[ ] Phokis — Delphi — 2nd c. BC — II, 30-47: FD 3:4.354
col. I.[362].1 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἀντ]ιγρα[φ․․․․․]
․․․․․Ο#⁷․․․․ΕΛΛΑ․․․․․․․․․․ου καὶ δημοσι․․․․․․
[․․․ τῆ]ι πόλει Βου[μελιταιέ]ων καὶ τῆ πόλει Ἁλέ[ων
[․․ ἑ]κάτεροι ω[․․․․ κα]τὰ τὴν κρίσιν τὴν γενο[μένην
5 [ἑκ]άστων εγ․․․α․․ς οὐκ ἐγενήθησαν σύμφω[ν]οι
[ἑκα]τέροις δόξηι ἐ[ξ] ἧς λαβόντες δικαστὰς ἄνδρας [․․․․․․․․․․․․․․․․․ καὶ]
[ἕν]α καὶ γραμματέα καὶ ἐπαγαγόντες ἐπὶ τὴν χώραν ἀ[ποδ]είξουσι[ν ὅσους ὅρ]ους
[πά]ρχουσιν ἑκάτεροι πρότερον τεθεικότες· αἱ δὲ πόλεις ἑκατ[έραι ἀπ]οστει-
λάτωσαν πρεσβευτὰς, τοὺς δὲ αὐτοὺς καὶ δικασταγωγοὺς ἄνδ[ρας δύο? τοὺς] αἰ-
10 τησομένους καὶ ἄξοντας τὸ δικαστήριον φέροντας γραπτὸν τ[․․․ ἀπ]οδότω
δὲ ἑκατέρα ἡ πόλις ἀπογραφὴν τοῖς δικασταῖς ὧν πρότερον ἔθηκε[ν ὅρω]ν, εἰς ὁπο-
τέραν ἂν τὴν πόλιν πρῶτον οἱ δικασταὶ παραγένωνται, καὶ ἐφη[γησάσ]θω ἑκατέ-
ρα ἡ πόλις ἐπὶ τοὺς ὅρους ․․ οἱ δὲ δικασταὶ παραχρῆμα κληρωσάτωσαν τὰς πό-
λεις ἑκατέρας ποτέρα προτέρα τὴν ἐφήγησιν καὶ τὴν δικαιο[․․λ]ογίαν
15 ποιήσεται, ἡ δὲ λαχοῦσα πρώτη ποιεί[σθ]ω· πρὸ τοῦ δὲ τὴν ἐφήγησιν μέλ-
λειν ποιεῖσθαι τῶν δικαστῶν ἐπὶ τοὺς ὅρους, ὀμοσάτωσαν οἱ περιηγού-
μενοι ἐκ τοῦ συνεδρίου τοῦ παρ’ ἑκατέρων ἄνδρες δέκα τὸν ὑπογε-
γραμμένον ὅρκον ․․ ὅρκος· ὀμνύω Δία Ὀλύμπιον, Ἥραν, Ποσειδῶ, Ἄρη,
Ἀθηνᾶν, Δήμητρα, Ἀπόλλω καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς πάντας καὶ πάσας
20 [ἐπ]άξειν τοὺς δικαστὰς ἐπὶ τοὺς ὅρους οὓς ἐξ ἀρχῆς ἦσαν τεθεικότες οἱ
ἀποσταλέντες ἄνδρες ὑπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ τὴν χώραν, ἐκτὸς δὲ τῶν ἐξ ἀρχῆς
τεθέντων ὅρων μὴ ἐπιδείξειν κείμενον ὅρον μηθένα τοῖς δικασταῖς, μηδ’ ἐπι-
κατεσκευακέναι μηθένα· εὐορκοῦντι μέμ μοι εἴη πολλὰ καὶ ἀγαθά· εἰ δ’ ἐφι-
ορκοίην, ἐξώλης εἴην καὶ αὐτὸς καὶ τἀμὰ πάντα. ὀμνυ[έ]τωσαν δὲ καὶ οἱ παρ’ ἑκατέ-
25 ρων δικασταγωγοὶ πρὸ τοῦ τὴν ἐφήγησιν ἐπὶ τοὺς ὅρους γίνεσθαι τόνδε
τὸν ὅρκον ․․ ὅρκος· ὀμνύω Δία Ὀλύμπιον, Ἥραν, Ποσειδῶ, Ἄρη, Ἀθηνᾶν, Δή-
μητρα, Ἀπόλλω καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς πάντας καὶ πάσας εἶ μὴν πεποιῆ-
σθαι τὴν δικασταγωγίαν ὁσίως καὶ δικαίως καὶ μηθενὶ μεμνῆσθαι τῶν δι-
καστῶν μήτε τῶι γραμματεῖ μήτε τοῖς παισὶν αὐτῶν μήτε περὶ τῶν τῆς
30 χώρας ὁρίων {μήτε περὶ τῶν τῆς χῶρας ὁρίων} μήτε περὶ τῶν ὑπαρχόντων
