[ ] Att. — Ath.: Asklepieion — non-stoich. 81 — bef. 341/0-329/8 BC — IG II² 1533
1 δ̣ακτύλιος χρυσοῦς ἄστ[α]τος Ξενοκρ[․τ․ς ἀ]νέθηκε[ν ἐν] ἐλύτ[ρ ∶ στέφ]ανος ρ[γυ]ροῦς ὃν Δίων ἀνέθη[κ]εν· οὐ̣-
κ ἔστιν· Διοπείθης πρὸς πινακίωι ∶𐅄∶ Καλλίμαχος ἐ[μ] πινακίωι πρὸς τῶι τοίχ ∶ΔΔΔΔ∶ Μνησαρέτη ∶Δ∶ ἐλ-
λείπει ∶𐅂𐅂𐅂∶ ταύ̣τας δεῖν̣ ἔφη ἀποδοῦναι Διοκλέα Μυρρι ∶ ἑτέρας ἐνδεῖ ∶𐅂∶ παρὰ Τελεσίαι· Καλλιστώ ∶
πρὸς τῶι ὑπερτοναίωι ∶𐅂𐅂∶ Αἰσχυλίδης πρὸς ταινιδίωι ∶𐅂ΙΙΙ∶ ἑτέρα ἐμ πινακίωι ∶𐅂∶ πρόσωπον μικρὸν
5 ἐν καλιάδι πρὸς τῶι τοίχ ∶ Δημοστράτη οἰνοχόην χαλκ ∶ Ἡδύλη οἰνοχόην χαλκ ∶ Νικίας κόγχον Παρίου λ-
ίθου· Ἐνπορίων πρὸς πινακί ∶Δ𐅂𐅂∶ Ὄνασος ἐμ πινακιδί ∶Δ𐅂𐅂∶ ἐνδεῖ ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ τοῦτο τὸ ἐλλεῖπον ὃ ὑπὲρ ἑα<υ>-
τοῦ {το} ἀπέδωκε Πολύξενος· θυμιατήριον ξύλι ∶ πηχυαῖον ἐπίχρυσον· Μυννίον ∶𐅃∶ ταύτας ἔφη ὁ ἱερε ∶ Εὐ-
νικίδης λαι ∶ παλαιὰς εἶναι· Διοδότη ∶Δ∶ καὶ σκέλος ἐπίχρυ ∶ χλαμύς· θρόνος ξύλι ∶ τάδε ἀνετέθη ἐπὶ
Διοκλέους ἱερέ ∶ ἄρχοντος δὲ Θεοφράστου· ἀργυρίου συμμείκτου σταθ ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ Πασιλέα ἐν ἐλύτρ ∶ πρὸς
10 τῶι τοίχωι ∶ΔΔ∶ Δίφιλος ἐν πινακίωι πρὸς τῶι τοίχ ∶ πρόσωπον ἀργυροῦν καὶ ἀργυρίου ∶Δ∶ Πύθων ἐμ πι-
νακίωι πρὸς τῶι Ἀντιγόνας πινακίωι ∶ΔΔΔΔ∶ Ἡγήμων Ἀθμο ∶ ἐν ταινιδίωι ∶𐅄Δ∶ Κλυμένη ἐμ πινακί ∶𐅄ΔΔ
𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ Νικόμαχος ἐμ πινακίωι ∶Δ∶ Καλλίας Καλλίππου Ῥαμνού ∶ φιάλην ἀργυρ ∶ ἄστατον ἐν ἐλύτρ ∶ στα-
θμὸν ἐπιγέγραπτ ∶ΗΗ𐅄∶ φιάλην Ἀριστοφῶν Ἀζηνι ∶ ἀνέθηκε, ἄστατον, σταθμ ∶ ἐπιγέγραπται ∶Η∶ φιάλη ἀ-
ργυρᾶ ἣν Φίλων ἀνέθη ∶ ἄστατον ἐν ἐλύτρ ∶ Τελέσαρχος Χολαρ ∶ ποτήριον ἀργυροῦν ἄστατον, σταθ ∶ ἐπ̣ι<γ>-
15 έγρα ∶𐅄Δ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ οὗ τὰ Νικίδια· κυμβίον ἀργυ ∶ ἐν ἐλύτρ ∶ ὃ Θεανὼ ἀνέθη ∶ ἄστα ∶ κυμβίον ἀργυροῦν ἄστατ ∶ ὃ Φίλη
ἀνέθη ∶ σταθμ ∶ ἐπιγέγραπται ∶𐅄∶ Οἰνάνθη ἐν ταινιδίωι ∶𐅂𐅂∶ Μέλητος καρδίαν ἀργυρᾶν κ<α>ὶ ὀφίδιον ∶
πρὸς πινακί ∶ v χαλκᾶ· v Φίλων Φαληρε ∶ δικαδίαν· Παμφίλη τριποδίσκον· Τιμόξενος καρχήσιον· ἰάσπ[ι]δε[ς]
𐅃∶ δακτύλιος ὑάλι ∶ σφραγίδες ὑ<ά>λι ∶𐅃∶ χλαμὺς φαιά· τάδε ἀνετέθη ἐπὶ Λυσιμαχίδου ἄρχοντ ∶ ἱερεί[ως]
δὲ Πολυξένου· χρυσίου σταθμ ∶Ι∶ ἀργύριον συμμείκτ ∶𐅃Ι∶ Χρήσιμος ∶ΔΔ∶ Φίλων κερχνίον ἄστατ ∶ χρυ̣σ-
20 ῶι ἁλυσίωι δεδεμέ ∶ σταθμ ∶ ἐπιγέγραπται ∶𐅂𐅁∶ φιάλη ἀργυρᾶ ἄστατ ∶ ἣν Θεόδωρος ἀνέθη ∶ πρὸς τῶι τέτ-
τιγι τῶι ξυλίνωι τῶι κατακεχρυσωμέ ∶ χρυσαῖ δραχμαὶ ∶𐅂𐅂∶ Κλεαρέτη ἐμ πινακίωι ∶ΔΔ∶ Φίλη ἐν ἐλύτ[ρ ∶]
ΔΔΔΔ∶ Ἀριστόδωρος ἐν ἐλύτρ ∶𐅂𐅂∶ ὀφθαλμοὶ χρυσοῖ ἄστατοι πρὸς πινακίωι οὓς Λῦσις ἀνέθη ∶ Ἡγησίας
Σουνι ∶ δύο τριώβολα πρὸς τῶι τοίχ ∶ Μενίππη κερχνίον ἐν πινακίωι ἄστατον· ἀστράγαλοι δορκάδεοι ἀ-
