[ ] Athena 1908, 163-84, no. 3
A.1 [— χρ]ή̣ματ̣α̣ [τῆι]
[πόλει δασ]μὸν ἀείδα[σμον]
[τῶν χ]ρημάτων ὧν ἔδωκ̣εν
[βασι]λεὺς Ἄτταλος εἰς τὴν
5 [τ]ῶν τειχῶν οἰκοδομίαν.
vacat
Τ̣ελλεῦς τοῦ Οἰνοπίδου καὶ Πυ-
[θ]ηίδος τῆς Σκυθίνου τῆι ἐπιτρο-
[π]ίαι ὑπὲρ τοῦ παιδὸς τοῦ ἀχθησομέ-
[νο]υ ὑπὸ Πυθηίδος τῶι πατρὶ Σκυθίνωι
10 [κα]τὰ τὰς διαθήκας ἀγρὸς καὶ ἀργὸς
[τὰ] ἐν Ἄργει καὶ Γνάφοις vacat σʹ·
[Ἀπο]λλωνίου τοῦ Μένητος ἀγρὸς καὶ
[ἀ]ργὸς τὰ ἐν Λιμένι κα̣ὶ̣ Ἄλσει v3 πʹ·
[Ἐχ]εστράτου τοῦ Βίωνος, γονῆι δὲ
15 Ἀθηναγόρου ἀγροὶ οἱ ἐν τῆι Ἀκτῆι v3 σʹ
[Λ]ύσωνος τοῦ Ἀρτεμιδώρου ἀγροὶ
οἱ ἐν Οἴωι τῶι Ἑρμαΐτηι vacat σκεʹ·
[Θ]εανοῦς τῆς Δαμασιστράτου τῆι ἐπι-
τροπίαι ὑπὲρ τοῦ παιδός, ὃν ἄξει Θ̣ρα-
20 συκλέους{υκλεῦς} κατὰ τὰς διαθ̣ήκας
αὐτοῦ ἀγρὸς ὁ ἐν Ῥίναις vacat οεʹ·
[Μ]ητρίδος τῆς Δημητρίου παροίκου
[ἀγ]ρὸς ὁ ἐν Οἴωι τῶι Ἑρμαΐτηι καὶ
[ἐν Οἴ]ωι τῶι Γραλλάδηι vacat μ̣ʹ·
25 [Ἀγαθο]κλεῦς τοῦ Ἀγαθίνου ἀγρὸς [ὁ]
[ἐπ]ὶ Περαίαι vacat ριεʹ·
[Εὐ]μήλου τοῦ Μενίππου ἀγρὸς ὁ ἐν Ἀ[δ]-
μητίδαις Λευκωνίοις, ὃν vacat
[δι]είλετο πρὸς τὸν ἀδελφόν, vacat ρʹ·
30 [Θ]εοδότου τοῦ Πυθοκλεῦς ἀγροὶ
καὶ ἀργοὶ τὰ ἐπὶ Περαίαι vacat μʹ·
[Μ]ενεκράτου τοῦ Μητροδώρου, τροφῆι
δὲ Μηνοφίλου ἀγρὸς vacat
ὁ ἐν Εὐρυπυλίδαις vacat ρκεʹ·
35 Φιλώτου τοῦ Ἀπολλωνίδου κατὰ τὸ ἐπι-
βάλλον αὐτῶι μέρος ἀγρὸς ὁ ἐν [Οἴ]ωι τῶι
Ἑρμαΐτηι ὁ γενόμενος Πύρρου τοῦ Πύθω-
νος, ὃν ἔλαβεν διαιρούμενος vacat
πρὸς τὸν ἀδελφόν, vacat ρνʹ·
40 Εὐζήλου τοῦ Εὐτύχου, τροφῆι δὲ Ἱκεσίου
ἀγρὸς ὁ ἐν [Ἀληθεῖ λι]μένι vacat ρʹ·
[Ἡ]λιάδος τῆς Θεοδώρου ἀγροὶ πάντες
[κ]αὶ ἀργοὶ τὰ ἐν Δωτίωι πλὴν τοῦ
[χ]ωρίου τοῦ γενομένου Βιτίννου v ρνʹ·
45 [Διον]υσοδώρου τοῦ [Διο]ν̣υ[σο]δώρου
{²continuation of column A lost}²
