺς πρ[ὸς τὸν δῆμον καὶ χρηματίσαι, γνώμην δὲ ξυμβά]-
[λ]λεσθαι τῆς β[ουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι, ἐπαι]-
[νέ]σαι Φυλέα Π[αυσανίου Οἰναῖον ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύ]-
[νης κ]αὶ στεφαν[ῶσαι χρυσῶι στεφάνωι, ἐπειδὰν τὰς εὐθύνας δ]-
[ῶι· ἐπα]ινέσαι δὲ [καὶ τοὺς συνάρχοντας ἱεροποιοὺς Παυσανί]-
60 [αν καὶ Χ]αρίδημον Ο[ἰ]να[ίους, ὅτι δικαίως καὶ κατὰ τοὺς νόμου]-
[ς ἄρχουσ]ι τὴν ἀρχὴν κα[ὶ στεφανῶσαι ἀμφοτέρους χρυσῶι στε]-
[φάνωι ἀ]πὸ ∶Χ∶ δραχμῶν· τὸ [δὲ ἀργύριον τὸ εἰς τοὺς στεφάνους πρ]-
[οδανεῖ]σαι μὲν τὸν τα[μίαν τοῦ δήμου ․․․․․․․․19․․․․․․․․․]
[․․5․․, τὸν] δ[ὲ] ταμίαν ἀ[πολαβεῖν — — — — — — — — — — — —]
65 ․․․․11․․․․․ον ἀπο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us