[ ] Phokis — Delphi — stoich. — 339/8 BC? — CID 2.74
col. I.1 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․Ο․․․․․․
[․․․․․․ Δαόχου κα]ὶ Θρασ[υ]δ[αί]ο[υ ․․․․․․․․]
[․․․․․․․․ παρ]αγενο[μ]ένους. ΑΙ#⁷#⁷․․․․․․․
[τὸν ταμίαν ἀ]πο[π]έμπειν [τ]ὰς πόλε[ις ε]ἰς [τ][ν λογισ]-
5 [μὸν κατὰ πυ]λαίαν εἰς Δελφο[ύ]ς. ἐὰν δὲ μὴ [π]έμψη[ι, εἰρ]-
[γ]έσθ[ω τ]ῆς πυλαίας καὶ ἀπο[τ]ε[ι]σ[άτω] πε[ν]τακοσί[ας]
δραχμὰς [ἡ μ]ὴ πέμψασα τὸν ταμίαν κατὰ [τ]ὴμ ψῆ[φ]ον·
τῆς δὲ ζ[η]μίας τὸ ἀργύριον π[α]ρὰ τῶμ μὴ εὐτακ[τ]ο[ύν]-
των τα[μι]ᾶν οἱ εὐτακτοῦντες ταμ[ί]α[ι, ἐ]γδικασ[άμενοι]
10 παρὰ τ[οῖς ἱ]ερομνήμοσι, [α]ὐτο[ὶ ἀπο]λαμβανόν[τ]ω[ν].
[π]έμπε[ιν] δὲ τὸν αὐτὸν ταμίαν τὸ[γ χ]ρόνο[ν] τὸγ [γε]-
[γρα]μμ[έν]ον· ἐὰν δὲ μὴ πέμψηι, ἀπο[τ]ινέ[τ]ω τὴν αὐ[τὴν]
[ζημίαν ἥμ]περ [ἐὰ]μ μὴ πέμψηι. ἀ[ν]α[γ]ράψαι δὲ τ[ῶν ταμι]-
[ᾶν τὰ ὀν][μ]ατα ἐν στήληι καὶ ἀν[αθε][να]ι ἐν τῶ[ι ἱερῶι].
15 [ἐφόδια δ]ὲ παρέχειν τῶι [τ]αμίαι τὴμ πόλιν τὴ[μ πέμ]-
[πουσαν, τ]ῶι δὲ <γ>ραμματ[εῖ] τῶν ταμ[ι][ν δ]ιδόναι [τὸμ]
[μισθὸν κ]ατὰ πυλαίαν τοὺς τα<μ>ία[ς]. λό<γ>ο<ν> δὲ ἀπο[δοῦ]-
[ναι καὶ εὐθ]ύνας τοὺς ταμίας κα<τ>[ὰ] πυλαίαν ἑ[κάστ]-
[ην τοῖς ἱερομ]νήμοσιν κέρδους κ[αὶ] χάριτο[ς ἄνευ].
20 [ταὐτὰ δὲ εἶναι τοῖς τ]α[μί]α[ι]ς καθάπερ τοῖς [ἱερο]-
[μνήμοσι, καὶ τῶι γρα]μ[ματε][τῶ]ν ταμιᾶν.
