[ ] Phokis — Delphi — ca. 125 BC? — SIG(3) 826E
col. B.28                                                                  Ἀμφικτίονες ἐπέγνωσαν περὶ ὅρων Ἀπόλλωνος, ποίοις ὅροις
ὁρίσασθαι δεῖ. vvv Ἀμφισσεῖς Ἀριστοκλέας, Δάμ̣ων πρεσβευτ[αὶ ἐλ]έγοσαν ὅτι δεῖ τὸ κρίμα ἑστηκὸς καὶ κύριον εἶναι τὸ τότε γεγονός, ὅτε Παυσανίας
30 Θεσσαλὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ὅρους ἐποίησαν. vv Ἀντικυρεῖς, Ἀμ[βρ]ύ̣σσιοι, Δελφοὶ ἐλέγοσαν τούτωι τῶι κρίματι ἑστηκὸς καὶ κύριον εἶναι δεῖν, ὅτε
[ὅ]ρον ἱερομνήμονες πεποί[η]καν καὶ [κ]ε[κ]ρίκασιν ἐπὶ ἄρχοντος Ὀ[ρνι]χ̣ίδα ἐν Δελφοῖς· vvv ὑπὲρ τούτων τοὺς λόγους ἐποήσατο Νικάτας Ἀλκίνου
[Δ]ελφός. vv ἔκριναν·  vv Δελφῶν ψᾶφοι δύο· ἱερομνημόνων κρί[ματι στ]ῆναι. vv Θεσσαλῶν ψῆφοι δύο· ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. vvv Ἀχαιῶν
[Φθι]ωτῶν ψῆφοι δύο· ἱερομνημόνων [κρ]ίματι στῆναι. vv Βοιωτ[ῶν ψῆφοι] δύο· ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. vv Φωκέων ψῆφοι δύο· ἱερομνημόνων
col. C.1 [κρίματι στῆναι. Μαγνήτων ψῆφοι δύο· ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. Αἰν]ιάνων ψῆφ[οι δ]ύο· ἱερομνημόνων
[κρίματι στῆναι. Μαλιέων ψῆφος· ἱερομνημόνων κρίματι στῆν]αι. vv Οἰτα[ίων] ψῆφος· ἱερο[μ]νημόνων κρίματι στῆναι.
[Ἀθηναίων ψῆφος· ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. Εὐβοιέων ψ]ῆφος· ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. vv Λ[ο]κρῶν
[Ἑσπερίων ψῆφος· ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. Λοκρῶν Ὑπ]οκνημιδίων ψῆφος· ἱερομνημόνων κρί[μ]ατι
5 [στῆναι. Δωριέων τῶν ἐγ μητροπόλεως ψῆφος· ἱερομνημόνων κρίμ]ατι στῆναι. vv Δωριέων τῶν ἐκ Πελοποννή-
[σου ψῆφος· ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. Δολόπων ψῆφος· ἱερομνη]μόνων κρίματι στῆναι. vv Περραιβῶν ψῆφος· ἱε-
[ρομνημόνων κρίματι στῆναι. ἔκριναν περὶ τῶν ὅρων τῆς χώ]ρας ἱερᾶς, ὥστε κρίμα κύριον εἶναι ὃ [ο]ἱ ἱερομνή-
[μονες ἐπὶ ἄρχοντος Ὀρνιχίδα ἐν Δελφοῖς πεποιήκασιν οἱ ὁρίζοντες τὴν] ὁμοροῦσαν τῆι ἱερᾶι χώραι κατὰ πρόσωπον. ὅροι
[περιεγράφησαν ․․․․․․․․․․, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ὅτι ἰδιῶταί τινες κατ]έχουσι τοὺς ἐξ συγκλήτου δόγματος
