[ ] Phokis — Delphi — stoich. 23 — 335/4 BC — FD 3:5.25; SIG(3) 247
col. I.frg. A.1 [στάλαν ἐν] ἇι οἱ ναοποιοὶ παρ-
[έχειν, μισ]θὸς δραχμαὶ δέκα. Χ-
[ρέμωνι κασ]σιτέρου ἀναγωγᾶ-
[ς ἐκ Κίρρας] εἰς Δελφούς, ταλά-
5 [ντων τετόρ]ων καὶ μνᾶν πέντε,
[δραχ<μ>αὶ ὀκτ]ώ. Κρίθωνι Ἀχαιῶι
[τοῦ Νικοδά]μου ἔργου τῶν ἰσχ-
[επλίνθων τ]ῶν ἐπὶ τῶι μεγάλω-
[ι θυρώματι], δευτέραν δόσιν ἐ-
10 [δώκαμεν, τὸ] ἐπιδέκατον ἀφελ-
[όντες, δρα]χμὰς τετρακατίας
[ἴκατι ἕξ. Χ]ρέμωνι στέγαν ποι-
[ήσαντι τ]οῖς μαντευομένοις
[παρὰ τὸ ἰ]σχέγαον δραχμαὶ τρ-
15 [ιάκοντα]. Ἀρχέαι ὑπὸ τὰ ἰσχέπ-
[λινθα τὰ] μεγάλα τὰ σιδάρια δ-
[εσμὰ ἁλῶ]σαι καὶ σάξαι, δραχμ-
[αὶ τριά]κοντα. Κρίθωνι ἐκ τοῦ
[μεγάλο]υ θυρώματος τὸν τοῖχ-
20 [ον ἀνε]λεῖν δραχμαὶ δύο. Ἡράκ-
[λείδα]ι τὸ μέγα θύρωμα ἐνοικ-
[οδομ]ῆσαι, πλίνθους αὐτὸν πα-
[ρεχό]μεν[ο]ν, καὶ θύρας ἐπιστᾶ-
[σαι, δ]ρα[χμα]ὶ ἴκατι. Χρέμωνι τ-
25 [οῦ χόο]υ ἐξαγωγᾶς ἐν Θυίας δρ-
[αχμαὶ ἕ]ξ. Σατύρωι τοῦ ὕδατος
[ἐκκαθάρ]σιος ἐκ τοῦ προδόμο-
[υ καὶ ὀ]πισσοδόμου, δραχμαὶ δ-
[έκα τέτ]ορες. Σάτυρος, Προκλε̣-
30 [ίδης Ἀθ]ην[α][ο]ς, Πόλλιχος [․․․]
[․․5․․ ἐ]δ[έ]ξα[ντ]ο τοῦ μ̣[εγάλου]
[θυρώμα]τος τὰ̣[ν] ἐρ[γασίαν κὰτ]
[τὰν σύγ]γρο[φον, δραχμᾶν δισχ]-
[ιλιᾶν τ]ρι[ακατιᾶν ὀγδοήκον]-
35 [τα· τούτ]ο[ις ἐδώκαμεν, τὸ ἐπιδ]-
[έκατον ἀφελόντες, δραχμὰς δ]-
[ισχιλίας ἑκατὸν τετρώκοντ]-
[α δύο ․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]
  lacuna of ca. 20 lines
frg. B.62 [․․․․10․․․․ εἰς τ][ἐ]ργ̣[αστήρ]-
[ιον τὸ ὑπὸ τὰν] ὁδόν, κὰτ [τὰν σύ]-
[γγροφον ․․․]ΣΟ̣Ν․․Ι̣Υ̣[․4․․](?)
