[ ] Phokis — Delphi — stoich. 53 max. — 327/326 BC — FD 3:5.58; SIG(3) 252N,O
1 [ἐλ]είπετ[ο τοῖς τα]μ[ί]αις [ἐ]πὶ τῆς ἠρινῆς πυλα[ί]α[ς] εἰς τὴν ὀπω[ρι]νὴν
  πυλα[ίαν]· τάλαντα πεντήκοντα ἑπτά, μναῖ δέκα ὀκτώ, στατῆρες δέκα
[ἕ]ξ, ὀβολοὶ τέσσαρες.
[πρ]όσοδοι δὲ ἐγένοντο· παρὰ τῶν ἱερομνημόνων τὸ [ἐ]πιδέκατον μ[ν]αῖ
5 [δ]έκα ὀκτώ, στατῆρες εἴκοσι· v καὶ τῶν δαρεικῶν [τῶ]ν εἰς τοὺς στεφά-
[νο]υς, οὗ ἐχρησάμεθα παρὰ τῶμ πρυτανίων, Ὀλυ̣[μπιά]δι, vac. 11
[δα]ρεικῶν ἑκατὸν ἐνενήκοντα, ἐπικαταλλ[αγ]ὴ ἐγένετο στατῆρες
[ἐν]ενήκοντα πέντε.
[κεφά]λαιον τῆς προσόδου· v μναῖ εἴκοσι [μ][α, σ]τατῆρες δέκα.
10 [σύμπαν κε]φάλαιον σὺν τῶι ὑπά[ρχ]οντι τάλα[ν]τα πεντήκοντα ἑπτά,
[μναῖ τρι]άκον[τ]α ἐννέα, στατῆρες εἴκοσι ἕξ, ὀβολοὶ τέσσαρες.
[ἀπὸ τ]ού[τ]ων ἀ[ν]άλ[ω]μα τῆς ὀ[π]ωρινῆς πυλαίας ἐ[π]ὶ Κάφιος ἄρχοντος,
[τοῖ]ς ναοποι[ο][ς, κελευσ]άντων τῶν ἱερομνα[μό]νων δοῦναι τάλαντα
[αἰγ]ιναίου εἴκο[σι, ἐδώ]καμεν ἀττικοῦ τάλαντα δέκα ὀκτώ,
15 [μνᾶ]ς τεσσαράκο[ντα· v τ]ὸ δὲ ἄλλο ἐπικαταλλαγὴ ἐγένετο·
[τοῖσδ]ε· Μολύσ[ω]ν[ι Παι]δίνα Φαρσαλίωι, vac. 5 Οἰολύκωι Διοκλέους
[Λαρι]σαίω[ι], Μηδ[ε]ίωι Ἀριστοφυλίδα Λαρισαίωι, Ἀμύντορι Σιμμία
[Φερα]ίω[ι, Ὀ]ρέσται Ναύτα Κραννωνίωι, Ἱππίαι Ἀρκεσιλάου [Π]ελινναιεῖ,
[Ἐτυμ]ώνδαι Λαρισίου Δελφῶι, Σιμυλίωνι Δελφῶι, Ἱπποδ[ά]μαι Ἀγάθω-
20 [νος] Φαρσαλίωι, Κλεότται Εὐνομίδα Περραιβῶι, Μνασ[ίω]νι Μνασιθοίνου
[Πλ]α[τα]ιεῖ, Πύ̣θωνι Πύρρου Θεσπιεῖ, Φερεκλεῖ Κλησία Ταναγραίωι,
[Ἐπ]ιτέλει Σωινόμου Ἀθηναίωι, Φίλι Δεινάρχου Ἀργείωι, Πολυκράτει
[Ἀν]τίωνος Ἀργείωι, Νοίωι Νοίωνος Ἀργείωι, Σωίδαι Σωμήστορος
[Κο]ρινθίωι, Καλλ[ι]σθένει Σαιγάλου Κορινθίωι, Ἁγησίλαι Αἰνησία
25 [Λο]κρῶι Ὀπουντί[ω]ι, Ἀγίαι Ἀριστάρχου Λοκρῶι Θρονιεῖ, Διοκλεῖ
[Ἀ]ψόφου Λοκρῶι, [Λα]ονίκωι, Τραχάλωι, Ἀκρατίδαι, Κυλωιάδαι, Πρατο-
[ν]ίκωι Λακεδα[ι]μονίοις, Ἀνδρέαι Μιλτιάδα Φλειασίωι, Φίλλι Ἀλκία
[Ἀ]ργείωι, Ἀλκιμάχωι Ἀντιμάχου Ἀργείωι, Μικίωνι Κλάσιος Ἀργείωι,
[Π]υθοδώρωι Πύθωνος Ἀθηναίωι, Τιμανορίδαι Κορδυπίωνος Μακεδόνι,
30 [Λ]έωνι Ἡγησάνδρου Μακεδόνι, Κράτητι Τιμοκράτεος Σικυωνίωι,
[Ε]ὐφάνει Σωφάνεος Τροζανίωι, Διευχίδαι Πραξίωνος Με[γα]ρεῖ,
[Ν]ικηράτωι Τιμάνα[κ]τος Αἰγινήτηι, Ἀνδροκλεῖ Ἀνδροτίμου Κορινθίωι,
[Δ]αιμονίωι Μενεκρ[ά]τους Φαρσαλίωι, Δαιμάχωι Ἀρχίππου Ἀργείωι,
[Ὁρ]μασίλαι Ἐχεκράτ[ε]ος Ἀργείωι, Κεφάλωνι Θρασιππίδα Πελινναιεῖ,
35 [Δει]νίαι Ἀργείωι, Ἀντόχωι Τιμέα Λοκρῶι.
