[ ] Phokis — Delphi — stoich. 43 max. — 335 BC — FD 3:5.50; SIG(3) 251H
col. I.1 [ἐλείπετο τοῖς ταμ]ίαι[ς π]αρὰ τ[ῆ]ι πόλει [τ]ῶν Δελφ[ῶ]ν,
[σύμπαν κεφάλαιον] σὺν [τῶ]ι καινῶι καὶ [τῶι] παλα[ι]ῶι·
[τάλαντα ἑξήκ]οντα ἕ[ν], μνα[ῖ] εἴκοσι τέσ[σα]ρε[ς],
[στατῆρες δέκα] ἐννέα, ὀβο[λ]οὶ ἕνδεκα, [χαλ]κο[ῖ ἑπτ]ά.
5                      vacat
[τούτου καιν]ῶν ἀμφικτυονικῶν ἀρι[θ]μῶι τάλαντα [τρι]-
[άκοντα ἕξ, μ]ναῖ τριάκοντα ὀκτώ, σ[τ]ατῆρες τριάκοντα
[δύο, ὀβολοὶ] ἐννέα.
                     vacat
10 [κ]αὶ [παλαιο]ῦ τάλαντα εἴκοσι τ[έ]σσ[αρα, μναῖ]
  τε[σ]σαράκο[ν]τα πέντε, [σ]τατ[ῆρε]ς εἴ[κ]ο[σι δ]ύο,
10   ὀβολ[ο]ὶ δύο, χαλκοῖ ἑπτά.
[τ]αῦτα μὲν τὰ ὑπάρχοντα.
                     vacat
[π]ρόσοδος δὲ τοῦ παλαιοῦ v ἐαρινῆς πυλαίας, μηνὸς
Ἐνδυσποιτροπίου, ἐπὶ Δίωνος ἄρχοντος ἐν Δελφοῖς,
[πρ]υτανευόντων Πραξέα, Κλεοφάνεος, Κλεοφάνεος,
15 [Δα]μάρχου, Γλαύκωνος, Πανταλέοντος, Χαρίσωνος,
[Δ]άμωνος v ἱερομνημονούντων τῶνδε·
Θεσσαλῶν Δαόχου, Θρασυδάου v παρ’ Ἀλεξάνδρου
[Ε]ὐθ[υ]κράτεος, Φιλοξένου v Δελφῶν Χαιρό[λ]α, Φιλοξένου·
Δωριέων Νικαίου Ματροπολίτα, [Φ]άντο[υ] ἐκ [Π]ελοπον-
20 [ν]ήσου v Ἰώνων Ἀρχιδήμου Ἀθηναίου, Φ[ι]λοχ̣ά[ρμ]ου?
Εὐβ[οιέ]ω[ς v] Περραιβῶν, Δολόπων Φαίκου, [Δάμ]ωνος?
[Βοι]ωτῶν Ὠφελιά[δα], Καλλ[ί]ωνος v [Λ]ο[κρ]ῶν [Ἐχέλα] Ἑσπ[ε]ρίο[υ],
[Νι]κασιδάμου Ὀ[π]ουντίου v [Ἀχ]αιῶν [Τ]ολμαίου [Λ]α[ρισαί]ο[υ],
[․4․․]μ[․․]ου Με[λ]ιταιέος v Μαγνήτων [․․5․․]όμ̣[ου?]
25 Κρ[ο]καίου, Μ[νασιδ]άμου Ὁμολ[ιέ]ος v [Α]ἰνιά[ν]ων ․․Ι․Ο․․․-
νεος, Ἀγελάου v Μ[α]λ[ιέ]ω[ν ․]σι[․․ Λ]αμ[ιέος, ․․6-12․․․]
[Ἡρα]κλειώτου vv προ[σ]όδω̣ν̣ [— — — — — — — — — — — — — — — —]
col. II.1 [κ]εφάλα[ιον ἐλε]ίφθ[η] σὺν τῆι προσόδωι καὶ τῶι
ὑπάρχοντι παρὰ τῆι πόλει τῶν Δελφῶν, [παλ]α[ι]ο[ῦ]
τάλαντα πεντήκοντα ἑπτά, μναῖ εἴκοσι μία,
ὀβολοὶ π[έ]ντε, χαλκοῖ ἑπτά.
5                      vacat
[ἀ]πὸ τούτων ἀ[νάλ]ωμα [τ]οῦ παλαιοῦ, μηνὸς Ἡρακλείου
[δ]ε[υ]τέρ[α]ι v ἐργώναις, ὅτε τὰ ἔργα ἐπωλοῦμεν
[τὰ ἐμ] Πυ[λαίαι] κατασκευασθέντα, εἰς ὑπ[ε]ρβολάν·
[στατῆρ]α[ς τεσσ]αράκοντα ἐννέα, ὀβολοὺς δύο.