ργυρίωι δεδεμέ ∶Δ∶ στλεγγίδες ∶ΙΙ∶ χαλκε͂ι ἁλύσει δεδεμέ ∶ δύο, ἡ μὲν χαλκῆ, ἡ δὲ σιδηρᾶ, τούτων ἡ μία ὀρ-
25 ειχαλκίνη· δακτύλιος σιδηρ ∶ ἁλύσει χαλκε͂ι δεδεμέ ∶ Ἀμεινὼ ἴασπιν ἐπικεχρυσωμέ ∶ ἁλύσει χαλκῆι
δεδεμέ ∶ δακτύλιος σιδηροῦς ὑπηργυρωμέ ∶ σφραγίδια ∶ΙΙΙΙ∶ χυτὰ, λιθίνον ἕν· καρχήσιον ὃ Κλεινὼ ΧΑΛΚ
ἀνέθηκε· δακτύλιοι σιδηροῖ ∶Δ𐅃𐅂∶ καὶ κλειδίον πεντεβάλανον· οἰνοχόη ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀνδριάντ ∶
τοῦ Πολυκρίτου· στέφανοι ὑπόχαλκοι ∶ΙΙ∶ σφραγὶς σύνθετος, χρυσίον διὰ μέσου, Αρισταγόρα ἀνέθη ∶ ἴα-
σπις, σάρδιον συνκόλλητ ∶ σφραγὶς ὄνυξ· ἐπὶ Τεισίου ἱερέ ∶ ἄρχοντος δὲ Χαιρώνδου ὀφθαλμοὶ ἐπίχρυ ∶ΙΙ∙
30 τετράδραχμον ἕν· τύπος ἀργυροῦς πρὸς πινακίωι· ὀφθαλμοὶ ἐπίχρυσοι ∶ΙΙ∶ ὑποδημάτων γυναικε ∶ ζεύγη
ΙΙΙ∶ θολία· πίναξ Παρίου λίθου· κυλιχνὶς Παρίου λίθου καὶ αὐλός, Ἰὰς ἀνέθη ∶ δραχμὰς ἐν ἀνθεμίωι ∶Δ𐅃∶
ἑ̣τέρας Ἕρμων ἀνέθη ∶𐅃∶ ἀστραγάλιον ἐπίχρυ ∶ ἁλυσίωι χαλκῶι δεδεμέ ∶ στλεγγὶς ∙ λήκυθος ∙ στλεγγίδες
[σ]ιδηραῖ ∶ΙΙΙ∶ λήκυθος σκυτίνη· λήκυθος ἁλύσει δεδεμέ ∶ στλεγγὶς σιδηρᾶ· λήκυθοι ∶ΙΙ∶ στλεγγὶς σιδη·
[σ]ικύα χαλκῆ μικρά· στλεγγὶς χαλκῆ σιδηρᾶ<ν> λαβὴν ἔχου ∶ στλεγγίδες σιδηραῖ ∶ΙΙ∶ στλεγγὶς πρὸς ληκύθ-
35 ωι σιδηρᾶ· στλεγγὶς σιδηρᾶ· κυμβίον ὑάλι ∶ προσκεφάλαιον ἐρεοῦν· κυλιχνὶς ἐν ἐλύτρ ∶ ξυλίνωι· λύρα· κ-
υλιχνὶς Παρίου λ[ί]θ[ου, ․․5․․ ἀνέ]θη ∶ [ὀ]φ[θαλμ]οὶ ∶[ΙΙ]Ι[Ι τ]ού̣[των] οἱ [μ]ὲν δ̣ύο ἀ̣ρ[γ]υροῖ, οἱ δὲ δύο χρυσοῖ Φανὶς ἀν-
έθη ∶ Καλλια[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․51․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ πινα]κίωι ∶𐅂𐅂∶ Σιμάλη ∶𐅂
𐅂𐅂𐅂∶ σφ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․71․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]∶ Λέων ἀνέ-
θη ∶ ἄστα[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․65․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ὀφθα]λμοὶ ∶
40 ἀργυροῖ [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․70․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἀ]νέθη
κυλιχνὶ[ς ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․70․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ω ∶ λή-
κυθος ἐπι[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․64․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἡδυ]πότιον
καὶ δραχμα[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․56․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] πρὸ[ς ․․․․9․․․․] ὑπόχ-
αλκος ἐν π̣[ινακί ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․59․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]πιν̣[α]κίωι[․․]
45 κον ἐχου ∶ [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․73․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