10 [τῶι θεῶι δεδομένους ἀγρούς, ἔστι δ’ ὅπου ἐπεργάζονται ․․․․․․․․․․․․․․ κα]ί τινες δῆμ[οι ὁμ]οροῦσαν ἑκάστου. ἄρχοντες καὶ
[πρεσβευταὶ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ᾕρη]νται·  vv Ἀντ[ικυ]ρεῖς· Φίλων Εὐξένου, Ἐμπεδοκλῆς
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ονίκου, Σω[σιγ]ένης Ἀπολλοδώρου, Κάλλων Πολυ-
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] Κάλλων Σ[ωκρ]άτους vv ἄρχοντες vv Ἀρίστων Ξενο-
[κρίτου, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Πρ]αξίας Ἀλκιδ̣ά̣[μ]ου, Εὔδαμος Εὐκρίτου [vv] πρεσβευ-
15 [ταὶ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] Ἀμύντας Εὐδώρου, Ἁγίων Πολυκλείτου, Ἀμ-
[φισσεῖς· ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ας Δάμων[ος ․․․․․]ικος ․․․τί[ων]ος, Μοσχίων
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ε[․․․․․․․, Σώξ]ενος Κλέωνος vvvv ἄρχο[ντε]ς Χαιρέ-
[δαμος ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ς Φι[λλέ]α, v Ἀρι[․․․․․․․․․․․․․․․] Ἀμύντας Ἀριστοδάμου, vv Πολύκριτος Καλ[λιξ]ένου,
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]κύθου, ․νάρης [․․․․․․․․․․․․ Δ]άμων Ἀριστοδάμου vv ἄρχοντες v Ἀριστόδαμος Δάμω-
20 [νος, ․․․․․․․․․․․․․․․․] Θεοφάνου, v Εὐμηλίδα[ς Πρωτάρχου, Πρώ]ταρχος Εὐμηλίδα, vv Κλέανδρος Αἰτωλίωνος. [vv] ἀπὸ θαλάσ-
[σης ἣ πρὸς Ἀντί]κυράν ἐστ[ι, ὅριο]ν Ὀπ̣[όεντα πρῶτον. ἐξ Ὀποέ]ντας εἰς ἄκρα Κολώφεια — —12— — εἰς ὀρθόν. ἐξ ἄκρων
[Κολωφείων εἰς ὀ]ρθὸν εἰς Δ[ολιχῶντα καλουμένην πέτραν. ἐκ] Δολιχῶντος εἰς ἥρωα τὸ Εὐόριον καλούμενον, οὗ στήλη
[ἐστὶν ἐπιγεγραμ]μένη ὅρι[ον. ἐκ τοῦ Εὐορίου ἥρωος εἰς] ἄκρα Μελίου. v ἐξ ἄκρων Μελίο[υ εἰς τὸ]ν̣ χάροδρον οὗ ὄνο-
[μά ἐστι ․․․․․]σ̣ηρ τ[․․․․․․․․․․․․․․․ π]αρὰ [τὴν ῥί]ζαν Κίρφου ὡς ὕδωρ ῥέει τρ[ι][κοντα στάδια ἐ]μ μ[έσ]ω[ι] τ̣οῦ̣
25 [․․․․․․․․․․ χαρόδρου, καὶ ἐκεῖθ]ε[ν ἐν τ]ῆι αὐτῆι χαράδραι εἰς τὸν Προ[․․․]ον π̣ο[ταμὸν ․․․․․․․] βου̣[ν]οῦ ἐ[πὶ] τῆι
[ἱερᾶι χώραι τῶν] Δελφῶν πρὸς̣ πέτραν πρώτην ἣ καλεῖται Ὑπ̣[οφαοῦν ․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․ οὗ ἐστιν] ἡρ[ῶιον]. ἐκ
