[ ] Phokis — Delphi — ca. 100 BC — SEG 3.378; BCH 28.1924.58ff. — Colin
A.1 [— — — κ]οινὸν
[— — — πρὸ]ς τὸν δῆ-
[μον — — —], ἵνα ἐγνω-
[κέναι ἡμᾶς εἰδῆτε — — — τ]οῦ δήμου γν[ώ]-
5 [μη — — —] τούτων αὐτῶ[ν]
[— — — Π]αμφυλία καὶ Λυ-
[κία? — — —]αι, εἴτε [α]ὐτὸν κατα
[— — — σ]τρατηγὸν διαδε-
[χ— — —] νόμος ἔστω, ὥσπε[ρ(?)]
10 — — —σαν ὃ ἂν αὐτ— — —
[— — — ὧι ἔλ]ασσ̣ο̣[ν — — —]
— — —
B.1 — — —σκω․․ΣΑΙ— — —
[— — — ὧι συμμαχία κα]ὶ φιλία ἐστὶν τῶι [δήμωι τῶι Ῥωμαίων — — —]
[— — — τούτω]ι τῷ νόμωι οὐθὲν [ἐρωτᾶται. ——  — — —]
[— — — εἴ τι] δεῖ, ὧι ἔλασσον αὐτῶι ε̣[․․c.7․․ Λ]υκαονίας ἔσται, καθ[άπερ — — —]
5 [— — —. —— ὕ]πατος, ὃς ἂν πρῶτος γένητ[αι, γράμμ]ατα πρὸς τοὺς δήμους π̣[άντας, οἷς φιλία καὶ συμ]-
[μαχία ἐστὶ πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ῥωμαίων, ἀποστειλάτω, ἐν οἷς αὐτοὺς ποιεῖν κελεύ]σει, ὅπως πολῖται Ῥωμαίων σ[ύμμαχοί] τε ἐκ τῆς Ἰταλίας Λατῖνοι τά τ[ε ἑαυτῶν, ὅσων ἂν]
[χρεία ᾖ, κατὰ τὰς ἑῴας πόλεις καὶ νήσους πράσσωσιν ἀκίνδυνοι καὶ κατὰ θ]άλασσαν ἀσφαλῶς πλεῖν δύνω[νται], τήν τε Κιλικίαν διὰ ταύτας τὰς αἰτίας [καὶ μὴ διὰ φιλαρ]-
[χίαν ἢ πλεονεξίαν ὑπὸ τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων προκατεσχημένην ἀπομνημονευσάτω· ὁμοίως δ]ὲ̣ καὶ πρὸς τὸν βασιλέα τὸν ἐν τ̣[ῇ ν]ήσῳ Κύπρωι βασιλεύοντα καὶ πρὸς τὸν βασιλ[έα τὸν ἐν Ἀλε]-
ξανδρείαι καὶ Αἰγύπ̣[τωι βασιλεύοντα καὶ πρὸς τὸν βασιλέα τὸν ἐν Κυ]ρήνῃ βασιλεύοντα καὶ πρ[ὸ]ς̣ τοὺς βασιλεῖς τοὺς ἐν Συρίαι βασιλευον[τας οἷς πᾶσι]
10 φιλία καὶ συμμαχία ἐ[στὶ πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ῥωμαίων, γράψας διασαφησά]τω καὶ ὅτι δίκαιόν ἐ[στιν αὐ]τοὺς φροντίσαι, μὴ ἐκ τῆς βασιλείας αὐτ[ῶν μήτε] τῆ[ς]
χώρας ἢ ὁρίων πειρατὴ[ς μηδεὶς ὁρμήσῃ, μηδὲ οἱ ἄρχοντες ἢ φρούραρχοι, οὓς κ]αταστήσουσι̣ν̣, τ̣[οὺς] πειρατὰς ὑποδέξωνται, καὶ φροντίσαι, ὅσον [ἐφ’ αὑ]τοῖς ἐσ[τι]
