Honorary decree of boule and demos (of Priene) for Herodes Herodou; c. 120 BC; found at Priene: *IPriene 109 and p. 311 (PH, partial); **Holleaux, BCH 31, 1907, 386-7 (ll. 49, 51-53, 172-174, 269, 278); **Wilhelm, WS 29, 1907, 20-1 (ll. 56, 58-9); **Robert, RPh, 1, 1927, 108, note 3 (ll. 131-2, 223-4); SEG 4, 492; **Robert, Ét. anat. 37-9 (l. 191).  
[ ] IPri 109 + p. 311
See also:
IX.1 [ἐπὶ στεφανηφ]ό̣ρ̣ο̣υ Ἡ̣ρώιδου, στεφ̣α-
[ν]ηφοροῦντος δὲ τὸ δεύτερον, μηνὸς
Μεταγειτνιῶνος πέμπτηι, ἐτίμη-
σεν ἥ τε βουλὴ καὶ ὁ δῆμος Ἡρώιδην
5 Ἡρώιδου φύσει δὲ Ἡγησίου στεφάνωι
χρυσέωι ἀριστείωι καὶ εἰκόνι χαλκῆι
τε καὶ χρυσῆι καὶ μαρμαρίνῃ, καὶ ἐμ πρυ-
τανείωι καὶ ἐμ Πανιωνίωι καὶ ὅταν ἡ
βουλὴ συνῆι σιτήισει καὶ προεδρίᾳ ἐμ
10 πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν καὶ ἀτελείαι τοῦ
σώ̣μ̣[ατ]ο̣ς̣.
31 [․c.6․․ ἱ]ε̣ρὰ̣ [σ]υντ[ελέσ]ας ο[․c.2․]ουμένην ΕΠΑΓΩΣΙΑΛΛΑ
το[․c.5․]η̣[․]ν ἅμα τῆι πρὸς τὸν πατέρα συναυξηθείσῃ
μέχρι τέλους εὐνοίᾳ τε καὶ προμηθίᾳ{ο̣ν} τῆς ἑαυτοῦ
καλοκἀγαθίας ἀπόδ[ε]ιγμα τὸ κάλλιστον διδοὺς εὐσε-
35 βείαι, οὐ μόνον τῆ[ς πάντων τῶν συνα]ν̣αστρεφομένων
πολι[τ]ῶ̣ν [τε καὶ ξένων εὐνοίας, ἀλλὰ καὶ τῆς τ]ῶν θεῶν
χάριτος [ἔτυχε ․․․․․c.15․․․․․․]προσω
[—]ος
[—]
40 [—]
[—]
[— συντελεῖσ]-
θαι πομπὰς καὶ θυσίας ἐν αὐτῶ̣ι [․c.4․]α̣[․c.3․] ἐποήσατο· βου-
θυτήσας δὲ καὶ καλλιερήσας [κατὰ τ]οὺς τόπους τῶν ἱερῶν
45 ἐπόησεν καὶ τοὺς ἀγῶ[νας ἀξίως πάντων τῶν Ἑλλήνων]
τῶν ἐν συγγεν̣[ί]αι̣ κ̣αὶ φ̣ιλίαι προ[υπ]ο[τε]θραμμένων, καθό-
τι περιέχουσιν [καὶ αἱ παρὰ τῶν πόλεων] ἀποκρίσεις· εἰς δὲ
τὴμ μητρόπολιν ἡμῶν τὴν [Ἀθηναίων πόλιν] κατὰ τὴν αὐτὴν
χρείαν ἀποδημήσας καὶ [ἐκεῖ? κ]ατ[ηργάσα]το μείζ̣ο[ν]α τῶι δή-
50 μωι συμφέροντα, τὴν προγο[νικ][ν] ἀ̣ν̣αν[ε]ω[σ]άμ[ε]νο[ς]
