[ ] Att. — Ath.: Eleusinion — stoich. 23 — ca. 460 BC — IG I² 6,C — I(3).6,C ll. 5-50
5 [․․․․․12․․․․․] ὀβολ[ὸν ․․5․․]
[․․․․․12․․․․․]ο ℎιε[ρ․․5․․]
[․․․․10․․․․ ℎε]μιοβέ[λιον κα]-
[θ’ ἑμ]έ̣ραν̣ [παρὰ τ]ο͂ μύστο [ℎεκ][σ]-
[το]· τὲν ℎιέρ[εα]ν τὲν Δέμε[τ]ρος
10 [λ]α̣μβ̣ά̣ν̣εν μυ̣[στε]ρίοις τ[ο]ῖς ὀ-
[λέ]ζο̣σιν παρὰ [το͂ μ]ύστο ℎ[εκ]άσ-
[τ]ο ὀβο̣λὸν καὶ [τοῖς μ]είζ[οσιν]
[μ]υ̣στερίοις ὀ̣[βολὸν παρὰ το͂ μ]-
[ύσ]τ̣ο ℎεκάστο̣· σ[ύμπαντας ὀβο]-
15 λὸς τ̣ο̣ῖν θ̣εο̣[ῖν εἶναι πλὲν ℎε]-
χσακ̣ο̣σ̣ίον κα̣[ὶ χιλίον δρ]α̣χ̣μ̣-
ο͂ν· ἀπ̣ὸ̣ δὲ το͂ν ℎ[εχσακοσίο]ν κα-
ὶ χιλίον δραχμ̣[ο͂ν τὲν ℎι]έρεα-
ν τἀνα̣λόματα [δο͂ναι καθ]άπερ̣
20 τέος ἀ̣νέλοτο· Ε̣[ὐμολπίδ]ας κα-
ὶ Κέρ[υκ]α̣ς λαμβ̣άν[εν παρὰ] το͂ μ-
ύστ[ο ℎ]εκ̣άστο̣ ․[․]ν̣[․․․․9․․․․]
[․․5․․]ε̣νον, θελειο͂[ν ․․․7․․․]
[․․5․․ μ]ύ̣στεμ μὲ ἐνε̣[․․․7․․․]
25 [․ μεδέ]να π̣λὲν το͂ ἀφ’ ἑ̣[στίας μυ]-
[ομέν]ο· Κερύκας δὲ μυ[ε͂ν δίχα τ]-
[ὸς] μ̣ύστας ℎέκ̣α̣στον [καὶ Εὐμο]-
[λ]π̣[ί]δ̣ας κατὰ̣ τ̣α̣ὐ̣τά· ἐ[ὰν δὲ κατ]-
ὰ̣ π̣λείος, εὐθ̣ύνεσθα[ι ․․6․․․]-
30 [․] δρα̣χ̣με͂σι· μυ̣ε͂ν δὲ #⁷[․․․7․․․]-
ο̣σι Κερύκον καὶ Εὐ[μολπιδο͂ν]·
τ̣ο͂ δὲ ℎ̣ιερο͂ ἀρ̣γυρί[ο τε͂ς ἀπαρ]-
χ̣ε͂ς ἐχ̣[σ]ε̣ῖναι Ἀθεν[αίοις ․․․]-
[․]σθαι ℎ̣ό̣[τι] ἂν β̣όλο[νται καθά]-
35 περ το͂ τε͂ς Ἀθ̣εναία̣[ς ἀργυρίο]
το͂ ἐμ πόλει· τὸ̣ δὲ ἀρ[γύριον τὸ]-
ς ℎιεροποιὸς τ̣[ὸ] τ[οῖν θεοῖν ἐ]-
[μ] πόλ̣ει ταμιεύεσθ[αι ․․6․․․]
[․]δ[․․․․]χεν ἐν το͂ι #⁷[․․․8․․․․]
40 [․]β̣[․․․․]εν τ[ο͂ν ὀ]ρφ[ανο͂ν ․․5․․]
[․] τὸς ὀρ̣φανὸς π̣ά̣ν̣[τας καὶ τὸς]
[μ]ύστας ℎέκαστομ #⁷[․․․8․․․․]
[τ]ὸς μύστας τὸς Ἐλε[υσῖνι μυο]-
[μ]ένος ἐν τε͂[ι] αὐλε͂ι [․․5․․ το͂ ℎ]-
45 [ι]ε̣ρο̣͂, τὸς δὲ ἐν ἄστει̣ [μυομένο]-
[ς] ἐν το͂ι Ἐλευσινίοι. [vvvvvvv]
[τ]ὸν ἐπὶ το͂ι βομο͂ι ἱερέα καὶ τ[ὸν κέρυκα]
[τ]ὸν θεοῖν καὶ τὸν ἱερέα τὸ[ν παναγε͂]
[λ]ανβάνεν ἕκαστον τότο̣[ν ὀβολὸν παρὰ]
50 [το͂] μ̣ύστ[ο ἑ]κ̣άστο ἱ̣[ερὸν τοῖν θεοῖν].
Search Help
Contact Us