[ ] Att. — Athens: Agora — non-stoich. c. 86-90 — 161/0 a. — Hesp. 16.1947.164,64 — Hesp. 32.1963.33,32; 53,1984.374,4 — SEG 21.456; 34.95; 39.139
1 [ἐπὶ Ἀριστόλα ἄρχοντος ἐπὶ τῆς ․4-5․]ίδος τρίτης πρυτανείας <ἧι> Βακ[χύλος Φιλωνίδου Ἐλευσίνιος ἐγραμμάτευεν]·
[Βοηδρομιῶνος ․․․․․c.14․․․․․, κατὰ θ]εὸν δὲ ἕκτει ἐπὶ δέκα, ἕκτει κα[ὶ δεκάτει τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυρία]
[ἐμ Πειραιεῖ· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν] Σῶσος Ἴωνος Φαληρεὺς καὶ σ[υμπρόεδροι· ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι]·
[․․․․․․․․․․․․c.29․․․․․․․․․․․․․]ος εἶπεν· ἀγαθεῖ τύχει δεδόχθ[αι τεῖ βουλεῖ τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς]
5 [τὴν κυρίαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ το]ύτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθα[ι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τεῖ]
[βουλεῖ ἑλέσθαι τὸν δῆμον πέντε ἄνδρ]ας ἐξ Ἀθηναίων ἁπάντων οἵτινες μ̣[ετά τε τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ στρατηγοῦ]
[τοῦ ἐπὶ τὴν παρασκευὴν καὶ τοῦ ἀρχι]τέκτονος τοῦ ἐπὶ τὰ ἱερὰ ἐπισκ[— — — — — — — —]
[․․․․․․․․․․․c.27․․․․․․․․․․․․, ὁμ]οίως δὲ καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἐν τῶι ἱε[ρῶι — — —]
[․․․․․․․c.19․․․․․․․․ ὅπου ἂν ἄλλο]θεν εὑρίσκωσιν τῶν τῆς πόλε[ως — — — — — —]
10 [․․․․․c.14․․․․․ καὶ τὰ] χρυσᾶ τὰ ὑπ[άρ]χοντα τοῖς θεοῖς μέχρι Ποσειδ[ωνίου ἄρχοντος — — —]
[․․․․]ΑΕΙΣΑ̣Ε̣Ι̣Ν̣ΑΝ εἰ μὴ προσδεόμενα [κ]ατασκευῆς ὁλοσχεροῦς θειασ[— — — — — —]
[․․․․․․․․․․․c.27․․․․․․․․․․․․ τῶι ἱ]ερῶι ποιήσουσιν ἃ ἂν αὐτοῖς φ̣[αίνηται — — — — —]
[․․․․c.12․․․․]Τ[․․]Ι[․4-5․]μένα [τὰ ἐλ]αφρὰ τῶμ ποτηρίων ἢ τῶν ἄλλ[ων — — —]
[․․․․c.12․․․․]ΧΑ̣[․]μενοι πρὸς [τὰς τῶν] συνόδων χρείας καὶ ὅταν σ[— — — — —]
15 [․․․c.9․․․] ἐναντίον τῆ[ς βουλῆς, παρ]αλαβεῖν δὲ αὐτοὺς καὶ τὰ̣ [— — —]
[․․․c.10․․․]ωι· ὁμοίως [δὲ καὶ τὸ νόμισ]μα τὸ ἀνακείμενον μέχρι Π[οσειδωνίου ἄρχοντος — — —]
[․․․c.10․․․]ΗΗΗ𐅄ΔΔ[․․․․c.12․․․․]σι γεγονότα ἐκλογισμό[ν — — —]