B.1 [—]․ατη․[—]
[πόλει δα]σμὸν ἀείδασμο[ν]
τῶν χρημάτων, ὧν ἔδωκ[εν]
βασιλεὺς Ἄττ[α]λος εἰς τὴν
5 τοῦ πυρὸς καῦσιν τὴν ἐν τ[ῶι]
vacat γυμνασίωι. vacat
6a vacat
7 Πάτρωνος τοῦ Πυθέρμου ἀγρὸς [καὶ ἀρ]-
γὸς τὰ ἐγ Κασθαναίαι τῆι Π[ο]λί[χνηι]
τὰ καλούμενα ἐν Νυκτει[—·]
10 Θεοπρόπου τοῦ Βιτῶ ἀγροὶ καὶ ἀργ[οὶ τὰ]
ἐμ Βασιλέων οἴκοις καὶ Νοιν․[—]
καὶ Κυβωνίδαις·
Ἀνδρώνακτος τοῦ [Κρ]ηνεῦς ἀ[γροὶ]
καὶ ἀργοὶ τὰ ἐν Δωτίωι· vacat
15 Ἡροφάντου τοῦ Θεοδότου, γονῆι δὲ Ἡρ[ο]-
στράτου ἀγροὶ καὶ ἀργοὶ τὰ ἐν Ῥίναις
καὶ τὸ κεραμεῖον καὶ τὰ προσόντα [τῶι]
κεραμείωι καὶ τὰ προστεθέντα το[ύ]-
τοις? κατὰ τὰς διαιρέσεις ἀπὸ τῶ[ν]
20 ἀγρῶν καὶ τῶν ἀργῶν τῶν ἐν Εὐ[ρυπυ]-
λίδαις καὶ τόπος ὁ ἐνεργὸς ὁ ἐχό[μενος]
τοῦ ἀγροῦ τοῦ ἀ[γ]ορασθέντος παρὰ Π[ερι]-
κλεῦς, ἐν ὧι αἱ συκαῖ πε[φύ]κασιν, ὁ ἐν δ[εξι]-
ᾶι [τῆ]ς ὁδοῦ τῆς [δ]ημοσίας τῆς παρ[ὰ τὸ]
25 Ἑρμαῖον τῆς παραφερούσης εἰς Χα[λά]-
ζους καὶ ὁ τόπος ὁ καλούμενος ἐν[ενή?]-
κοντα ὄρχων ὁ ἀγοραθεὶς παρὰ Περικλεῦς,
ἐν ὧι πεφύτευται ἡ ἀττική· vacat
Δει<ν>ο<μ>άχου τοῦ Λεωμέδοντος ἀγρὸ[ς καὶ]
30 ἀργὸς ὁ ἐν Εὐρυ<πυ>λίδαις καὶ τἄλση [καὶ]
τόπος ὁ παρὰ τὸ Μητρῶιον καὶ τὸ Καβί[ριον]
τὰ ἐν Καρίδαις, ἃ φέρει δασμὸν ἀείδ[ασ]-
μον ἔτους ἑκάστου Φιλλίδαις vacat
δραχμὰς τέσσαρας vacat ξ̣ʹ
35 Φησίνου τοῦ Ζήνι[δ]ος ἀγρὸς καὶ ἀργὸ[ς]
καὶ κῆ[π]ος τὰ ἐγ Καυκάσοις, ἃ φέρει δ[ασ]-
μὸν [ἀείδ]ασμον ἔ[του]ς ἑκάστου Δοθι[․]
δαις Πρηξεν̣ν̣ίδαις δραχμὰς τρεῖ[ς]
[καὶ] χαλκοῦς ἐννέα· vacat  ξ̣ʹ
40 Φ[ησί]νο[υ] τοῦ Ζήνιδος ἀγρὸς καὶ ἀργὸς [καὶ]
γεωρυχΙΕα καὶ δεξαμεναὶ τὰ ἐν Ἐρειθί[αις?,]
ἃ φέρει δασμὸν ἀείδασμον ἔτους ἑ[κάσ]-
του ἱεροποιοῖς Ω[—]Ω νορος δ[ρα]-
χμ[ὰς] ἑπτ̣[ά·]
45
{²continuation lost}²
Search Help