[ ] Phokis — Delphi — stoich. 38-40 — 324/323 BC — FD 3:5.61+76; SIG(3)253
col. I.frg. A.1 [ὀπωρινῆς πυλαίας ἐπὶ Θέωνος ἄρχοντος, πρυ]-
[τανευόντων· Ἀναξανδρίδα, Πολυκλήτου, Ἐρί]-
[βαντος, Χαίρωνος, Τεισία, Νικία, Θέωνος, Νικο]-
[βούλου v ἱερ]ομν[ημονούντων· Θεσσαλῶν Π]ο[λίτα]
5 [Φαρσαλίο]υ, Νικασ[ίππου Πελινναιέος· π]αρ’ Ἀλ[ε]-
  ξάνδρ[ο]υ οὐκ ἐνεκάθ[ηντο· Δελφῶν Κλ]εοβούλου,
  Νίκωνος· Δωριέων Τη[λεμάχου Κυ]τινιέος, Δαμο-
  χάρεος Κορινθίου· Ἰών̣[ων Εὐθυ]κλέος Ἀθηναίο[υ],
  Πυρρίχου Ἐρετριέος· Περ[ραιβ]ῶν, Δολόπων  vvv
10   Ἀριστολάου Φαλανναίου, [Ἑλλα]νοκράτεος [Κτι]-
  μεναίου· Βοιωτῶν Σωκράτε[ος Λ]εβαδειέο[ς, vvv]
  Ἐπικύδεος Ὀρχομενίου· Λοκ[ρῶ]ν Πολυκ[λέος vv]
  Ὀπουντίου, Εὐθέα Ἀμφισσέος· Ἀχαιῶν [Εὐξένου]
  Λαρισαίου, Μεγαλλία Μελιταιέο[ς· Μαγνήτων v]
15   Φειδολάου Κοροκαίου, Παναρ[ί]σ[του Ὁμο]λιέος·
  Αἰνιάνων Εὐπολέμου, Εὐρύα· Μ[αλιέων Ν]ικάτα v
  Λαμιέος, Λυκόφρονος Ἡρακ[λεώτου].
                    vacat
ἐλείπετο τοῖς ταμίαις π[αρὰ τῆι πόλε]ι τῶν vvv
20   Δελφῶν, ἀπὸ τῆς ἐαριν[ῆς πυλαίας εἰς τ]ὴν ὀπω-
  ρινὴν πυλαίαν, τάλα[ντα δέκα, μναῖ εἴκ]οσι τρεῖς,
  στατῆρες εἴκοσι, ἡ[μιωβέλιον].
                    vacat
πρόσοδοι δὲ ἐγέ[νοντο· ἐπαρχαὶ τῆς ἐαρι]νῆς
25   πυλαίας ἐπὶ Ἀχ[αιμένεος ἄρχοντος· τάλ]αντα
  τριάκοντα ἑ[πτά, μναῖ τεσσαράκοντα ὀκτ]ώ,
  στατήρ, ὀβο[λοὶ δύο, ἡμιωβέλιον].
                    vacat
[κ]αὶ ὀπωρ[ινῆς πυλαίας ἐπὶ Θέωνος v τάλαν]τα
30 [δ]έκα τ[ρία, μναῖ ἐννέα, στατῆρες τέσσαρε]ς,
[χαλ]κ[οῖ πέντε].           [vac.]
                    vacat
[κεφάλαιον τῆς προσόδου· τάλ]αντα πεν[τήκοντα],
[μναῖ πεντήκοντα ἑπτά, στατ]ῆρες πέντ[ε, ὀβο]-
35 [λοὶ δύο, χαλκοῖ ἕνδεκα].      vac.
                    vacat
[σύμπαν κεφάλαιον σὺν τῶι ὑ]πάρχοντι καὶ [τῆι]
[προσόδωι τάλαντα ἑξήκον]τα ἕν, μναῖ εἴκο[σι],
[στατῆρες εἴκοσι πέντε, ὀβ]ολοὶ τρεῖς, χαλ-
40 [κοῖ πέντε].                vac.