[v τοῖς] ναοπ[οι]οῖς εἰς κυπάρ[ισ]σον φιλιππείους
10  v χρυσοῦ[ς][κατὸν πε]ντήκον[τα], ἕκαστον ἐν ἑπτὰ
 v στατῆρ[σιν. v] τούτου ἐγένετο εἰς ἀργυρίου παλαιοῦ
[v λ]όγον μναῖ τριάκοντα v καὶ προσεδόθη εἰς τὰ ἔργα
 v τὰ πρὸς τ[ὸν] ναὸν τάλαντα δύο, [μ]ναῖ τριάκοντα.
                     vacat
15 κεφαλὴ ὁπόσα ναοποιοῖς ἐδώκαμεν· τάλαντα τρία.
 v τοῖσδε v [Ἐτ]υμ[ώ]νδαι Λαρισίου Δελφῶι, Φρυνώνδαι
 Θρασυβού[λου Γυ]ρτωνίωι, Οἰολύκωι Διοκλέους
 Λαρισαίωι, [Ἀ]μ[ύν]τορι [Σ]ιμμία Φεραίωι, Ὀρέσται Ναύτα
 Κραννωνίωι, [Ἱ]π[πίαι] Ἀρ[κ]εσιλάου Π[ελι]νναιεῖ,
 Τιμασικράτε[ι Ξενο]μέ[ν]εος Πε[ρ]ραιβῶι, Σ[κ]υθρίωνι
20  Φορμίδα Τανα[γραίω]ι, Πύθ[ων]ι Πύ[ρ]ρ[ο]υ Θεσπιεῖ,
 Μνα[σίω]νι Μνασι[θ]ο[ίν]ο[υ Πλα]τ[α]ιεῖ, [Σ]ωδάμωι Σοαίνα
 Ἀρ[γεί]ω[ι, Ξ]ενοφάντ[ωι Διοδ]ώρου Ἀργείωι, Πολυκράτει
[Ἀντίων]ο[ς Ἀ]ργείωι, Γ[άψω]ν[ι] Ἀλκία Ἀργείωι, Σοιάδαι
[Σ]ωμ[ήσ]τορ[ος Κ]ορινθ[ίω]ι, Εὐαρμόστωι Σ[τίλπ]ου
25 [Σ]ικ[υ]ωνίω[ι, Φά]ν[τ]ω[ι Θυ․]ρ[․․]άδ[α] Τροζ[ανίωι], Ἱππάρμ[ω]ι
 Α․Ν․․․ΟΥ [Φ]λε[ια]σίω[ι, Π]ολ[υξέν]ωι Τιμο[κρά?]τεος
 Ἱστ[ιαι]εῖ, [Ἀγασιλ]άωι [Αἰ]ν[ησία Ὀ]πουντίωι, Διευχίδαι
[Πρ]αξ[ίων]ο[ς Μεγαρ]εῖ, Ἀγ[ίαι Ἀ]ρ[ισ]τά[ρχ]ου Λοκρῶι Θρονιεῖ,
 Ν[ικ]ηρ[άτ]ω[ι Τιμάνακ]το[ς Αἰ]γ[ι]νήτηι, Τ[ιμύ]λωι Λ[α]γόρ̣ου
30  Ἐπιδαυρ[ί]ω[ι, Διοκλεῖ][ψόφου Λο]κ[ρῶι Ἑσπ]ερίωι,
 Καλλ[ισ]θέ[νει Σαιγάλ]ο[υ Κορινθί]ωι, Λαονίκω[ι]
 Λακ[εδα]ι[μονίωι, Πρατονίκωι Λακε]δαι[μο]νί[ωι],
 Ἐνπ[ε]δ[ί]ω[νι ․․]Ε[․․6․․․ Λαρισαί]ωι, Μ̣ό̣λωνι Λ[ακεδ]αιμονίωι,
 Τι[μαν]ορ[ίδαι Κ]ο[ρδυπί]ω[νος Μακ]εδόνι, Σιμυ[λίωνι Δε]λφ[ῶι].
35                 27 lines illegible
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — name]
62 [κήρυκι μισθὸς τῶι πωλοῦντι] τὰ ἔργα [στα]τῆρες δύο.
[v ․․․7․․․ ἀρχιτέκτονι τῆς] ἱππ[α]φέ[σ]εω[ς] μισθ[ὸ]ς
[μναῖ τρεῖς v τῶι γραμματεῖ ἐδ][θη] τῆς ἡμ[έ]ρς]
65 [ἑκάστης ὀβολοὶ τρεῖς, μηνῶν πέντ]ε, [μισθ]ὸς ἐγένετο
[μνᾶ, στατῆρες δύο, δραχμή — — — — — — — — — — — — —]
col. III.1 μναῖ τέσσαρες, [στ]ατῆρ[ες — — — — 22 max. — — — —]
v τοῦ οἰκήματο[ς] τοῦ τῆι Π[υθίαι? {²⁷Π[υλαίαι?}²⁷ κατασκευασθέντος]
Ἀγασί̣αι μναῖ [δύ]ο. vac. [vac.]