X.51 πρὸς Ἀ̣θ̣η̣[ναίους οἰκ]ειότητα καὶ τῶν ὑ[παρχόντων ἡμῖν]
πρὸς αὐτο[ὺς φιλ]ανθρώπων ἀνάμνησιν [ποιησάμενος· ἀποδειχ]-
θείς τε εἰς Πα[νιώ]νιον θεωρὸς ἐπὶ στεφα[νηφόρου ․c.6․․]
ἀπαγωγὴ τὰ [κοι]νὰ ἱερὰ τῆς Χίων πόλε[ως ․․․․c.13․․․․․]
55 νην καὶ ἐν τ[ούτ]οις εἴληφεν διὰ τῶν [․․․․․․c.16․․․․․․]
ἐπὶ τὰς θυσ[ίας τ]ὴν ἑαυτοῦ γενηθε[ῖσαν ․․c.8․․․ ἐπιμέ]-
λειάν τε κ[αὶ χορ]ηγίαν· τῆς τε τῶ[ν ἐν Πίσῃ Ὀλυμπίων ἐπιτε]-
λουμένη[ς παν]ηγύρεως οὐ μόνο̣[ν πάντων τῶν ἀνηκόντων]
εἰς τοὺς θ[εοὺς] προενόησεν ἐπ[ιμελῶς, ἀλλ’ ἀποδειχθεὶς]
60 πρεσβευτὴ̣[ς πρὸ]ς Ἠλήους ὑπ[ὲρ τῶν ․․․․c.13․․․․․ φιλο]-
δοξίαν δια̣[․c.5․]τω̣ν πρ[εσβευτ․․․․․․․c.19․․․․․․․․]
χοντα αὐτὰ̣ [․․․․․․․․․․․․․c.31․․․․․․․․․․․․․․ τὴν]
ἀποδημίαν τ̣[[․․․․․․․․․․․․․c.31․․․․․․․․․․․․․․ οὐ]-
κ ἀπέ̣στηι τοῦ [—]
65 ων ἀπεστάλη [—]
σης ἀποκρ[ίσεως —]
γέγραφ[εν —]
περιεχ[—]
87 [․․․․c.13․․․․․ κ]ατασ[․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․]
ὑπ’ αὐτῶι [․]ο̣[․] κα̣ὶ̣ εἰς τὴν περὶ τῶν ․[—]
ε̣ιν ἔγγραφον παρασκευάζει ἀντὶ τῶ[ν —]
90 των πᾶσιν ἐπὶ τοῖς εὐημερήμασιν [․․․․․c.14․․․․․ καὶ]
πάλιν χειροτονηθεὶς θεωρὸς ἀ[πεστάλη ․․c.7․․ καὶ ἀ]-
πο[δημήσ]ας πρὸς τὸν αὐτὸν στρατ[ηγὸν Μάαρκον Περπέρ]-
ναν Μαάρκου̣ στρατηγὸν ἀνθύπατ[ον εἰς Πέργαμον ἄτερ]
ὀψωνίου κα̣ὶ [ἐ]λ̣α̣ί̣ο̣υ οὐ [μό]ν[ον ․․․․․․․․c.21․․․․․․․․․]
95 ἐνδ̣ό̣[ξω]ς̣ ἀνεστράφη σὺν [․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․]
[․․c.7․․]αίω̣ν τῆι πατ̣ρί̣δ̣[ι ․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․]
[․c.3․] εὔνοιαν καὶ [․․․․․․․․․․․․․c.30․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.43․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
μαν[․c.3․]τει̣α̣[․․c.8․․․] κ̣αὶ πορηθ̣?[․․․c.9․․․]σεν ἅπασιν
