[ ] Phokis — Delphi — stoich. — 337/336 BC — FD 3:5.47; SIG(3) 249ABC
col. I.1 [— — — — — — — — — — — — — — — —]Ο[— — — — — — — — — — —]
[․․6․․․ Δαόχου κα]ὶ Θρασ[υ]δ[αί]ο[υ — — — — — — — — — — —]
[․․․8․․․․ παρ]αγενο[μ]ένους. ΑΙΙ̣Λ[— — — — — — — — — — — —]
[τὸν ταμίαν ἀ]πο[π]έμπειν [τ]ὰς πόλε[ις ε]ἰς [τ][ν λογισ]-
5 [μὸν κατὰ πυ]λαίαν εἰς Δελφο[ύ]ς. ἐὰν δὲ μὴ [π]έμψη[ι, εἰρ]-
[γ]έσθω τῆς πυλαίας καὶ ἀπο[τ]ε[ι]σ[ά]τω πε[ν]τακοσί[ας]
δραχμὰς [ἡ μ]ὴ πέμψασα τὸν ταμίαν κατὰ [τ]ὴν ψῆ[φ]ον·
τῆς δὲ ζ[η]μίας τὸ ἀργύριον π[α]ρὰ τῶμ μὴ εὐτακ[τ]ο[ύν]-
των ταμ[ι]ᾶν οἱ εὐτακτοῦντες ταμ[ί]α[ι, ἐ]γδικασ[άμενοι]
10 παρὰ το[ῖς] ἱερομνήμοσι [α]ὐτο[ὶ ἀπο]λαμβανόν[τ]ω[ν].
[π]έμπε[ιν] δὲ τὸν αὐτὸν ταμίαν τὸ[γ χ]ρόνο[ν] τὸγ [γε]-
[γρα]μμ[έν]ον· ἐὰν δὲ μὴ πέμψηι, ἀπο[τ]ινέ[τ]ω τὴν αὐ[τὴν]
[ζημίαν ἥμ]περ [ἐὰ]μ μὴ πέμψηι. ἀ[ν]α[γ]ράψαι δὲ τ[ῶν ταμι]-
[ᾶν τὰ ὀν][μ]ατα ἐν στήληι καὶ ἀν[αθε][να]ι ἐν τῶ[ι ἱερῶι].
15 [ἐφόδια δ]ὲ παρέχειν τῶι [τ]αμίαι τὴν πόλιν τὴ[μ πέμ]-
[πουσαν, τ]ῶι δὲ γραμματ[εῖ] τῶν ταμ[ι][ν δ]ιδόναι [τὸμ]
[μισθὸν κ]ατὰ πυλαίαν τοὺς ταμία[ς]. λόγον δὲ ἀπο[δοῦ]-
[ναι καὶ εὐθ]ύνας τοὺς ταμίας κατ[ὰ] πυλαίαν ἑ[κάσ]-
[την τοῖς ἱερομ]νήμοσιν κέρδους κ[αὶ] χάριτο[ς ἄνευ].
20 [ταὐτὰ δὲ εἶναι? τοῖς τ]α[μί]α[ι]ς καθάπερ τοῖς [ἱερο]-
[μνήμοσι, καὶ τῶι γρα]μ[ματε][τῶ]ν ταμιᾶν.
