[ ] Phokis — Delphi — stoich. — 328/7 BC — CID 2.102
col. I — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[ἱερομνημονούντων τῶνδε· Θεσσαλῶν Πολίτα]
1 [Φαρσαλίου, Νικασίππου Πελινναιέος· π]αρ’ Ἀλ[ε]-
[ξάνδρου ․․․․․13․․․․․․· Δελφῶν Κλ]εοβούλου,
[Νίκωνος· Δωριέων Τηλεμάχου Κυτ]ινιέος, Δαμο-
[․․․․․․15․․․․․․․· Ἰώνων Εὐθυ]κλέος Ἀθηναίο[υ],
5 [․․․․․․․17․․․․․․․․· Περραιβ]ῶν Δολόπων
[Ἀριστολάου Φαλανναίου, Ἐλλα]νοκράτεος
[Κτιμεναίου· Βοιωτῶν ․․․․․․ Λ]εβαδειέο[ς],
[․․․․․․․․19․․․․․․․․․· Λοκρῶ]ν Πολυκ[λέος]
[Ὀπουντίου, ․․․․․․ Ἑσπερίου]· Ἀχαιῶν [Εὐξένου]
10 [Λαρισαίου, Μεγαλλία Μελιτα]ιέο[ς· Μαγνήτων]
[Φειδολάου Κοροφαίου, Παναρί]σ[του Ὁμο]λιέος·
[Αἰνιάνων Εὐπολέμου, Εὐρύα· Μαλιέων Ν]ικάτα
[Λαμιέος, Λυκόφρονος Ἡρακλειώτου].
[ἐλείπετο τοῖς ταμίαις παρὰ τῆι πόλε]ι τῶν
15 [Δελφῶν ἀπὸ τῆς ἐαρινῆς πυλαίας εἰς τ]ὴν ὀπω-
[ρινήν πυλαίαν τάλαντα δέκα, μναῖ εἴκ]οσι τρεῖς,
16a [— — —](?)
17 [PRO/SODOI DE\ E)GE/NONTO E)PI\ *QE/WNOS, O)PWRI]NH=S
[πυλαίας — — — — — — — — — — — — τάλ]αντα
[— — — — — — — — — — — — — — — — — ὀκτ]
20            — — — — — —
           — — — — — —
․․․․․․․․․․․․․32-33․․․․․․․․․․․․․․τα
․․․․․․․․․․․․․32-33․․․․․․․․․․․․․․ς
           — — — — — —
25            — — — — — —
           — — — — — —
           — — — — — —
[κεφάλαιον τῆς προσόδου τάλ]αντα πεν[τήκοντα],
[․․․․․․․․18․․․․․․․․, στατ]ῆρες πέντ[ε․․․․․․․․]
30  — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[σύμπαν κεφάλαιον σὺν τῶι ὑ]πάρχοντι καὶ [τῆι]
[προσόδωι τάλαντα ἑξήκον]τα ἕν, μναῖ εἴκο[σι]
@[!8`19!9, O)B]OLOI\ TREI=S, XAL[KOI= E(PTA/].
[ἀπὸ τούτων ἀναλώματα ταύ]της τῆς πυλαία[ς]·
35 [τοῖς ναοποιοῖς, κελευσά]ντων τῶν ἱερομν[η]-
[μόνων, τάλαντα δύο· Δει]νομάχωι γρ[α]μμάτω[ν]
[ἐγκοπῆς τῶν Πυθιονικῶν κ]αὶ τῶν ἐπ[ι]δεκάτω[ν]
[στατῆρας τριάκοντα τρεῖς]. Ἰσχεδάμωι τοῦ
[․․․․․․․16․․․․․․․ τῆς ἑξαμ]ήνου μισθὸν
40 [․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․] γραμματεῖ
[τῶν ταμιῶν μισθὸς ἡμιμναῖον]. Ξενοδόκ[ωι]
[κήρυκι μισθὸς στατῆρες δέκα ․․․․․]
              lacuna
col. II,A                vacat
1 [δοκι]μεῖον ἀπὸ τοῦ π[εριραντηρίου ․․․․]
δ[αρ]εικοὶ ἑκατὸν ἐνεν[ήκοντα ․․․․]
[ἠρι]θμημένοι.