τοῦτο, ὁ δῆμος ὁ Ῥωμαίω[ν ἵν’ εἰς τὴν ἁπάντων σωτηρίαν συνεργοὺς ἔχῃ προθύμους]. γράμματα [πρὸς] τοὺς βασιλεῖς κατὰ τὸν νόμον τοῦτον ἀποστελ[λόμ]ενα τοῖς ἀ[πὸ]
[Ῥ]ο̣δ̣ί̣ω̣ν̣ π̣ρ̣ε̣σβευτ̣α̣ῖς, [ὅταν μέλλωσιν εἰς τὴν ἑαυτῶν πατρίδα ἀναχωρήσειν, ἀποδότω. —— ὕπατο]ς ὁ περὶ τούτων ἔχων τὴν ἐπιμέλειαν φροντίσῃ [τῆ]ς ἀσφαλεία[ς αὐ]-
[τῶν τοῖς νόμοις καὶ δι]καίοις [ἀκολούθως. εἰ δὲ καὶ ὕστερον ὑπό τινος τῶν συμμάχων πρεσβεῖαι κατασ]ταθήσονται καὶ δεήσει, ὡς ἂν προαιρῶνται, πρὸς τὴν̣ σύνκλητον ὧ[δε(?) εἰσ]-
15 [άγειν, ἐ]κ?φερέτω, καὶ ἡ σύγκλητο̣[ς, καθὼς ἂν αὐτῇ δοκῇ εἶναι ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων π]ίστεώς τε ἰδίας, βουλευέσθω· ὅσα τε ὑπὲρ τούτου [τ]οῦ πράγματος ἡ [σύγ]-
κλητος δογματίσῃ, ἄρχων ἢ ἀντά[ρχων πᾶς διδότω ἐργασίαν ἐκ τοῦ δυνατοῦ δοκοῦν]τος εἶναι, ὅπως οὕτως γένηται. —— ὕπατος, ὧι ἂν γέ[ν]ηται, ὅσα [δ]έ̣[δοκται]
τῇ <συγκλήτῳ> ὅπως οὗτος ταῖς πρεσβε[ίαις παραγγέλλῃ, τοῖς πρεσβευταῖς τοῖς παρὰ τοῦ δή]μου τοῦ Ῥοδίων, οἵτινες ἂμ(!) ἐν Ῥώμηι ὦσιν, σύνκλητο<ν> ἐκτὸ[ς κοινῆς]
συντάξεως δότω· τούτους [τε τοὺς πρεσβευτάς, πρόφασιν μηδεμίαν προβαλόμενος, ἐκτ]ὸς τῆς συν[τ]άξεως εἰς τὴν σύγκλητον εἰσαγέτω· [τ]ῆς τε συγ[κλήτου]
δόγμα, φροντισάτω, ἵνα γένητ̣[αι αὐθημερόν, ἐπειδὰν αὐτοὺς κατὰ τοῦτον τὸν νόμον, εἴτε νό]<μ>ος ἐστὶν εἴτε δήμου γνώμη ἐστίν, εἰσαγειοχὼς ᾖ· τοῦ[τ]ό τε ἀζ[ημίωι αὐτῶι]
20 [ἐ]ξέστω ποιῆσαι. —— στρατ[ηγὸς ὕπατος ἢ ἀνθύπατος, ὃς ἂν πορεύηται ε]ἰς Ἀσίαν ἐπαρχείαν Γαίωι Μαρίωι καὶ Λευκίωι Οὐαλερίωι ὑ̣[πάτοις, <οἷς> ἡ] ἐπαρ̣χεία ἐ̣[γέ]-
νετο, γράμματα πρὸς τοὺς δήμο[υς φίλους καὶ συμμάχους ἀποστειλάτω καὶ πρὸς] τοὺς βασιλεῖς τοὺς ἐπάνω γεγραμμένους, ὁμοίως [δὲ πρὸς οὓς] καὶ ὁ ὕπατος κατ[ὰ]