․․․․․․․․․․․․ ὀ[πωρινῆς] πυ[λαίας, μη]νὸ[ς] Β[ο]α[θόου],
[ἐπὶ ἄρχοντος ἐν Δελφοῖς Πα]λ[αίου, πρ]υταν<ευ>ό[ντων]
[Εὐδόκου, Κλέωνος, Θηβαγ]όρα, Ε[ὐπόλιος, Τελ]εδώρ[ου],
25 [Ἀρίστωνος, Ἀγασέα, Νικάρχου· ․․․․․․․․․․]ΑΒΟ[․․․․]
                    ․․․․․․․․․․․
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․Κ#⁷․․․․․․․․․․․․ΜΕΛΗ․․․
․․․․․․․․․․ΟΥ․․Ν τὴμ πόλιν [τ][ν Δελ]φῶ[ν ․․․․τά]-
[λαντα ἑκατὸ]ν πεν[τή]κο[ντα τ]έσσ[αρ]α, μνᾶ[ς πεντή]-
30 [κοντ]α τέ[σσαρ]ας πα[ρὰ] τῶ[ν ἱερ]ο[μνη]μόνω[ν τῶνδε]·
[Θεσσ]α[λ]ῶν Κ[ο]ττύφου, [Κ]ολοσ[ίμ]μου· παρὰ Φ[ι]λί[ππου]
[Νικ]άνορος, [Θε]ο[δώρου?· Δελ]φῶ[ν ․․]ΛΟ[․]ΛΟ[․․․․․․․ Δω]-
[ριέω]ν Ἀρ․․․․․․․․․․ [Κυτι]νι[έως, Πολυαίνου ․․․․]
[․․․ο]υ· [Ἰώνων ․․․․․․․․․․ Ἀθ]η[ναίου, Δωριξένου Χαλ]-
35 [κι]δέ[ως· Περραιβῶν Δολόπων Ἀσάνδρου, Φαίκ]ο[υ· Βοιω]-
[τῶ]ν Ε․․Ε․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, [Εὐ]νό[στ]ο[υ Θηβαί]-
[ου]· Λοκρῶν Ἀγα․․․․․ [Ὀπ]ο[υ]ν[τίου, Κλεομάχου? Ἀμφισ]-
[σ]έως· Ἀχ[αι]ῶν Ὀ[νομάστ]ου [Λαρισαίο]υ, [Κερτόμου? Με]-
[λιτ]αιέος· Μαγ[νήτων] Φι[λονα]<ύ>[τα Μεθωναίου, Αἰνησι]-
40 [δά]μου [Ὁμο]λιέω[ς· Αἰνι][ν]ω[ν Ἀ]ρι․․․․․․․․․․․․ [Μαλιέ]-
ων Μίκ[ωνο]ς, ․α․․․․ι․․․ο․․․․․ [ταμίαι οἵδε· Θεσσαλῶν]
Πανά[ριστος] Να[ύτ]ο[υ] Φ[αρσάλι]ο[ς], ․․․ρ․․․․․․․․․․․․
γου Φ․․․․․τας· παρὰ Φιλίππου ․․․․με[ν]ο[ς ․․․․․․․․․․․․․
․ΟΣ․Ε․Ο․․ Φρυνίωνος· Δελφῶν [Δάμ]ων [Ἱππ][α, Ἐ]χ[ε]κ[ρα]-
45 [τ]ίδας Θ[εσσά]λου· Δωριέων Εὐθ․․․․․․․․․․․․․․․․
[Ὁρ]μασ[ίλας Ἐχ]εκ[ρ]άτεος Ἀργεῖος· Ἰώνων Θουκυδ[ίδης Κηφι]-
[σο]δ[ό]τ[ου] Ἀθηναῖο[ς], Θέσ[σ]αλο[ς Δω]ρίπ[που Ἐρετριεύς]·
[Πε]ρραιβῶν Ἀμύντας ․․․․․․․․․ Φαλα[νναῖος, Δολό]-
[π]ων Πέλοψ․․․․․․․․ Κ[τ]ιμεναῖος· Βοιω[τῶν ․․․․․․․]
50 δρος Πιστολάου Κορωνεύς, ․․․․․․․․․․
․․․․․․․․․․․․․․․․· Λοκρῶν Χαιρέ[ας] Ὀρθα[γ][ρα Μεσ]-
[σ]άπιος, Κλεό[μ]αχος Παμφίν[α] Ὀπούντιος· Ἀχ[αιῶν ․․․․]
․․ Ποσ[ειδίππου] Μελιταιεύς, Ἡ[γέμ]αχο[ς ․․․․․․․
․ου Λαρισαῖος· Μαγνήτων Παυσανίας ․․․․․․․․
55 Μεθωναῖος, Λεωδάμας Αἰ[νη]σι[δ]άμου Ὁμο[λιεύς· Αἰνι]-
[ά]νων Ε[ὔ]δα[μος ․․․․․․] Καφελεύς, Δαμωφ[έ]λ[ης ․․․․
․․․ Φυρρ[άγ]ιος· Μαλιέων Λύκιο[ς ․․․․․․․․ Λαμιεύς],
[Ἡγε?]μαχ[ίδας Φ]ύρου Ἡρακλειώτη[ς].
