[ ] Phokis — Delphi — stoich. 38 max. — 334/333 BC — FD 3:5.48+FD 3:5.63 — SIG(3) 250D; SGDI 2504A
col. I               several lines lost
              vacat one line
1 [v ἀπὸ τούτων ἀνάλωμα τῆς] ὀ̣π̣ωρινῆς πυλαίας,
[ἐπὶ Δαμοχάρεος ἄρχοντ]ος, πρυτανευόντων
[Νικοδάμου, Ἡρακλε]ί̣δ̣α, Χαριξένου, Χαιρεφάνου[ς],
[Ἀλκ(?)ιμάχου, Πυθοδ]ώρου, Αἰσχύλου, Θράσωνος·
5 [ἱερομνημονούν]των τῶμ μετὰ Δαόχου καὶ Θρα-
[συδάου· vv τοῖς] ναοποιοῖς εἰς τὰ ἔργα τὰ εἰς τὸν
[ναὸν ἐδόθη τά]λαντα πέντε· vv τοῖσδε· vac. 9
[Ἀριστοφυλί]δαι Λαρισαίωι, Οἰολύκωι Λαρισαίωι,
[Ἀμύντορι Φ]εραίωι, Μολύσωνι Φαρσαλίωι, Φρυνών-
10 [δαι Γυρτω]νίωι, Ὀρέσται Κραννωνίωι, Τιμηνορίδα<ι>
[Μακεδό]νι, Σιμυλίωνι Δελφῶι, Ἀγασιλάωι Ὀπουν-
[τίωι, Δ]ημοσθένει Καρυστίωι, Πολυξένωι Περραι-
[βῶι, Εὐ]κτήμονι Ἀθηναίωι, Πολυξένωι Ἱστιαιεῖ,
[Πυθοδ]ώρωι Ἀθηναίωι, Εὐθυκράτει Ἀθηναίωι,
15 [Φερεκ]λ̣εῖ Ταναγραίωι, Πύθωνι Θεσπιεῖ, Νικηρά-
[τωι Αἰ]γινήτηι, Σωίδαι Κορινθίωι, Ἱππάρμωι
[Φλειασ]ίωι, Πολυκράτει Ἀργείωι, Καλλισθένει
[Κορινθ]ίωι, Σωδάμωι <Ἀργείωι, Ἀνδροκλεῖ> Κορινθίωι, Ξενοφάωνι
[Ἀργείω]ι, Φίλλι Ἀργείωι, Μνάσωνι Ταναγραίωι?,
20 [Ἀκρατίδ]αι Λακεδαιμονίωι, Λαονίκωι Λακ[ε]δαι-
[μονίωι, Δ]ιευχίδαι Μεγαρεῖ, Πρατονίκωι vac. 6
[Λακεδαιμ]ονίωι, Κυλωίδαι Λακεδαιμον̣[ί]ωι.
[v ἐργώναι]ς τοῖς ἀφικομένοις τοῦ κρα[τῆρ]ος
[καὶ τοῦ πε]ρ̣ι̣ραντηρίου Ἀθήνηθεν Φιλ[ί]σκωι,
25 [․․․7․․․, Ν]ικοκράτει, Φίλωνι, Μο[λοσσῶ]ι, Λαθοίωι,
[․․․8․․․․]ωι Κορινθίωι, Ἀγλαο[θύμω]ι Ἀθηναίωι,
[․․․7․․․ Κο]ρινθίωι, Ἀλυ[πήτω]ι Κ[ορ]ινθίωι,
[․․․․9․․․․] Ἀθηναίωι, Με̣[ν]ίωι Κορινθίωι·
[τούτοις ἐδ]όθη, ἡμερῶ[ν δ]έκα δύ̣ο, ἑκάστωι τῆς
30 [ἡμέρας ὀβολ]οὶ [τρεῖς]. v συνθεθὲν ἐγένετο
[ὃ ἕκαστος ἔλαβε στ]ατῆρες τρεῖς, v τοῖς δὲ
[δώδεκα στατῆρ]ες τριάκοντα ἕξ. vv τοῖς δὲ τῆς
[ὁπλοθήκης?] ἐργώναις καὶ τῆς στοᾶς τῆς ἐπὶ τῶι
[γυμνασίω]ι, Φίλωνι Ἀθηναίωι, Φθιώτηι Τεγεάτηι,
35 [․․6․․․ Ἀρ]γείωι, Χρέμωνι Ἀργείωι, Νικοστράτωι
[Ἀργείωι, Θ]εομνήστωι Ἀργείωι· τούτοις ἐδόθη,
[ἡμερῶν δέ]κα δύο, τῆς ἡμέρας ἑκάστης ὀβολοὶ
[τρεῖς· συ]νθεθὲν ἐγένετο ὃ ἕκαστος ἔλαβε
[στατῆρε]ς τρεῖς· τοῖς δὲ ἕξ, στατῆρες δέκα ὀκτώ.
40 [σύμπασι δὲ] τοῖς ἐργώναις εἰς σιτηρέσιον
[ἐπεδόθη σ]τατῆρες πεντήκοντα τέσσαρες.
