[ ] Phokis — Delphi — stoich. — 335 BC — CID 2.76
col. I.1 [ἐλείπετο τοῖς ταμ]ίαι[ς π]αρὰ τ[ῆ]ι πόλει [τ]ῶν Δελφ[ῶ]ν,
[σύμπαν κεφάλαιον] σὺν [τῶ]ι καινῶι καὶ [τῶι] πα[λαι]ῶι·
[τάλαντα ἑξήκ]οντα ἕ[ν], μν[αῖ] εἴκοσι τέσ[σα]ρε[ς],
[στατῆρες δέκα] ἐννέα, ὀβο[λο]ὶ ἕνδεκα, [χαλ]κο[ῖ ἑπτ]ά.
5 [τούτου καιν]ῶν ἀμφικτυονικῶν ἀρι[θ]μῶι· τάλαντα [τρι]-
[άκοντα ἕξ, μ]ναῖ τριάκοντα ὀκτώ, σ[τ]ατῆρες τριάκοντα
[δύο, ὀβολοὶ] ἐννέα·
[κ]αὶ [παλαιο]ῦ τάλαντα εἴκοσι τ[έ]σσ[αρα, μναῖ]
 τε[σ]σ[αρ]άκο[ν]τα πέντε, [σ]τατ[ῆρε]ς εἴ[κ]ο[σι δ]ύο,
10  ὀβολ[ο]ὶ δύο, χαλκοῖ ἑπτά.
[τ]αῦτα μὲν τὰ ὑπάρχοντα.
[π]ρό[σ]οδος δὲ τοῦ παλαιοῦ· ἐαρινῆς πυλαίας, μηνὸς
 Ἐν[δ]υσποιτροπίου, ἐπὶ Δίωνος ἄρχοντος ἐν Δελφοῖς,
[πρ]υτανευόντων Πραξέα, Κλεοφάνεος, Κλεοφάνεος,
15  Δ[αμ]άρχου, Γλαύκωνος, Πανταλέοντος, Χα[ρ]ίσωνος,
[Δ][μ]ωνος· ἱερομνημονούντων τῶνδε·
[Θ]ε[σ]σαλῶν Δαόχου, Θρασυδάου· παρ’ Ἀλεξ[ά]νδρου
[Ε][θυ]κράτεος, Φιλοξένου· Δελφῶν Χαι[ρ][λ]α, Φιλοξένο[υ]·
 Δω[ρι]έω[ν] Νικαίου Ματροπολίτ[α, Φ]άντο[υ ἐκ Πελ]οπον-
20 [ν][σ]ου· [Ἰ]ώνων Ἀρχιδή[μ]ου Ἀθη[να]ίου, Φ[ι]λ[ιστίδ]ου
[Ε]ὐβ[οιέως]· Περ[ρα]ιβῶν [Δ]ο[λ]όπων Φαίκο[υ, ․․․]ωνος·
[Βοι]ωτῶν Ὠφελιά[δα, Κα]λλίωνος· [Λ]ο[κρῶν ․․․․․ Ἑ]σ[πε]ρίο[υ],
[Νικ]ασιδάμου Ὀ[πουντί]ου· [Ἀχαιῶν ․․․․․․․ Λαρισαίου],
[Δημοκήδ]ου[ς Μελιταιέ]ο[ς· Μαγνήτων ․․․․․․․․․․․․․․․․]
25 [Αἰνι][ν]ω[ν ․․․․․․․․․]ου, [— — —· Μαλιέων — — — Λαμ]-
[ιέ]ος, Ἀρ[․․․․․․ Ἡρακλε][τα].
col. II.1 [κεφ]άλα[ιον ἐλε]ίφθ[η] σὺν τῆι προσόδωι καὶ τῶι
ὑπάρχον[τ]ι π[α]ρὰ τῆι πόλει τῶν Δελφῶν, [παλ]α[ι]ο[ῦ]·
τάλαντα πεν[τή]κοντα ἑπτά, μναῖ εἴκοσι μία,
ὀβολοὶ [πέ]ντε, χαλκοῖ ἑπτά.
5 [ἀπ]ὸ τού[τ]ων ἀ[νάλ]ωμα [τ]οῦ παλαιοῦ, μηνὸς Ἡρακλείο[υ]
[δ]ε[υ]τέρ[α]ι· ἐ[ρ]γώναις ὅτε τὰ ἔργα ἐπωλο[ῦ]μεν
[τὰ ἐμ] Πυ[λαίαι] κατασκευασθέντα, εἰς ὑπ[ε]ρβολάν·
[στατῆρ]α[ς τεσσ]αράκοντα ἐννέα, ὀβολοὺς δύο.
[τοῖς] ναοπ[οι]οῖς εἰς κυπάρ[ισ]σον φιλιππείους
10  χρ[υ]σοῦ[ς][κατὸν πε]ντήκον[τα],[κασ]τον ἐν ἑ[πτ]
 στα[τ]ῆρ[σι]· τούτου ἐγένετο εἰς ἀργυρίου παλαιοῦ
[λ]όγον μν[α]ῖ τριάκοντα· κα[ὶ] προσεδόθη εἰς τὰ ἔργα
[τὰ] πρὸς [τὸν] ναὸν τάλαντα δύο, [μ]ναῖ τριάκοντα.