[πέτρας καλουμένης] Ὑποφαοῦντος εἰς πέτραν ἣ Ἰστεφῶν καλεῖται. ἐξ [Ἰστε]φ[ῶντος πέτρας εἰς ὅρον] ἐν οἰκοδο-
[μήμασιν· ἐντὸς] τ̣ούτων ὁρίων ἐν ἱερᾶι χώραι ὃ κατέχει Βαβ[ύ]λ̣ος Λαιάδου [ἐκ]χω[ρείτω. ἐκ τῶν οἰκοδομη]μάτων
[εἰς πέτραν] ἣ ὑπὸ Σκιδάρεόν ἐστι· ὃ ἐντὸς τούτων ὁρίων ἐστί, Κλεόδαμο[ς] Φιλ[αιτώλου ἐκχωρείτω. ἐκ Σκι]δα-
30 [ρέου εἰς π]έτραν τὴν ἐπάνω τᾶς ὁδοῦ, οὗ τρίπους ἐνκεκόλαπται· ὃ ἐντὸς το[ύτων ὁρίων κατέχει ․․․․․․․․․․․․․]
[ἀπ][τούτ]ου ἐκχωρησάτω καὶ τὴν οἰκίαν καθελέτω. ἐκ πέτρας τῆς ἐ[π]άν[ω τᾶς ὁδοῦ εἰς ὀρθὸν εἰς πολυ]-
ανδρ[εῖ]ον Λακώνων ὑπὸ τὸν ὁπλίταν. ἐκ πολυανδρείου ἐπ̣’ [ὀ]ρθὸν εἰς πέτρ[αν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ οὗ]
τρίπου[ς] ἐνκεκόλαπται· ὃ ἐντὸς τούτων ὁρίων κατέχε[ι Μεγάρτ]ας Μ[ελισσίωνος ἐκχωρείτω. ἐκ πέτρας ․․․․․․․․]
εἰς τὸ Λη̣τῶιον ὃ ὑπὸ Κατωπουρέου ἐστί· ὃ ἐντὸς τούτω[ν ὁρίων κ]α̣τέχ[ει ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
35 ἐκχωρ[εί]τω. ἐκ τοῦ Λ[ητ]ωίου ἐπ’ ὀρθὸν εἰς πέτραν ἣ Ἱπ[․․․․․․․ κ]αλε[ῖται]·[ἐντὸς τούτων ὁρίων κατέχει Καλ]-
λικράτης [καὶ Ἀ]ντ[ιγέ]νης Διοδώρου ἐκχωρείτω καὶ τὴ[ν οἰκία]ν καθελέτω. [ἐξ Ἱπ․․․․․․․ πέτρας] ε[ἰς] ὅρο[ν]
[․․]τέου. ἐκ ․․τ̣έο[υ ε]ἰς ὀ[ρ]θὸν εἰς ὄρος Κοῖον ὃ κέκλιται πρ[ὸς Παρ]νασσόν· ἐντὸς το[ύτων ὁρίω]ν χώρα [ἐστὶν ἣ]
καλεῖται Νάτεια γ̣εωργουμένη, ἣν Μάνιος Ἀκίλιος τῶι θεῶι δέδωκε· ἐκ ταύτης τῆς χώρας ἀπολλ[ύσθω] ὅσ[α ἐκ]-
col. D.1 φέρεται. ἐγ Νατείας παρὰ τὴν χώραν γεωργουμένη[ν] γωνία ἥ ἐστιν χώρας γεωργουμένης πρὸς τὴν ὁδὸ[ν] ἣ̣ ἐγ Δ[ελφῶν]
εἰς Ἄμφισσαν ἄγει. ἐκ τῆς γωνίας εἰς τὴν πέτραν ἣ ὑπὲρ Ἐπανικάν ἐστιν, ἣν Ἀμφισσεῖς ἐδεικνύοσαν· [ὃ ἐντὸς το]ύτων ὁρίω[ν]
κατέχει, ὃ ἠγορακέναι λέγει, Ἁγίων ἐκχωρείτω. ἐκ πέτρας εἰς ὀρθὸν εἰς πέτραν οὗ τρίπους χαλκοῦς ἐστιν· ὃ ἐντὸ[ς] τούτων ὁ-
ρίων κατέχει Γλαῦκος καὶ Ἡράκων ἐκχωρείτω. ἐκ τρίποδος εἰς ὀρθὸν παρὰ σ[τίχ]ον ἐλαιῶν παλαιῶν εἰς ὄρος ἄκρ[ο]ν̣ Ταρμίηι-
5 ον. ἐκ Ταρμιήου εἰς ὀρθὸν εἰ[ς πέ]τραν πρώτην τὸ ἐν Τριναπέᾳ ἐστίν. ἐκ Τριν[α]πέας χάραδρος ὅς ἐστιν εἰς κρά[να]ν Ἐνβά-
τεαν. ἐκ κρήνης εἰς ὀρθὸν εἰς Ἀστράβαντα. ἐξ Ἀστράβαντος ὅ[ρος περι]άγει εἰς [τὸν τόπο]ν ἁ[λ]είας πρὸς τὴν θάλασ[σ]αν. vvv
Search Help