100 δοτ̣[․c.3․]θῆι τοῖς ἐντυ<γ>χανομένοις [ἀπεκόμι]σεν παρὰ τού[τ]ων
ἀποκ̣[ρί]σεις ἀξίας τῆς πόλεως καὶ τῆς ἑα[υ]τοῦ προσκαρτερίας,
[ἐξ][ν ἡ] πρὸς τὸ πλῆθος εὔνοια παρὰ τοῖς ἡγουμένοις βεβαιοτέ-
[ρα κα]θίστατο· βασιλέως τε Ἀριαράθου Ἐπιφανοῦς καὶ Φιλοπάτο-
[ρος τὴ]ν προγονικὴν εὔνοιαν πρὸς ἡμᾶς δι’ ὧν ἔγραψεν ἀνανεω-
105 [σαμέν]ο̣υ καὶ τῶν πολιτῶν πρεσβεῦσαι πρὸς αὐτὸν προελομέ-
[ν]ω̣[ν, τὸ] μὲν πρῶτον ἀποδημήσας ἄτερ ὀψωνίου μετὰ [τῶν]
XI.107 [συμπρεσβευτῶν ․․․․․․․․․․․․․․c.33․․․․․․․․․․․․․․․]
125 [․․․․․․․c.19․․․․․․․․ μετὰ τ]οῦ συμπρεσβευτοῦ καὶ πο[․c.3․]
[․․․․․․․․․c.23․․․․․․․․․․]αν ὑπὲρ ὧν ἦν ἀπεσταλμένος
[․․․․c.13․․․․․ τὰ τοῦ βασιλέ]ως? γράμματα καλὰς ἐλπίδας περὶ
[․․․․․․c.17․․․․․․․ τῶν μετ]ὰ ταῦτα φιλανθρώπων ἐξ αὐτοῦ
[γενησομένων ․․․․c.12․․․․]νην πρεσβείαν παρ’ ἑαυ<τοῦ> αἱρούμε-
130 [νος ․․․․․․․․c.20․․․․․․․․]ν χρείας ἐκ τῶν ἰδίων ὁλοσχερῶς
[— εἰς τὰ κοι]νὰ τῆς πόλεως πράγματα συνε-
[πέδωκεν αὑτὸν κατὰ τὴν αὑτο]ῦ δύναμιν, ἐξ οὗ τὴν χάριτα πρὸς
[․․․․․․․․c.21․․․․․․․․․ συ]μβαίνει· ἅμ̣α γὰρ τῆι πόλει τὸ λυσι-
τελὲς ․․․․c.13․․․․․ τὸ πλε]ονάσζον τὸ ἐκ τῶν κοινῶν ἀνα-
135 [λωμάτων ․․․․․․c.16․․․․․․]νου καὶ τὰ παρὰ τῶν ὑπερεχόντων
[․․․․․․․․․c.23․․․․․․․․․․]ο· ταῦτα δὲ πάντα φιλοτίμως χ̣α-
[ριζόμενος ․․․․․c.14․․․․․μ]ενος οὐδ’ ἐν ταῖς ἑξῆς καταδεέστε-
[ρος φανῆναι ․․․․c.13․․․․․ ἐν] τοῖς πρὸς θεοὺς εὐσέβειαν καὶ
[․․․․․․․․․․c.24․․․․․․․․․․ κα]θίστατο καὶ ἐν τοῖς πρὸς τοὺς
140 [πολίτας διετέλει ἀνὴρ ὢν καλὸς κ]ἀγαθός· ἀντιγραφεύς τε γὰρ
[χειροτονηθεὶς τὸ δεύτερον ἐπὶ σ]τεφ[ανη]φόρου Ἀκάμαντος
[․․․․․․․․․․․․․c.31․․․․․․․․․․․․․․]ον· [ἐπὶ δὲ σ]τεφα-
[νηφόρου —]
156 κατ[․․․․․․․․․․․c.26․․․․․․․․․․․ κ]ατὰ δύναμιν συνεπιδοῦ-
ναι τω[․․․․․․․․c.21․․․․․․․․․ κα]ὶ προθυμίαι· δι’ Ἡγη̣σίου δὲ τοῦ