κεφαλὴ ὁπό[σα] ναοποιοῖς ἐδώκαμεν· τάλαντα τρία·
15  τοῖσδε· [Ἐτυμώ]νδ[α]ι Λαρισίου Δελφῶι, Φρυνώνδαι
 Θρασυβού[λου Γυ]ρτωνίωι, Οἰολύκωι Διοκλέους
 Λαρισαίω[ι, Ἀμύντ]ορι [Σ]ιμμία Φεραί[ω]ι, Ὀρέ[σ]ται Ναύτα
 Κρα[ν]νωνί[ωι, Ἱ]π[πίαι][ρκ]εσιλάου Π[ελι]ννα[ι]εῖ,
 Τιμασικράτ[ει Ξενομ][νε]ος Πε[ρ]ρα[ι]βῶι, Σ[κ]υθρίωνι
20  Φορ[μί]δα Τανα[γραίω]ι, Πύθ[ων]ι Πύ[ρ]ρ[ο]υ Θεσπιεῖ,
 Μ[νασίωνι Μνα]σ[ιθοίν]ο[υ Πλα]τ[α]ιεῖ, [Σ]ωδά[μ]ω[ι] Σοαίνα
 Ἀρ[γεί]ω[ι, Ξενοφά]ντ[ωι Διοδ][ρο]υ Ἀργείω[ι], Πο[λυ]κράτει
[Ἀντίωνος Ἀργεί]ωι, [Γάψωνι] Ἀλκία [Ἀ]ργείωι, [Σ]ωιάδαι
[Σωμήσ]τ[ορος Κ]ορινθ[ίω]ι, [Ε]ὐαρμόστωι Σ[τίλπ]ου
25 [Σικυωνίωι, Φά]ν[τ]ω[ι Θυ․]ρ․․άδ[α] Τροζ[ανίωι], Ἱππάρ[μω]ι
[․․․․․․]#⁷[․․ Σικυωνί]ω[ι, Εὐστράτ]ωι Τιμο[κρά]τεος
[Σικυωνίωι, Ἀγησίλαι Αἰνησία Ὀ]πουντίωι, Διευχίδαι
[Πραξίωνος Μεγαρεῖ, Ἀγίαι Ἀ]ρ[ιστάρχο]υ Λοκρῶι Θ[ρ]ονιεῖ.
                                        —ωι Λ[․]γο[․]ου
30                            Λο]κ[ρῶι Ἑσπ]ερίωι
                                Π̣[ρατ]ο̣νίκῳ
                               —Λ[․․․]ΗΙ—
                                        Λ̣[ακεδ]αιμονίω̣ι
35
                                  ΠΥΛ
                              τεσσα]ρ[άκον]τα δύο
40                                     ΤΟ̣       ΩΙ
                                             ΝΟΙ
                                           μναῖ
                                           ΡΕ
45                                         Σ
                                  Σ    ΟΥ
                                 Ο
                                         ΑΤΑΝ
                                        ΤΗΡ
50                                         ΜΟΥ
                                         ΤΩΙ
                                     εἴ]κοσι δύο
                                   ΥΣΥΝΙΕ
55
                                  ΟΥ    ΔΡ
                                 —ς μισθὸς
                 #⁷                ΤΩΝ
                  Λ                Ι#⁷
60            ․․․․ΝΟ․․․․․․․Ρ
            Θ       Η̣
[Ἀντιγένει(?) κήρυκι μισθὸς τῶι πωλ]ο[ῦντι] τ̣ὰ ἔργα̣ [στα]τῆρες δύο — — —
[Καλλίνωι τῶι ἀρχιτέκτονι τῆς] ἱππ̣[α]φέ[σ]εω̣[ς] μισθ̣[ὸ]ς — — —
[— — — τέσσαρας(?) ὀβολ]ο[ὺς] τῆς ἡ[μέ]ρας — — —
65 [— — — μηνῶν πέντ]ε [μισθ]ὸς ἐ̣γένετο [— — —]
                 Ο  ΤΗ  Ω
                  π̣ε̣[ντ]ήκ[οντ]α δύο
                  #⁷      Ο̣ΝΚΑΙΕΙΣ
70
                    ΣΚ     Σ Ο
                —ΤΟ[․ στατ]ῆρες
               Ο#⁷          ΛΕΟΥΣ
                           ΚΟΝ
75
           —ΥΙΙ[․․․․․․․ Φω]κέων(?)
               ΙΟ
                           ΑΝ Σ
             —ΠΡΟ[․․․․․․ μ]ισθ̣ὸς
80          —ρ[․ τ]ῶ̣[ν ἱερῶν χρ]η̣μάτω̣
             τέσ[σαρε]ς ε—
col. III.1 μναῖ τέσσαρες, στατῆρ[ες ․․․․
 τοῦ οἰκή[μ]ατος τοῦ τῆι Π[υθίαι ․․․
Ἀγασίαι μναῖ δύο.
