[ ] Att. — Athens: Ag. & Akr. — c. 200 a. — IG II² 851 — ZPE 11.1973.157; Hesp. 30.1961.219,16 — *SEG 21.414; 26.97; 28.71
18 [— — — — — — —]ι εἰς [τὸν δῆμον· εἶναι δὲ αὐτῶι ἐπ]-
[αύξοντι τὴν εὔ]νοιαν καθότι ἂν [δύνηται καὶ ἄλλαις μείζοσι]
20 [τιμαῖς τιμηθῆ]ναι καταξίως τῶ[ν εὐεργεσιῶν· τῆς δὲ ποήσεως]
[τοῦ στεφάνου κ]αὶ τῆς ἀναγορεύσ[εως ἐπιμεληθῆναι τοὺς]
[στρατηγούς· ἀ]ναγράψαι δὲ τόδε τ[ὸ ψήφισμα ἐν στήληι λι]-
ίνηι τὸν γραμ]ματέα τὸν κατὰ πρ[υτανείαν καὶ στῆσαι ἐν]
[ἀκροπόλει· τὸ δὲ] γενόμενον [ἀνάλωμα μερίσαι τὸν ταμίαν]
25 [τῶν στρατιωτικῶν].
Search Help