                    vacat
[ἀπὸ τούτων ἀναλώματα ταύ]της τῆς πυλαία[ς· vv]
[τοῖς ναοποιοῖς, κελευσά]ντων τῶν ἱερομνη̣-
[μόνων, τάλαντα δύο v Δει]ν̣ομάχωι γραμμάτω[ν]
45 [ἐγκοπῆς τῶν Πυθιονικῶν, κ]αὶ τῶν ἐπιδεκάτω[ν]
[στατῆρας ․․․․․․14․․․․․․] v Ἰσχεδάμωι τοῦ
[․․․․․․․16․․․․․․․ τῆς ἑξαμ]ήνου μισθὸν vvv
[στατῆρας ․․6․․․ v Καλλιδάμω]ι γραμματεῖ
[τῶν ταμιῶν μισθὸν ἡμιμναῖον v] Ξενοδόκ[ωι]
50 [κήρυκι τῶν ταμιῶν μισθὸν ἡμιμναῖον].
      lacuna of unknown length
[κεφάλαιον ἀναλώματος τάλαντα — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
75 [․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․] ὀκτώ.
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
80 [χρ]υ̣σ[οῖ εἴκοσι τέσσαρες· οὗτοι ἀριθμοῦνται]
[ἐ]ν μναῖς πέντε, στατῆ[ρσι πέντε].
        vacat 0,33 m
col. II.frg. A       3 inscribed lines missing
4           [vacat 1 line]
5 [δοκι]μεῖον ἀπὸ τοῦ κ[ρατῆρος one silver coin]
Δ[αρ]εικοὶ ἑκατὸν ἐνενή[κοντα ἐν ἑπτὰ στατῆρσι]
[ἠρι]θμημένοι.
[ἄλ]λοι δαρεικοὶ τριάκοντα ἐν ἑ[πτὰ καὶ δραχμῆι]
[ἠρ]ιθμημένοι.
10 [κ]αὶ δοκιμεῖον ἀπὸ τοῦ περιραντηρίου·
[δ]αρεικός v ἀριθμεῖται δὲ ὁ δαρεικὸς ἐ[ν ἑπτὰ]
[κ]αὶ δραχμῆι. τὸ δὲ ἄλλο πᾶν καλόν.
           vacat 1 line
[τ]ούτων ἀπέχεται· μναῖ ἐννέα, στατῆρε[ς]
15 τριάκοντα, ὀβολοὶ τρεῖς, χαλκοῖ τέσσαρ[ες].
           vacat 1 line
[ἐλείπετο τοῖς ταμίαις παρὰ τῆι πόλει τῶν Δελφῶν],
[ἀφαιρεθέντος τοῦ ἀναλώματος, τάλαντα πεντή]-
[κοντα ὀκτώ, μναῖ πεντήκοντα τέσσαρες, στατῆρες]
20 [δέκα ὀκτώ, δραχμή, χαλκοῖ πέντε].