𐅂𐅂𐅁∶ Φωκα[ι․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․49․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] δύο [․․․․․․․17․․․․․․․․] ξύλ-
{λ}ιναι [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․59․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ον κ[α][․․․․․12․․․․․]
τιον χ[α]λ[κοῦν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․55․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ΑΝ․․Α․․ χρυσίο ∶𐅁Τ∙
στλεγγ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․56․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Ἀ]ντίφιλος [․․5․․]ιον ∶
50 χαλκᾶ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․69․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]Ο․․․ τοῦ
ἀνδριά ∶[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․60․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]θο[υ․․․c.10․․․ ἅ]-
λυσιν ἔ[χο ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․56․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ίου· [Ἡ]δε͂α πρὸς [πινακί ∶]
𐅂𐅂𐅂∶ Ἀρχ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․66․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] Παρά[λιο]ς π̣-
ρὸς τῶι τοί[χ ∶ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․57․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] ξυλί ∶ [ἐν ἐλύ]τρ ∶
55 πρὸς πινακ[ί ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․45․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ΛΥΡΟ[․․․c.9․․․] ἁλύσει δεδεμένος ∶
Χαιρήμω[ν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․53․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἄστ]ατον· κυμβία ἀργυρᾶ ΙΙΙ
Δωρίας Χ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․53․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]νιον [․․․]τεια ἀνέθ ∶ γρ[άμμ]-
ατα ἀργυρᾶ [ἔχον ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․52․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]· κόγχος ἐν κιβ<ω> ∶ Παρί-
ου λίθου [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․50․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]Δ[․․5․․] ἀνέθη ∶ τύποι ἀργυροῖ
60 ΙΙ∶ ἄωτον ΠΡ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․55․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] ∶ σφραγίδιον λίθινον·
ἴασπις Εὐα[․․․․․․․․․․․․․․․․․37․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ΘΗ[․․․․․․15․․․․․․․]Ι· οἰνοχόη Ἀθηνᾶς ἐπι[γ]-
έγραπτ ∶[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․59․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ΙΟΙ[․․]∶ στλεγγίδ[ες]
δύο ἄστατ[αι ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․41․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ χρυσ]ίον [ἀπὸ τοῦ ἀνδ]ρι[ά]ντος τοῦ Πολυ-
