[ ] Att. — Athens: Agora — c. 168 p.
col. I lacuna
1 [— — — — — — — — — —]
Α[— — — — — — — — —]
Θ[— — — — — — — — —]
[․]ε[— — — — — — — —]
5 Κ[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]
Δ[— — — — — — — — —]
Εὐ[— — — — — — — — —]
10 Σ̣ι[— — — — — — — — —]
Κ[— — — — — — — — —]
Η̣[— — — — — — — — —]
Τ[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]
15 [— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]
Μ[— — — — — — — — —]
Ε[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]
20 Γ[— — — — — — — — —]
Τ[— — — — — — — — —]
   lacuna
col. II.22 [Κυδαθηναιεῖς]
 lacuna
Ἰσίδοτ̣ο̣[ς Ζω]π[ύρου]
25 Ζώπυρος Ἰσιδ̣[ότου]
Ζώσιμος Ἰσ[ιδότου]
Μηνόδωρο[ς — — — —]
Φιλήμων Ͻ
Αὐρ · Ἰσίδω̣[ρος]
Ἰσίδοτ[ος — — —]
30 Ἐπίγο[νος — — —]
   vacat
γρ(αμματεὺς) β[ουλευτῶν — —]
Search Help