           vacat 1 line
ἐαρινῆς πυλαίας ἐπὶ Θέωνος ἄρχοντος ἐν Δε[λφοῖς],
πρυτανευόντων Ἀναξανδρίδα, Πολυκλήτου, Ἐ[ρίβαν]-
τος, Χαίρωνος, Τεισία, Νικία, Θέωνος, Νικοβούλο[υ, ἱε]-
25 ρομνημονούντων· Θετταλῶν Κυρσίλου Φεραίου· Δελ-
φῶν Κλεοβούλου, Νίκωνος· Δωριέων Τηλεμάχου ἐγ Μα-
τροπόλιος, Μενεμάχου Ἀργείου· Ἰώνων Εὐ[θ]υκλέους
Ἀθηναίου, Μενάλκου Ὠρείτου· Περραιβῶ[ν] Ἀριστολά-
ου, Δολόπων Ἑλλανοκράτους· Βοιωτῶν Μ[οι]ρίχου, Ἱππ-
30 οσσθένους· Λοκρῶν Πολυκλέους Ὀπου[ντ]ίου, Νικάρχ-
ου Ἑσπερίου· Ἀχαιῶν Μεγαλία Μελιτα[ιέ]ως, Εὐξένου
Λαρισαίου· Μαγνήτων Παναρίστου, Φ[ειδο]λάου· Αἰνι-
[ά]νων Εὐπολέμου, Εὐρύα· Μαλιέων Λυ[κόφρο]νος Ἡρακλ-
[ε]ώτου, Νικάτα Λαμιέως v ἐλείπετο [τοῖς τ]αμίαις ἐπ-
35 [ὶ] τῆς ὀπωρινῆς πυλαίας τῆς ἐπὶ Θ[έωνος· τ]άλαντα πε-
ντή[κ]οντα ὀκτώ, μναῖ πεντήκοντ[α τέτταρ]ες, στατῆρ<ε>-
ς δέκα ὀκτώ, δραχμή, χαλκοῖ πέν[τε· τούτου] χρυσοῖ δι-
ακόσιοι εἴκοσι εἷς· τούτω̣ν̣ [οἱ μὲν ἑκατὸ]ν ἐνενήκο-
[ντα ἐν ἑ]πτὰ στατῆρσι λε[λογισμένοι ἦσα]ν, οἱ δὲ τρι-
40 [άκοντα] καὶ εἷς ἐν ἑπτὰ κ[αὶ δραχμῆι. γίνετ]αι δὴ τούτ-
[ων ἀργυρίου] μναῖ τεττα[ράκοντα τέτταρ]ες, στατῆρ-
[ες εἴκοσι δύο, δραχμ]ή· λ[ελόγισται οὖν το]ῦ μὲν ἀ[ργυ]-
[ρίου σύμπασα τιμή, ἀφαιρεθείσης τῆς τ]ιμῆς τ[οῦ χρ]-
[υσίου, τάλαντα πεντήκοντα ὀκτώ, μναῖ ἐ]ννέα, σ[τατῆ]-
45 [ρες τριάκοντα εἷς, χαλκοῖ πέντε· χρυσο]ῖ δὲ δι[ακόσ]-
[ιοι εἴκοσι εἷς v πρόσοδοι δὲ ἐγένοντο· ἐ]πὶ τ[ῆς ἐαρ]-
[ινῆς πυλαίας ἐπὶ Θέωνος ἄρχοντος· παρὰ Φωκέων μί]-
[α καὶ εἰκοστὴ καταφορὰ τάλαντα δέκα ․․․․10․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
50
frg. B   lacuna of unknown length
1 [․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]ΙΠ[․․․․․․․․18․․․․․․․․]
[․․․․10․․․․ χρυσοῖ δέκ]α, ὁ χρ[υσοῦς ἕκαστος ἐν ἑπτ]-
[ὰ καὶ δραχμῆι· τούτων] γ̣ίνοντα[ι στατῆρες ἑβδομήκ]-
[οντα πέντε vv κεφάλ]αιον ἐγένετο τ[ῆς προσόδου ἐπ]-
