1st copy (in Greek) of edict of proconsul Pa[ullus Fabius Pe]rsicus for Ephesos and province of Asia concerning Temple of Artemis and other religious matters, with decree of Hellenes of Asia; c. AD 44; found at Ephesos, with same text as Ephesos 228, 229, and 230: *FiE II no. 21 (* for ll. 69-77); Dörner, Der Erlass passim; Smallwood, Doc.’s Gaius 380; Cébeillac, Quaestores no. 14; *IEph 17 and Add. p. 1 (* for ll. 1-68); Migeotte, L’emprunt public no. 90.  
[ ] FiE II no. 21
1 Πα[ῦλλος Φάβιος Πε]ρσικός,
ποντ[ίφηξ, σωδᾶλις Αὐγ]ουστᾶλις,
φράτερ ἀ[ρουᾶλις ․․․․․․․c.18․․․․․․․]ς Τιβερίου Καίσαρος
4/15 {²Lines 4-15 are missing}²
16 [․c.4․]μασ[․․c.7․․] δὲ ἐσ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․60-65․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
ἐκκαθάρη [τ]ι̣ς τ̣ο̣ῦ πρότ[ερο]ν γεν[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․53-56․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
ἐνιαυτὸν τὸν ἴδιον [․․․c.10․․․]α[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․50-55․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
τοῦ συνεδρ[ί]ου.  ὃν μὲν [․c.6․․]ίσῃ τ[․․] ἀπ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․42-48․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἐπι]-
20 τηδειότατο[ν ἂ]ν ὑμεῖν ἐγε[γόνε]ι.  ἕτε[ρ]ο̣ν δὲ [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․45-50․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․μ]ε̣τ̣[․c.6․․]οτα καὶ νῦν ἐξ ἀ̣νθ[υπα]τεία[ς ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․45-50․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․c.10․․․] ἑα̣υτῷ̣ τ[ῶν μ]ὲν περιο[․․]ω[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․43-45․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․c.23․․․․․․․․․․]εκα.  εἰ δέ [τ]ινες [․․]ελε[․․․․․․․․․․․․․․․․․38-41․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
24/37 {²(Lines 24-37 are missing)}²
38 [ὑπέρμεγα δὲ πόλεως χρέος διὰ τοῦ ἐπικρίματος τούτου περικόπτειν προσῆκον· ἐπεὶ τὴν ἀπόδοσιν τῶν χρη]μ̣άτων δ[υσχερέ]α
[τῇ πόλει ἢ παντελῶς ἀδύνατον οἶδα, ἐὰν ἀπαριθμεῖν ν][ν ἀνανκά]ζ[ηται, ἃ παρὰ τῶν ὠνησα]μένων ἔλ[αβεν], οὐ-
40 [δὲν πλέον παρέχεσθαι τοῖς ἱερεῦσιν τὴν πόλιν ἀρέσκει ἢ] ἑκα[τοστ]ὴν [τῆς δεδομένης τό]τε τειμῆς κατὰ
[τὴν Οὐηδίου Πωλλίωνος διάταξιν τὴν καὶ ὑπὸ τοῦ θ]εοῦ Σεβαστο[ῦ συνφυλαχθεῖσαν· δι]δόναι δέ τι τῇ βουλῇ
[τοὺς ἱερεῖς ἢ πάλιν ἐν μέρει παρ’ αὐτῆς λαμβάνειν οὐκ ἀρ]έ̣σ̣κ̣ε̣[ι μ]ο[ι.  ὁμοίως ὅσοι ὄντες ἐλε]ύθεροι δούλων
[δημοσίων ὑπηρεσίαν παρέχονται καὶ περισσῇ δαπάνῃ φορ]τίζο[υ]σιν τὰ [κοινά, ἀπ]ο[λυθῆναι ὀφείλειν δ]οκοῦσιν ὑποσταθέν-
[των εἰς τὸν τόπον τῆς ὑπηρεσίας αὐτῶν δούλων δημοσίων.]  ὁ̣μο]ίως [δημοσίους δούλους, οἵτινε]ς λέγονται βρέφη τοῦ
45 [τυχόντος διαφόρου ὠνούμενοι τῇ Ἀρτέμιδι καθιεροῦν, ἵν’ ἐκ τ]ῶν προσό̣[δ]ω̣[ν αὐτῆς τρέφωνται οἱ δοῦλ]οι αὐτῶν, ἀρέσκει
[τοῖς ἰδίοις δούλοις αὐτοὺς παρέχειν τροφάς. ὁμοίως το]ὺς ἱε[ρονείκας, ὅσοι τῆς Ἀρτέμιδος ἱε]ροὶ εἰς τὸν τοῦ ὀψω-
[νίου λόγον εἶναι λέγονται, τρέφεσθαι οὐκ ἀρέσκει ὑπὸ] τῆ̣ς Ἀρτέ̣[μιδος, ἀλλὰ τοσοῦτον λαβεῖν, ὅ]σ̣ον [κα]τ[ὰ] τὴν Οὐηδίο[υ]
[Π]ω̣[λλίωνος διάταξιν ἐψηφί]σ̣θ[η.  ὁμοίως μηδένα τῶν τῆς Ἀρτέμιδος ἱερέων ἢ τῶν ἐτησίων ἀρχόν]τω[ν ὑπὲρ τοῦ δημοσίου ἀρέσκει]
χρήματα δανεί[ζεσθαι, εἰ] μὴ ὅσα ἐκ τῆς προσ[όδ]ου τ[ῆ]ς το[ῦ ἔ]το[υς τούτ]ου ἀπ̣οδοῦνα[ι δύναται·] ἐὰν δέ τι[ς] τὴν τοῦ [ἐπ]ιό[ντ]ος ἐ[νιαυ]-
50 τοῦ πρόσοδον ὑπο[θῆτ]αι, τὴν τοῦ δ<ι>δομένου χ[ρ]ήματος πρᾶξιν δίδοσθαι τῷ δανιστῇ [ἀρέσκει.]