[v λογισμὸς τῆς][πωρινῆς] πυ[λαίας, μη]νὸ[ς] Β[ο]α[θόου],
[ἐπὶ ἄρχοντος ἐν Δελφοῖς Πα]λ[αίου, πρ]υτανευό[ντων]
[Εὐδόκου, Κλέωνος, Θηβαγ]όρα, Ε[ὐπόλιος, Τελ]εδώρ[ου],
25 [Ἀρίστωνος, Ἀγασέα, Νικάρχου· ․․․․10․․․․]ΑΒΟ[— 5 max. —]
[․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․]Ι̣[— — — — — — —]
[․․․․․․․․19․․․․․․․․․]ΚΛ[․․․․11․․․․․]ΜΕΛΗ[— — — — —]
[․․․․10․․․․]ΟΥ․․Ν τὴμ πόλιν [τ][ν Δελ]φῶ[ν ․4․․ τά]-
[λαντα ἑκατὸ]ν πεν[τή]κο[ντα τ]έσσ[αρ]α, μνᾶ[ς πεντή]-
30 [κοντ]α τέ[σσαρ]ας πα[ρὰ] τῶ[ν ἱερ]ο[μνη]μόνω[ν τῶνδε]·
[Θεσσ]α[λ]ῶν Κ[ο]ττύφου, [Κ]ολοσ[ίμ]μου· παρὰ Φ[ι]λίππου
[Νικ]άνορος, [Θε]ο[δώρου?· Δε]λφῶ[ν] Λ̣․Λ̣Ο̣․, Δ̣α̣[μ]ο[κ]ράτεο[ς]· Δω-
[ριέω]ν Ἀρ[․․․․9․․․․ Σικυω]νί[ου, ․․․7․․․]Ο․Α Ματρο̣π̣ο-
[λίτο]υ· [Ἰώνων ․․․․10․․․․ Ἀθ]η[ναίου, ․3․]Λ̣ΑΜ̣[Ο]Υ Χαλ-
35 [κι]δέ[ως· Περραιβῶν, Δολόπων Φαίκου, Μεγακ]λέος· Βοιω-
[τῶ]ν Ε․․Ε[․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․]Σ Ὀρχομεν[ί]-
[ου]· Λοκρῶν Ἀγα[σιλάου Ὀπ]ο[υ]ν[τίου, Ἡρακλε]ίου [Ἀ]μφ[ι]σ̣-
[σ]έως· Ἀχ[αι]ῶν Ὀ[νομάστ]ου [Λαρισαίο]υ, ․Α̣Σ․Ο․․Ο․ Με-
[λιτ]αιέος· Μαγ[νήτων] Φι[λονα][τα Κορο]καίου, ․․․Σ[․1-3․]
40 ․․μου [Ὁμο]λιέω[ς· Αἰν]ιάνω[ν ․]ΡΙ[․․6․․․], Ἀγελάου· Μα̣λ̣ι̣έ̣-
ων Μίκ․․․Σ, Α․․ ․․Ι․․․Ο[υ. ταμίαι οἵδ]ε· Θεσ[σ]αλῶν
Πανα[․․6․․․]ΝΑ․․Ο․ Φ[αρσάλι]ο[ς, ․3․]ρ․φρο̣․․․#⁷ΤΑ-
ΓΟΥΦ․․Ι․․ΤΑΣ· παρὰ Φιλίππου [․4․․]ΜΕ․Ο․#⁷[․4․․]Ο[․1-3․]
․ΟΣ․Ε․Ο․․ Φρυνίωνος· Δελφῶν [Δά]μων Ἱππία, [Ἐ]χεκρα-
45 [τ]ίδας Θ[εσσά]λου· Δωριέων Εὐθ[έας] Εὐθέα Ἐριναῖος,
[Ὁρ]μασ[ίλας Ἐχ]εκ[ρ]άτεος Ἀργεῖος· Ἰώνων Θουκυδ[ίδ]ης Μ[η]-
[νο]δ[ό]τ[ου] Ἀθηναῖο[ς], Θέσ[σ]αλο[ς] Δωρίππου Ἐρετριεύς·
[Πε]ρραιβῶν Ἀμύντας [․․․․9․․․․] Φαλανναῖος, Δολό-
[π]ων Πέλοψ [․4․․] vvvv Κτιμεναῖος· Βοιωτῶν Σώσαν-
50 δρος Πιστολάου Κορωνεύς, vv Ἱππαῖος Σ[․3-4․]ου
[․․․․․․․16․․․․․․․]· Λοκρῶν Χαιρέας Ὀρθαγόρ[α Μ]εσ-
[σ]άπιος, Κλεό[μ]αχος Παμφίν[α] Ὀπούντιος· Ἀχαιῶ[ν ․2-4․]
․․Ρ̣ΟΣ[․․․8․․․․] Μελιταιεύς, Ἡγέμαχος vvvv Ὀνομάσ-
[τ]ου Λαρισαῖος· Μαγνήτων Παυσανίας Γ̣ΑΡΟ[․3-5?․]Ο[υ]
55 Μεθωναῖος, Λεωδάμας Αἰνησιδάμου Ὁμολιεύ[ς]· Αἰνι-
[ά]νων Ε․ΔΑ[․․․․9․․․․] Καφελεύς, Δαμωφέας #⁷ΥΛΝΟΟΥ[․]
[․3․] Φυρρ[άγ]ιος· Μαλιέων Λύκιος vv Ἱππία Λαμιεύς,
[․․․]ΜΑΧ[․․5․․]ΥΡΟΥ Ἡρακλειώτη[ς]  vacat 15
[ἀ]πὸ το[ύτων ἀν]άλωμα τῆς ὀπω[ρινῆς π]υ[λαίας],
60 [πὶ ἄρ]χ[οντος ἐν] Δ[ελ]φοῖ[ς Π]αλαίου, πρυ[τανευόντων]
Ε[ὐ]δόκ[ου, Κλέωνο]ς, Θηβαγόρα, [Ε]ὐπόλιο[ς, Τελεδώρου],
[ρίστωνος, Ἀγασ]έα, Νικάρχου· ἱερο[μ]νημο[ν]ο[ύντων]
[τ]ῶμ με[τὰ Κοττύφο]υ καὶ Κολοσίμμου· [τ]ο[ῖς να]οπ[οι]-
[ο]ῖς εἰς τ[ὰ ἔργα τὰ] εἰς τὸ[ν] ναόν, μηνὸς Ἡραίου [πέμ]-
65 πτη[ι] ἱσταμένου, τάλαντα δέκα πέντε, τοῖσδε· Τ̣ι̣[μ]ο-
λέοντι Ἑλλα[νίκ]ου Φαρσαλίωι, Εὐαίωνι Εὐθ̣[ύμ]ου?