πατρὸς ἐπαγγει[λάμενος πρ]ὸς τὴν διὰ τῶν δημοσίων ἐγγρά-
φω̣ν δηλουμένην [ἀνάγκην τῆ]ς τοῦ κατασκευάσματος προε[ν]όη-
160 σεν συντελείας καὶ τὸ [τῆς π]ατρίδος βούλημα συνεπεύξησεν· <συν>τε-
λείαν δὲ λαμβανό̣ν̣τ̣[ων α]ὐτῶι κατά <γ>ε βίον τῶν ἐν ταῖς προγεγραμ-
μέναις εὐεργεσίαις [ἐ]π̣[ικηρ]υγμάτων, κρίνας ἐλθεῖν πρὸς γάμου κοι-
νωνίαν καὶ συνθ̣έλω̣ν [τ]ὰ̣ς ἐν τούτοις εἰθισμένας ἀποδίδοσθαι
XII.164 [ἐπιδόσεις ․․․c.9․․․] κατε[․․․․․․․c.19․․․․․․․․]
165 [․․․․․․c.17․․․․․․․]ν τῶι τε με[․․․․․․․c.18․․․․․․․]
[․c.3․ πλείστων ἀ]νθρώπων αὐτοῖς ἑπ̣[ομένων εἰς τὴν ἰ]δίαν [οἰκί]-
[αν τὴν νύμφην] εἰσήγετο σὺν δαιδο[υχίαις τε τὸ]ν γάμον
[ἐποιήσατο,] διὰ πάντων δὲ μαρτυρουμένην ἔ[σχηκεν] τὴν
[παρὰ τῶν θ]ε̣ῶν εὐμένειαν καὶ τὴν παρὰ τῶν πο[λιτ]ῶν ἐ-
170 [κτενῆ] ἀποδοχήν· ἐνεβάλετο δὲ καὶ κ̣λῆρον στεφανηφο-
[ρίας εἰς] τὴν τοῦ δήμου κρίσιν· θεωροῦντες δὲ οἱ πολῖται
[ἐπιτηδει]ότερον ὑπάρχειν τὸ πρεσβεῦσαι καὶ τοῦτον πά-
[λιν πρὸς] βασιλέα Ἀριαράθην, ὅπως συνκατασκευ̣άσηται
[τὰ εἰς σ]ωτηρίαν ἀνήκοντα τῆι πόλει, ἐχειροτό[νησα]ν αὐτὸν
175 [πρεσβευ]τ̣ήν· ὃς καὶ ἀποδημῶν διὰ τὸ κατεπῖγο[ν το]ῦ ε̣ι̣σ̣ε̣μ̣?
[․c.6․․]ε̣? διὰ τῶν καθεσταμένων κυρίων, τῆι [νο]υμηνίαι
[τοῦ Βοη]δρομιῶνος μηνὸς μετὰ κηρύγμα[τος ἔ]πεμψεν
[εἰς τὴν οἰ]κίαν πάντας τοὺς πολίτας καὶ παρο[ίκους μ]ετὰ τέ-
[κνων καὶ] ξένους καὶ ἐξελευθέρους καὶ οἰ[κέτας· βο]υθυτή-
180 [σας δὲ τῶι Διὶ] τῶι Ὀ[λυμ]πίω[ι κα]ὶ τῆι Ἥ[ραι καὶ τῆι Ἀθη]νᾶι τῆι
[Πολιάδι ἐκάλεσε τούς τε πολίτας καὶ παροίκους καὶ ξ]ένους
[ἐπί τε τὰ]ς θυσ[ίας ․․․․․․․․․․․․․․․․c.37․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․c.2․]ει μὲν ἐν τῶι ἱερ[ῶι ․․․․․․․․․․․․․․․c.34․․․․․․․․․․․․․․․]
γενηθεὶς δὲ ἐν τῶι τῆς στεφαν[ηφορίας χρόνωι καὶ πρεσβευτὴς?]