ὁμοίως ὅσα χρήματα ἀπολέλειπται τῇ πόλει ἢ μέρει τινὶ κ̣αὶ̣ [συστ]ήματι τῶν ἐν αὐτῇ, ταῦτα [δα]ν̣ε̣ίζεσ̣θαι τούτῳ τῷ νόμῳ, ᾧ̣ [κατελείφθη,]
ἀρέσκει καὶ μὴ ὑπὸ τῶν ἀρχόντων εἰς ἄλλας χρεί[α]ς καὶ δ[απ]άνας μετάγεσθαι.  ὁμοίως εἰς τοὺς πενταετ̣[η]ρ[ικ]ο̣[ὺς] ἀγῶν̣α̣ς μὴ̣ [πλ]έον
ἀναλίσκεσθαι δηναρίων τετρακισχειλίων πεντακοσίων κ[α]τὰ τὴν Οὐηδίου Πωλλί[ω]ν[ος διάτ]α̣ξ̣ιν.  ὁ[μοίως τ]οὺ[ς ὑμν]ω̣δοὺς
ἀρέσκει, εἰς οὓς οὐκ ὀλίγον μέρος τῶν τῆς πόλεως ἀναλίσκεται πρ̣ο̣σ̣όδων, τῆς ὑπηρεσίας [ταύτ]ης ἀ̣π̣ολυ[θῆν]α̣[ι,] το[ὺς] ἐφήβο̣[υς] δ[έ,]
55 ὧν καὶ ἡ ἡλικία καὶ ἡ ἀξία καὶ ἡ πρὸς τὸ μαθεῖν ἐπιτηδειότης τοιαύτῃ μᾶλλον ἁρμό̣ζ̣ει λ̣ειτουργίᾳ, [ταύτην χ]ω[ρὶς] ἀργυρίου
παρέχεσθαι τὴν χρείαν.  ἵνα μέντοι μὴ δόξω πᾶσιν τοῖς πανταχοῦ ὑμνωδοῖς τοῦτο πεπο[ιηκέναι] τ[ὸ πρόκρι]μα, ὑπ[ε]ξαιροῦμα[ι]
τοὺς̣ ἐν Περγάμῳ αὐτὸν τὸν θεὸν Σεβαστὸν ὑμνοῦντας ἐν τῷ ὑπὸ τῆς Ἀσίας κα[θιερ]ω[μέν]ῳ τ[εμ]έν[ε]ι̣, ὧν ἡ πρώτη
σύνοδος οὐκ ἐ[πί]μισθος συνήχθη, ἀλλὰ ἐθελούσιος καὶ χωρὶ[ς] ἀργυρίου· διὸ καὶ ὁ θεὸς Σε[βα]σ[τὸς τὰ μετὰ ταῦτα] ψ̣ηφισθέντα
φιλάνθρωπα α[ὐ]τοῖς εἰς τὴν διαδοχὴν τῶν ἐξ ἐκείνων γεννωμένων ἐτήρησεν, ἐ̣ξοδιάζεσθ̣α̣[ι δὲ τὸ εἰς] αὐ[τοὺ]ς ἀνάλωμα
60 οὐχ ὑπὸ μόνων Περγαμηνῶν, ἀλλὰ ὑπὸ τ̣ῆς Ἀσίας ὅλης ἐκέλευσεν, λογισάμε[νος] βαρεῖα̣[ν ἔσεσθαι] μιᾷ πόλε̣ι τὴν τοιαύ-
την εἰσφοράν.  ἠλευθερωμένην μέντοι τὴν Ἐφεσίων πόλιν τοῦ δαπανήματος [το]ύτου καὶ μετ[ε]νηνεγμένης τῆς ὑπηρεσ[ί]-
ας κατὰ τὴν αὐτῶν γνώμην ἐπὶ τοὺς ἐφήβ[ο]υς προνοεῖν δεήσει, ὅπ̣ως ἐπιμελῶς καὶ μετὰ τῆς κ[α]θηκούσης φροντίδ̣[ος]