κρίτου [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․50․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ΛΙ[․․5․․]ΛΙΘ̣ΟΠΡΑΝΙΟΝ  ἀνηλώθη-
65 σαν ΟΤΩ[․․]Ο[․․․․․․․․․․․․․․․․․․39․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ΑΝΑ[․․]ΘΕ[․․6․․․]Ο[․․․] ∶Ι∶ σφε[λ]ίσκος τετρ-
άγωνος εἷς ΥΠ[․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․]νιον [σ]τ[α]θ ∶ 𐅁[․․․․․․14․․․․․․]ς Τελεσίας Φλυ·
ἱερεὺς Τη[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․42․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ φι]άλη [․․․8․․․․ Πα]ρίου [λίθ]ου ὑπὸ τῆς β-
ουλῆς [ἀνα]θ[εῖσα ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․65․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
Α ∙ πρόσωπ[ον ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․45․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]Τ̣[․]Ο[․․․․․․14․․․․․․]ΚΙ[․․․7․․․] ἴασ-
70 πις v ἀργυρώ[ματα ․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․]ΟΟ[․․․․]Θ[․․6․․․]Ο[․ ἐ]ν πινακίω[ι ․․․] ἀνέθη ∶𐅃∶ φιάλη
<ἄ>στατος [․․․․․․․․․․․․․․․․․37․․․․․․․․․․․․․․․․․․]Ο[․․5․․]ΥΡΟ[․․․․․13․․․․․․ Ἀ]πολλό[δ]ωρος ἀνέθ
νομίσματο[ς ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․47․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]Ο[․․․8․․․․]ΙΛ. ἀνέθηκ ∶ Λυσιμ[ά]χ[η]
ὦτα ἀρ[γ]υρ[ᾶ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․46․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ σ]ταθ ∶ [․] ∶ φιάλ[η ἄστ]ατο[ς] Φίλω[ν ἀν]-
έθη ∶ σταθμ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․40․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] Εὔβουλος ἀνέθη ∶ ἄστατον· τύπο[ς ․]ΝΙ[․ ἐν]
75 πινακίω[ι] Σ[․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․] ὑπο[․․․7․․․ δ]ύο ἐν καλιάδι π̣ρ̣[ὸ]ς [τῶι τοίχ ∶ ․․․]ς ἀν[έ]-
θη ∶ σταθμό[ν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․47․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] Φιλιππ[․․․]Π[․․]Ο[․․․]Ε[․․․8․․․․]
𐅂∶ τύποι οἳ [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․55․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ΡΟΣ[․․]Ο δύ[ο ․․․8․․․․]
ΜΟΣ ἀνέθη [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․40․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] φιά[λη ․․․․9․․․․]ΙΔ[․․5․․]ΟΙ σταθμὸν ∶Η𐅄̣∶
Μνησίμ[αχ]ο[ς ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․56․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ίδης Π[․․․]όχου καὶ
80 [․]ους ὃ ἀνέθ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․60․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἀ]νέθη[․․․7․․․]
