[ ] Phokis — Delphi — 247/6 BC — SIG(3) 443
1 [․․c.8․․․ ἔδοξε τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμ]ωι· πολεμάρχω[ν ἐπιμήνιος ․․․․]
[․․․․․․․․c.20․․․․․․․․ καὶ ἐξεταστῶ]ν ἐπιμήνιος Αἰαντίδη[ς ․․c.8․․․]
[εἶπαν· ἐπειδὴ τὸ κοινὸν τῶν Αἰτωλῶ]ν διά τε τὴν οἰκειότητα κα[ὶ τὴν φι]-
[λίαν τὴν ὑπάρχουσαν διὰ προγόνων τῶ]ι δ[ήμ]ωι πρὸς Αἰτωλούς, πρότερ[ον μὲν Αἰ]-
5 [τωλοῖς καὶ τοῖς ἐν Αἰτωλίαι οἰκοῦσι] ἀπηγόρευσε πᾶσιν μὴ ἄγειν τὰ τῶ[ν Χίων]
[μήτε κατὰ γῆν μήτε κατὰ θάλασσαν, εἰ] δὲ μὴ, ὑποδίκους εἶναι ἐν τοῖς συνέ[δροις]
[τοὺς ἄγοντας κατὰ τοὺς νόμους] τῶν Αἰτωλῶν, ἐφ’ οἷς ὁ δῆμος ἀποδεξ[άμε]-
[νος τὰ δεδομένα φιλάνθρωπα] ἐψηφίσατο πολίτας τε εἶναι τοὺς Αἰτ[ωλοὺς]
[καὶ μετέχειν πάντων ὧμπερ] καὶ Χῖοι μετέχουσιν, ἔγνω δὲ καὶ ε[ἶναι αὐ]-
10 [τοῖς ἀτέλειαν καὶ ἔφοδον] ἐπί τε τὴν βουλὴν καὶ τὴν ἐκκλησί[αν πρώ]-
[τοις μετὰ τὰ ἱερὰ καὶ ἔδωκ]ε προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν οἷς ἂ[ν ἡ πό]-
[λις ἡμῶν συντελῆι· νῦν δὲ κ]αὶ οἱ πρέσβεις παραγενόμενοι ἀνήν[εγκαν]
[δόγμα καὶ ἐνεφάνισαν τὴν] εὔνοιαν ἧν εἶχε τὸ κοινὸν τῶν Αἰτωλῶν [καὶ]
[τὴ]ν πρ̣[οθυμίαν ἣν διετέλεσ]ε̣ ἐνδει̣κνύμενον εἰς τὸ συντελεῖσθαι [ὅσα]
15 [Χῖ]οι πρό[τερον ἠξίου̣ν, καὶ νῦ]ν ὅτι δεδώκασι τῶι δήμωι ψῆφον ἱερομναμ[ονι]-
[κὴν] εἰς το[ὺς Ἀμφικτύονας], ἀκόλουθα διαπραττόμενοι τοῖς προυπάρχου[σιν]
[αὐτο]ῖς οἰκ̣[είοις καὶ φιλανθ]ρώποις πρὸς τὴν πόλιν· ὅπως οὖν καὶ ὁ δῆμος [φαί]-
[νηται] Ἕλλη̣[σιν ἀξίως τ]ιμῶν τοὺς ἑαυτὸν εὐεργετεῖν προαιρουμένο[υς]·
[ἀγαθῆ]ι τύχ[ηι· δεδόχθαι] τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι τὸ κοιν[ὸν]
20 [τῶν Αἰ]τωλῶ[ν ἐπὶ τε τῆι] εὐνοίαι καὶ προθυμίαι ἣν ἔχει ἐμ παντὶ καιρῶι π[ρὸς]
[τὸν δῆ]μον [καὶ στεφα]νῶσαι χρυσῶι στεφάνωι τῶι μεγίστωι ἐκ τοῦ νόμ[ου]
[χρυσῶ]ν ἀλ[εξανδρεί]ων ἑκατόν· ἵνα δὲ καὶ εἰδῶσι πάντες οἱ Ἕλληνες τὰ ἐ-
[ψηφισμ]έ̣ν[α τῆι τε β̣ουλῆι] καὶ τῶι δήμωι, ἀνειπεῖν [τὸ]ν ἱεροκήρυκα Διονυσίοις ἐν
[τῶι θεάτρωι ὅταν οἱ] τῶν παίδων χοροὶ [μ]έλλ[ωσιν] ἀγωνίζεσθαι τόδε τὸ κήρυγ-
25 [μα· ὁ δῆμος ὁ Χίων στ]εφανοῖ τὸ κοινὸν τῶν Αἰτωλῶν χρυσῶι στεφάνωι τῶι μεγίσ-