τοῦτον τὸν νόμον γράφειν, κα[θὼς ἂν αὐτῷ δοκῇ καλῶς ἔχειν, ἀξιώσει· καὶ τούτου τοῦ] ν̣όμου ἀντίγραφον ἀποστειλάτω πρός τε τὰς πόλει[ς καὶ πολ]ιτείας, πρὸς οὓς κατὰ
τοῦτον τὸν νόμον ἀποστέλλε[ιν δεῖ, φροντίζων καὶ ἐπιστροφὴν ποιούμενος, ὅσον ἂν ἐ]ν δυνατῷ ᾖ, ὅπως ὅσ’ ἂν γράμματα κατὰ τοῦτον τ[ὸν νό]μον πρὸς οὓς ἂν ἀποστελεῖ, ὅ-
πως ἀποδοθῇ κατὰ τὸν νόμον τ̣[οῦτον· καί, ἀκολούθως τοῖς ἑκάστων ἐπιτηδε]ύμασιν, πρὸς οὓς ἂν κατὰ τοῦτον τὸν νόμον γράμ[ματα ἀπ]ε̣σταλμένα ᾖ, εἰς δέ̣λ̣τον χαλ-
25 κῆν γράμματα ἐνκεχαραγμέ[να ἔστω, εἰ δὲ μή, ἐν λίθῳ μαρμαρίνῳ ἢ κ]αὶ ἐν λευκώματι, ὅπως ἐν ταῖς πόλεσι ἐκκ̣ε̣[ίμενα ᾖ ἐν ἱερῷ] ἢ ἀγορᾶι φανερῶς, ὅθεν δυνή-
σονται ἑστακότες ἀναγινώσ[κειν ὀρθῶς ἰσόπεδοι οἱ πλεῖστοι. καὶ μὴ ἄλλ]ως ἢ οὕτως γραψάτω, ἵνα ταῦτα ․c.5․σ̣ου․․․․․․c.16․․․․․․οι, οἷς ἂν ἄρχωσιν, ταῦτα ποη[σά]-
τωσαν, ὅσοι ἂν κατὰ τοῦτον τὸν [νόμον, ὅπως οὕτως γένη]ται, φροντισάτωσαν. <——>. στρ[ατηγὸς ἢ ἀντιστράτηγος ἢ ἀνθύ]πατος, οἵτινες κατὰ τοῦτον̣
[τὸν νόμον], εἴτε δήμου γνώμη εἴηι(!) [εἴτε νόμος, τῶν ἐπιόντων ἐτῶν ἐν Μα]κεδονίαι ἐπαρχείαν ἕξει, εὐ[θύς, ὅταν εἰς ἀρχὴν εἰσέλθῃ, εἰς Θρά]ικην, ἧς Τίτος Δείδιος ἡγούμενο[ς]
ἐκράτησεν, πορευθήτω· τοῦ τε ἐπάν[ω γεγραμμένου φροντισ]ά̣τω, ταύτην τε τὴν ἐπαρχε[ίαν ․․․․․․․c.18․․․․․․․ φροντισά]τω τε, καθὼς ἂν αὐτῶι δοκῇ κα-
30 λῶς ἔχειν, ὅπως τὰς δημοσίας προ[σόδους, αἳ ἂν ἐν πάσῃ ταύτῃ τῇ ἐπαρχω]ίαι ὦσιν καρπεύωντ[αι, οὕτως ὡς ἂν βεβαιότατον ᾖ αὐξάνεσθαι δ]εήσει· οὗτός τε ἑκάστου ἐνιαυ-
τοῦ μὴ ἔλασσον ἡμερῶν ἓξ [․․․․․․․․․․․․․c.30․․․․․․․․․․․․․]ς πρὸ τοῦ ἀλ̣[․c.2․ {²⁷ἀδ̣[․c.2․?}²⁷, ὅσ]ον ἂν δ̣υ̣ν̣α̣[τὸν ᾖ], ὅπως αὐτό[ς],
[ὁπ]όσους ἂν τῶι δήμωι τῶ[ι Ῥωμαίων — — — — — — — — —c.85— — — — — — — — —]ς οὗτος —
— — —τη— — —
C — — —
1 — — —ειν ἀναφέρει[ν]
[τὸν τα]μ̣ίαν κα[— — —, ἕως εἰς Ῥ]ώμην εἰσῆλθε[ν].
