[ ] Phokis — Delphi — stoich. — 331 BC — CID 2.97
1 [ἐλείπετο τοῖς τα]μ[ί]αις [ἐ]πὶ τῆς ἠρινῆς πυλα[ί]α[ς] εἰς τὴν ὀπω[ρι]νὴν
[πυλαίαν] τάλαντα πεντήκοντα ἑπτά, μναῖ δέκα ὀκτώ, στατῆρες δέκα
[ἕξ, ὀ]βολοὶ τέσσαρες.
[πρ]όσοδοι δὲ ἐγένοντο· παρὰ τῶν ἱερομνημόνων τὸ [ἐ]πιδέκατον [μν]αῖ
5 [δ]έκα ὀκτώ, στατῆρες εἴκοσι· καὶ τῶν δαρεικῶν [τῶ]ν εἰς τοὺς στεφά-
[νο]υς οὗ ἐχρησάμεθα παρὰ τῶμ πρυτάνιων Ὀλ[υμπιά]δι,
[δα]ρεικῶν ἑκατὸν ἐνενήκοντα, ἐπικαταλλ[αγ]ή ἐ[γ]ένετο στατῆρες
[ἐν]ενηκοντα πέντε.
[κεφά]λαιον τῆς προσόδου· μναῖ εἴκοσι [μ][α, σ]τατῆρες δέκα.
10 [σύμπαν κε]φάλαιον σὺν τῶι ὑπά[ρχ]οντι τάλα[ν]τα πεντήκοντα ἑπτά,
[μναῖ τρι]άκον[τ]α ἐννέα, στατῆρες εἴκοσι ἕ[ξ, ὀ]βολοὶ τέσσαρες.
[A)PO\ T]OU/[T]WN [A)N]A/L[W]MA TH=S O)[P]WRINH=S PULAI/AS E)[P]I\ *KA/FIOS A)/RXONTOS
[τοῖ]ς ναοποι[ο][ς κελευσ]άντων τῶν ἱερομνα[μό]νων δοῦναι τάλαντα
[αἰγ]ιναί[ου] εἴκο[σι, ἐδώ]καμεν ἀττικοῦ τάλαν[τα] δέκα ὀκτώ,
15 ~z15
[μνᾶ]ς τεσσαράκ[οντα· τ]ὸ δὲ ἄλλο ἐπικαταλλα[γ]ὴ ἐγένετο·
[τοῖσδ]ε· Μολύσ[ω]ν[ι Παι]δίνα Φαρσαλίωι, Οἰολύκωι Διοκλέους
[Λαρι]σ[α]ίω[ι], Μηδ[ε]ίωι Ἀριστοφυλίδα Λαρισαίωι, Ἀμύντορι Σιμμία
[Φεραίωι, Ὀ]ρέστ[α]ι Ναύτα Κραννωνίωι, Ἱππίαι Ἀρκεσιλάου [Π]ελινναιεῖ,
20 [Ἐτυμ]ώνδαι Λαρ[ι]σίου Δελφῶι, Σιμυλίωνι Δελφῶι, [Ἱ]πποδά[μα]ι Ἀγάθω-
[νος Φαρ]σαλίωι, Κλεότται Εὐνομίδα Περραιβῶι, Μνασ[ίω]νι Μνασιθοίνου
[Πλ]α[τα]ιεῖ, Π[ύ]θωνι Πύρρου Θεσπιεῖ, Φερεκλεῖ Κλησία [Τ]αναγραίωι,
[Ἐπ]ιτέλει Σωινό[μ]ου Ἀθηναίωι, Φίλι Δεινάρχου Ἀργείωι, Πολυκράτει
[Ἀν]τίωνος Ἀργεί[ω]ι, Νοίωι Νοίωνος Ἀργείωι, Σωίδαι Σωμήστορος
[Κο]ρινθίωι, Καλ[λισ]θ[έ]νει Σ[α]ιγάλου Κορινθίωι, Ἁγησίλαι Αἰνησία
25 [Λο]κρῶι Ὀπουντί[ω]ι, Ἀ[γ]ίαι Ἀριστάρχου Λοκρῶι Θρονιεῖ, Διοκλεῖ
[Ἀψ]όφου Λοκρῶι, [Λααονίκωι, Τραχάλωι, Ἀκρατίδαι, Κυλωιάδαι, Πρατο-
[ν]ίκωι Λακεδα[ι]μονίοις, Ἀνδρέαι Μιλτιάδα Φλειασίωι, Φίλλι Ἀλκία
[Ἀ]ργε[ί]ωι, Ἀλκιμάχωι Ἀντιμάχου Ἀργείωι, Μικίωνι Κλάσιος Ἀργείωι,
[Π]υθοδώρωι Πύθωνος Ἀθηναίωι, Τιμανορίδαι Κορδυπίωνος Μ[α]κεδόν[ι],
30 [Λ]έωνι Ἡγησάνδρου Μακεδόνι, Κράτητι Τιμοκράτεος Σικυωνίωι,
[Ε]ὐφάνει Σωφάνεος Τροζανίωι, Διευχίδαι Πραξίωνος Με[γα]ρεῖ,
[Ν]ικηράτωι Τιμάν[ακ]τος Αἰγινήτηι, Ἀνδροκλεῖ Ἀνδροτίμου Κορινθί[ωι],
[Δ]αιμονίωι Μενεκ[ρά]τους Φαρσαλίωι, Δαιμάχωι Ἀρχίππου Ἀργείωι,
[Ὁρ]μασίλαι Ἐχεκρά[τε]ος Ἀργείωι, Κεφάλωνι Θρασιππίδα Πελινναι[εῖ],
35 [Δει]νίαι Ἀργείωι, Ἀντόχωι Τιμέα Λοκρῶι.