185 ἐν τοῖς πρεσβευομένοι̣ς τὸν κατὰ̣ [․․․․․․․․․․c.24․․․․․․․․․․]
τῆι τε καταστολῇ καὶ τῆι εὐσχημ[οσύνῃ ․․․․․c.15․․․․․․ ἔτυχεν]
τῆς τῶν συνζώντων προτιμή[σεως ․․․․․․․․c.21․․․․․․․․․]
τῶν πολιτῶν αὐτὸν ἐν ταῖς ἀρχ[αιρεσίαις καὶ διὰ τῆς]
χειρο[τ]ονίας τὸ δεύτερον ἀναλ[α]β[ὼ]ν τ̣ὸ̣ν̣ [τοῦ Διὸς τοῦ Ὀ]-
190 λυμπίου στέφανον ἀναδεξάμε[ν]ος τὴν [στεφανηφορίαν κα]-
τ̣ὰ τὸ τοῦ δήμου βούλημα καὶ πάν̣[τα τ]ὰ δημό[σια? ἱερὰ στεφανώμα]-
σίν τε καὶ θυμιάμασιν κοσμήσας μετ[ὰ κηρύγματος ἐκάλεσεν]
εἰς τὴν ἰδίαν οἰκίαν ἐπὶ τὸ<ν> γλυκισ[μὸν πάντας τοὺς πολίτας καὶ] πα-
ροίκους μετὰ τέκνων καὶ ξένους κα̣[ὶ ἐξελευθέρους καὶ οἰκέτ]ας· π̣ο̣μ̣-
195 πεύσας δὲ ἀξίως μὲν τῶν πατρώ[ιων θεῶν,] οἷς τὰς θυσίας ἐπετέλει,
ἀξίως δὲ καὶ τῶν πολιτῶν, καὶ τ̣[․․c.8․․․]εύσ[α]ν̣τ̣ας? θ̣ύμασιν ὑ-
περάγουσιν, καὶ κατευξάμεν[ος μετὰ τῶν ἱερέω]ν ὑπέρ τε τοῦ σύν̣-
παντος δήμου καὶ τῶν κ[ατοικούντω]ν [παρ’] ἡ̣μεῖν, πάντα
τὰ ἀγαθὰ διδόναι τοὺς θ̣[εοὺς καὶ τοῖς πο]λίταις [πᾶσι] καὶ γυ-
200 [ν]α̣ι̣ξ̣ὶ̣ κ̣α̣ὶ̣ τοῖς̣ τ̣έ̣κ̣ν̣ο̣ι̣ς̣ κ̣[αὶ ․․․․․․c.16․․․․․․]ε̣ [․c.4․,] κ̣α̣ὶ̣ π̣ά̣λ̣[ιν]
213 δὲ βουλόμενος κ̣α̣ὶ̣ [ἀποδεῖξαι ἣν ἔχει] προαίρεσιν, ἑκ[άστ]ωι
τῶν πολιτῶν ἐμέτρησεν [διανομὴν] πυ̣ρῶν τε<τα>ρτεῖς δύο, ἔν τε
215 τῆι τῶν Παν[αθηναίω]ν [ἑορτῇ τῇ] λαμπροτάτῃ προεπόμπευ-
σεν οὐ μόνον ἱ̣ε̣ρ̣οπρεπῶς, ἀ̣[λλὰ καὶ β]οῒ ἀξίαι τῆς θεοῦ, ἵνα διὰ πάν-
των ἐκπεπληρωμένα ὑπάρχ[ηι τά τ]ε τῆς εὐσεβείας καὶ φιλαγα-
θίας δίκαια· καλλιερήσας δὲ τ[ἀ]πὸ τῆς θυσίας διέδωκεν τῆι τε
βουλῆι καὶ ταῖς συναρχίαις πάσαι[ς]· πεποίηται δὲ καὶ διὰ παντὸς
220 τὴμ πρέπουσαν εὐσχημοσύνην κα<τ>αξίαν τοῦ θεοῦ καὶ τῆς
XIII.221 [ἑαυτοῦ? ὁσι]ότητος [․․․․․․․․․․․․c.28․․․․․․․․․․․․]
[․]εν[․c.6․․]υ̣μας πρὸς δ[․․․․․․․․․․․․c.28․․․․․․․․․․․․]
κε[ν ἔν τε τ]αῖς λοιπαῖς ἀ̣[ρχαῖς καὶ λειτουργίαις ἐφ’ ἃς]
ὁ δῆμος προεχείριζε[ν] αὐ[τόν. ․․․․․․․․․c.23․․․․․․․․․․]