[—— τ]αμίας, ᾧ ἢ Ἀσία <ἢ> Μακεδο[νία ἐπαρχεία? ἐστίν, — — —] φροντιζέτω τῶν δημο[σίων]
5 [χρημ]άτων, καὶ ζημιούτω παρ[αυτίκα? — — —]γ— — —αι, ὅτε ἦρχε<ν>· οὗτός τε ἀνυ̣[πεύ]-
[θυνος?] ἔστω, ἕως ἂν εἰς Ῥώμην ε[ἰσέλθῃ ․․․․․․c.17․․․․․․․ ἐντεῦθ]ε̣ν? συ̣[μβόλαια, σὺν οἷς αὐτὸν κα]τὰ τοῦτον τὸν νόμον δεῖ π[οι]-
[εῖν], ποείτω, μήτε τις ἄρχων̣ μ̣[ήτε τις ἀντάρχων αὐτὸ]ν κα[τακωλυέτω, ὅπως, σὺν οἷς τα]ῦτα κατὰ τὸν νόμον τοῦ-
[τον] δεῖ γείνεσθαι, ἔλασον(!), ὅ ἐστιν [τεταγμένον, ποιῆ]ι. <——> στρατ[ηγὸς ὕπατος ἢ ἀνθύπατος, ᾦ] ἢ Ἀσία ἢ Μακεδονία ἐπαρχεία ἐστίν,
[ὅδ’? ἐ]ν ἡμέραις δέκα ταῖς ἔγγιστα, αἷς ἂν γν[ωρίσῃ τοῦτον τ]ὸν νόμον τ[ῶι δήμωι κεκυρῶσθαι ἐ]ν τῆι ἐκκλησίαι, ὀμνυέτω, ὅτι, ὅσ’
10 [ἂ]ν ἐν τούτωι τῶι νόμωι κελεύει ποιεῖν, πάντα <ποιήσει, καὶ οὔτε ἄλλως ἢ ἐν τούτωι τῶι νόμωι γεγραμμένον ἐστὶν> ποιείτω, οὔτε ὑπενα[ντίον τι τούτοις, ἄνευ δ]όλου πονηροῦ. <——> ἄρχοντες, οἵτινες
[νῦ]ν εἶσιν, ἐκτὸς τῶν δημάρχων καὶ ἐπάρχων, οὗτοι ἐν ἡμέραις πέντε [ταῖς ἔγγιστα αἷς ἂν] ὁ δῆμος τοῦτον τὸν νόμον κυρώσῃ, ὅσοι μετὰ
[ταῦτ]α ἀρχὴν ἕξουσι ἐκτὸς ἐπάρχων οὗτοι ἐν ἡμέραις πέντε ταῖς ἔγγιστα [ταύταις αἷς ἂ]ν εἰς τὴν ἀρχὴν εἴσεται, οἵτινές <γ>ε αὐτῶν ἐν Ῥώμ[ῃ
[ἔσται], ὁμοσάτω τὸν Δία καὶ τοὺς θεοὺς τοὺς πατρώιους ποιήσειν, ὅσα ἐν τούτωι τῶι νόμωι κατακεχώρισται, πάντα ποιήσειν καὶ φροντίσαι, ὅπως γέ-
[νητα]ι, μήτε ὑπεναντίον τούτωι τῶι νόμωι ποιήσειν, μήτε ποιήσειν, ὧι τις ἄλλος ποιήσῃ, μήτε ἄλλως ποιήσειν ἢ ἐν τούτῳ τῶι νόμωι ἐστίν, ὅπως γένη-
15 [τα]ι. —— ὑπεναντίον τούτῳ τῷ νόμῳ μή τις ποείτω ἄνευ δόλου πονηροῦ, ὅσα τέ τινας κατὰ τοῦτον τὸν νόμον δεῖ ποεῖν, ποεῖτε, μήτε τις ποείτω, ᾧ ο[ὗ]-
[τ]ος ὁ νόμος κατὰ παρεύρεσιν ἀκυρωθῇ, ἄνευ δόλου πονηροῦ, μήτε τις ποείτω μήτε ἐπικρινάτω, ὧι ἔλασσον ὅσα δεῖ κατὰ τοῦτον τὸν νόμον γέν[η]ται· κα[ὶ]
οὓς δεῖ ποιεῖν, ὀμνύειν δεῖ, ποιείτωσαν καὶ ὀμνυέτωσαν <μὴ ἔλασσον ἢ ἄλλως ποιήσειν ἢ ἐν τούτῳ τῷ νόμῳ γεγραμμένον ἐστὶν> ἢ ᾧι ἔλασσον ἢ ἄλλως τι γένηται ἄλλως ἢ ἐν τούτωι τῶι νόμῳ γεγραμμένον ἐστίν· τῶι τε ὑ-
πεναντίον τούτωι τῶι νόμωι ποιοῦντι ἢ ἐπικρίναντι, ὅσα τε κατὰ τοῦτον τὸν νόμον <δεῖ ποιεῖν> μὴ ποήσῃ ἢ μὴ κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ὀμόση․, ὅπως αὐτῶι