λαμπαδε͂ομ [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․60․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] τύπο[ς ․․․7․․․]
[ε]ἶχεν ὁ θεὸ[ς ․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․]Ο[․․․․․12․․․․․]Ν[․․5․․] ἀνέθη[․․․․․․․․19․․․․․․․․․]
[αρ]έτη ἀνέθ[․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․]ΤΗΣ[․․․7․․․] ὄνυξ[․․․․․․15․․․․․․․]Δ[․․․․11․․․․․]
[․] κύστις Κ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․43․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]χρυσ[․․․8․․․․ σ]ταθ[․․․․9․․․․] στλεγ-
85 [γ]ίδες παντο[δαπαὶ ․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․]όνια ἀργύριο[․․․8․․․․]ο ∶ [․․․․10․․․․] τάδε v
ἀνετέθη ἐπὶ Π[․․․․․․15․․․․․․․ ἄρχοντος δὲ Ἀ]ρ̣ιστ̣ο[φάνους· ․․․]ΕΥΗ[․․․․․․14․․․․․․][․․․․10․․․․]ν̣ γ-
ραμματε ὅ[ν ․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․] ὅ Στρα[τίω]ν ἀνέθ[ηκ ∶] 𐅂𐅁Τ∶[․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]
Διόδοτος [․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]Ο[․․․8․․․․]Α[․․․․․13․․․․․․]ΝΦ[․․․․10․․․․]ΤΗ ∶ΙΙ∶ [․․․․․13․․․․․․]
[ι]στομάχη[․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․]Η[․․․]ΣΛ[․․5․․] λήκυ[θ․․․․10․․․․]Ο[․․․․․․․16․․․․․․․]
90 [․]ΑΚΩΝ ∶Δ𐅃∶ [․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․]Λ․․․․Ω[․․․․․13․․․․․․]ΑΨΟ[․ ἀνέ]θη[․․․․δ]ωρος [․․․7․․․]
[τ]ύπος ἐμ πι[νακί ․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․]Τ․․․7․․․ ∶ [φιά]λη [․․․․10․․․․]Λ[․․5․․ ἀνέ]θ[η ∶]
ἄστατος Α[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․41․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]․ΙΦΙ․․ΗΤ[․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ ἀ]ργ-
υροῦς ἁλυ[σ․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․]ΟΤ[․․․․․13․․․․․․]ΑΛΛ[․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]Ο[․․]
[․]ΗΣ ἁλύσει [․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․]ΙΛΙ[․․]ΑΤΡ[․․․8․․․․]Ο[․․5․․ δ]ύο [․․․․10․․․․]
95 [Φ]ίλων Ἐλευσ[ίνιος ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]Λ[․․5․․] ∶ΔΙ [․․․․․12․․․․․]Α[․․․7․․․] λ[ήκυ]θο[ς· φιά]-
λιον ἐν ἐλύτρ ∶ [․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․][․․․7․․․]Τ․․․․Ο Μ[αλ]θ[ά]κη· δραχ[μ․․․․․․․16․․․․․․․ ἄστ]-
ατον Μελι[․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․]Σ[․․․․9․․․․] δραχμαὶ ∶ΙΙ∶ Ν[․․․․․․․16․․․․․․․ δα]ρ-
εικοὺς ∶ΙΙΙ[․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]Ο[․․․․11․․․․․]]ΘΗ[․․․․9․․․․]Ω[․․] δύο [․․․․․․․․19․․․․․․․․․]ΠΑ
δακτύλιο[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․41․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] δύο [․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․] ἐπί[χ]-