225 α κατ’ αἰτία<ν> τόν τε τι̣[․c.2․]ο[․․․․․․․c.18․․․․․․․]ο[․c.6․․ κα]-
θόλου τε καὶ λέγων [καὶ πράσσων τὰ τῆι πόλει] συμφέ[ροντα δια]-
τελεῖ καὶ οὐ [μό]ν[ον ․․․․․․․c.18․․․․․․․]ι̣ο̣ς̣ π[․․c.8․․․ ἐ]-
να̣ν̣τί̣ον εἰδ[έ]ναι τὸ[ν] δ[ῆμον πάντα καὶ κ]οιν[ῆι] τοὺς πολ̣[ίτας]
καὶ καθ’ ἰδίαν [ἕκα]στον [αὐτ][ν,] κα̣θήκει δὲ τ̣[ῆι] π{ρ}ό[λει {²⁶πόλει}²⁶ δι]-
230 ὰ παντὸς ταῖς ἀ̣ξ̣ί̣α̣ις ἀμειβομένηι χάρισιν τοὺς τῶι δή[μωι]
[πρ]οσφερομένους ἐκτενῶς τε καὶ φιλοδόξως, καὶ νῦν τα̣[ῖς]
ἐπιβαλλούσαις τιμαῖς Ἡρώι̣δην τιμῆσαι διακείμενον δ[ι]-
ὰ παντὸς ἐκτενῶς πρὸς τὸν δῆμον, ἵνα καὶ οἱ μετὰ ταῦτα
θεωροῦντες ἐν ἀποδοχῆι τῆ[ι μεγίστηι] γινομένους τοὺς το[ι]-
235 ούτους ἄνδρας προθύμους ἑ[αυτοὺς παρασ]κευάζωσιν εἰς τὰ τῆι
πατρίδι συμφέροντα· δε[δόχθαι τῆι βουλῆ]ι καὶ τῶι δήμωι· ἐ-
πῃνῆσθαί τε Ἡρώιδην Ἡρώιδ[ου φύσει δὲ Ἡγ]ησίου ἐπ[ὶ] τοῖς προ-
γεγραμμένοις καὶ στεφανῶσαι [αὐτὸν στε]φάνωι [χρυσ]έωι ἀ-
[ριστείωι· τετιμῆσθαι δὲ αὐτὸν καὶ εἰκόνι χαλκῇι τε καὶ χ]ρ[υ]-
240 [σῆι καὶ μαρμαρίνηι —]α̣ι̣ τ̣ὸ̣ν [․c.4․]ν[—]
[․․․․․․․․․․․․․․․c.34․․․․․․․․․․․․․․․]ωι τὸν [․c.6․․]ο
[․․․․․․․․․․․․․․c.33․․․․․․․․․․․․․․․]υ̣ φ[․․․․c.12․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.47․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․c.33․․․․․․․․․․․․․․․]ες το[․c.6․․]ο
245 [․․․․․․․․․c.23․․․․․․․․․․ εἶναι δὲ αὐτὸν] καὶ ἐν ἐπ[ιμε]-
[λείαι παρά τε τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· ὑπάρχ]ειν δὲ προ[ε]δρία[ν]
[ἐν τοῖς ἀγῶσι πᾶσιν οὓς ἡ πόλις τίθησι]ν· δεδό[σ]θ̣αι δὲ
[καὶ σίτησιν ἐμ πρυτανείωι καὶ ἐμ Πανιων]ίωι καὶ μετουσ[ίαν]
[τ]ῶ̣[ν] ἐν βου[λῇ] συ[ντελ]ου[μένων θυσιῶν καὶ τῶ]ν ἄλλων φιλαν-
250 θ̣ρώπων πάντων [ὧν] κ[αὶ τῆι βουλῆι μέτεστιν, καὶ] ἀτέλειαν τοῦ
σώματος· [ἐπιγράψαι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν βημάτων] τῶν εἰκόνων ἐ-