[ἀ]πὸ το[ύτου ἀν]άλωμα τῆς ὀπω[ρινῆς π]υ[λαίας],
60 [πὶ ἄρ]χ[οντος ἐν] Δ[ελ]φοῖ[ς Π]αλαίου, πρυ[τανευόντων]
Ε[ὐ]δόκ[ου, Κλέωνο]ς, Θηβαγόρα, [Ε]ὐπόλιο[ς, Τελεδώρου],
[ρίστωνος, Ἀγασ]έα, Νικάρχου· ἱερο[μ]νημο[ν]ο[ύντων]
[τ]ῶμ με[τὰ Κοττύφο]υ καὶ Κολοσίμμου [τ]ο[ῖς να]οπ[οι]-
[ο]ῖς εἰς τ[ὰ ἔργα τὰ] εἰς τὸ[ν] ναὸν, μηνὸς Ἡραίου [πέμ]-
65 πτη[ι] ἱσταμένου, τάλαντα δέκα πέντε, το[ῖσ]δε·
Λέοντι Ἑλλα[νίκ]ου Φαρσαλίωι, Εὐαίωνι Εὐ[δίκ]ου?
Φαρσαλίωι, Φρυ[νώ]νδαι Θρασυβούλου Γυρ[τ]ω[νίω]ι,
Οἰολύκ[ω]ι Διοκλέος [Λαρ]ισαίωι, Ἀρ[ισ]τοφυλίδ[α]ι
Ἀριστοφύλου Λαρισ[αίωι], Ἀμύντορι Σιμμία․․ Φ[ε]ρ[αί]-
70 ωι, Ὀρέσται Ναύτα Κ[ραννω]νίωι, Διοκλεῖ Ἀψόφου Λο-
κρῶι Ἑσπερίωι, Τιμα[σικρ]άτει Ξενομένεος Περραι-
βῶι, Ἡρακλείδαι Ἀρη․․ιος Θηβαίωι, Σ[ω]δάμω[ι] Σοα[ίνα]
Ἀργείωι, Ξενοφάντω[ι Δι]οδώρου Ἀργείωι, Γά[ψ]ωνι
Ἀλ<κί>α Ἀργείωι, Σωίδ[α]ι Σω[μήστο]ρος Κορ[ινθίωι],
75 Εὐ[π]ειθίδαι Τιμόλα Κορ[ινθίωι, Εὐαρ]μόστωι Στίλ-
π[ου] Σικυωνίωι, Φάντωι Θυ[․ρ․․άδα Τροζ]ηνίωι,
[Μνά]σωνι Μνασιφ[ί]λο[υ] Φλει[ασίωι, Νικηράτωι]
Τ[ι]μώνακτος Αἰγιν[ήτη]ι. vac.
col. II — — — — — — — — — — — — — — —Λ[․]Ο
— — — — — — — — — — — — — —ΑΡΕ
— — — — — — — — — — — —ΟΜΕΝΕΙ
1 — — — — — — — — — — — —Ο[․․]Ρ[․․․․․]Ο[․․․․]Ο
[                                    ] μη[νὸς]
[Ἡραίου — — —, στατῆρες — — —]. Δάμωνι [Κ]αλλ[ία?]
[․․․․․ τῆς] ἀν[αγ]ω[γ][ς κα]ὶ ․․․․ ΜΟ․․․․․․․Ο․ [τ]ῶν σ․․․
5 [․․․ μηνὸς Ἡ]ρ[αί]ου δ[υοδεκάτ]αι, σ[τα]τ[ῆρε]ς τρ[ε]ῖς.