δικαίων, μηδὲ παρακεκληκέναι καθ’ ἰδίαν μηθένα, μηδὲ ἠρειθεῦσθαι ἐπὶ
κακοσχολίαι μηθὲν μήτε δι’ ἐμαυτοῦ μήτε δι’ ἑτέρου, μηδὲ πεπορίσθαι μηδὲ ἐ-
νηνεχέναι γράμματα εἵνεκεν τοῦ λαβεῖν ἐρειθευτοὺς <τοὺς> δικαστὰς ἢ κα-
τ’ ὄνομά τινας, μηδὲ παρακεκληκέναι εἰς ταῦτα μηθ[ὲ]ν, μηδὲ ἐφθαρκέναι τοὺς
35 δικαστὰς μηδὲ φθερεῖν τρόπωι μηθενὶ μηδὲ παρευρέσει μηδεμιᾶι· εὐορ-
κοῦντι μέμ μοι εἴη πολλὰ καὶ ἀγαθά· εἰ δ’ ἐφιορκοίην, ἐξώλης εἴην καὶ αὐτὸς
καὶ τἀμὰ πάντα. μετὰ δὲ τοὺς δικασταγωγοὺς ὀμοσάτωσαν καὶ οἱ δικασταὶ
ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἱερῶν τὸν ὑπογεγραμμένον ὅρκον ․․ ὅρκος· ὀμμνύω Δία Ὀλύμ-
πιον, Ἥραν, Ποσειδῶ, Ἄρη, Ἀθηνᾶν, Δήμητρα, Ἀπόλλω καὶ τοὺς ἄλλους
40 θεοὺς πάντας καὶ πάσας ὡς μὴν κρινεῖν τὰ ἀντιλεγόμενα ἐν τοῖς εἰσφερομέ-
νοις ὁμο[λόγο]ις ὑπὸ Βου[με]λιταιέων καὶ Ἁλέων ὡς ἄμ μοι φαίνηται βέλτιστα
[․․․․#⁷#⁷#⁷․․․․․․․․․․ΟΙ․․․․ κ]αὶ τοὺς ὅρους ἐπελθὼν ἐπὶ τὴν χώραν [κ]ρεινεῖν
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ κατὰ τὴν εὐθεῖαν ὀρθῶς καὶ δικαίως ὑπάρχει ΟΙΟ
                 ․․․ ἐ]νθήσειν κατὰ τὴν εὐθεῖαν τοὺς ὅρους ἀκολού-
45 [θως τῶι κρίματι ․․․ΠΟΜ․․․․․․․․ν ὅπηι ἄμ μοι φαίνηται ὑπάρχειν
                                 παρὰ τὸ κάθηκον οὐδετέροις ΟΥΛΗΙ
                               πα]ρ’ ἐμοῦ οὐδὲν ἔτευχον
col. II.[362+354].12 Τ
Ο
ΣΙ#⁷
15 ΣΑ
ΜΕΝΙ—
ΠΑΝΛ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν Δελ]-
φοις —
ΛΟΝΕ—
20 ΣΑΠ—
ΔΡΕ—
ΣΙΝΣ—
ΒΛΗΘ—
ΡΕΣΕΛΘ—
25 ΔΕΤΗΝ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν ἡ]-
μέραις τ[ρισὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τῆι κρίνο[μένηι — — — — — — — — — — — — — — τὰ δεδο]-
γμένα ἑ[κατέροις — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἐμμεῖνα[ι τῶι κρίματι — — — — — — — — — — — — — — —]-
30 ἐμμεῖνα[ι τῶι κρίματι — — — — — — — — — τοῖς ἐμμεί(?)]-
νασι κα[ὶ? — — — — — — — — — — — — — — —]․#⁷ ὑπόδικοι
ὑπάρχο[ντες — — — — — — — — — — — — — — —] πόλις συνειρε-
θῆι Ἐρετ[— — — — — — — — — — — — — δικασ]ταγωγῶν, μηνὸς
Πανάμο[υ — — — — — — — — — — — — — — — —]όντων· παραγε-
νόμενοι [δὲ οἱ δικασταὶ — — — — — — — — —]τε̣ς γενομένης
35 τῆς τε ε[— — — — — — — — — — — — — — — —]ι ἑκατέρων, ἐφ’ οὓς
ὑπῆρχο[ν — — — — — — — — — — — — — — — —]θέντων τῶν λό-
γ̣ων ὑφη[— — — — — — — — — — — — — — — — —]․ς διότι οὐκ εἴη-
σαν ου[— — — — — — — — — — — — — — — — —]ειαν καθὼς τὸ vac.