φ’ ἑκάστου τὴν ἐ[πιγραφὴν τήνδε· "ὁ δῆμος Ἡρ]ῴδην Ἡρῴδου
φύσει δὲ Ἡγησίου [ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας καὶ] φιλοδοξίας
τῆς εἰς ἑα̣[υ]τὸν καὶ ε[ὐσεβείας τῆς εἰς θεο]ύς"· τ]ὸν δὲ ἀγωνο-
255 θέτην τὸν ἀποδειχθησόμ[ε]νο[ν εἰς ἐνιαυτὸν τ]ὸν ἐπὶ στε-
φανηφόρου [․c.3․]ου [κ]αὶ τὸν [γραμματέα τῆς βουλῆς] καὶ τοῦ δή-
μου τήν τε τοῦ στεφάνου ἀ[ν]α[γγελίαν ποιήσασθαι ἐν] τῶι θε-
[άτρωι Διονυσίων πρώτ]ων [τ]ῶι ἀγῶνι τῶν παί[δω]ν, ὅταν ὁ δῆ-
[μος τὰς σπονδὰς συν]τελ[ῆ]ι ἀκολούθ<ω>ς τοῖς προγεγραμμέ-
260 [νοις· ἀναγορεῦσαι δὲ καὶ τ]ὰς κατὰ τὰς εἰκόνας διδομένας τιμάς·
[κατὰ τὸ αὐτ][δὲ καὶ οἱ] γεινόμενοι καθ’ ἕκαστον ἔτος ἀγωνοθέ-
[ται τε καὶ γ]ραμματεῖς ποιείσθωσαν τήν τε τοῦ στεφάνου ἀ-
[ναγγελία]ν καὶ τῶν εἰκόνων, καθότι προδεδήλωται· ἵνα δὲ
[μὴ μόνον] ζῶντα φαίνηται τιμῶν ὁ δῆμος Ἡρώ<ι>δην ἀλλὰ καὶ
265 [τῆς εἰς τὸ] χρεὼ μεταστάσεως τυχόντα τῶν κατηκόντων ἀξι-
[ῶν δικαί]ως, τὸν οἰκονόμον τῆς πόλεως ὃς ἂν ᾖ τότε στεφα-
[νῶσαι ἐπὶ] τῆς ἐκφορᾶς Ἡρῴδην στεφάνωι χρυσέωι ἀπὸ χρυ-
[σοῦ, γεγον]ότα ἄνδρα καλὸν καὶ ἀγαθὸν κ[αὶ κοι]νῆι καὶ ἰδίαι
[πρὸς ἕκασ]τον· τὸ δὲ ἐ̣[σ]όμενον ἀνάλω[μα εἰς τ]ὸν στέφανον
270 [․․․c.9․․․ κ]α̣τὰ σ[․c.6․․]α[․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․]ν
[․․c.7․․] τῆς δ[ὲ ἀναγορεύσεως τῶν τιμῶν τὴν ἐπιμέλει]-
αν ποιήσασθαι τόν [τε τότε γενησόμενον γραμματέα τοῦ δή]-
μου καὶ τοὺς στρατηγοὺς [μετὰ τῶν ἄλλων πολιτῶν· εἶναι δὲ]
ἐξουσίαν καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς β̣[ουλομένοις στεφανῶσαι]
275 Ἡρώιδην καὶ ποήσασθαι ἀνα<γ>γελίαν [τῶν στεφάνων· ἀναγρά]-
ψαι δὲ καὶ τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς κ[αὶ τοῦ δήμου τὰς γε]-
νομένας στεφανώσεις εἰς τὰ ψηφίσματα [τοῦ δήμου, ἀνα]-
γράψαι δὲ καὶ τοὺς στεφάνους καὶ τοὺς ἐσ[τεφανωκότας —
Search Help