65 [․․5․․ δραχ]μαὶ χίλια̣ι πε̣ν̣τή-
[κοντα. Καλ]λικράτει Ἀρκά[δ]ι τ-
[․4․․ ξυλί]νων ἑκατὸν ὀγδο[ή]κ-
[οντα τριῶ]ν, δευτέραν δόσ[ιν] ἐ-
[δώκαμεν, τ]ὸ ἐπιδέκατον [ἀφε]λ-
70 [όντες, δρ]αχμὰς χιλίας ὀ[κ]τα[κ]-
[ατίας δέκ]α μίαν, ὀβολοὺ[ς] τέ[τ]-
[ορας. ․4․․]τορι τὸ ἱ̣ε̣ρὸν ἐκκα-
[θᾶραι πά]ν̣των [τ]ῶν [․․․]Ι̣ΩΝ καὶ
[τὰ καθάρ]μ̣ατ[α? ἀ]φεῖναι ἐν τὰν
75 [․․․7․․․ τ]ῶ̣ν [Πρ]οτεμενιτᾶν, δ-
[ραχμὰς] ἕξ. Δεξίλαι ἐφόδιον ε-
[ἰς ․․5․․] ἐπὶ τοὺς ἐγγύους, ὅκ-
[α Κρίθω]ν ἔμελλε τὰ ἰσχέπλιν-
[θα δωσ]εῖν, καὶ εἰς Ἀθάνας, δρα-
80 [χμὰς δ]έκα δύο. Πραξιτέλει vv
         vacat  0,21
col. II.frg. A.1 καὶ Πύθι λατόμοις πούρου [ἐκ]
Κορίνθου πλίνθων ἀγελαι[ᾶν]
ἑκατόν, τὸ ἐπιδέκατον ἀπεδ[ώ]-
καμεν δραχμὰς ἑκατὸν τριά[κ]-
5 οντα. ἐλέφαντα ἐπριάμεθα [τε]-
τραστάσιον, ὁλκὰ ἀττικοῦ [μν]-
αῖ ἐνενήκοντα τρεῖς, τιμὰ [ἀτ]-
τικοῦ μναῖ ἴκατι δύο δρ[α]χ[μα]-
ὶ ἑβδεμήκοντα [τέ]τορες· τοῦτ-
10 ο αἰγιναῖον ἀπεδώκαμες τᾶι
ἐπικαταλλαγᾶι δραχμὰς χι[λ]-
ίας ἑπτακατίας πέντε, ὀβολο-
ὺς τρεῖς. Καλλίνωι ὑπαρχιτέ-
κτονι μισθὸς μηνῶν ἕξ, τᾶς [ἁμ]-
15 έρας ὀβολοὶ τέτορες, κεφα[λὰ]
δραχμαὶ ἑκατὸν ἴκατι. κάρυ[κ]-
ι μισθὸς δραχμαὶ πέντε. δάφν-
ας ἁμερᾶν ὀκτὼ ὀβολοὶ πέντ[ε].
λιβάνου ἁμερᾶν ὀκτὼ ὀβολ[οὶ]
20 τέτορες. ζυγάστρων ἐκφορ[ᾶς]
καὶ παρφορᾶς δραχμαὶ δύ[ο, ὀβ]-
ολοὶ τρεῖς. Ἀγάθωνι ἀρχι[τέκ]-
τονι μισθὸς ἐκ πυλαία[ς εἰς π]-
υλαίαν δραχμαὶ τρια[κάτιαι]
25 ἑξήκοντα. γραμματι[σταῖς μι]-
σθὸς δραχμαὶ ἑκατ[ὸν ὀγδοήκ]-
οντα. κ[εφάλωμα ἀναλώματος τ]-
α[ύτης τῆς πυλαίας αἰγιναίο]-
[υ δραχμαὶ — — — — — — — —]
30  lacuna of ca. 30 lines
frg. B.60 [Θευφά]ντωι κ̣[αὶ ․4․․, ὑπὲρ τῶν]
[δι]αξόων τοῦ σακ[οῦ, ․․5․․ ἑκα]-
[τ]έρου τοῦ διαξόου δρ[αχμαὶ τ]-
ριάκοντα πέντε, σύμπ[ας] μι[σθ]-
ὸς δραχμαὶ ἑβδεμήκοντα. Θευφ-