[τωι ἐκ τοῦ νόμου χρυσ]ῶν ἀλεξανδρείων ἑκατὸν ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας κα[ὶ]
[προθυμίας τῆς εἰς α]ὑτόν· τοῦ δὲ κηρύγματος ἐπιμεληθῆναι τὸν ἀγων[ο]θέτη[ν]·
[ἑλέσθαι δὲ] καὶ [ἱ]ερομνήμονα ὅταν τὸ ψήφισμα χειροτονηθῆι· ὁ δὲ αἱρεθε[ὶς ἱε]-
[ρομνήμων θυέ]τω μετὰ τῶν ἄλλων ἱερομναμόνων τὰς νομιζομένας τοῖς Χ[ίοις θυ]-
30 [σίας καὶ πρεσβ]ευ̣έ̣τ̣ω̣ κατὰ τὸν νόμον καὶ τὰ δόγματα τῶν Ἀμφικτυόνων· [πέμ]-
[πειν δὲ καὶ εἰς τὸ λ]οιπὸν κατ’ ἕκα<σ>τον ἔτος ἱερομνάμονα εἰς Ἀ[μ]φ[ικτύονα]ς εἰς Δ[ελ]-
[φοὺς ταῖς ․․c.8․․․]ΣΙΝ· δὶς δὲ τὸν αὐτὸν μὴ ἀποδειξ[άν]τω[ν]· διδόναι δὲ [τῶι] ἱερομνᾶ[μο]-
[νι εἰς τὰς νομιζομέ]νας ὑπὲρ τῆς πόλεως θυσ[ίας χρῆμα], ὅταν μὲν [Π]υ̣θ̣ι̣ὰ̣ς συντ[ελεῖ]-
[ται δραχμὰς ἀλεξανδρείας] δισχιλίας, ἐν δὲ τα[ῖς ․․․․․]ΛΙΕΣΙΝ δραχμὰς ἀλεξαν[δρεί]-
35 [ας χ]ιλίας πεντα[κοσίας· ο]ἱ δὲ π[ρῶτ]οι ἀποδειχθέντες θεωροὶ εἰς τὰ Λαφρίεια λ[αβόν]-
[τες πα]ρὰ τῶν ταμιῶν τὸ χ[ρῆμα τὸ] ἐψηφισμένον κατασκευασά[τ]ωσαν ὅτ[ι τάχιστα τὸν στέ]-
[φανο]ν̣ καὶ ἀνενεγκάτω[σαν με]τὰ τοῦ ἱερομνήμονος τὸ ψήφισμα καὶ τὸν στέφανο[ν εἰς]
[τὰ Λαφρί]εια καὶ τὰ Θερμ<ι>κ[ά· ἀξιω]σάτωσαν δὲ καὶ Αἰτωλοὺς ἐπιμεληθῆναι ὅπως ἀνα[κηρυχ]-
[θήσετα]ί τε ὁ στέφανος [καὶ τὸ κή]ρυγμα τὸ ἐν τῶιδε τῶι ψηφίσματι γεγραμμένον [ἐν τε]
40 [τοῖς Λα]φριείοις καὶ ἐν τ[οῖς Θερμ]ικοῖς· ἐπιμεληθήτωσαν δὲ καὶ οἱ εἰς Δελφοὺς ἀπο[σταλη]-
[σόμε]νοι θεωροὶ ὅπως [ἀνακηρυ]χθήσεται ἐν τοῖς Πυθίοις τὸ [κήρ]υγμα τὸ ἐν τῶιδ[ε τῶι ψη]-
[φίσ]ματι γεγραμμ[ένον· ἵνα δ]ὲ καὶ τὰ ψηφισθέντα πηρὶ τῆς ψήφου ὑπό τε τοῦ κ[οινοῦ]
[τῶν Α]ἰτωλῶν κα[ὶ τοῦ δήμου] τοῦ [Χί]ω[ν] διαμ[έ]νηι εἰς τὴν ἅπαντα χρόνον, τὸ[ν πρῶ]-
[τον α]ἱρεθέντα [ἱερομνήμονα][να]γράψαντα εἰς στήλας λιθίνας δύο ἀναθεῖ[ναι <τὴμ μὲν>]
45 [ἐν Δ]ελφοῖ[ς, τὴν δὲ ἕτεραν ἐν] τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Θερμίου· τὸ δὲ ἀνά[λω]-
[μα] τὸ εἰς τ[ὰς στήλας καὶ τὴ]ν ἀναγραφὴν δοῦναι τοὺς ταμίας· τὸ δὲ ψῆ[φι]-
[σμα] τόδε [ἀφῆκειν εἰς σ]ωτηρίαν τοῦ δήμου. vac. Ἐφόδιον ἐτάχθη τῶι ἱε[ρο]-
[μνήμονι δραχμαὶ ․․· ἱερ]ομνήμων εἱρέθη Γ[άν]νων Κλυτομήδου.
Search Help