   [Ξε]νοδόκωι κήρυκι [μ]ι[σθ]ὸς σ[τα]τῆρες δέκα· Χάρητι, τοῦ γυμνασίου
[τῆς ἐ]πιμελείας μ[ην]ῶν ἕξ, στατῆ[ρ]ας τεσσαράκοντα πέντε·
[γρα]μματεῖ τῶν [ταμι]ῶν μισθὸς ἡμιμναῖον· ἐπιτέλει Ἀθηναίωι,
[τῆς ὑ]δραγωγία[ς τῆς ε]ἰς τὸ γυμνάσιον ἡμιμναῖον· Ἀρισταίωι,
40 [στήλ]ης ἐν ἧι τὰ ἐπιδ]έκατα τὰ παρ[ὰ] τῶν ἱερομνημόνων ἀναγέγραπται,
[στατ]ῆρ[ας πέντε]· Μνασικλεῖ, γραμμάτων ἐκκοπῆς τῶμ προδικιῶν
[στα]τή[ρ]· Δεινομάχω[ι], τῶμ Πυθιονικῶν ἀναγραφῆς, κελευσάντων
[τ]ῶν ἱερομνημόνων, μνᾶς δύο.
[κεφ]άλαιον ἀναλώματος τάλαντα δέκα ὀκτώ, μναῖ τεσσαράκοντα
45 [τέ]σσαρες, στατῆρες εἴ[κ]οσι ἕξ.
[ἐλείπ]ετο τοῖς ταμίαις π[α]ρὰ τὴμ πόλιν τῶν Δελφῶν, ἀφαιρεθέντο[ς]
[τοῦ ἀ]ναλώματος, τάλαντ[α τ]ριάκοντα ὀ[κτώ], μναῖ πεντήκοντα πέντε,
[ὀβολ]οὶ τέσσαρες.
[τούτο]υ ἀμφικ[τ]ιονικοῦ τά[λαντ]α εἴκοσι ἕξ, μναῖ εἴκοσι, στατῆρες
50 υο, ὀ]βολοὶ ἑπτά·
[καὶ ἀττ]ικ[ο]ῦ μναῖ εἴκοσι τέσσ[α]ρες, δραχμαὶ εἴκοσι πέντε, ὀβολοὶ δύο·
@[KAI\ PAL]AI[O]U= TA/LANTA DE/KA DU/O, MNAI= DE/KA, STATH=RES EI)/KOSI TREI=S, O)BOLOI\
[τρεῖς].
[ὀπωρινῆ]ς πυ[λ]αίας ἐπὶ Κάφιο[ς] ἄρχοντος, πρυτανευόντων Μαιμάλου,
55 [․․․․․․․․]ο[υ], Τεισίλα, Κρα[τ]ίνου, Ἄντωνος, Δ[ί]ωνος, Ἀπολ[λ]οδώρου, Ὀπωρί-
[νου, ἱερο]μν[ημ]ονούντων τῶνδε· Θεσσαλῶν Πολίτα Φαρσαλίου,
[Νικασί]ππου [Π]ελινναιέος· πα[ρ]’ Ἀλεξάνδρου Ἀρχεπόλιος ․․․․․․․·
[Δελφῶ]ν Δεινομάχου, Πλεί[σ]τω[νο]ς· Δωριέων Κλεωνύμου Ματροπολίτου,
[․․․․․]ύτου ἐκ Πελοποννήσου· Ἰώνων Ἀπημάντου Ἀθηναίου, Τιμοκράτ[ε]ο[ς]
60 [Ἐρετρ]ιέος· Περραιβῶν Ἀριστολάου Φαλανναίου, Δολόπων Ἑλλαν[οκ]ρά-
[τεος· Β]οιωτῶν [Φί]λλιος Ὀρχομενίου, Φέρητος Ταναγραίου· Λοκρῶν
[Πολυκ]λέος Ὀπ[ο]υντίου, Εὐδ[ό]κου Ἀμφισσέος· Ἀχαιῶν Ἐπισθέν[ε]ος [Μ]ελι-
[ταιέ]ος, Λαρισαίου [Εὐ]ξένο[υ]· Μαγνήτων Παυσανία Μεθωναίου, Σιμία
[Ὁμολ]ιέος· Αἰνιάνων Κέλωνος Κο[ρ]οφαίου, Νικάνορος Φυρ[ρ]αγίου·
65 [Μαλι]έων Ἀρχίππου Λαμιέο[ς], Λυκόφρονος Ἡρακλ[ε]ιώτου.
[ἐλείπ]ετο τοῖς τ[αμί]αις ἐπὶ τῆς ὀπωρινῆς πυλαίας εἰς τὴν ἠρινὴν
[πυλαίαν τ]άλαντα [τ]ριάκοντα ὀκτ[ώ], μναῖ πεντήκοντα πέντε, ὀβολοὶ
[τέ]σσαρες.
[πρό]σοδοι δὲ ἐγένοντο ἐπὶ [τῆς] ἠρινῆς [πυ]λαίας ἐπὶ Κάφιος ἄρχοντος·
70 [πα]ρὰ Φωκέων [ὀ]κτω[κ]αιδεκάτ[η] καταφορὰ τάλαντα δέκα·
[πα]ρὰ Περπόλα Λαρισαίου τοῦ συνεδ[ρίου] τοῦ ἐμ Πυλαίαι κατὰ τὸ ψήφισμα
[τῶν ἱερο]μνημόνων ἡ πέμπτη καταφορ[ὰ μ]ναῖ δέκα πέντε.
Search Help