[․․․․]οι δαρεικοὶ τριάκοντα ἐ[ν]νέ[α ․․․]
5 [ἠρ]ιθμημένοι.
[κ]αὶ δοκιμ[εῖ]ον ἀπὸ τοῦ περιραντηρίου ․․․․
[δ]αρεικός· ἀριθμεῖται δὲ ὁ δαρεικὸς ἐ[ν ἓξ στατῆρσι]
[κ]αὶ δραχμῆι. τὸ δὲ ἄλλο πᾶν καλό[ν].
τούτων ἀπέχεται μναῖ ἐννέα, στατῆρε[ς]
10 τριάκοντα, ὀβολοὶ τρεῖς, χαλκοῖ τέσσ[αρες].
             7 vss. vac.
ἐαρινῆς πυλαίας ἐπὶ Θέωνος ἄρχοντος ἐν Δε[λφοῖς],
πρυτανευόντων Ἀναξανδρίδα, Πολυκλήτου, Ε․․․․․
τος, Χαίρωνος, Τεισία, Νικία, Θέωνος, Νικοβο[ύλου· ἱε]-
ρομνημονούντων Θετταλῶν Κυρσίλου Φερ[α]ίου· Δελ-
15 φῶν Κλεοβούλου, Νίκωνος· Δωριέων Τηλεμάχου ἐγ Μα-
τροπόλιος, Μενεμάχου Ἀργείου· Ἰώνων Εὐ[θ]υκλέους
Ἀθηναίου, Μενάλκου Ὠρείτου· Περραιβῶν Ἀριστολά-
ου, Δολόπων Ἑλλανοκράτους· Βοιωτῶν Μοιρίχου, Ἱππ-
οσσθένους· Λοκρῶν Πολυκλέους Ὀπου[ντ]ίου, Νικάρχ-
20 ου Ἑσπερίου· Ἀχαιῶν Μεγαλία Μελιτα[ιέ]ως, Εὐξένου
[Λ]αρισαίου· Μαγνήτων Παναρίστου, Φ[ειδο]λάου· Αἰνι-
[ά]νων Εὐπολέμου, Εὐρύα· Μαλιέων Λυ[κόφρο]νος Ἡρακλ-
[ε]ώτου, Νικάτα Λαμιέως. ἐλείπετο [τοῖς τ]αμίαις ἐπ-
[ὶ] τῆς ὀπωρινῆς πυλαίας τῆς ἐπὶ Θ[έωνος τ]άλαντα πε-
25 ντ[ήκ]οντα ὀκτώ, μναῖ πεντήκοντ[α τέτταρ]ες, στατῆρε-
ς δ[έ]κα ὀκτώ, δραχμή, χαλκοῖ πέντ[ε καὶ χρυσοῖ? ․․․․․]-
ακόσιοι εἴκοσι εἷς· τούτων — — —
[․․․․․ ἑ]πτὰ στατῆρσι· λε․․․․
․․․․․․ καὶ εἷς ἐν ἑπτὰ
30 [․․․․․․․․․․ μ]ναῖ τετταρ․․․․․
․․․․․․․․․․․․․․․․ΗΛ
                  lacuna
col. II,B                   lacuna
1                   ἐλε]ίπ[ετο
            numerus—κοντ]α, ὁ χρ[υσοῦς ․․․
                   —ινον τα—
[          κεφάλ]αιον ἐγένετο τ[ῆς προσόδου]
5 [ἐπὶ τῆς ἠρινῆς πυλαί]ας τῆς ἐπὶ Θέωνος ἄ[ρχοντος τ]-
[άλαντα εἴκοσι, μναῖ πε]ντήκοντα μία, στα[τήρ, καὶ χρ]-
[USOI= E(CH/KONTA: A)PO\ TOU/]TOU DE/KA XRUSOI= A)[FHIRE/QHS]-
[αν εἰς τὸν ․․․․․․․․ τ]ὸν ἐπὶ τῆς ἠρινῆς π[υλαίας].