[․․․c.10․․․] ὑπο[․․․c.10․․․ τῶν ἀν]ατεθηκότων ὅσοι μὴ ε[— — — — — — — —]
[․․c.7․․]σιος [․․․c.9․․․· τὸ δὲ γενόμεν]ον ἀνάλωμα εἴς τε τ[ὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς στήλης μερίσαι]
20 [τὸν γεν]ησόμε[νον ταμίαν (?) καὶ τοὺς στρατη]γοὺς ἀπ[ὸ] νε[— — — — — —]
[ψή]φ̣ισμα εἰς στή̣[λην λιθίνην ․․․․c.12․․․․]ΕΝΑΛ̣[— — — — — — — — — — — —]
μ̣ένει ὅσαι ἡμέρα[ι ․․․․․․․․c.21․․․․․․․․․]ΕΣ[․c.5-6]Τ̣Ο[— — — — — — — — —]
τες τὸν ναὸν το[․․․․․․․․․c.22․․․․․․․․․]ΠΡΑΞ[․․․․]ΚΑΤ[— — — — — — — — —]
Ξενοκλῆς ἐκ Κερ̣[αμέων vv ․․c.8․․․ Τρικ]ορύσιος vv Δημοσ[— — — — — — — —]
25            {²vacat 0.01m}²
ἐπὶ Ἀριστόλα ἄρχο[ντος ․․․․․c.15․․․․․․ε]ι ἱσταμένου, κατὰ θ̣[εὸν δὲ — — — — — —]
Εὐπυρίδου συμπα[ρόντων ․c.6․․ τοῦ στρατ]ηγοῦ ἐπὶ τὴμ παρ[ασκευήν — — — — —]
νος Ὀλυμπίωνος [․․․․․․․․c.20․․․․․․․․]ίου Ζω[π]ύρου χρυ[σᾶ (?) — — — — — — χρυ]-
σοῖ πέντε ὀβολοὶ τρ[εῖ]ς [․․․․․c.14․․․․․ στ]εφάνου οὗ εἶχεν ἡ [— — — — — — ἑβδο]-
30 μήκοντα δύο καὶ ἀ[στ]ρα[γαλίσκους (?) ․c.6․․ ὁλ]κή· χρυσοῖ πέντε ἀ[νετεθήκει — — — — — —]
τα δέκα ἓξ καὶ ἐλαίας ἐνν[έα ․․․c.11․․․․ ὀβο]λ̣οὶ πέντε ἀνετεθή̣[κει — — — — — —]
καὶ ἐλαίας ἑπτά· ὁλκὴ̣ [․․․․․․․c.19․․․․․․․․ο]ι ἀνετ̣εθήκει Ξεν[— — — — — — — — —]
χρυσοῦς ὀβολός· ἡμιω̣[βέλιον (?) ․․․․․c.15․․․․․․]ΙΟ [․c.3]εσιος ΑΛΑ [— — — — — — τέτ]-
ταρες ἀνετεθήκει Αἰσ[․․․․․․․c.18․․․․․․․ στέ]φαν[ον] τρία φύλ[λα — — — — — — Ἀρι]-
35 στομήδης Ῥαμνούσι̣[ος ․․․․․․․․c.20․․․․․․․․]ον δέκα ὀκτώ· ὁλ[κή· — — — — — —]
κη ἡμίχρυσον ἀνετεθ̣[ήκει ․․․․․․c.16․․․․․․ ἀμφ]ορίσκων· ὁλκή· ὀβ[ολοί — — — — — — ἀνετε]-
θήκει Ἡρακλείδης Αλ[․․․․․․․․․c.22․․․․․․․․․] στεφάνιον μικρὸ̣[ν — — — — — — ἀνετεθή]-
κει Διότιμος Ἀλωπε̣[κῆθεν ․․․․․․c.16․․․․․․ ὁ]λκὴ· χρυσοῦς ἀνε[τεθήκει — — — — — — κο]-
ρ̣ύμβους δύο· ὁλκή· [․․․․․․․․․c.23․․․․․․․․․․]φων Φυλάσιος σ[— — — — — — Κυζι]-
40 κηνὸς στεφάν̣ιο̣[ν ․․․․․․․․․․c.24․․․․․․․․․․ χ]ρυσὸν ὀβολοὶ πέν[τε — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]λιον ἀνετεθήκε[ι — — — — — — — — — — — — —]