 καὶ τοῦ κηρυκείου τοῦ ἐμ [Πυλαίαι ․․․
5 προσεδόθη στατῆρες δέκα π[έντε].
 λευκωμάτων ἐν οἷς αἱ συγγ[ραφαὶ ․․․
τιμὴ στατῆρες τρεῖς.
[Ἀ]λκμάονι #⁷․․ΟΙ․․․․Ε․․․․․․
[․․]ων[․․․․․․․․․․․․ ση]κὸς Ἡρακ[λέους ․․․․․․․]
10 μναῖ δέκα.
 Τηλεκλέαι Ὀπου[ντ]ίωι κονιάσεως το[ῦ να]ο[ῦ]
τοῦ ἐμ Πυ[λ]αίαι τῆς Δήμητρος μισθὸς [μ]ναῖ τρε[ῖς].
 Ξενί[αι Σι]κυωνίωι ἐγκαύσεως σ[τατ]ῆρες
τρ[ι]άκο[ντα] τρεῖς.
15  Λαμέδ[οντ]ι Ὀπουντίωι τῆς δεξαμενῆς ἐκκαθάρσε[ως]
τῆς ἐμ Πυλαίαι μισθὸς στατῆρ[ες] πεντή[κον]τα.
 σιτηρέσιον ἐ[ργ]ώναις τοῖς πρὸς τὰ ἔργα ἀφικομένο[ις]
τὰ ἐμ Πυλα[ία]ι ἐγδοθέντα, ὅτε τῆς ὑδρα[γωγί]α[ς] τὸ ἔργ[ον]
ἐπω[λ]εῖτ[ο καὶ] ἡ κονίασις τοῦ ναοῦ καὶ ἡ ἔγκαυσι[ς],
20 ἐδόθη στα[τῆ]ρες δέκα εἷς, ὀβολοὶ τρεῖς.
 Ἀντιγέν[ε]ι κήρυκ[ι τ][ι] πωλοῦντι τὰ ἔργα
μισθὸς στατῆρες πέντε, δραχμή.
 Δεινομάχωι γραμμ[ά]των ἐγκοπῆς, τῶν ἑκατὸν
ὀβολοὺς τέσσαρας, [συν]τεθὲν ἐδόθη μναῖ δύο,
25 στατῆρες ἑπτά.
κεφαλ[ὴ ἀ]ναλώμα[τ]ος τοῦ π[αλ]αιο[ῦ] τῆς ἠρινῆς πυ[λ]αίας
 τάλαντα τέσσ[αρ]α, μναῖ τριάκοντα, στα[τῆ]ρες ὀκτώ,
[ὀ]β[ολ]ο[ὶ ἕ]νδε[κα].
τὰ δ’ ὑπάρχον[τ]α ἦ[σ]αν τοῦ παλαιο[ῦ] σὺν τῆ[ι πρ]οσόδωι
30  τάλαντα πεν[τ][κο]ντα ἑπτά, μναῖ εἴκοσι μία,
 ὀβολοὶ πέντε, χαλκ[ο]ῖ ἑπτά.
ἐλείφθη, ἀφαιρεθέντος τοῦ [ἀ]ναλώματος,
 παρὰ τῆι πόλει τῶν Δελφῶν, παλαιοῦ, [τά]λαντα
 πεν[τ]ήκοντα δύο, μναῖ πεντή[κ]ον[τα, σ]τατῆρες εἴκοσι ἕξ,
35  δρα[χ]μή, χαλκοῖ ἑπτά·
κ[α]ὶ ἀμφικτυονικοῦ τάλαντ[α] ἑκατὸν πέντε,
 μναῖ τεσσ[α]ράκοντα ἐννέα, στατῆρ[ες π]έντε,
 ὀβολοὶ ἐννέα.
ἀπὸ τούτων [ἐ]γέν[ετ]ο ἐκ ταλ[άντ]ων ἀμφικτυονικοῦ
40  ἀριθμῶι τεσσα[ρ]άκοντα τεσσάρων καὶ μνῶν δέκα ὀκτώ
 κ[α]ὶ στα[τή]ρων δέκα πέντε, ἀττικοῦ ἀριθμῶ[ι]
 τ[άλα]ντ[α] τε[σσ]αράκοντα πέντε, μναῖ δέκα ὀ[κ]τώ,
 δραχμαὶ πε[ντήκ]οντα τρεῖς, ὀβολοὶ δύο.
σύμπαν κεφάλαιον ἐλείφθη παρ[ὰ] τῆι πόλει τῶν Δελφῶν
45  τοῖς ταμίαις· τάλαν[τ]α ἑκατὸν πεντήκοντα ἐννέα,
 μναῖ τεσσαράκοντα, στατῆρες δύο, ὀβολοὶ τρεῖς,
 χαλκοῖ ἑπ[τ]ά.
              vacat
Search Help