v καὶ τοῦ κηρυ[κ]είου τοῦ ἐμ [Πυλαίαι? — — — — — —]
5 προσεδόθη στ[α]τῆρες [δ]έκα π[έντε — — — — — — — —].
v λευκωμάτων [ἐ]ν οἷς αἱ συγγ[ραφαὶ — — — — — — — —]
τιμὴ στατῆρε[ς] τρεῖς. vac. [vac.]
v Ἀλκμάονι Χ̣․․ΟΠ̣․․․․ ἐ[δόθ]η [τ]ο[ῦ — — — — — — —]
․․ΟΝ[․․․․․․14․․․․․․]Ι̣Ι̣ΟΝ Ἡρακλ[έους? — — — — — — —]
10 μναῖ δέκα ἕ[ξ] vac.
v Τηλεκλέ[α]ι Ὀπου[ντ]ίωι κονιάσεως τοῦ [να]οῦ
τοῦ ἐμ Πυλαίαι τῆς Δήμητρος, μισθὸς μναῖ τρε[ῖς].
v Ξενί[αι Σι]κυωνίωι ἐγκαύσεως στατῆρες
τριάκοντα τρεῖς. vac.
15 v Λαμέδ[οντ]ι Ὀπουντίωι τῆς δεξαμενῆς ἐκκαθάρσεω[ς]
τῆς ἐμ Πυλαίαι μισθὸς στατῆρες πεντήκοντα.
v σιτη[ρ]έσιον ἐ[ρ]γώναις τοῖς πρὸς τὰ ἔργα ἀφικομένο[ις]
τὰ ἐμ Πυλα[ία]ι ἐγδοθέντα, ὅτε τῆς ὑδραγωγίας τὸ ἔργ[ον]
ἐπω[λ]εῖτο, [κα]ὶ ἡ κονίασις τοῦ ναοῦ καὶ ἡ ἔγκαυσις,
20 ἐδόθη στα[τῆ]ρες δέκα εἷς, ὀβολοὶ τρεῖς.
v Ἀντιγέν[ε]ι κήρυκι τῶι πωλοῦντι τὰ ἔργα
[μ]ι[σ]θὸς στατῆρες πέντε, δραχμή.
[v Δ]εινομάχωι γραμμ[ά]των ἐγκοπῆς, τῶν ἑκατὸν
[ὀβ]ολοὺς τέσσαρας, [συν]τεθὲν ἐδόθη μναῖ δύο,
25 στατῆρες ἑπτά. vac.
               vacat two lines
κεφαλὴ [ἀ]ναλώματος τοῦ παλαιοῦ, τῆς ἠρινῆς πυλαίας,
  τάλαντα τέσσ[αρ]α, μναῖ τριάκοντα, στατῆρες ὀκτώ,
  ὀβ[ολ]οὶ [ἕ]νδε[κα].
               vacat one line
30 τὰ δ’ ὑπάρχοντα ἦσαν τοῦ παλαιοῦ σὺν τῆι προσόδωι·
  τάλαντα πεν[τ][κ]οντα ἑπτά, μναῖ εἴκοσι μία,
  ὀβολοὶ πέντε, χαλκ[ο]ῖ ἑπτά.
               vacat one line
ἐλείφθη, ἀφαιρεθέντος τοῦ ἀναλώματος,
  παρὰ τῆι πόλει τῶν Δελφῶν· παλαιοῦ τάλαντα
  πεν[τ]ήκοντα δύο, μναῖ πεντήκοντα, [σ]τατῆρες εἴκοσι ἕξ,
35   δραχμή, χαλκοῖ ἑπτά.
               vacat one line
κ[α]ὶ ἀμφικτυονικοῦ τάλαντα ἑκατὸν πέντε,
  μναῖ τεσσαράκοντα ἐννέα, στατῆρες πέντε,
  ὀβολοὶ ἐννέα.
               vacat one line
40 ἀπὸ τούτων ἐγέν[ε]το, ἐκ ταλάντων ἀμφικτυονικοῦ
  ἀριθμῶι τεσσα[ρ]άκοντα τεσσάρων καὶ μνῶν [δέ]κα ὀκτὼ
  καὶ στατήρων δέκα πέντε, v ἀττικοῦ ἀριθμῶι
  τ[άλα]ντ[α] τε[σσ]αράκοντα πέντε, μναῖ δέκα ὀκτώ.
  δραχμαὶ πεντ[ήκ]οντα τρεῖς, ὀβολοὶ δύο.
               vacat one line
45 σύμπαν κεφάλαιον ἐλείφθη παρὰ τῆι πόλει τῶν Δελφῶν,
  τοῖς ταμίαις vv τάλαν[τ]α ἑκατὸν πεντήκοντα ἐννέα,
  μναῖ τεσσαράκοντα, στατῆρες δύο, ὀβολοὶ τρεῖς,
  χαλκοῖ ἑπτά.
                    vacat
Search Help