[․․․․c.12․․․․· ὁλκ]ή· ὀβολ[οὶ ․․․․․․․c.18․․․․․․․]λα λεπτά· ὁλκή· ὀβολο[ὶ — — — — — —]
[․․․․․c.15․․․․․․]ΤΟΕ[․․․․c.13․․․․․]Ρ̣Λ̣[․] δύ̣[ο Ἀφρ]οδισίου Ἀραφην[ίου — — — — — —]
[․․․c.9․․․ Ποσιδ]εῶνος Ε[․c.6-7․ μετ’ εἰκά]δας, κατὰ θ[ε]ὸν δὲ ἑβδόμει μ̣[ετ’ εἰκάδας — — — — — —]
45 [․․ δύ]ο ὀβολοὶ τρεῖς· v κατεσκ[․․․c.10․․․] Ἀφ]ροδισίου Ἀρ[α]φηνίου ἃ ἔχου[σι — — — — — —]
[δισ]χίλους ἑβδομήκοντα τε[․․․․c.12․․․․] δὲ εἴκοσι τ̣έ̣τ̣ταρας ὁλκή· [— — — — — —]
[ρ]ες Ἀφροδίτης καὶ τροχίσκο̣[ι ․․․c.10․․․ς̣ κιττόφυλλ[α τ]ὰ ΕΝΤΗΚΟ[— — — — — — χρυ]-
σοῖ δέκα πέντε ἡμίχρυσον ὀβο̣[λοὶ ․c.6․․]· κεφάλαιον χρυ[σῶ]ν̣ τρία [— — — — — —]
σαν χρυσοῖ ἓξ ἡμίχρυσον [— — — — —] {²vacat}²
50 καὶ τάδε ἀργυρᾶ· καυλοὺς τ[ετταράκοντ]α δύο καὶ ἐλαίας δέκ̣α̣ [— — — — — ἐπὶ Ζωπύ]-
ρου· ὁλκή· Η𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂· κανοῦν ἐν [․․․c.11․․․․]ην ἐπὶ Διονυσίου· ὁλ[κή· — — — — —]
ὁλκή· ΔΔ𐅂ΙΙΙ· φοίνικα· ὁλκή· [․․․․c.13․․․․․]ημην μικρά· κατοπ̣[τρ — — —]
ἣν Δίων Σκαμβωνίδης· [ὁλκή· ․c.5․ ἄλ]λην λείαν ἣν Ξ[ε]νοκ[ράτης — — — —]
ἄλλην ἣν Ξενοκράτης [․․․c.10․․․ ὁ]λκή· ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· [ἄ]λλην [ἣν — — — — —]
55 [ὁ]λκή· 𐅄𐅃ΙΙΙ· ἄλλο ὃ Θεόφιλο[ς ․․c.8․․․]ιος· ὁλκή· 𐅄𐅂𐅂· ἄ[λλ]ο ὃ Δ[— — — — —]
ἔχον ὃ Σάμος Ἐρχιεύς· [ὁλκή· ․· ἄλλο ὃ] Εὐθυκρ[ά]της Ῥα̣[μ]νο[ύσιος — — —· ἄλ]-
λ<ην> ἐπὶ Ζωπύρου· ὁλ[κή· ․․c.7․․ ἄλ]λο ὃ Ἀσκληπιάδης Δι[ομειεύς· ὁλκή· — — — — ἐπὶ]
Νικοσθένου· ὁλκή· 𐅄𐅂𐅂𐅂· [ἄλλο ὃ ․c.6․․]ν Σαλαμίνιος· ὁλκή· ΔΔ[— — — —]
Χολλείδης· ὁλκή· ΔΔΔΔ[․․․· ἄλλο ὃ Μύ]ννιον· ὁλκή· ΔΔΔΔ𐅃𐅂· ἄ[λλο ὃ — — — — —]
60 Ῥαμνούσιος· ὁλκή· 𐅄· v ἄλ[λο ὃ ․․c.7․․]κ̣λῆς̣ Ῥαμνούσιος· ὁλκή· [— — — — —]
κλεια· ὁλκή· Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· σφ[․․․c.11․․․․]ένης· ὁλκή· ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· φιάλ[ην — — — —]
[ὃ] Ἀσκληπιάδης· ὁλκή· [․․․· ἄλλο ὃ Δημή]τριο[ς]· ὁλκή· 𐅄𐅃· Κλέων [— — — —]
[κλ]εια· ὁλκή· Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· [․․․․c.13․․․․․]η· ὁλκή· Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλο ὃ Συρί[σκος — — — —]