Φαρσαλίωι, Φρυνώνδαι Θρασυβούλου Γυρτω[ν]ίωι,
Οἰολύκωι Διοκλέος Λ[αρ]ισαίωι, Ἀριστοφυλίδ[α]ι
Ἀριστοφύλου Λαρισ[αίωι], Ἀμύντορι Σιμία vv Φερ[αί]-
70 ωι, Ὀρέσται Ναύτα Κραν[νω]νίωι, Διοκλεῖ Ἀψόφου Λο-
κρῶι Ἑσπερίωι, Τιμα[σικ]ράτει Ξενομένεος Περραι-
βῶι, Ἡρακλείδαι Ἀρη[․․]ιος Θηβαίωι, Σωδάμω[ι] Σοαί[να]
Ἀργείωι, Ξενοφάντωι [Δι]οδώρου Ἀργείωι, Γάψωνι
Ἀλκία Ἀργείωι, Σωίδαι Σωμ[ήστο]ρος Κορινθίωι,
75 Εὐ[π]ειθίδαι Τιμόλα Κορ[ινθίωι, Εὐαρ]μόστωι Στίλ-
π[ου] Σικυωνίωι, Φάντωι ΘΥ[․]Ρ[․․]ΑΔΑ [Τροζ]ηνίωι,
[Μν]άσωνι Μνασιφ[ί]λο[υ] Φλει[ασίωι, Νι]κηρά[τ]ωι
Τ[ι]μώνακτος Αἰγινή[τη]ι. vacat
         vacat 0,280 to bottom of stone
col. II.-3 [․․․․․․14․․․․․․]Λ․Ο․[— — — — — — — — — — — —]
[στατῆρες? τέσσ]αρε[ς — — — — — — — — — — —]
[․․․․9․․․․]ομένει [— — — — — — — — — — — — —]
1 [․․․․9․․․․]Ο․․Ρ․․6․․․Ο․4․․Ο[— — — — — — — —]
[․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․] μην[ὸς]
[Ἡραίου? ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․] Δάμωνι [Κ]αλλ[ία?]
[․․․8․․․․] ἀν[αγ]ω[γ][ς ․․]Ι․4․․ΜΟ․․․7․․․Ο․․ΩΝΣ[— — — —]
5 [․․․ μηνὸς Ἡ]ρ[αί]ου δ[υοδεκάτ]αι, σ[τα]τ[ῆρε]ς τρ[ε]ῖς.
[v Δεινο]μάχω[ι Κ]ρατ[η]σ[ί]χο[υ Δ]ελφῶ[ι τὰ γ]ρά[μμα]τα ἐγκ[ό]-
ψαντι, ἀ[ν]ὰ ἑκατὸν τ[ῆς] δραχμῆς, μηνὸ[ς Ἡ]ραίου εἰκάδ[ι],
στα[τῆ]ρες [εἴ]κ[οσι τρεῖ]ς, ὀβολός. vacat
v κεφ[α]λ[ὴ][ν]α[λώματος τάλαντα δέκα πέντε, μναῖ δέκα],
10 στατ[ῆ]ρ[ες] τρ[ιάκ]ο[ντα τρεῖς, ὀβολοὶ τρεῖς].
v λοι[π]ὸν π[α]ρὰ τὴμ πόλιν [τ][ν] Δελφῶν· τ[άλ]αν[τα] ἑκατὸν
τριάκο[ντ]α ἐ[ννέ]α, μν[αῖ] τ[εσ]σαράκοντ[α] τρεῖς, στατήρ,
δραχμή, ὀβολοὶ τρεῖς.
