[ ] Att. — Athens: Agora — stoich. 31 — ca. 400-390 BC
1 [․․․․]Ε[․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․]
[․]Ε[․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․]
5 [․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․]Σ
[․․]Ο[․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․]Λ̣[․․]Τ[․]
[․]Χ[․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․]ΣΟ
10 [․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]Σ[․․]Υ
[․]Ε[․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]Φ̣[․․․]ΩΣΤ
[․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․]Ο[․]ΕΑΤ
[․․․․․․․․18․․․․․․․․ τὸ δὲ ψήφι]σ[μ]α τό-
[δε ἀναγράψαι ἐστήλην λ]ιθ[ί]ν̣ν] τὸγ γρα-
15 [μματέα τῆς βολῆς ․․․7․․․]· ἐς δὲ τὴν ἀνά-
Ο#⁷#⁷#⁷[․․․․10․․․․]ς̣ δ[ο͂]ναι̣ Χ̣𐅅̣𐅄̣ δραχμὰς κ-
[․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]ω[․]α̣ ἐς τὸ π[ρ]-
υ̣[τ]α̣[νεο͂]ν̣ ἐ[ς αὔριον· ἐ]ς̣ δ̣ὲ [τ]ὴ̣ν ἀναγραφὴ̣[ν]
[τῆς σ]τ̣ή̣[λης δο͂]ν̣[αι ․․․․․․․17․․․․․․․․]
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help