5 [ὶ τῆς ἠρινῆς πυλαί]ας τῆς ἐπὶ Θέωνος ἄ[ρχοντος, τάλ]-
[αντα ἕνδεκα, μναῖ π]εντήκοντα μία, στα[τῆρες δέκα τ]-
[έτταρες, δραχμή. τού]του δέκα χρυσοῖ δ̣[․․․․10․․․․]
[․․․․․․15․․․․․․․]ο̣ν ἐπὶ τῆς ἠρινῆς π[υλαίας. κεφά]-
[λαιον δὲ ἐγένετο τ]ῆς προσόδου καὶ τῶ[ν ὑπαρχόντω]-
10 [ν παρὰ τῆι πόλει] τῶν Δελφῶν ἐπὶ Θέωνο[ς ἄρχοντος· τ]-
[άλαντα ἑβδομήκ]οντα, στατῆρες πέντε, δ[ραχμή, χαλκ]-
[οῖ πέντε, {χαλκοῖ π}]{έντε}, καὶ χρυσοῖ διακ[όσιοι εἴκο]-
[σι εἷς. v ἀπὸ τούτω]ν ἀναλώματα ταύτηι τ[ῆι ἠρινῆι π]-
[υλαίαι v τοῖς ναο]ποιοῖς εἰς τὴν οἰκο[δομίαν τῆς ὁ]-
15 [πλοθήκης τάλαντα] εἴκοσι τέτταρα, το[ῖσδε· Μολύσω]-
[νι Παιδίνα Φαρσαλίω]ι, Οἰολύκωι Διοκ[λέους Λαρισ]-
[αίωι, Μηδείωι Ἀριστο]φυλίδα Λαρισαί[ωι, Ἀμύντορι]
[Σιμμία Φεραίωι, Ὀρέ]σται Ναύτα Κρανν[ωνίωι, Ἱππίαι]
[Ἀρκεσιλάου Πελινναι]εῖ, Ἱπποδάμαι Ἀ[γάθωνος Φαρσ]-
20 [αλίωι, Ἀμυνάνδρωι Πρ]ωταγόρα Κυρτω[νίωι, Δαιμονί]-
[ωι Μ]ενεκ[ράτους Φαρσ]αλίωι, Κεφάλων[ι Θρασιππίδα]
Πελινν[αιεῖ, Κλεότται] Εὐνομίδα Περρ[αιβῶι, Ἐτυμών]-
δαι Λαρ[ισίου Δελ]φῶ[ι, Σ]ιμυλίωνι Δελ[φῶι, Μνασίωνι]
Μνασιθ[οίνου Πλα]ται[εῖ, Π]ύθωνι Πύρ[ρου Θεσπιεῖ, Φε]-
25 ρεκλε[ῖ Κλησία Τα]ναγραί[ω]ι, Ἐπιτέλ[ει Σωινόμου Ἀθ]-
ηναίω[ι, Θεόφρονι] Εὐ<θύ>φρονο[ς] Ἀθηναί[ωι, Πυθοδώρωι Ε]-
ὔφρον[ος Ἀθηναί]ωι, Φίλλει Δ[ε]ινάρ[χου Ἀργείωι, Πολ]-
υκρά[τει Ἀντίων]ος Ἀργείωι, Νοίωι [Νοίωνος Ἀργείω]-
ι, Φίλ[λι Ἀλκία Ἀρ]γείωι, Ἀλκιμάχ[ω]ι [Ἀντιμάχου Ἀργε]-
30 [ίω]ι, [Μικίωνι Κλά]σιος Ἀργε<ί>ωι, Δαϊμ[άχωι Ἀρχίππου v]
[Ἀργείωι, Ὁρμασί]λαι Ἐχεκράτεως [Ἀργείωι, Δεινίαι]
[Ἀργείωι, Σωιάδα]ι Σωμήστορος Κορ[ινθίωι, Καλλισθέ]-
[νει Σαιγάλου Κ]ορινθίωι, Ἀνδροκ[λεῖ Ἀνδροτίμου Κ]-
[ορινθίωι, Λαον]ίκωι, Τραχάλωι, Ἀκ[ρατίδαι, Κυλωιάδ]-
35 [αι Λακεδαιμον]ίοις, Ἀριστολόχωι [Διοδωρίδα Θρον]-
[ιεῖ, Ἀνδρέα Μι]λτιάδα Φλειασίωι, [Νικηράτωι Τιμά]-
[νακτος Αἰγινήτη]ι, Εὐφάνει Σωφάνε[ος Τροζανίωι ․2․]
              vacat 0,03 to break
Search Help