οἱ ἔφηβοι τελ̣ῶσι τὴν χρε̣ί̣[αν, ὡς πρ]έπει το[ὺς τὸν θεῖον οἶκον] ὑ̣μ[ν]οῦντας.  ἐπ[ε]ὶ δὲ [ἡ πάλα]ι ὀφε[ιλομένη ἰσουρά]νιος τ̣[ειμὴ]
Ἰ̣ουλ̣ίᾳ̣ Σεβα̣[σ]τῇ [διὰ τοῦ] Σ[εβαστοῦ αὐτοκράτορος τοῦ εὐσεβεστάτου ἡμῶν καὶ κρατίστου] ἡγεμόν[ος ἀπεδόθη, ἀνανκαῖόν ἐστιν ἀξιοῦσθαι]
65 τοὺς ἐκείνης ὑμνωδοὺς τῶν αὐτῶν δικαίων, [ὧν καὶ τ]οὺς θεοὺς Σεβαστοὺς [ὑμνοῦντας, ἐπε]ὶ νόμοις τ[ε ἱεροῖ]ς [τειμηθεῖσ]αν [πρὸ] τῆς ἀθανασίας
καὶ θεότητος ἠξ̣ίω̣σεν καὶ ἀπεθέωσεν α̣ὐτ[ὴν ἥ τε σύνκλητος κ]αὶ θεὸς Σεβαστ̣[ὸς ․․c.8․․․] ὁμοίως καὶ ἑτέρο[ις ἐπικυρῶσαι προσῆκ]ο[ν] τὰς τειμάς,
[ἃς προσεφώνησεν] ὁ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀνιών, ὧν το[ύτῳ τῷ] ἐπικρίματι ὑποτέτα[κται τὸ κεφάλαιον.  ἔδοξεν τοῖς ἐπὶ τῆς Ἀσίας Ἕλλησιν προσ]-
[φω]νίσαντος τὸ ἐπὶ τοῦ βήματος Ἀλεξάνδρου τ[οῦ ․․․c.11․․․․] ἐν τῇ Ἀσίᾳ ἐπὶ Γαΐου Ἰο[υλίου ․․․․․․c.16․․․․․․] ἀρχιερέως. εὐσεβ[ὲς] πρᾶ[γμα —]․ουσ․c.3․Ν[․][—]․․[—]․Σ
․c.5․ΣΤ̣Ι̣[․]․Ι̣․[․c.2․]․c.5․[․c.4․]Ι̣ΤΕ․[․c.3․]Λ̣․Ι̣[․c.3․] ․λιος̣ ὑπ̣ο[․c.4․]․c.5․[․c.2․][․c.2․]ο τειμ̣[—]ο̣․ κα̣ὶ τὸν ν[[․][—]ο̣υ̣[․c.4․]ιους σω̣[—][․]
70 [—]Λ̣․[․]Ρ̣[․c.2․][․․c.7․․]ν̣ καὶ ι̣[․c.5․]ο̣[․]․ ἐπιφα̣ν̣ε̣στα̣τ[—] ․c.4․ ΕΠΑ̣․․[—]ου τῆς Ἀσίας Α̣[—]Κ[․][․][․c.3․]Ο[—]․Ε
․․[․c.4․]․c.3․[—][․c.3․][․]ΠΟΛ[․c.3․]Υ[․c.2․]․․[․c.2․]ΤΗ․․․ [—]․c.5․[— ἀ]ρχιερέων ΠΑ̣․Λ̣[․c.2․]Ο․[․][․c.4․]Λ̣[․c.3․][—][․c.2․]․c.2․
72 ΜΕ[—]ι̣ος Ο̣Ι̣․[․]Ε[․c.2․][․]․ΟΣ․Ν̣[—][․]․Λ̣․c.2․ ΝΙ̣Α̣ΥΤΟ․[—][․]Α̣ΝΟΣ[․]ΟΥ̣ΤΟΤΟ[—]ΙΛΕΙΝ ΖΟ̣[—]
ΜΗΝ̣Ε̣Ι̣Λ̣[—]․c.6․․[—] τὴ̣ν Λ̣ΙΤΗ̣Ν̣[—][․c.3․][—] ΟΥ․c.3․[—]
․․Ο̣Ν[․][․]ΤΑ̣Ι̣[—]․․[․c.5․]ν̣ εὐ̣σέβε̣ι̣α̣ν [․․][—]․c.4․[—]Σ[—]
75 [—]Η̣Ν̣[—]Λ̣Υ[—]
[—]
ΕΠ̣Ι̣[․c.5․]ους μένειν βούλομαι.
Search Help