[σύμπαν κεφάλαιον τ]ῆς προσόδου καὶ τῶ[ν ὑπαρχόν]-
10 [των παρὰ τῆι πόλει] τῶν Δελφῶν ἐπὶ Θέωνο[ς τάλαντα]
[ἑκατόν, μναῖ τριάκ]οντα, στατῆρες πέντε, [δραχμή, ὀβ]-
[ολοὶ τρεῖς, χαλκοῖ π]έντε καὶ χρυσοῖ δια[κόσιοι πε]-
[ντήκοντα. ἀπὸ τούτω]ν ἀναλώματα ταύτηι [τῆι πυλαί]-
[αι· ἐδόθη τοῖς ναο]ποιοῖς εἰς τὴν οἰκο[δομίαν το]-
15 [ῦ ․․․․․․․․․ τάλαντα] εἴκοσι τέτταρα, το[ῖσδε· Μολύ]-
[SWNI *PAIDI/NA *FARSALI/W]I, *OI)OLU/KWI *DIOK[LE/OUS *LAR]-
[ισαίωι, Μηδείωι Ἀριστο]φυλίδα Λαρισαί[ωι, Ἀμύντο]-
[ρι Σιμμία Φεραίωι, Ὀρέ]σται Ναύτα Κρανν[ωνίωι Ἱππί]-
[αι Ἀρκεσιλάου Πελινναι]εῖ, Ἱπποδάμαι Ἀ[γάθωνος Φα]-
20 [ρσαλίωι, Ἀμυνάνδρωι Πρ]ωταγόρα Κυρτω[νίωι, Δαιμο]-
[νίωι Μενεκράτεος Φαρσ]αλίωι, Κεφάλων[ι Θρασιππί]-
[δα Πελινναιεῖ, Κλεότται] Εὐνομίδα Περρ[αιβῶι, Ἐτυμ]-
[ώνδαι Λαρισίου Δελφ][ι, Σι]μυλίωνι Δελ[φῶι, Μνασίω]-
[νι Μνασιθοίνου Πλα]τα[ιεῖ, Π]ύθωνι Πύρ[ρου Θεσπιεῖ],
25 [Φερεκλεῖ Κλησία Τα]ναγραίωι, Ἐπιτέλ[ει Σωινόμου]
[Ἀθηναίωι, Λεόφρονι] Εὔφρονο[ς Ἀ]θηνα[ίωι, Ἀντόχωι Τ]-
[ιμέα Λοκρῶι Ἀμφισε]ῖ, Φίλλει [Δε]ινάρ[χου Ἀργείωι, Π]-
[ολυκράτει Ἀντίων]ος Ἀργείωι, Νοίωι [Νοίωνος Ἀργε]-
[ίωι, Φίλει Ἀλκία Ἀρ]γείωι, Ἀλκιμάχωι [Ἀντιμάχου Ἀρ]-
30 [γείωι, Μικίωνι Κλά]σιος Ἀργε<ί>ωι, Δαι[μάχωι Ἀρχίππ]-
[ου Ἀργείωι, Ὁρμασί]λαι Ἐχεκράτε<ο>ς [Ἀργείωι, Δεινί]-
[αι Ἀργείωι, Σωίδαι] Σωμήστορος Κορ[ινθίωι, Καλλισ]-
[θένει Σαιγάλου Κ]ορινθίωι, Ἀνδροκ[λεῖ Ἀνδροτίμο]-
[υ Κορινθίωι, Λαον]ίκωι, Τραχάλωι, Ἀκ[ρατίδαι, Κυλωι]-
35 [άδαι Λακεδαιμον]ίοις, Ἀριστολόχωι ․․․․․․․․․․
[․․․․․, Ἀνδρέαι Μιλ]τιάδα Φλειασίωι, [Νικηράτωι Τι]-
[μάνακτος Αἰγινήτηι], Εὐφάνει Σωφάνε[ος Τροζανίωι].
                        vacat
Search Help