Rescript of Marcus Aurelius and Lucius Verus to logistes of gerousia concerning statues of emperors, improper payments, and payment deadlines; AD 162/163; found at Ephesos: GIBM 497 (part); Heberdey, JÖAI 1, 1898 Beibl. 78-79 (part); Cagnat, RA 32, 1898, 466 (part); OGIS 508 (part); FiE II no. 23; Oliver, Sacred Gerousia 11; Knibbe & Oberleitner, Funde aus Ephesos, 118-120, no. 172 (PH); *IEph 25 (PH) and Add. p. 2.  
[ ] IEph 25 + Add. p. 2
1 Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μᾶρκος Ἀυρήλιος Ἀντωνεῖνος
Σεβαστὸς καὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λεύκιος Αὐρήλιος Οὐῆρος
Σεβαστὸς Ἀρμενιακὸς Οὐλπίῳ Εὐρυκλεῖ
χαίρειν.
5 ὅτι μὲν ὑπ’ ἀνθυπάτων δοθέντα σε τῇ γερουσίᾳ τῶν Ἐφεσίων
λογιστὴν ἐκείνοις ἔδει, περὶ ὧν ἠπόρεις, ἀναφέρειν, αὐτός τε εὐγνω-
μόνως ἐδήλωσας ἐπιστάμενος, καὶ ἡμεῖς διὰ τοῦτο ἐπεμνήσθημεν,
ὡς μὴ ῥαιδίως ἀνάγεσθαί τινας τῷ παραδείγματι. ὃ δὲ πρῶτον ἡμῖν ἐκοίνωσας,
τὸ περὶ τῶν ἀργυρῶν εἰκόνων, πρᾶγμα ὡς ἀληθῶς τῆς ἡμετέρας συνχωρήσε-
10 [ως] προσδεόμενο<ν>, δῆλόν ἐστί σοι καὶ τὴν εἰς τὰς ἄλλας ἐρωτήσεις ἀφορμὴν συμβε-
[βλη]μένον.  τὰς οὖν εἰκόνας τῶν αὐτοκρατόρων, ἃς ἀποκεῖσθαι λέγεις ἐν τῷ συνε-
[δρί]ῳ τούτῳ, παλαιάς, ἑνὶ μὲν λόγῳ πάσας δοκιμάζομεν φυλαχθῆναι τοῖς ὀνόμασιν, ἐφ’ ο-
[ἷς] γέγονεν αὐτῶν ἑκάστη, εἰς δὲ ἡμετέρους χαρακτῆρας μηδέν τι τῆς ὕλης ἐκείνης
[μ]εταφέρειν· οἳ γὰρ [ο][τ’] ἄλλως [εἰς τ]ὰς ἡμε[τέ]ρας τιμάς ἐσμεν [π]ρόχειρο[ι, πολὺ] δή τ[ι ἧ]τ[τον ἂν]
15 [ἄλλας εἰς ἡμᾶς μετ]αβα[λλο]μ̣ένας ἀνασχοίμεθα· ἀλλ’ ὅσαι μ[ὲν αὐτῶν ․․․․c.12․․․․]
[․․․․․c.15․․․․․․] ἔχουσι τὰς μορφάς, κἂν ὅσον γνωρίζε[σθαι τῶν προσώπων τοὺς χα]-
[ρακτῆρας, ταύτας κα]ὶ σοὶ παρέστη λελογισμένως, ὅτι τοῖς αὐτ[οῖς δεῖ φυλαχθῆναι ὀνό]-
[μασιν, ἐφ’ οἷς γεγόνασιν·] περὶ δὲ τῶν οὕτως ἄγαν συντεθραυ[σμένων, ὡς ἀναφέρεις, καὶ]
[οὐδεμίαν μορφὴν ἔτ]ι̣ φαίνειν δυναμένων τάχα μὲν ἂν καὶ [τούτων ἐκ τῶν ἐπὶ τοῖς βά]-
20 [θροις ἐπιγραφῶν, τ]άχα δ’ ἂν καὶ ἐκ βιβλίων, εἴ τινα ἔστι τῷ [συνεδρίῳ τούτῳ ․․c.8․․․]
[․․․․․c.14․․․․․, τὰ ὀνό]ματα συνπορισθείη, ὥστε τοῖ̣[ς προγεγονόσι μᾶλλον τὴν]
[τει]μὴν ἀνανεωθῆναι [ἤπερ διὰ τ]ῆ̣ς ἀναχων[εύσεως ἐξαφανισθῆναι τῶν]
εἰκόνων.  τῇ δὲ χωνεύσει πρῶτον μέν σε παρὰ τυχ[․․․․․․․․․․24-26․․․․․․․․․․]
ταλαμβάνῃ τοῦ μέτρου τῆς λογιστείας· ἀλλ’ ἐπειδ[ὴ ․․․․․․․․․․․26-28․․․․․․․․․․․]
25 ὑπήρξω καὶ τὸ συγχωρηθῆναι διεπράξω παρ’ ἡμῶ[ν ․․․․․․․․․․25-27․․․․․․․․․․․]
πραχθῆναι, ἔπειτα καὶ ἄλλους πρὸς τὸ μάλιστα ἀνεσ̣[․․․․․․․․20-22․․․․․․․․, οὓς ἂν]
ὁ κράτιστος ἀνθύπατος εἴτε ἐξ αὐτῆς τῆς γερουσίας ε[ἴτε ἐξ ἁπάντων τῶν πολει]-
τῶν δοκιμάσῃ.  τὸ δὲ κατὰ Σατορνεῖνον τὸν δημόσ[ιον ․․․․․․16-18․․․․․․,]
ὃν παρὰ τῶν χρεωστῶν τοῦ συνεδρίου πολλὰ κεκομίσθαι λέγεις [χρήματα, μὴ προσηκού]-
30 σης τῆς εἰσπράξεως, τοιοῦτόν ἐστιν· εἰ μὲν γάρ τι εἰσήνεγκεν, ὧν ἀ[πείληφεν, οὐδ’ ἄλλο]
παρὰ τοῦτο εἴη διάφορον, ὅτι οὐχ, ᾧ προσῆκεν, ἔδοσαν οἱ δόντες, οἷόν τι καὶ ὁ [ἐπίτροπος ἡ]-
μῶν ἐν τοῖ<ς> ἰδίοις τῆς ἡμετέρας οἰκίας λογισμοῖς προσέταξεν φυλάσσε[σθαι, χωρὶς τοῦ]
βλάπτεσθαί τινα κατὰ τὴν τῶν πρωσώπων ἐναλλαγὴν τῶν ἀπειληφότων, [τότε οὐδε]-
μία ζημία παρηκολούθησεν· ε̣ἰ̣ δὲ κἀκεῖνοι δεδώκασιν, ᾧ μὴ προσῆκον ἦν, κ[αὶ ὁ ἀπολα]-