[καὶ τῶν ἐμ] Πύλαις ἔργων·
[․․․7․․․]Χ̣ΩΙ στηλῶν ἑκατὸν τῶν κατὰ τὰς διό-
[δους, τῆς] στήλης ἑκάστης στατῆρες δύο· τῶν δὲ
45 [ἑκατόν, μ]νᾶς πέντε, στατῆρας εἴκοσι πέντε·
[․4․․ικρ]άτει Τρικκαίωι τῶν θυρωμάτων τῶν ἐμ Πύλαις τοῦ
[περιβόλ]ου τῆς Κόρας ἐργασαμένωι καὶ στήσαντι
                  vacat
col. II [ἐλείπετο τοῖς ταμίαις παρὰ τῆι πόλει τῶν Δελφῶν],
[ἐπὶ τῆς ὀπωρινῆς πυλαίας εἰς τὴν ἠρινὴν πυλαίαν],
[τάλαντα κτλ. — — — — — — — — — — — — — — — — —]
1 [v τάλαντα ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτά, μναῖ πεν]τήκ[ον]-
[%⁸⁰τα, στατῆρες τριάκοντα τρεῖς, ὀβολοὶ τέ]σ̣σαρες.
               vacat 2 lines
[v ἠρινῆς πυλαίας ἐπὶ ἄρχοντος ἐν Δελφοῖς] vac.
5 [Δαμοχάρεος, πρυτανευόντων Θράσωνος, Ἡρα]κλείδα,
[Χαριξένου, Ἀλκ(?)ιμάχου, Αἰσχύλου, Χαιρεφάν]εος,
[Πυθοδώρου, Νικοδάμου· ἱερομνημονούντων] τῶνδε·
[Θεσσαλῶν Δαόχου, Θρασυδάου· παρ’ Ἀλεξάνδρ]ου
[Εὐθυκράτεος,․․․․9․․․․· Δελφῶν ․․6․․․, Ἱπ]πότα̣·
[Δωριέων ․․․9-12․․․ ἐγ Ματροπόλιος, ․3-6․]ιφῶν-
10 [τος· ․․․8-14․․․․· Ἰώνων ․․․7-13․․․ Ἀθηναί]ο[υ],
[․․․․․14-17․․․․․․· Περραιβῶν, Δολόπων Φαίκου],
Δ[άμωνος {²⁷Δ[ίκωνος?}²⁷· Βοιωτῶν ․․․․․․16-20․․․․․․․· Λοκρῶν]
Ἐχ[έλα? Ἑσπερίου, Νικασιδάμου Ὀπουντίου· Ἀχαιῶν]
Δημ[οκήδους Μελιταιέος, Τολμαίου Λαρισαίου]·
15 Μαγνή̣[των — — — Μεθωναίου, — — — Ὁμολιέος]·
Αἰνιάν̣[ων — — — — —· Μαλιέων — — — — — — —]
Λαμι[έος, — — — Ἡρακλειώτου].
[vv ἐπὶ τῆ]ς [ὀπωρινῆς πυλαίας, λοιπὸν τοῖς ταμίαις]·
[τάλαν]τα ἑκατὸν τ[ριάκοντα ἑπτά, μναῖ πεντήκοντα],
20 [στατῆ]ρες τριάκοντα τρεῖς, ὀβο[λο][τ]έσσαρ[ες. vac.]
[vv τ]ούτωγ καινοῦ τάλαντα ἑξ[ήκοντα, μναῖ vac. 7]
[πε]ντήκοντα μία, στατῆρες [τριάκοντα τρεῖς],
vv καὶ ἀττικοῦ τάλαντα τε[σσαράκοντα τρία],
μναῖ πεντήκοντα τέσσαρε[ς, δραχμαὶ ἐνενήκοντα]
25 ἑπτά, ὀβολοὶ τέσσαρες. vac.
vv καὶ παλαιοῦ τάλαντα τρ[ιάκοντα τρεῖς, μναῖ]
τρεῖς, στατῆρες τριάκον[τα τρεῖς, ὀβολοὶ ὀκτώ],
ἡμιωβέλιον.
vv ταῦτα μὲγ κ[α]τελείπετο παρ[ὰ τῆι πόλει τῶν]
30 Δελφῶν.
            vacat 1 line
πρόσοδος δὲ ἐγένετο vvv παλαι[οῦ vvv ἐπὶ τῆς]
ἠρινῆς πυλαίας, μηνὸς Ἐνδυσπο[ιτροπίου],
ἐπὶ Δαμοχάρεος ἄρχοντος ἐν Δε[λφοῖς, πρυτανευ]-
όντων Νικοδάμου, Ἡρακλείδα, Χα[ριξένου, Ἀλκ(?)ιμά]-
35 χου, Αἰσχύλου, Χαιρεφάνους, Πυθ[οδώρου, Θράσωνος],
ἱερομνημονούντων τῶμ μετὰ Δα[όχου καὶ Θρασυδάου]·
vv ἑνδεκάτην καταφορὰν οἱ Φωκ[εῖς ἀπήνεγκαν]
vv τάλαντα δέκα.
            vacat 1 line
40 καὶ τῶν ἔργων τῶμ πρὸς τὸν ἀγῶ[να τῶμ Πυθίων]
ἐγδοθέντων vv πὰρ Ἑλιξία τῆς ἐ̣[ργασίας ἐν τῶι]
Πυθικῶι σταδίωι πρᾶξις ὅτι κατὰ [τὴν συγγραφὴν]
[ο]ὐκ ἐπόησε, στατῆρες δέκα δύο, δρα[χμή. vv καὶ τῶν]
σκευῶν τῶμ περισσευσάντω[ν ἐ]μ̣πο[λή, στατῆρες]
δέκα εἷς, ὀβολοὶ τέσσαρες.
45            vacat 1/2 line
συνθεθὲν ἐγένετο ἐπὶ τῆς ἠρ[ιν]ῆς πυλ[αίας τῆς? προ]-
σόδου τάλαντα δέκα, στατ[ῆ]ρες εἴκο[σι τρεῖς].
ὀβολοὶ δέκα.    vacat
Search Help