[․․․] κ̣ύαθον ὃν Ε[․․․․․c.15․․․․․․]· ἄλλον ὃν Συρίσκος· ὁλκ[ή· — — — — —]
65 [․․․․․․․․․․․c.26․․․․․․․․․․․]ζης· ὁλκή· ΔΔ𐅂𐅂· ἄλλον ὃ[ν — — — — —]
[․․․․․․․․․․․c.26․․․․․․․․․․․]ιον ὃ Νικοβούλη· ὁ[λκή· — — — — — — — — — —]
                     {²vacat}²
                     {²vacat}²
                     {²vacat}²
70 [ἐπὶ — — — — — — ἄρχοντο]ς ἱερέως [δ][— — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․․․․․․c.20․․․․․․․․ Κ]ικυννέ[ως — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
                     {²lacuna}²
           {²vss. 73-77: reliquiae litterarum vix discernendae}²
75            {²vss. 78-86 vacant}²
col. I.87     τάδε ἀργυρᾶ
[τ]ράπεζα ἐντελής
[τρί]πους ἀνεπίγρα[φο]ς α[— — —]
90 [κρατ]ὴρ ὃν ἀνέθηκ[εν] Ἡρα[— — —]
[․․5․․]ος οὗ ὁλκὴ κατὰ τ[ὴν ἐπιγραφὴν]
[{²vacat}²] ΧΧΧ.
       [θ]υμιατήρια·
[θυμια]τήριον τεῖ κατ̣ασκευ̣[εῖ ἀνῆκον]
95 [καὶ β]ω̣μί[σκ]ος ὃν ἀνέθηκεν [— — —]
[— — —] ἐπὶ Σωστράτου ἄ[ρχ]οντο[ς]
[οὗ ὁλκὴ κ]ατὰ τὴν ἐπιγρ[αφὴν — —· ἄλλο]
[καὶ βωμί]σκοι δύο ἃ ἀνέθ[ηκεν — — —]
[— — — —]ανου ὧν ὁλ[κὴ κατὰ τὰς]
100 [ἐπιγραφὰ]ς ΗΗ𐅄ΔΔ𐅃[․․]·
[ἄλλα Δ]Δ̣𐅃 ἀνάκειται ἐν [τ]ῶι [— — —]
[ὑπάρ]γυρα δεξιᾶς πρὸς τῶι τοί[χωι]·
         φιάλαι
[φιάλα]ι [δύο] ἃς Κίττος Ἀρ[— — ἀνέθη]-
105 [κεν καὶ] ἱμάτιον Διονυσι[ακόν]·
[․․c.7․․]ος Ὑβάδης τρεῖς·
[․․c.8․․․]ς Ὑβάδης ἄλλην·
[— — Ἀπολ]λωνίου κάτοπτρ[ον]
[— — — δεξ]ιᾶς τῶι τοίχωι
110 [— — — — —] Σάτυρος Α[— — — — —]
[— — — — —]π̣ατρος̣
[— — — — — —] Ἡγέλοχος Ἀζηνιεύς
[— — — — — Σ]ωτάδας Φιλαίδης
[— — — — Ἀρ]ιστόλοχος [— — — —]
115 [— — — — Σ]υβρίδης
[— — — — —]ίας Σινωπεύς
[— — — Σωσά]ρετος Σωσαρέ(του)
[— — — — Δημ]ητρίου
[— — — — — —] ἐκ Κοί(λης)
120 [— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]
col. II.116 ἄλλο Εὐνί[κου — — — —]
ἄλλο Τιμάνωρ ἀν[έθηκεν]
ἄλλο Ἀγάθ̣ων ἀν[έθηκεν]
ἄλλο Φιλίνου [— — —]
120 ἄλλο Κλεονίκ[ου — — —]
ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· ἄλλο [— — —]
ἄλλο Θεοφ[— — — ]
[ἄλλ]ο Σω̣[— — — —]
[— — — — — — — — — — —]
Search Help