[v Ξε]νοδόκωι κήρυκι [μ]ι[σ]θὸς στ[α]τῆρες δέκα· vv Χάρητι, τοῦ γυμνασίου
[τῆς ἐ]πιμελείας μ[ην]ῶν ἕξ, στατῆ[ρ]ας τεσσαράκοντα πέντε· vac. 8-9
[v γρ]αμματεῖ τῶν [τα]μιῶν μισθὸς ἡμιμναῖον· vv Ἐπιτέλει Ἀθηναίωι
[τῆς ὑ]δραγωγία[ς τῆς ε]ἰς τὸ γυμνάσιον ἡμιμναῖον· vv Ἀρισταίωι, vvv
40 [στήλ]ης ἐν ἧι [τὰ ἐπιδ]έκατα τὰ παρὰ τῶν ἱερομνημόνων ἀναγέγραπται,
[στατ]ῆρ[ας πέντε· v]v Μνασικλεῖ, γραμμάτων ἐγκοπῆς τῶμ προδικιῶν
[στα]τή[ρ]· v Δεινομάχω[ι] τῶμ Πυθιονικῶν ἀναγραφῆς, κελευσάντων
[τ]ῶν ἱερομνημόνων, μνᾶς δύο.
[κεφ]άλαιον ἀναλώματος τάλαντα δέκα ὀκτώ, μναῖ τεσσαράκοντα
45 [τέ]σσαρες, στατῆρες εἴ[κ]οσι ἕξ.
[ἐλεί]πετο τοῖς ταμίαις παρὰ τ%⁸⁰%⁸⁰ὴμ πόλιν τῶν Δελφῶν, ἀφαιρεθέντο[ς]
[τοῦ ἀ]ναλώματος, τάλαντ[α] τριάκοντα ὀκτώ, μναῖ πεντήκοντα πέντε,
[ὀβολ]οὶ τέσσαρες.
[τ]ούτου ἀμφικτιονικοῦ τά[λαν]τα εἴκοσι ἕξ, μναῖ εἴκοσι, στατῆρες
50 v δυο, [ὀ]βολοὶ ἑπτά·
καὶ ἀ[ττ]ικοῦ μναῖ εἴκοσι τέσσαρες, vv δραχμαὶ εἴκοσι πέντε, ὀβολοὶ δύο·
καὶ π[αλ]αιοῦ τάλαντα δέκα δύο, μναῖ δέκα, στατῆρες εἴκοσι τρεῖς, ὀβολοὶ
τρεῖς.
ἐαρινῆ̣ς πυ[λ]αίας ἐπὶ Κάφιος ἄρχοντος, πρυτανευόντων Μαιμάλου,
55 Ἀσωποδ[ώρ]ο[υ], Τεισίλα, Κρατίνου, Ἄντωνος, Δίωνος, Ἀπολλοδώρου, Ὀπωρί-
ωνος, ἱερ[ο]μνημονούντων τῶνδε· Θεσσαλῶν Πολίτα Φαρσαλίου,
Νικασ[ί]ππου [Π]ελινναιέος· πα[ρ]’ Ἀλεξάνδρου Ἀρχεπόλιος vac. 9
[Δελφῶ]ν Δεινομάχου, Πλείστω[ν]ος· Δωριέων Κλεωνύμου Ματροπολίτου,
[․․5․․]ύτου ἐκ Πελοποννήσου· Ἰώνων Ἀπημάντου Ἀθηναίου, Τιμοκράτεο[ς]
60 [․․5․․]ιέος· Περραιβῶν Ἀριστολάου Φαλαννα[ίου], Δολόπων Ἑλλανο[κ]ρά-
[τεος· Β]οιωτῶν [Φί]λλιος Ὀρχομενίου, Φέρητος Ταναγραίου· Λοκρῶν
[Πολυκ]λέος Ὀπ[ο]υντίου, Εὐδίκου Ἀμφισσέος· Ἀχαιῶν Ἐπισθένεος Μελι-
[ταιέ]ος, Λαρισαίου Εὐξένου· Μαγνήτων Παυσανία Μεθωναίου, Σιμία
[Ὁμολ]ιέος· Αἰνιάνων Κέλωνος Κοροφαίου, Νικάνορος Φυρ[ρ]αγίου·
65 [Μαλι]έων Ἀρχίππου vvv Λαμιέος, Λυκόφρονος Ἡρακλ[ε]ιώτου.
[ἐλείπ]ετο τοῖς τ[αμί]αις ἐπὶ τῆς ὀπωρινῆς πυλαίας εἰς τὴν ἠρινὴν
[πυλαίαν τ]άλαντα [τ]ριάκοντα ὀκτώ, μναῖ πεντήκοντα πέντε, ὀβολοὶ
[τέ]σσαρες.
[πρ]όσοδοι δὲ ἐγένοντο ἐπὶ [τῆ]ς ἠρινῆς [π]υλαίας ἐπὶ Κάφιος ἄρχοντος·
70 [πα]ρὰ Φωκέων v ὀκτωκαιδεκάτ[η] καταφορὰ τάλαντα δέκα.
[πα]ρὰ Περπόλα Λαρισαίου, τοῦ συνεδρί[ου] τοῦ ἐμ Πυλαίαι κατὰ τὸ ψήφισμα
[τῶν ἱερ]ομνημόνων ἡ πέμπτη καταφορ[ὰ μ]ναῖ δέκα πέντε.
Search Help