65 άντωι καὶ Σίωνι ὑπὲρ Πασίων-
ος τᾶς προστάσιος τᾶς ἐν τῶι
προδόμωι, τριγλύφων γωνιηι-
ᾶν δυῶν, ὅσσωι μείζονας ἔθηκ-
αν ἇν ἐξεδέξαντο, πὰρ τὰν σύγ-
70 γροφον, τᾶς τριγλύφου ἑκατέ-
ρας δραχμαὶ ἑκατὸν τετρώκο-
ντα, σύμπας μισθὸς δραχμαὶ δ-
ιακάτιαι ὀγδοήκοντα. Θευφά-
ντωι καὶ Σίωνι τοῦ Πασίωνος
75 ἔργου τοῦ περὶ τὸν ὀμφαλόν, π-
λίνθων δέκα ἑτεροπλεύρων, τ-
ῶν πλευρίων παρξοᾶς τοῦ ἄνω
σ[τ]ίχου τοῦ ὑπὸ τῶι ὑποδοκίω-
ι, [ἑ]κάστου τοῦ πλευρίου δραχ-
80 μα[ὶ] τέτο[ρε]ς, σύμπας μισθὸς v
col. III.frg. A.1 δραχμαὶ τετρώκοντα. Θευφάν-
τωι κ[α]ὶ Σίωνι ἐν τῶι Πασίωνο-
ς ἔργωι, ἐν τῶι σκέλει τῶι ποτ-
ὶ τὸ τᾶς Γᾶς ἱερόν, πλίνθων ἴ[κ]-
5 [α]τι τριῶν ἁτεροπλεύρων, τῶν
πλευρίων παρξοᾶς τοῦ ἄνω στ-
ίχου τοῦ ὑπὸ τὸ ὑποδόκιον, ἑκ-
άστου τοῦ πλευρίου δραχμαὶ
τέτορες, σύμπα[ς] μισθὸς δραχ-
10 μαὶ ἐνενήκοντα δύο. Παγκράτ-
ει ἐν τῶι μακρῶι σκέλει τῶι π-
ὸτ τῶι Ποτειδανίωι ἔξωθεν, π-
λίνθων ὀκτὼ ἁτεροπλεύρων, τ-
ῶν πλευρίων παρξοᾶς τοῦ ἄνω̣
15 στίχου τοῦ ὑπὸ τῶι ὑποδοκίω-
ι, ἑκάστου τοῦ πλευρίου δραχ-
μαὶ τέτορες. Παγκρ[ά]τει ἐν τῶ-
[ι] ὀπισ[σ]οδόμωι [παρξοᾶς] πλίν-
[θων — — — — — — — — — — — — —]
20  lacuna of ca. 45 lines
frg. B [․․․․10․․․․ τὸ ἐπιδέκατον ἀ]-
65 πεδ[ώκαμεν δραχμὰς ․4․․ Ἕρμ]-
ων Θ[εσπιεὺς ἐδέξατο ἐπὶ τὸ ἐ]-
ργα[στήριον ․․․․․13․․․․․․]
ΥΔΕ[— — — — — — — — — — —]
ΣΕΚ[— — — — — — — — — — δρ]-
70 αχμα[ὶ ἑξήκοντα. Κάπωνι? Βοιω]-
τίωι [ἐδώκαμεν τῶν κυπαρισσ]-
ίνων [ξύλων δέκα ἑπτά, ὧν ἐπρι]-
άμεθ[α παρὰ Σικυωνίων, εἰς τὰ]-
ν ἀνα[γωγὰν ἐξ Σικυῶνος εἰς Κ]-
75 ίρρα[ν καὶ ἀπὸ λιμένος εἰς Δε]-
λφοὺ[ς δραχμὰς πεντακατίας].
ξυλο[ύργωι δραχμὰς ․․6․․․ Δ]-
άωι λ[ατύπας ἐξαγωγᾶς ἐν Θυί]-
ας δρ[αχμαὶ ․․․․․12․․․․․ Κλ]-
80 εόστ[ρατος Ἀργεῖος ἐδέξατο]
 vacat
Search Help