κρῖμα τ[ὸ — — — — — — — — — — — — — — — —]ωμεν vac. αὐτοὶ ἐ-
40 πελθόν[τες ἐπὶ τὴν χώραν? — —c.12— — κα]τὰ τὴν ὁμολο-
γίαν κ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]νοιτο εὐθυγνώ-
μηι τῆ[ι — — — — — — — — — — — — — — — —]νοι τῶι βωμῶι
τ̣οῦ Δ[ιὸς τοῦ Ἀκροκαλλιστίου — —c.10— —] γενέσθαι τὴν
εὐω̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἱερὸν τὸ ἐπὶ θα-
45 [λάσσηι — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἱεροῦ ἀρξάμε-
[νοι — — — — — — — — — — — — — — — — — λα]μβ̣άνοντες
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ορος εἰς ευ․
col. III.[362].1                    — —οτου— — — — — — — — — — — —οδον
                  θάλ]ατταν #⁷— — — — — — — — —ε․․υ
                 — —υ διαβάν[των] — — — — — —λλος․․ΟΕ
                 Ἀμ]πιχείας [νάπης] — — — — ἀπὸ τοῦ ου
5                  — —ντων το— — — — — — — —  <π>λαγίωι ἀπὸ τοῦ
                  — —τηι λει#⁷[— — — — — Ἀμ]πιχείας νάπης
                   — —ην αια#⁷— — — —ος ἐν τῶι Λαπαρῶι
                   — —δον απ— — — — —τον πρὸς τῆι Λοκρί-
[δι — — — — — — — — —]ου τῆς α[— — — — τ]ῶν ὀρῶν(?) ἀνα[βα]ινόν-
10 [των ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ εὐ]θὺ τοῦ — — — —#⁷ΕΡΗ Ἀλέων, τὰ δὲ εὐώ-
[νυμα Βουμελιταιέων — — —]. κρίσις· [τοὶ δικασταὶ ἀποσταλέντε]ς ὑπὸ τᾶς πόλιος τῶν
[Θηβαίων — — ἔκριναν — —] Βουμελιτα[ιεῦσι καὶ Ἁλεῦσι — — — περὶ] τᾶς χῶρας τᾶς ἀντιλε-
[γομένας — — — — — γρα]πτὸν ὃ ἐθ[έθη— — — — — —]ν ὅρια τᾶς χώρας Βου-
[μελιταιέων — — — —]ς σαμείωι <ὑ>[πὲρ τὸν βωμὸν τοῦ Διὸς τ]οῦ Ἀκροκαλλιστί[ο]υ
15                   κὰτ τ]ὰν [ε]ὐθεῖαν ἄ[χρι πὸτ τὸ — — — — —]τὸ ἐπὶ θαλασσίνηι ο— —
              τᾶς γενομέν]ας εὐθεία[ς — — — τὰν] γενομέναν εὐθεῖαν
                      — — —ς ἄχρι [π]ὸτ [— — — — — ἀν]αβαινόντων ἀπὸ τοῦ
[τ]ᾶς <Ἥ>ρα[ς ἱαροῦ? ․․․․․․]ΙΔ․․․․․․․․Τ— — —ων ἄχρι πὸτ τὰν Λοκρί-
δα Ἁλέων· τὰ [δὲ ἄχρι πὸτ τὰν ․․] Α․․․․․․#⁷Ι— — — σύμφωνοι] ἐγένοντο ἑκάτε-
20 ροι ἐν τᾶι περ[όδωι — — — ἐ]φ[ηγησάμενοι — — — ἐπὶ τοὺς ὅρο]υς ἀπὸ τοῦ βωμοῦ τοῦ
Διὸς τοῦ Ἀκρο[καλλιστίου — — —]τα[— — —]ω καθὼς γέγραπται
συνελθόντες π[․․․․․․․․․․․․․․ ἐν] ἁμέρα[ις τρισὶ καὶ δέκα ․․․․ ἁ κρίσι]ς γεγένηται.
Search Help