v ἠρ[ι]νῆς [πυ]λαίας, μηνὸς Βο[α]θό[ο]υ(!), ἐ[πὶ ἄ]ρχοντος
15 [ἐ]ν Δελφοῖ[ς] Παλαίου, πρυ[τα]νευό[ντ]ω[ν Ε]ὐδόκου, Κλέω-
νος, Θηβαγόρα, Εὐπόλιος, Τ[ελ]εδώρο[υ, Ἀρ]ίστω[ν]ος, Ἀγα-
[σ]έα, [Ν]ι[κά]ρ[χου· v] λο[γισμ]ὸν̣ [πα]ρέλ[αβ]ον̣ [οἱ] τ[αμί]αι
[παρὰ τῶν ἱερομν]ημό[ν]ων [τ][μ με]τ[ὰ Κ]ο[τ]τύφο[υ κ]αὶ Κολ[ο]-
[σίμμου· παρὰ τῆι] πό[λει] τῶ[ν Δελ]φ[ῶν τάλαντα ἑ]κατὸν
20 [τριάκ]ο[ντα ἐννέ]α, [μναῖ τεσσαράκοντα τρεῖς, στα]τήρ,
[δ]ρ[αχμή, ὀβολοὶ τρεῖς, ἱε]ρο[μ]ν[ημ]ο[ν]ο[ύντ]ω[ν τῶνδ]ε·
Θεσσαλῶ[ν] Δ[α]όχου, Θρασυ[δ]αίου· παρὰ Φιλίππου Ν[ι]κά̣-
νορος, Εὐ[θυκ]ρ[ά]τεος· Δε[λφῶ]ν Λ․․․ΛΟ․ Δ̣α̣[μ]ο[κ]ρά[τε]ο[ς]?
Δωρ[ι]έων ․․․7․․․τ̣όλα̣ ἐγ Ματροπόλιος, Φ̣ι[λο]τί[μ]ου?
25 Ἀργείου· Ἰώνων ․Ο․․οπ̣όμ̣πο[υ]? Ἀθηναίο[υ], Ι̣․․․Υ̣Ο․․
Εὐβοιέ̣ω̣ς̣· Π[ερ]ραιβ[ῶν, Δ]ολ[όπ]ων Φαίκου, Μεγακλέο[ς]·
Βοιωτῶν ․ΡΙ․․․․ΛΑ Ταναγρα[ί]ου, Κ̣[α]φ[ισ]ο̣δ̣ότου? Ὀ[ρ]-
[χομεν]ίου· Λοκρῶν [Ἀγ]η̣σ̣ίλα Ὀπο[υ]ντί[ο]υ, [Ἡ]ρακλείου Ἀ[μ]-
φ[ισσέ]ως· Ἀχα[ι]ῶν Ὀνο[μ][σ]το[υ] Λ[αρι]σαίου [․․5․․]Ν․․ [Με]-
30 λιτα[ιέο]ς· Μαγνήτων Φ[ι]λο[ν]α̣ύτα [Κρ]ο̣κ̣α̣ί̣ο̣υ̣ [․․6-8․․]
μου Ὁμ[ολιέ]ος· Αἰνι[ά]ν[ων Ἐπ]ι̣σ̣[θ]έ̣ν̣εος̣?, Ἀγελάου· [Μ]α[λιέ]-
ων [․․5․․ Λαμ]ιέος, ․․․όλ̣α̣ Ἡρ[ακ]λε[ι][τ]ο[υ]?. v πρόσοδ[οι]
                lines 33-67 effaced
68 [κε]φ[α]λὴ προ[σ]όδο[υ — — ἐπὶ Παλαίου ἄρχοντος ἐν]
Δε[λ]φοῖς τάλα[ντ]α [— — — — — — — — — —, μναῖ πεν]-
70 τ̣ήκον[τ]α [τέσσα]ρ[ες, στατῆρες — — — — — — — — —]
75 τῶμ μ[ετὰ Δα][χο]υ κ[αὶ Θρασυδαίου — — — τοὺς ἱερο]-
μνή[μ]ο[νας τ]ο[ὺ]ς μ[ετὰ] Κοτ[τ]ύφ[ου καὶ Κολοσίμμου]
ΑΝΑ․․6․․․Ι․․Τ․․5․․ΟΛ[— — — — — — — — — — — — — τὸ συν]-
[έ]δριο[ν ἐ]ργά[σ]ασθαι [τ][ἐ]ν [Δε]λφοῖ[ς].
                                     vacat
Search Help