100 ρυσον Φιλ[․․․․․․․․․․․․․․․․․37․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ΙΟΝ[․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]Α[․․․․․․․․․]ΣΤ ∶
στλεγγίς [․․․․․․․․․․․․․․․․․37․․․․․․․․․․․․․․․․․․]Ζ[․]ΑΜΕ ∶ Π[․․․․․․․]Υ[․․․․․․14․․․․․․]
χοίσκιον Ε[․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․]ΟΥ[․․5․․] Θεοφάνη [․․․․․․․․18․․․․․․․․][․․․]Σ κ-
εκρύφαλο[․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․]ΗΝ[․․․․․․․․19․․․․․․․․․]Ι[․․․․․12․․․․․]ΣΤ[․․]ΑΤΕ[․]Ο[․]
Θεοδότη Σ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․51․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]Δ[․․]ΤΑ[․] ∶ Θ[․․․․]ΟΟ[․․․․]Ο λήκ-
105 υθος Παρίο[υ λίθου ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]Ο[․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]Η̣ΣΙΩΙ[․․]Ο ∶ [․․] ἁ̣λύσει̣
δέδεται Κυ[․․․․․․․․․․․․․․․․․36․․․․․․․․․․․․․․․․․]Θ[[․․․․]ΗΝ[․․6․․․]Ν∶ΔΔ𐅂𐅂∶ [․․․c.10․․․]Η․Λ
δακτύλιοι ∶ [․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․]Ο[․․․]ΙΟΝ v τ[ά]δ[ε] ἀνετέθη ἐπὶ Π[․․․7․․․]ς Κ̣ητ<τ>ίο[υ]
ἱερέ ∶ ἄρχον[το]ς δ[ὲ Κηφισοφῶντος· ․․․․․․․c.18․․․․․․․]ΠΙ[․․]ΧΙΔΙΟ[․․․]ΝΕΠ[․]Ο[․․․] ΑΠΟ[․․․]ΑΡ[․․․]Ο[․] ἐμ π̣-
ινακίωι ΠΛ[․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․]ΑΚΡ[․․][․․6․․․] ἀνέ[θ․․5․․]Ι[․․6․․․]Ι[․․․][․․5․․ πρ]-
110 ὸς πινακί ∶ [․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․ πρόσ]ωπον ἀργυροῦν Ἡδίστη πρὸς πινα[κί․․․8․․․․ Μ]αλ-
θάκη κυμβίο[ν ․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․ κ]αὶ δαρεικὸν Πυθο[․․5․․] Φιλίππου· [․]ΟΥ[․․․7․․․] πι-
νακίωι ∶ΔΔ[․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․ λ]ήκυθος καὶ φιάλη ∶𐅄∶ Ο[․․5․․]ΣΑ[․․6․․․]ΡΕΙΣ[․․․․ δ]ρα-
χμὰς πρὸς π[ινακί․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․] 𐅂∶ Μαλθάκη πρὸς [πινακ]ίωι ∶ [․․․․]ΟΥ[․․․․ ἀργυ]ροῦ-
ν πρὸς πινα[κί․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․ φι][λ]η ἐπίχρ[υσος ․․․8․․․․]ΤΑΣ[․․․8․․․․]όκλεα
115 χοίσκον χαλ[κοῦν ․․․․․․14․․․․․․]ΟΣ[․․․․․․․16․․․․․․․]ΚΕΝ[․․․7․․․]Ο[․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]ΟΣ Ση-
μίας ἀνέθη[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․42․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ΦΙ[․․․․9․․․․]Ο[․․․7․․․]Ο[․․․․]τρικόν
γραμματε ὃ[ν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․42․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] τύπος [․․․․․․․17․․․․․․․․] 𐅂∶ ποτήρι-
ον Νικοστρ[ατ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․44․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ΤΟΣ[․․․․․․․․․20․․․․․․․․․] ἃ ἔχ-
ει Μηλὶς Κ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․68․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ σ]ταθ ∶Δ
120  vac.
Search Help