[ἀζ]ημίωι μὴ ἐξῇ εἶναι, μήτε ἔλασσον <ἐάν τις> αὐτὸν κρῖναι βούληται, ἐξέστω. —— ἐάν τις ὑπεναντίον τῶι νόμωι τούτωι [τ]ι ποιήσῃ, εἴτε τι οὓς δεῖ κατ[ὰ]
20 [το]ῦτον τὸν νόμον τι ποιῆσαι <ὀμόσαι>, μὴ ποιήσῃ ἢ μὴ ὀμόσῃ, ἐάν τέ τις τούτωι τῶι νόμωι, <ᾧ τις ἄλλος> ἔλασσον <ὀμόσῃ> ποιήσῃ, ἢ ἄλλως ὑπενα[ν]τί[ο]ν ποιήσῃ ἢ ἐν τούτωι τῷ ν[ό]-
[μω]ι γεγραμμένον ἐστίν, ποιήσῃ ἢ ἐπικρίνῃ ἢ παρανομήσῃ δόλωι πονηρῶι, οὗτος νόμω<ν> σηστερτίω<ν> μυριάδας εἴκο[σ]ι κ[αθ’] ἕκαστον εἶδος, ὃ ἂν παρανομή-
σῃ, καὶ ἐάν τι μὴ ποιήσῃ ἄλλως ἢ ἐν τούτωι τῶι νόμωι γεγραμμένον ἐστί[ν], καὶ ὃ ἂν ἄ[λλ]ως ποιήσῃ <ἢ> ἐν τῶι νόμωι τούτῳ κατ[α]κεχώρισται, τῶι δήμωι μωι τοῦτ[ο]
τὸ χρῆμα ὀφειλέτω δοῦναι· ταῦτά τε τὰ χρήματα ὁ βουλόμενος, ὅστις ἐ[ν] ταύτηι τῆι πολιτείαι γ[ε]γενημένος ἐστὶν ἐλεύθερος, ὅσοις κατὰ τοῦτον τὸν νό-
μον χρήματα ἐν αἰτήσει <ἔχειν> καὶ κρίνεσθαι ἐξῇ, οὗτοι ἀγέτωσαν καὶ κρινάτωσαν τό τε ὄνομα καταφερέτωσαν πρὸς τὸν περὶ τούτων, μήτε τις ἄρχων μήτε [τις]
25 ἀντάρχων ποιείτω, ὧι ἔλασσον κριθῇ, μήτε κωλυέτω, ὧι ἔλασσον ταῦτα τὰ χρήματα εἰς ἀμφισβήτησιν γένηται καὶ ἀπαιτηθῇ, καὶ κριτήριον γένητ[αι, καὶ]
ἀποκατασταθῇ τὰ χρήματα. ὃς ἂν ὑπεναντίον τούτων τι ποιήσῃ ἢ κωλύσῃ ἢ ἐπικρίνῃ, ὁμοίως καὶ οὗτος καθ’ ἕκαστον εἶδος ζημιούσθω, ὥ[σπερ]
εἰ ὑπεναντίον τούτωι τῶι νόμωι ἦι πεποιηκώς, ἢ ὥσπερ εἴ τι κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ἔδει ποιεῖν καὶ οὐκ ᾖ πεποιηκώς· ὁμοίως καὶ οὗτος ζημιούσθω κ[α]-
θότι καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων γέγραπται. —— ὃς ἂ<ν> χρήματα κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ἀπαιτηθῇ, ἐὰν ταῦτα τὰ χρήματα, ὅταν ἀπαιτηθῇ, ὅθεν ἂν ἀπαιτηθῇ, μ[ὴ λύσῃ, ὁ αὐ]-
τὸς στρ[ατη]γός, πρὸς ὃν περὶ τούτου πρὸς τὴν ἀρχὴν προσαχθῇ, [κριτὴν ἢ] κριτήριον οὕ[τως δό]τω· "ὅσον ἂν [αὐτῷ φαίνηται, τοσοῦ]τον παρ’ οὗ ἂν ἀπαιτ[ηθῇ κατὰ τοῦ-
30 [τον] τὸν νόμον τῶι δήμωι δ[οῦναι ἀνυπερθέτ]ως· οὗτός τ[ε — — —c.25— — —]ο̣τ̣ο̣ πρα̣[․․]τ․c.5․#⁷Ε κριτῶν ․c.3․α̣ν̣τ̣— — —
— — —το— — —τησ— — —
                          vacat
Search Help