[Δεινο]μάχω[ι Κ]ρατ[η]σ[ί]χο[υ Δ]ελφῶ[ι τὰ γ]ρά[μμα]τα ἐγκό-
ψαν[τ]ι, ἀ[ν]ὰ ἑκατὸν τ[ῆς] δραχμῆς, μηνὸ[ς Ἡ]ραίο[υ] εἰκά[δι],
στα[τῆ]ρ[ες εἴκοσι τρεῖ]ς, ὀβολός.
 κεφ[αλή ἀν]α[λώματος τάλαντα δέκα πέντε, μναῖ δέκα],
10 [στατῆ]ρ[ες τ]ρ[ιάκ]ο[ντα τρεῖς, ὀβολοὶ τρεῖς].
 λοι[π]ὸν π[α]ρὰ τὴμ πόλιν [τ][ν] Δελφῶν τ[άλ]αν[τα] ἑκατὸ[ν]
τρ[ιάκ]ο[ντ]α ἐ[ννέ]α, [μ]ν[αῖ τεσ]σαράκοντ[α τ]ρεῖ[ς], στατὴ[ρ],
[δ]ρα[χμή], ὀβολοὶ [τ]ρ[ε][ς].
 ἠρ[ινῆς πυλαί]ας, μ[ην]ὸς <Βο[α]θό[ου]>, ἐ[πὶ ἄ]ρ[χ]ο[ντ]ος
15 [ἐ]ν Δελφο[ῖς] Παλαίο[υ, πρ]υ[ταν]ευό[ντ]ω[ν Ε]ὐδόκ[ο]υ, Κλέω-
[ν]ος, Θηβαγόρ[α, Ε]ὐπόλιος, [Τελ]εδώρο[υ, Ἀρ]ίστω[ν]ος, Ἀγα-
[σ]έα, [Ν]ι[κά]ρ[χου· τ][ν λόγ]ο[ν πα]ρέλ[αβ]ο[ν οἱ] τ[αμί]αι
[παρὰ τῶν ἱερομν]ημό[ν]ων [τ][μ μετὰ Κ]ο[ττ]ύφο[υ κ]αὶ Κολ[ο]-
[σίμμου· παρὰ τῆι] πό[λει] τῶ[ν Δελ]φ[ῶν τάλαντα ἑ]κατὸν
20 [τριάκ]ο[ντα ἐννέ]α, [μναῖ τεσσαράκοντα τρεῖς, στα]τήρ,
[δ]ρ[αχμή, ὀβολοὶ τρεῖς, ἱε]ρο[μ]ν[ημ]ο[ν]ο[ύντ]ω[ν τῶνδ]ε·
Θ[ε]σ[σαλῶν Δαόχ]ου, Θ[ρασυδα]ίου· π[αρὰ Φιλίππου Νικά]-
[ν]ορο[ς ․]ο․․․․․․․ο[υ· Δελφῶν ․․․․․․․․․․․․․
                  lacuna
68 [κε]φ[α]λὴ προ[σ]όδο[υ ․․․ ἐπὶ Παλαίου ἄρχοντος ἐν]
Δε[λ]φοῖς τάλα[ντ]α [— — — —, μναῖ πεν]-
70 <τ>ήκον[τ]α [τέσσα]ρ[ες, στατῆρες — —
․․․․․․ΤΟ․Ο․․․․․․
․․․․․․Ο․․Ο․․․․․․․
․․․Ο․․․․․
#⁷Ρ․․․․․
75 τῶμ μ[ετὰ Δα][χο]υ κ[αὶ Θρασυδαίου ․․․․․ τοὺς ἱερο]-
μνή[μ]ο[νας τ]ο[ὺ]ς μ[ετὰ] Κο[ττ]ύφ[ου καὶ Κολοσίμμου]
ΑΝΑ․․․․․․Ι․․Τ․․․․․ΟΛ [τὸ συν]-
[έ]δριο[ν ἐ]ργά[σ]ασθαι [τ][ἐ]ν [Δε]λφοῖ[ς].
Search Help