35 βὼν ἠφάνισεν τὰ κο[μισθέντα, τότε,] εἰ μέν τι εὑρίσκοιτο ἴδιον ἢ ἔχων ἢ καταλελ̣[οιπὼς]
ἐκεῖνος, τὸ δὴ προσα[γορευόμενον πε]κ̣ούλιον, τοῦτο συλλέξασθαι πᾶν ὀφείλεις· [εἰ δὲ]
καὶ οὕτως ὑπὲρ τὴ[ν δύν]αμιν τὴ[ν ἐκεί]νου προσδεῖ τι τῇ γερουσίᾳ τῶν εἰσπραχθέντ[ων ὑ]-
π’ αὐτοῦ καὶ κατεσχ[ημ]ένων, ἐπιγν[ώμ]ων ὁ κράτιστος ἀνθύπατος γενέσ[θω] δ̣ιδασ[κόμε]-
νος ὑπό σου, πρὸς οὕ[στ]ινας ἐπανελθεῖ[ν] σε δεῖ τῶν ἐκείνῳ καταβεβληκότω[ν, διακρίνων]
40 [κ]α̣ὶ̣ ἐκ τοῦ χρόνο[υ τοῦ με]ταξὺ διελ[ηλ]υ[θ]ότος καὶ τῶν [․․]ιω̣ν τοῦ̣ τ̣ρόπου̣ [․․․c.10․․․]
[․․․․․․c.16․․․․․․τ]ετεικὼς ἀ̣π̣οδεικνύει, παρασταίη [․․․․․․․․․22-24․․․․․․․․․]
[․․․․c.12․․․․ ἀνενε]γ̣κεῖν κελευσθῆναι τὰ κακῶς ἀποδο[θέντα ․․․․․14-16․․․․․]
[․․․․․․c.16․․․․․․ τ]ῇ δόσει.  αἱ δὲ συνεχεῖς ἀναβολαὶ τ[ῶν χρεῶν ․․․11-13․․․․]
[․․․․․․c.17․․․․․․․]ν ὁ πάππος αὐτοῦ Σαβεῖνος, ὡς φῄς, ἐνε[․․․․․․17-19․․․․․․․]
45 [․․․․․․c.16․․․․․․]τ̣ίωνα, σχεδὸν ἀναγκαῖον ποοῦσι καὶ σοὶ τὸ χρ[․․․․․․16-18․․․․․․]
[․․․․․․c.17․․․․․․․]ι̣ τὸ συγχωρεῖν· ὥσπερ γὰρ αἰδῶ πολλὴν ἀνδ[․․․․․․16-18․․․․․․]
[․․․․․․c.17․․․․․․․]σιν, οὕτως, ἐπειδὰν αὐτοί τινες αἰτίαν [․․․․․․16-18․․․․․․]
[․․]ασθ[αι] τοὺς βλαπτομένους [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.45․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[συν]όλου συνεδρίου κοιν[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.45․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ προ]-
50 [σ]ιέναι τῷ κρατίστῳ ἀνθυπ[άτῳ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.44․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․]ου.  καὶ γὰρ τοῦτο τὸ σκέμμ[α ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.44․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἀ]-
ναφοράν, ὡς λέγεις, ἐπὶ τοὺς [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.44․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․]ιν ἐνχωροῦντος εἴτε εἰς παραπ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.44․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
ρησιν αὐτῶν ἐκείνων, τί ἄλλο [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.42․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ γε]-
55 ρ̣ουσία, τὸν δὲ ἀνθύπατον καὶ ἀ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.44․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
ρον ἐνγύθεν ἕκαστα ἐξευρεῖν [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.44․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
ο.  τὰς μέντοι καὶ ἀπὸ τούτων αὐτ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.44․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
οὐ μόνον κατὰ τάξιν ἐστὶ τὸ προ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.44․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ προσ]-
ίωσιν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τῶν [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.45․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
60 προσίωσι τοῖς καὶ μᾶλλον ἐπ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.46․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
μαθεῖν ἐνγύθεν δυ[—]
Search Help